• Merhaba Ziyaretçi.
    "Yapay Zeka Objektif " Fotoğraf Yarışması başladı. İlgili konuya  BURADAN  ulaşabilirsiniz. Sizi de bu yarışmada görmek isteriz...

Atatürk Kronolojisi

BIYIKLI

V.I.P
V.I.P
1881 Mustafa Kemal' in doğumu.
1886 Mustafa Kemal' in ilk öğretimine başlaması.
1888 Babası Ali Rıza Efendi'nin ölümü.
1893 Selanik Askeri Rüştiyesi' ne girdi ve Mustafa adını aldı.
1895 Selanik Askeri Rüştiyesini bitirdi. Manastır Askeri İdadisi' ne girdi.
13.03.1899 İstanbul Harp Okulu Piyade sınıfına girdi.
1902 Harp Akademisine girdi ve burada gazete çıkardı.
11.01.1905 Harp Akademisini yüzbaşı olarak bitirdi, Şam' a 5.Ordu'nun 30. Süvari Alayı'nda staj yapmak için atandı.
Ekim 1906 Şam' da "Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni " kurdu. Şam' da topçu stajını yaptı ve Kolağası oldu.
23.07.1908 Meşrutiyet' in ilan edilmesi için çalışmalar.
31.03.1909 31 Mart ihtilaliyle Hareket Ordusu Kurmay Subayı olarak çalıştı.
13.09.1911 Mustafa Kemal, İstanbul' a Genelkurmay' a naklen atandı.
27.11.1911 Mustafa Kemal, Binbaşılığa yükseldi.
09.01.1912 Mustafa Kemal, Trablusgarp' ta Tobruk Saldırısını.
27.10.1913 Mustafa Kemal, Sofya Ateşemiliterliğe atandı.
01.03.1914 Mustafa Kemal, Yarbaylığa yükseldi.
02.02.1915 Mustafa Kemal, Tekir dağında 19. Tümeni kurdu.
25.02.1915 Mustafa Kemal' in Maydos' a gidişi.
25.04.1915 Mustafa Kemal, Arıburnun da itilaf Devletleri' ne karşı koydu.
01.06.1915 Mustafa Kemal' in Albaylığa yükselişi.
09.08.1915 Mustafa Kemal, Anafartalar Gurubu Komutanlığına atandı.
10.08.1915 Mustafa Kemal, Anafartalar'dan düşmanı geri attı.
01.04.1915 Mustafa Kemal, Tuğgeneralliğe yükselişi.
06.08.1916 Mustafa Kemal, Bitlis ve Muş' u düşmanın elinden kurtardı.
20.09.1917 Mustafa Kemal, memleketin ve ordunun durumunu açıklayan raporu yazdı.
Ekim 1917 Mustafa Kemal, İstanbul' a döndü.
26.10.1918 Mustafa Kemal, Halep'in kuzeyinde bugünkü sınırlarımız üzerinde düşman saldırısını durdurdu.
30.10.1918 Mondros Mütarekesi'nin imzası.
31.10.1918 Mustafa Kemal, Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı'na atanması.
13.11.1918 Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı'nın kaldırılması ve Mustafa Kemal' in İstanbul' a dönüşü.
30.04.1919 Mustafa Kemal' in Erzurum' da bulunan 9. Ordu Müfettişliği' ne atanması.
15.05.1919 İzmir' e Yunanlıların asker çıkarması.
16.05.1919 Mustafa Kemal, Bandırma vapuruyla İstanbul' dan ayrıldı.
19.05.1919 Mustafa Kemal' in Samsun' a çıkışı.
15.06.1919 Mustafa Kemal, 3. Ordu Müfettişi unvanını aldı.
21.06.1919 Mustafa Kemal, Ulusal Güçleri Sivas Kongresi' ne çağırdı.
8-9.07.1919 Mustafa Kemal, Askerlikten çekildi.
