• Kazandığınız her 1000 ÇTL birikiminizi 5 TL ile değiştirip ödeme alabilirsiniz...
  • Merhaba Ziyaretçi.
    "HAYVANLAR" konulu fotoğraf yarışması başladı. İlgili konuya BURADAN ulaşabilirsiniz. Sizi de yarışmaya davet ediyoruz...

Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti Kronolojisi

Katip

Özel Üye
Özel üye
Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti Kronolojisi


Atatürkün 1881 yılında doğumundan – 1953 yılında cenazesinin Anıt Kabir'e nakledilmesine kadar ki dönem.
Atatürk 1881: Selanik'te doğdu.

Atatürk 1893: Askeri Rüştiye'ye girdi ve Kemal adını aldı.

Atatürk 1895: Selanik Askeri Rüştiyesi'ni bitirdi, Manastır Askeri İdadisi'ne girdi.

Atatürk 13.03. 1899: İstanbul Harp Okulu Piyade sınıfına girdi.

Atatürk 1902: Harp Akademisi'ne girdi ve burada gazete çıkardı.

11.01. 1905: Harp Akademisi'ni Yüzbaşı olarak bitirdi, Şam'a 5. Ordu'nun 30. Süvari Alayı'nda staj yapmak için atandı.

-- .10. 1906: Şam'da Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni kurdu. Şam'da topçu stajını yaptı ve Kolağası oldu

23.07. 1908: Meşrutiyet'in ilan edilmesi için çalışmaları.

31.03. 1909: 31 Mart ihtilalinde Hareket Ordusu Kurmay Subayı olarak çalıştı.

13.11. 1911: Mustafa Kemal, İstanbul'a Genelkurmay'a naklen atandı.

27.11. 1911: Mustafa Kemal, Binbaşılığa yükseldi.

09.01. 1912: Mustafa Kemal, Trablusgarp'ta Tobruk saldırısını yönetti.

27.10. 1913: Mustafa Kemal, Sofya Ateşemiliterliği'ne atandı.

01.03. 1914: Mustafa Kemal, Yarbaylığa yükseltildi.

02.02. 1915: Mustafa Kemal, Tekirdağı'nda 19. Tümeni kurdu.

25.02. 1915: Mustafa Kemal'in Maydos'a gidişi.

25.04. 1915: Mustafa Kemal, Arıburnu'nda İtilaf Devletleri'ne karşı koydu.

01.06. 1915: Mustafa Kemal'in Albaylığa yükselişi.

09.08. 1915: Mustafa Kemal, Anafartalar Grup Komutanlığı'na atandı.

10.08. 1915: Mustafa Kemal, Anafartalar'dan düşmanı geri attı.

01.04. 1916: Mustafa Kemal'in Tuğgeneralliğe yükselişi.

06.08. 1916: Mustafa Kemal, Bitlis ve Muş'u düşman elinden kurtardı.

20.11. 1917: Mustafa Kemal, memleketin ve ordunun durumunu açıklayan raporunu yazdı.

-- .10. 1917: Mustafa Kemal, İstanbul'a döndü.

26.10. 1918: Mustafa Kemal, Halep'in kuzeyinde bugünkü sınırlarımız üzerinde düşman saldırılarını durdurdu.

30.10. 1918: Mondros Mütarekesi'nin imzalanması.

31.10. 1918: Mustafa Kemal'in Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı'na atanması.

13.11. 1918: Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı'nın kaldırılması ve Mustafa Kemal'in İstanbul'a dönüşü.

30.04. 1919: Mustafa Kemal'in Erzurum'da bulunan 9. Ordu Müfettişliği'ne atanması.

15.05. 1919: İzmir'e Yunan'lıların asker çıkarması.

16.05. 1919: Mustafa Kemal, Bandırma vapuruyla İstanbul'dan ayrıldı.

19.05. 1919: Mustafa Kemal, Samsun'a çıktı.

15.06. 1919: Mustafa Kemal, 3. Ordu Müfettişi ünvanını aldı.

21.06. 1919: Mustafa Kemal, Ulusal Güçleri Sivas Kongresi'ne çağırdı.

8-9.07.1919: Mustafa Kemal, askerlikten çekildi. (Saat: 20:50)

23.07. 1919: Mustafa Kemal'in başkanlığı altında Erzurum Kongresi'nin toplanması.

07.08. 1919: Erzurum Kongresi'nin bir Temsil Kurulu seçerek dağılması.

04.11. 1919: Mustafa Kemal'in başkanlığı altında Sivas Kongresi'nin toplanması ve 11 Eylül'de sona ermesi.

11.11. 1919: Mustafa Kemal, Anadolu ve Rumeli Müdafaayı Hukuk Cemiyeti Heyet Temsiliyesi Başkanlığı'na saçildi.

