Yaratıcılığın Nitelikleri

dderya

kOkOşŞ
V.I.P
Yaratıcılığın nitelikleri
İnsanın yaratıcı ve üretici olması, bireysel olduğu kadar, toplumsal bir sorundur. Bireyle toplum arasındaki iletişim ve etkileşime bağlıdır. Yaratıcı düşünceye önem veren, saygı duyan kısanın yetişmesi için, önce toplumun bilime, bilgiye ve insana önem vermesi, saygı duyması gereklidir.
İnsanın aklını kullanması, akıl yoluyla iyiyi bulması ve belirli bir duruma, olaya, olguya, soruna doğru ve nesnel yaklaşabilmesi için bilimsel tutumu benimsemiş olması gereklidir.

Bilimsel tutum, artniyet ve önyargıdan uzak, inançlardan annmış, çabuk, kısa ve kolay yoldan sonuca ulaşmaktan kaçınan, gerçekçi, nesnel, şüpheci öğeleri içeren davranışların tümü olarak tanımlanabilir.

Bilimsel düşünceyi ve tutumu benimseyen insan, olaylar ve nesneler arasında düşünme gücü, mantık, matematik ve estetikle bağlantı kurup değişik kurgular oluşturur. Kurgulannı neden- sonuç ilişkileriyle saptar. Olayları tanımlamaya, anlamaya, olaylar arasındaki ilişkileri bulmaya, onları açıklamaya, denetim altında tutmaya, gelecekle ilgili çıkanmlar yapmaya, öndeyide bulunmaya çalışır.

Günümüz insanı bireysel ve toplumsal bilinç arasında birleşme, bütünleşme yapabilen insan olarak kabul edilmiştir. Bu birleşme, bütünleşme için yaratıcı düşüncenin gereldi olduğu vurgulanmıştır. Böylece insan bir yandan toplum içindeki görev ve sorumluluklarını sürdürürken, öte yandan, kendisini aşma, geliştirme, yetiştirme, kişiliğinin tüm beceri, yeti ve yeteneklerini kullanma olanağına kavuşmuştur.


Yaratıcı düşünce için insanın kendi bilgisinden, becerisinden, yetisinden, yeteneğinden haberdar olması gereklidir. Bu haberdarlık düşünce sürecinin oluşmasında etkin rol oynar. Engellerin aşılmasında, sorunlann çözümünde, davranışın amacına göre doğru-yanlış, güzel-çirkin, olumlu-olumsuz, yararlı-yararsız olasılıkları arasında seçim yaparak iyi ile kötüyü ayıran kararlan oluşturur.

Yaratıcı düşünce, kişiye özgü özellikler tasıvan; bilgiye, bilimsel düşünce ilke ve kurallarına dayanan; farklı düşüncelere açık olan; bağımsız, etkin, amaca yönelik davranışları oluşturan bir düşünce sürecidir.

Maslow’a göre yaratıcılıkta bir doyum vardır. Bu doyum insanın kendisini gerçekleştirmesinden kaynaklanır. Kendini gerçekleştirme insana doyum sağlayan yaratıcı bir davranıştır.

Kendini gerçekleştirme (self actualization) yaratıcı düşüncenin, davranışın dayandığı bir doyum yoludur.

Yaratıcı insanlarda şu özellikler dikkati çeker: Başarı, denge ve düzen arayışı, ilgi ve merak, kendini kanıtlama, baskıya karşı çıkma, biçimsellik ve geleneklere bağlılıkta gevşeklik, yetkeci bir tutumun olmaması, güdülerde süreklilik, çalışma ve İşe ilgi ve sevgi, kendini düzene sokma, yüksek üretim gücü, bağımsız, özerk, özgür davranış biçimi, yapıcılık, eleştiri, doyumsuzluk, mutsuzluk, geniş bilgi ve deneyim, duygu ve coşkulann açık ve sınırsız olması, değer yargılarında esneklik, toplumsal değerleri umursamama, kötü bir işadamı olmak, para ve maddi çıkarlara ilgisizlik, duygusal dengesizlik, duygu sezgisi, kendini başkalarından farklı görme.
Özcan Köknel, Yaşamın Zaferi
 
Top