23.07.1919 Mustafa Kemal' in başkanlığında Sivas Kongresi'nin toplanması ve bir Temsil Kurulu seçerek dağılması. (Dağılma tarihi: 7 Ağustos 1919)
04.09.1919 Mustafa Kemal' in başkanlığı altında Sivas Kongresi'nin toplanması ve 11 Eylül'de sona ermesi.
11.09.1919 Mustafa Kemal, Anadolu ve Rumeli Müdafaayı Hukuk Cemiyeti Heyet Temsiliyesi başkanlığına seçildi.
22.10.1919 Amasya Protokolü' nün imzalanması.
07.11.1919 Mustafa Kemal, Erzurum' dan Milletvekili seçildi.
27.12.1919 Mustafa Kemal, Heyeti Temsiliye'yle birlikte Ankara' ya geldi.
20.03.1920 İstanbul' un İtilaf Devletleri tarafından ele geçirilmesi, Mustafa Kemal' in protestosu, Ankara da yeni bir Millet Meclisi toplama girişimi.
18.03.1920 İstanbul' da Meclis-i Mebusan'ın son toplantısı.
19.03.1920 Mustafa Kemal tarafından Ankara' da üstün yetkiyi taşıyan bir Millet Meclisi toplanması hakkında ileri duyuruda bulunması.
23.04.1920 Mustafa Kemal, Ankara' da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açtı.
24.04.1920 Mustafa Kemal, Büyük Millet Meclisi Başkanı seçildi.
05.05.1920 Mustafa Kemal' in Başkanlığında ilk Hükümet' in toplanması.
11.05.1920 Mustafa Kemal, İstanbul Hükümeti tarafından ölüm cezasına çarptırıldı.
24.05.1920 Mustafa Kemal' in cezası Padişah tarafından onaylandı.
10.08.1920 Osmanlı İmparatorluğu delegeleriyle İtilaf Devletleri arasında Sevr Antlaşması'nın imzalanması.
10.01.1920 I. İnönü Savaşı
20.01.1921 İlk Teşkilat-ı Esasiye (Anaysa) Kanunu'nun esas maddelerinin kabulü.
30.03.1921
01.04.1921 II. İnönü Savaşı
10.05.1921 Mustafa Kemal tarafından Büyük Millet Meclisi'nde Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Grubu'nun kurulması ve Mustafa Kemal' in Grup Başkanlığı'na seçilmesi.
05.08.1921 Mustafa Kemal' e Başkumandanlık görevinin verilmesi.
22.08.1921 Mustafa Kemal' in yönetiminde Sakarya Meydan Savaşı' nın başlaması.
13.09.1921 Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılması.
19.09.1921 Mustafa Kemal'e Mareşallik rütbesinin verilmesi ve Mustafa Kemal'in Gazi unvanını alması.
26.08.1922 Gazi Mustafa Kemal'in Kocatepe'den Büyük Taarruzu yönetmesi.
30.08.1922 Gazi Mustafa Kemal'in Dumlupınar Başkumandanlık Meydan Savaşı'nı kazanması.
01.09.1922 Gazi Mustafa Kemal'in: "Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri!" emrini vermesi.
09.09.1922 Türk Ordusu'nun İzmir'e girmesi.
10.09.1922 Gazi Mustafa Kemal'in İzmir'e gelişi.
11.10.1922 Mudanya Mütarekesi'nin imzalanması.
01.11.1922 Gazi Mustafa Kemal'in önerisi üzerine Saltanatlığın kaldırılması.
17.11.1922 Vahdettin'in bir İngiliz Harp gemisiyle İstanbul'dan kaçması.
29.01.1923 Gazi Mustafa Kemal'in Latife Hanım ile evlenmesi.
24.07.1923 Lozan Antlaşması'nın imzalanması.
09.08.1923 Gazi Mustafa Kemal'in Halk Fırkası'nı kurması.
11.08.1923 Gazi Mustafa Kemal'in 2. Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na seçilmesi.
29.10.1923 Cumhuriyet'in ilan edilmesi.
29.10.1923 Gazi Mustafa Kemal'in ilk Cumhurbaşkanı olması.
01.03.1924 Gazi Mustafa Kemal'in Büyük Millet Meclisi'nde Halifeliğin kaldırılması ve öğretimin birleştirilmesi hakkında açış nutkunu söylemesi.