22.10. 1919: Amasya Protokolü'nün imzalanması.

07.11. 1919: Mustafa Kemal, Erzurum'dan milletvekili seçildi.

27.12. 1919: Mustafa Kemal, Heyeti Temsiliye'yle birlikte Ankara'ya geldi.

20.03. 1920: İstanbul'un İtilaf Devletleri tarafından ele geçirilmesi, Mustafa Kemal'in protestosu, Ankara'da yeni bir Millet Meclisi toplama girişimi.

18.03. 1920: İstanbul'da Meclis-i Mebusan'ın son toplantısı.

19.03. 1920: Mustafa Kemal tarafından Ankara'da üstün yetkiyi taşıyan bir Millet Meclisi toplanması hakkında illere duyuruda bulunulması.

23.04. 1920: Mustafa Kemal, Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açtı.

24.04. 1920: Mustafa Kemal, Büyük Millet Meclisi Başkanı seçildi.

05.05. 1920: Mustafa Kemal'in başkanlığında ilk Hükümet'in toplantısı.

11.05. 1920: Mustafa Kemal, İstanbul Hükümeti tarafından ölüm cezasına çarptırıldı.

24.05. 1920: Mustafa Kemal'in cezası Padişah tarafından onaylandı.

10.08. 1920: Osmanlı İmparatorluğu delegeleriyle İtilaf Devletleri arasında Sevr Antlaşması'nın imzalanması.

09.01. 1920: Birinci İnönü Savaşı Başladı.

10.01. 1920: Birinci İnönü Zaferi.

20.01. 1921: İlk Teşkilat-ı Esasiye (Anayasa) Kanunu'nun esas maddelerinin kabulü.

30.03. 1921: İkinci İnönü Savaşı Başladı.

01.04. 1921: İkinci İnönü Zaferi.

10.05. 1921: Mustafa Kemal tarafından Büyük Millet Meclisi'nde Anadola ve Rumeli Müdafaai Hukuk Grubu'nun kurulması,
Mustafa Kemal'in Grup Başkanlığı'na seçilmesi.

05.08. 1921: Mustafa Kemal'e Başkumandanlık görevinin verilmesi.

22.08. 1921: Mustafa Kemal'in yönetiminde Sakarya Meydan Savaşı'nın başlaması.

13.09. 1921: Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılması.

19.09. 1921: Mustafa Kemal'e Mareşallik rütbesinin verilmesi ve Mustafa Kemal'in Gazi ünvanını alması.

26.08. 1922: Gazi Mustafa Kemal'in Kocatepe'den Büyük Taarruz'u yönetmesi.

30.08. 1922: Gazi Mustafa Kemal'in Dumlupınar Başkumandanlık Meydan Savaşı'nı kazanması.

01.09. 1922: Gazi Mustafa Kemal'in: "Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz'dir, İleri !" emrini vermesi.

09.09. 1922: Türk Ordusu'nun İzmir'e girmesi.

10.09. 1922: Gazi Mustafa Kemal'in İzmir'e gelişi.

11.10. 1922: Mudanya Mütarekesi'nin imzalanması.

01.11. 1922: Gazi Mustafa Kemal'in önerisi üzerine saltanatın kaldırılması.

17.11. 1922: Vahdettin'in bir İngiliz harp gemisiyle İstanbul'dan kaçması.

29.01. 1923: Gazi Mustafa Kemal'in Latife Hanım'la evlenmesi.

24.07. 1923: Lozan Antlaşması'nın imzalanması.

09.08. 1923: Gazi Mustafa Kemal'in Halk Fırkası'nı kurması.

11.08. 1923: Gazi Mustafa Kemal'in 2. Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na seçilmesi.

29.10. 1923: Cumhuriyet'in ilan edilmesi.

29.10. 1923: Gazi Mustafa Kemal'in ilk Cumhurbaşkanı olması.

01.03. 1924: Gazi Mustafa Kemal'in Büyük Millet Meclisi'nde Halifeliği kaldırması ve öğretimin birleştirilmesi hakkında açış nutkunu söylemesi.

03.03. 1924: Hilafetin kaldırılması, öğrenimin birleştirilmesi,
Şer'iyeve Evkaf Vekaletiyle (Bakanlığıyla), Erkanıharbiyei Umumiye Vekaletinin kaldırılması hakkındaki yasaların Büyük Millet Meclisi'nce kabul edilmesi.

20.04. 1924: Türkiye Cumhuriyeti Teşkilatı Esasiye (Anayasa) Kanunu'nun kabul edilmesi.

17.02. 1925: Aşarın kaldırılması.