03.03.1924 Hilafetin Kaldırılması, öğrenimin birleştirilmesi, Şer'iyeve Evkaf Vekaletiyle, Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Vekaletinin kaldırılması hakkındaki yasaların Büyük Millet Meclisi'nce kabul edilmesi.
20.04.1924 Türkiye Cumhuriyeti Teşkilatı Esasiye (Anayasa) Kanunu'nun kabul edilmesi.
17.02.1924 Aşarın kaldırılması.
24.08.1925 Gazi Mustafa Kemal'in ilk defa Kastamonu'da şapka giymesi.
25.11.1925 Şapka Kanunu'nun Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmesi.
30.11.1925 Tekkelerin kapatılması hakkındaki kanunun kabulü.
26.12.1925 Uluslararası takvim ve saatin kabulü.
17.02.1926 Türk Medeni Kanunu'nun kabulü.
01.07.1927 Gazi Mustafa Kemal'in Cumhurbaşkanı sıfatı ile ilk kez İstanbul'a gelmesi.
20.10.1927 Gazi Mustafa Kemal'in Cumhuriyet Halk Partisi 2.Kurultayı'nda tarihi Büyük Nutku söylemesi.
01.11.1927 Gazi Mustafa Kemal'in 2. kez Cumhurbaşkanlığına seçilmesi.
09.08.1928 Gazi Mustafa Kemal'in Sarayburnu'nda Türk Alfabesi hakkında nutkunu söylemesi.
03.11.1928 Türk Harfleri Kanunu'nun Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmesi.
15.04.1931 Gazi Mustafa Kemal tarafından Türk Tarih Kurumu'nun kurulması.
04.05.1931 Gazi Mustafa Kemal'in 3. kez Cumhurbaşkanlığına seçilmesi.
12.07.1932 Gazi Mustafa Kemal tarafından Türk Dil Kurumu'nun kurulması.
29.10.1933 Gazi Mustafa Kemal'in Cumhuriyet'in 10.Yıl dönümünde tarihi nutkunu söylemesi.
24.11.1934 Gazi Mustafa Kemal'in Büyük Millet Meclisi tarafından ATATÜRK soyadının verilmesi.
01.03.1935 Atatürk'ün 4. kez Cumhurbaşkanlığına seçilmesi.
01.05.1937 Atatürk'ün çiftliklerini Hazine'ye ve taşınamaz mallarını da Ankara Belediyesi'ne bağışlaması.
31.03.1938 Atatürk'ün hastalığı hakkında Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği'nin ilk resmi duyurusu.
15.09.1938 Atatürk'ün vasiyetnamesini yazması.
16.10.1938 Atatürk'ün hastalık durumu hakkında günlük resmi duyuruların yayına başlanması.
10.11.1938 ATATÜRK'ÜN VEFATI ... (Perşembe, saat: 09.05)
11.11.1938 İstanbul Şehir Meclisi'nin olağanüstü toplantı yapması. Saraydaki Cumhurbaşkanlığı forsunu indirerek yerine yarıya kadar indirilmiş Türk Bayrağı'nın çekilmesi.
12.11.1938 Atatürk'ün ölümü dolayısıyla, Yüksek Öğretim Gençliği'nin Üniversite Konferans Salonu'nda toplanması.
13.11.1938 Gençliğin Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde toplanarak Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'i koruyacaklarına ant içmeleri. 14.11.1938 Büyük Millet Meclisi çok hazin bir toplantı yaptı.
15.11.1938 Hükümet Atatürk'ün Ankara'da ebedi istirahat yerine konulacağı 21 Kasım 1938 tarihini ulusal yas günü olarak duyurdu.
16.11.1938 İstanbullular Atatürk'ün Dolmabahçe Sarayı Muayede Salonu'ndaki katafalkı önünde sabahın ilk saatlerinden gecenin son saatlerine kadar saygı ve üzüntü içinde son görevlerini yaptılar.
19.11.1938 Büyük bir törenle, Atatürk'ün Dolmabahçe'den alınan cenazesi, önce Sarayburnu'na, oradan Zafer torpidosuyla Yavuz zırhlısına götürüldü. Yavuz zırhlısıyla İzmit'e kadar götürülen tabut, oradan Ankara'ya yolcu edildi.
20.11.1938 Atatürk'ün naşının Ankara'ya ulaşması ve Ankara'da Büyük Millet Meclisi önündeki katafalka konuldu. Ankaralılar da son görevlerini saygıyla yaptılar.
21.11.1938 Atatürk'ün cenazesinin Etnografya Müzesi'ndeki geçici Kabre konulması.
25.11.1938 Atatürk'ün vasiyetnamesinin açılması.
26.12.1938 Atatürk'ün "Ebedi Şef" sanıyla anılmasının kabulü.
04.11.1953 Atatürk'ün Geçici Kabri açılması.
10.11.1954 Atatürk'ün cenazesinin Anıt-Kabir'e nakledildi.
 

cırcırböcee

V.I.P
V.I.P
Konu forumda varmış eklemeyi düşünmüştüm sizin gibi bir Atatürkçü forumumuzdayken olmamasını düşünmek yanlıştı zaten :) küçük bir şey eklemek istiyorum.


1981 UNESCO'nun aldığı bir kararla Atatürk'ün doğumunun 100. Yılının bütün dünyada "Atatürk Yılı" olarak kutlanması.
 

BIYIKLI

V.I.P
V.I.P
Ellerinize sağlık.

ataturk arsivi, ataturkun fotograflari, ataturk devrimleri, ataturk fotograflari, ataturk gencleriyiz, ataturk ilkeleri, ataturk kimdir, ataturkculuk nedir, gizli fotograflari, ataturkun fotograflari, ataturkun kisisel fotogralari, ataurk resimleri, canakkale gecilmez, canakkale kara savaslari, canakkale savasi, cumhuriyet, cumhuriyetin bekcileri,ataturk dirilis, ataturkfotoataturk,ataturk fotoğraf,ataturk genclige hitabe, istiklal savasi,ataturk askerleri, kemalin askerleri, ataturkcu calisma , kemalist genclik, kemalizm nedir, kurtulus savasi, mustafa kemal ataturk, onuncu yil nutku, ataturk picture,ataturk resim su cilgin turkler,ataturk tablo,ataturk yağlıboya,Atatürk’ün hayatı,ataturk, ilkeleriataturk,inkılapları,10 Kasım özel ,ataturk belgeleri,ataturk sözleri,ataturk anıları,ataturk resimleri,ataturk kronolojisi,ataturk Gençliğe Hitabe,ataturk Nutuk,ataturk ataturk Anıtkabir,ataturk düşünceleri,ataturk Onuncu Yıl ,atatur,kataturk Bursa Nutku,ataturk sevdiği şarkılar,ataturk cenazesi,ataturk şiirler,ataturk İngilizce yazılar
 

RUZG4R

ÖylesinE ♔
Özel üye
Atatürk'ün Hayatının Kronolojisi
1881: Selanik'te doğdu.
1893: Askeri Rüştiye'ye girdi ve Kemal adını aldı.
1895: Selanik Askeri Rüştiyesi'ni bitirdi, Manastır Askeri İdadisi'ne girdi.
1899 Mart 13: İstanbul Harp Okulu Piyade sınıfına girdi.
1902 Harp Akademisi'ne girdi ve burada gazete çıkardı.
1905 Ocak 11: Harp Akademisi'ni Yüzbaşı olarak bitirdi, Şam'a 5. Ordu'nun 30. Süvari Alayı'nda staj yapmak için atandı.
1906 Ekim: Şam'da Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni kurdu. Şam'da topçu stajını yaptı ve Kolağası oldu.
1908 Temmuz 23: Meşrutiyet'in ilan edilmesi için çalışmaları.
1909 Mart 31: 31 Mart ihtilalinde Hareket Ordusu Kurmay Subayı olarak çalıştı.
1911 Eylül 13: Mustafa Kemal, İstanbul'a Genelkurmay'a naklen atandı.
1911 Kasım 27: Mustafa Kemal, Binbaşılığa yükseldi.
1912 Ocak 9: Mustafa Kemal, Trablusgarp'ta Tobruk saldırısını yönetti.
1913 Ekim 27: Mustafa Kemal, Sofya Ateşemiliterliği'ne atandı.
1914 Mart 1: Mustafa Kemal, Yarbaylığa yükseltildi.
1915 Şubat 2: Mustafa Kemal, Tekirdağı'nda 19. Tümeni kurdu.