24.08. 1925: Gazi Mustafa Kemal'in ilk defa Kastamonu'da şapka giymesi.

25.11. 1925: Şapka Kanunu'nun Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmesi.

30.11. 1925: Tekkelerin kapatılması hakkındaki kanunun kabulü.

26.12. 1925: Uluslararası takvim ve saatin kabulü.

17.02. 1926: Türk Medeni Kanunu'nun kabulü.

01.07. 1927: Gazi Mustafa Kemal'in Cumhurbaşkanı sıfatı ile ilk kez İstanbul'a gitmesi.

(15-20).10.1927: Gazi Mustafa Kemal'in Cumhuriyet Halk Partisi 2. Kurultayı'nda tarihi Büyük Nutku'nu okunması.

01.10. 1927: Gazi Mustafa Kemal'in 2. Kez Cumhurbaşkanlığı'na seçilmesi.

09.08. 1928: Gazi Mustafa Kemal'in Sarayburnu'nda Türk harfleri hakkındaki nutkunu söylemesi.

03 10. 1928: Türk Harfleri Kanunu'nun Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmesi.

15.04. 1931: Gazi Mustafa Kemal tarafından Türk Tarih Kurumu'nun kurulması.

04.04. 1931: Gazi Mustafa Kemal'in 3.kez Cumhurbaşkanlığı'na seçilmesi.

12.07. 1932: Gazi Mustafa Kemal tarafından Türk Dil Kurumu'nun kurulması.

29.10. 1933: Gazi Mustafa Kemal'in Cumhuriyet'in 10. Yıldönümünde tarihi nutkunu söylemesi.

24.10. 1934: Gazi Mustafa Kemal'e Büyük Millet Meclisi tarafından ATATÜRK soyadının verilmesi kanununun kabul edilmesi.

01.03. 1935: Atatürk'ün 4. kez Cumhurbaşkanlığı'na seçilmesi.

01.05. 1937: Atatürk'ün çiftliklerini Hazine'ye ve taşınamaz mallarını da Ankara Belediyesi'ne bağışlaması.

31.03. 1938: Atatürk'ün hastalığı hakkında Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği'nin ilk resmi duyurusu.

15.09. 1938: Atatürk'ün vasiyetnamesini yazması.

16.10. 1938: Atatürk'ün hastalık durumu hakkında günlük resmi duyuruların yayınına başlanması.

10.10. 1938: Atatürk'ün ölümü. (Perşembe, saat: 09.05)

11.10. 1938: Atatürk'ün ölümü üzerine İstanbul Şehir Meclisi'nin olağanüstü toplantı yapması.
Saraydaki Cumhurbaşkanlığı forsunun indirilerek yerine yarıya kadar indirilmiş Türk Bayrağı'nın çekilmesi.

12.10. 1938: Atatürk'ün ölümü dolayısıyla, Yüksek Öğretim gençliğinin Üniversite Konferans Salonu'nda toplanması.

13.10. 1938: Gençliğin Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde toplanarak Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'i koruyacaklarına ant içmeleri.

14.10. 1938: Büyük Millet Meclisi çok hazin bir toplantı yaptı.

15.10. 1938: Hükümet Atatürk'ün Ankara'da ebedi istirahat yerine konulacağı 21 Kasım 1938 tarihini ulusal yas günü olarak duyurdu.

16.10. 1938: İstanbul'lular Atatürk'ün Dolmabahçe Sarayı Muayede Salonu'ndaki katafalkı önünde,
sabahın ilk saatlerinden gecenin son saatlerine kadar saygı ve üzüntü içinde son görevlerini yaptılar.

19.10. 1938: Büyük bir törenle, Atatürk'ün Dolmabahçe'den alınan yüce cenazesi, önce Sarayburnu'na, oradan Zafer torpidosuyla Yavuz zırhlısına götürüldü.
Yavuz zırhlısıyla İzmit'e kadar götürülen tabut, oradan Ankara'ya yolcu edildi.

20.10. 1938: Atatürk'ün sevgili naşı Ankara'ya ulaştı ve Ankara'da Büyük Millet Meclisi önündeki katafalka konuldu. Ankara'lılar da son görevlerini saygıyla yaptılar.

21.10. 1938: Atatürk'ün cenazesinin Etnoğrafya Müzesi'ndeki Geçici Kabre konulması.

25.10. 1938: Atatürk'ün vasiyetnamesinin açılması.

26.12. 1938: Atatürk'ün "Ebedi Şef" sanıyla anılmasının kabul edilmesi.

04.10. 1953: Atatürk'ün Geçici Kabri'nin açılması.

10.10. 1953: Atatürk'ün cenazesinin Anıt-Kabir'e nakledilmesi.
 
Top