1915 Şubat 25: Mustafa Kemal'in Maydos'a gidişi.
1915 Nisan 25: Mustafa Kemal, Arıburnu'nda İtilaf Devletleri'ne karşı koydu.
1915 Haziran 1: Mustafa Kemal'in Albaylığa yükselişi.
1915 Ağustos 9: Mustafa Kemal, Anafartalar Grup Komutanlığı'na atandı.
1915 Ağustos 10: Mustafa Kemal, Anafartalar'dan düşmanı geri attı.
1916 Nisan 1: Mustafa Kemal'in Tuğgeneralliğe yükselişi.
1916 Ağustos 6: Mustafa Kemal, Bitlis ve Muş'u düşman elinden kurtardı.
1917 Eylül 20: Mustafa Kemal, memleketin ve ordunun durumunu açıklayan raporunu yazdı.
1917 Ekim: Mustafa Kemal, İstanbul'a döndü.
1918 Ekim 26: Mustafa Kemal, Halep'in kuzeyinde bugünkü sınırlarımız üzerinde düşman saldırılarını durdurdu. 1918 Ekim 30: Mondros Mütarekesi'nin imzalanması.
1918 Ekim 31: Mustafa Kemal'in Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı'na atanması.
1918 Kasım 13: Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı'nın kaldırılması ve Mustafa Kemal'in İstanbul'a dönüşü. 1919Nisan 30: Mustafa Kemal'in Erzurum'da bulunan 9. Ordu Müfettişliği'ne atanması.
1919 Mayıs 15: İzmir'e Yunan'lıların asker çıkarması.
1919 Mayıs 16: Mustafa Kemal, Bandırma vapuruyla İstanbul'dan ayrıldı.
1919 Mayıs 19: Mustafa Kemal, Samsun'a çıktı.
1919 Haziran 15: Mustafa Kemal, 3. Ordu Müfettişi ünvanını aldı.
1919 Haziran 21: Mustafa Kemal, Ulusal Güçleri Sivas Kongresi'ne çağırdı.
1919 Temmuz 8 / 9: Mustafa Kemal, askerlikten çekildi. (Saat: 20:50)
1919 Temmuz 23:Mustafa Kemal'in başkanlığı altında Erzurum Kongresi'nin toplanması ve bir Temsil Kurulu seçerek dağılması. (7 Ağustos 1919)
1919 Eylül 4: Mustafa Kemal'in başkanlığı altında Sivas Kongresi'nin toplanması ve 11 Eylül'de sona ermesi.
1919 Eylül 11: Mustafa Kemal, Anadolu ve Rumeli Müdafaayı Hukuk Cemiyeti Heyet Temsiliyesi Başkanlığı'na saçildi.
1919 Ekim 22: Amasya Protokolü'nün imzalanması.
1919 Kasım 7: Mustafa Kemal, Erzurum'dan milletvekili seçildi.
1919Aralık 27: Mustafa Kemal, Heyeti Temsiliye'yle birlikte Ankara'ya geldi.
1920 Mart 20: İstanbul'un İtilaf Devletleri tarafından ele geçirilmesi, Mustafa Kemal'in protestosu, Ankara'da yeni bir Millet Meclisi toplama girişimi.
1920 Mart 18: İstanbul'da Meclis-i Mebusan'ın son toplantısı.
1920 Mart 19: Mustafa Kemal tarafından Ankara'da üstün yetkiyi taşıyan bir Millet Meclisi toplanması hakkında illere duyuruda bulunulması.
1920 Nisan 23: Mustafa Kemal, Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açtı.
1920 Nisan 24: Mustafa Kemal, Büyük Millet Meclisi Başkanı seçildi.
1920Mayıs 5: Mustafa Kemal'in başkanlığında ilk Hükümet'in toplantısı.
1920 Mayıs 11: Mustafa Kemal, İstanbul Hükümeti tarafından ölüm cezasına çarptırıldı.
1920Mayıs 24: Mustafa Kemal'in cezası Padişah tarafından onaylandı.
1920 Ağustos 10: Osmanlı İmparatorluğu delegeleriyle İtilaf Devletleri arasında Sevr Antlaşması'nın imzalanması.
1920 Ocak 9 / 10: Birinci İnönü Savaşı.
1921 Ocak 20: İlk Teşkilat-ı Esasiye (Anayasa) Kanunu'nun esas maddelerinin kabulü.
1921 Mart 30 / Nisan 1: İkinci İnönü Savaşı.
1921 Mayıs 10: Mustafa Kemal tarafından Büyük Millet Meclisi'nde Anadola ve Rumeli Müdafaai Hukuk Grubu'nun kurulması ve Mustafa Kemal'in Grup Başkanlığı'na seçilmesi.
1921 Ağustos 5: Mustafa Kemal'e Başkumandanlık görevinin verilmesi.
1921 Ağustus 22: Mustafa Kemal'in yönetiminde Sakarya Meydan Savaşı'nın başlaması.
1921 Eylül 13: Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılması.
1921 Eylül 19: Mustafa Kemal'e Mareşallik rütbesinin verilmesi ve Mustafa Kemal'in Gazi ünvanını alması.
1922Ağustos 26: Gazi Mustafa Kemal'in Kocatepe'den Büyük Taarruz'u yönetmesi.
1922 Ağustos 30: Gazi Mustafa Kemal'in Dumlupınar Başkumandanlık Meydan Savaşı'nı kazanması.
1922 Eylül 1: Gazi Mustafa Kemal'in: "Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz'dir, İleri !" emrini vermesi.
1922 Eylül 9: Türk Ordusu'nun İzmir'e girmesi.
1922 Eylül 10: Gazi Mustafa Kemal'in İzmir'e gelişi.
1922 Ekim 11: Mudanya Mütarekesi'nin imzalanması.
1922 Kasım 1: Gazi Mustafa Kemal'in önerisi üzerine saltanatın kaldırılması.
1922 Kasım 17: Vahdettin'in bir İngiliz harp gemisiyle İstanbul'dan kaçması.
1923 Ocak 29: Gazi Mustafa Kemal'in Latife Hanım'la evlenmesi.
1923 Temmuz 24: Lozan Antlaşması'nın imzalanması.
1923 Ağustos 9: Gazi Mustafa Kemal'in Halk Fırkası'nı kurması.
1923 Ağustos 11: Gazi Mustafa Kemal'in 2. Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na seçilmesi.
1923 Ekim 29: Cumhuriyet'in ilan edilmesi.
1923 Ekim 29: Gazi Mustafa Kemal'in ilk Cumhurbaşkanı olması.
1924 Mart 1: Gazi Mustafa Kemal'in Büyük Millet Meclisi'nde Halifeliği kaldırması ve öğretimin birleştirilmesi hakkında açış nutkunu söylemesi.
1924 Mart 3: Hilafetin kaldırılması, öğrenimin birleştirilmesi, Şer'iyeve Evkaf Vekaletiyle (Bakanlığıyla), Erkanıharbiyei Umumiye Vekaletinin kaldırılması hakkındaki yasaların Büyük Millet Meclisi'nce kabul edilmesi.
1924 Nisan 20:Türkiye Cumhuriyeti Teşkilatı Esasiye (Anayasa) Kanunu'nun kabul edilmesi.
1925 Şubat 17: Aşarın kaldırılması.
1925 Ağustos 24: Gazi Mustafa Kemal'in ilk defa Kastamonu'da şapka giymesi.
1925 Kasım 25: Şapka Kanunu'nun Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmesi.
1925 Kasım 30: Tekkelerin kapatılması hakkındaki kanunun kabulü.
1925 Aralık 26: Uluslararası takvim ve saatin kabulü.
1926 Şubat 17: Türk Medeni Kanunu'nun kabulü.
1927 Temmuz 1: Gazi Mustafa Kemal'in Cumhurbaşkanı sıfatı ile ilk kez İstanbul'a gitmesi.
1927 Ekim 15 / 20:Gazi Mustafa Kemal'in Cumhuriyet Halk Partisi 2. Kurultayı'nda tarihi Büyük Nutku'nu söylemesi.
1927 Kasım 1: Gazi Mustafa Kemal'in 2. Kez Cumhurbaşkanlığı'na seçilmesi.
1928 Ağustos 9: Gazi Mustafa Kemal'in Sarayburnu'nda Türk harfleri hakkındaki nutkunu söylemesi.
1928 Kasım 3: Türk Harfleri Kanunu'nun Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmesi.
1931 Nisan 15: Gazi Mustafa Kemal tarafından Türk Tarih Kurumu'nun kurulması.
1931 Mayıs 4: Gazi Mustafa Kemal'in 3.kez Cumhurbaşkanlığı'na seçilmesi.
1932 Temmuz 12: Gazi Mustafa Kemal tarafından Türk Dil Kurumu'nun kurulması.
1933 Ekim 29: Gazi Mustafa Kemal'in Cumhuriyet'in 10. Yıldönümünde tarihi nutkunu söylemesi.
1934 Kasım 24: Gazi Mustafa Kemal'e Büyük Millet Meclisi tarafından Atatürk soyadının verilmesi kanununun kabul edilmesi.
1935 Mart 1: Atatürk'ün 4. kez Cumhurbaşkanlığı'na seçilmesi.
1937 Mayıs 1: Atatürk'ün çiftliklerini Hazine'ye ve taşınamaz mallarını da Ankara Belediyesi'ne bağışlaması. 1938 Mart 31: Atatürk'ün hastalığı hakkında Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği'nin ilk resmi duyurusu.
1938 Eylül 15: Atatürk'ün vasiyetnamesini yazması.
1938 Ekim 16: Atatürk'ün hastalık durumu hakkında günlük resmi duyuruların yayınına başlanması.
1938 Kasım 10: Atatürk'ün ölümü. (Perşembe, saat: 09.05)
1938 Kasım 11: İstanbul Şehir Meclisi'nin olağanüstü toplantı yapması. Saraydaki Cumhurbaşkanlığı forsunun indirilerek yerine yarıya kadar indirilmiş Türk Bayrağı'nın çekilmesi.
1938 Kasım 12: Atatürk'ün ölümü dolayısıyla, Yüksek Öğretim gençliğinin üniversite Konferans Salonu'nda toplanması.
1938 Kasım 13: Gençliğin Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde toplanarak Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'i koruyacaklarına ant içmeleri.
1938 Kasım 14: Büyük Millet Meclisi çok hazin bir toplantı yaptı.
1938 Kasım 15: Hükümet Atatürk'ün Ankara'da ebedi istirahat yerine konulacağı 21 Kasım 1938 tarihini ulusal yas günü olarak duyurdu.
1938 Kasım 16: İstanbul'lular Atatürk'ün Dolmabahçe Sarayı Muayede Salonu'ndaki katafalkı önünde sabahın ilk saatlerinden gecenin son saatlerine kadar saygı ve üzüntü içinde son görevlerini yaptılar.
1938 Kasım 19: Büyük bir törenle, Atatürk'ün Dolmabahçe'den alınan yüce cenazesi, önce Sarayburnu'na, oradan Zafer torpidosuyla Yavuz zırhlısına götürüldü.Yavuz zırhlısıyla İzmit'e kadar götürülen tabut, oradan Ankara'ya yolcu edildi.
1938 Kasım 20:Atatürk'ün sevgilinaşı Ankara'ya ulaştı ve Ankara'da Büyük Millet Meclisi önündeki katafalka konuldu. Ankara'lılar da son görevlerini saygıyla yaptılar.
1938 Kasım 21: Atatürk'ün cenazesinin Etnoğrafya Müzesi'ndeki Geçici Kabre konulması.
1938 Kasım 25: Atatürk'ün vasiyetnamesinin açılması.
1938 Aralık 26: Atatürk'ün "Ebedi Şef" sanıyla anılmasının kabul edilmesi.
1953 Kasım 4: Atatürk'ün Geçici Kabri'nin açılması.
1953 Kasım 10: Atatürk'ün cenazesinin Anıt-Kabir'e nakledilmesi.
 
Top