• Merhaba Ziyaretçi.
    "EYLÜL AYI" temalı fotoğraf yarışması başladı. İlgili konuya  BURADAN  ulaşabilirsiniz. Sizi de bu yarışmada görmek isteriz...

Nüzul sırasına göre Kur'an-i Kerim'deki Sureler

cırcırböcee

V.I.P
V.I.P
1- el-ALAK (96)
2- el-KALEM (68)
3- el-MÜZZEMML (73)
4- el-MÜDDESSIR (74)
5- el-FÂTIHA (1)
6- et-TEBBET (111)
7- et-TEKVÎR (81)
8- el-A'LÂ (87)
9- el-LEYL (92)
10- el-FECR (89)
11- ed-DUHÂ (93)
12- el-INSIRÂH (94)
13- el-ASR (103)
14- el-ÂDIYAT (100)
15- el-KEVSER (108)
16- et-TEKÂSUR (102)
17- el-MA'UN (107)
18- el-KÂFIRUN (109)
19- el-FIL (105)
20- el-FELAG (113)
21- en-NÂS (114)
22- el-IHLAS (112)
23- en-NECM (53)
24- el-ABESE (80)
25- el-KADR (97)
26- es-SEMS (91)
27- el-BURÛC (85)
28- et-TIN (95)
29- el-KUREYS (106)
30- el-GAARI'A (101)
31- el-KIYAMET (75)
32- el-HÜMEZE (104)
33- el-MÜRSELAT
34- el-KAF (50)
35- el-BELED (90)
36- et-TARIK (86)
37- el-KAMER (54)
38- es-SAD (38)
39- el-A'RAF (7)
40- el-CINN (72)
41- el-YÂSIN (36)
42- el-FURKAN (25)
43- el-FATIR (35)
44- el-MERYEM (19)
45- et-TA'HA (20)
46- el-VAKIA (56)
47- es-SUARA (26)
48- en-NEM'L (27)
49- el-KASAS (28)
50- el-ISRA (17)
51- el-YUNUS (10)
52- el-HUD (11)
53- el-YUSUF (12)
54- el-HICR (15)
55- el-EN'AM (6)
56- es-SAFFAT (37)
57- el-LOKMAN (31) 58- es-SEBE (34)
59- ez-ZÜMER (39)
60- el-MÜ'MIN (40)
61- el-FUSSILET (41)
62- es-SURA (42)
63- ez-ZUHRUF (43)
64- ed-DÛHAN (44)
65- el-CÂSIYE (45)
66- el-AHKAF (46)
67- ez-ZÂRIYAT (51)
68- el-GÂSIYE (88)
69- el-KEHF (18)
70- en-NAHL (16)
71- en-NUH (71)
72- el-IBRAHIM (14)
73- el-ENBIYA (21)
74- el-MÜ'MINUN (23)
75- es-SECDE (32)
76- et-TÛR (52)
77- el-MÜLK (67)
78- el-HAKKA (69)
79- el-MEARIC (70)
80- en-NEBE (78)
81- en-NAZI'AT (79)
82- el-INFITAR (82)
83- el-INSIKAK (84)
84- el-RUM (30)
85- el-ANKEBUT (29)
86- el-MUTAFFIFIN (83)
87- el-BAKARA (2)
88- el-ENFAL (8)
89- el-ÂL-I ÎMRAN (3)
90- el-AHZAB (33)
91- el-MÜMTEHINE (60)
92- en-NISÂ (4)
93- el-ZELZELE (99)
94- el-HADID (57)
95- el-MUHAMMED (56)
96- er-RA'D (13)
97- er-RAHMAN (55)
98- el-INSAN (76)
99- et-TALAK (65)
100- el-BEYYINE (98)
101- el-HASR (59)
102- en-NUR (24)
103- el-HAC (22)
104- el-MUNAFIKÛN (63)
105- el-MÜCADELE (58)
106- el-HUCURAT (49)
107- et-TAHRIM (66)
108- et-TEGABUN (64)
109- es-SAF (61)
110- el-CUM'A (62)
111- el-FETIH (48)
112- el-MAIDE (6)
113- et-TEVBE (9)
114- en-NASR (110)
 

ruhwer

Üye
Selam... Güzel arkadaşım cırcırböcee emek vermişsin lakin sıralamada küçük bir yanlışlık yapmışsın 95- el-MUHAMMED (56)itibaren yanlışlıklar var bunları düzeltmen dilği ile Allah (cc) razı olsun....
 

ruhwer

Üye
Sure No: SURENİN ADI Anlamı Nüzul Sırası
1 El-Fâtiha Açıcı 5
2 El-Bakara İnek 87
3 Âli ‘İmrân İmran Soyu 89
4 En-Nisâ Kadınlar 92
5 El-Mâide Sofra 112
6 El-En âm Hayvanlar 55
7 El-A’râf Tepeler 39
8 El-Enfâl Doyumluklar 88
9 Et-Tevbe Tevbe (Uslanma) 113
10 Yûnus Yunus 51
11 Hûd Hûd 52
12 Yûsuf Yusuf 53
13 Er-Ra’d Gök gürültüsü 96
14 İbrâhîm İbrahim 72
15 El-Hicr Kayalık 54
16 En-Nahl Arı 70
17 El-İsrâ’ İletilme 50
18 El-Kehf İn 69
19 Meryem Meryem 44
20 Tâhâ Tı,He harfleri 45
21 El-Enbiyâ’ Bildiriciler 73
22 El-Hacc Dolanım 103
23 El-Mü’minûn Müminler 74
24 En-Nûr Işık 102
25 El-Furkân Ayırdeden 42
26 Eş-Şu’arâ’ Ozanlar (Şairler) 47
27 En-Neml Karıncalar 48
28 El-Kasas Hikayeler 49
29 El-‘Ankebût Örümcek 85
30 Er-Rûm Roma 84
31 Lukmân Lokman 57
32 Es-Secde Secde (Yükünç) 75
33 El-Ahzâb Bölünmüşler 90
34 Sebe’ Saba 58
35 Fâtır Ayırıcı 43
36 Yâsîn Ye,Sin Harfleri 41
37 Es-Saffât Saflar,diziler 56
38 Sâd Sad Harfi 38
39 Ez-Zümer Bölükler 59
40 Ğafır Bağışlayan 60
41 Fussilet Ayrıntılanmış 82
42 Eş-Şûrâ Danışma 62
43 Ez-Zuhruf Süs 63
44 Ed-Duhân Buğu 64
45 El-Câsiye Diz çökme 65
46 El-Ahkâf Kumul 66
47 Muhammed Muhammed 95
48 El-Feth Açış 111
49 El-Hucurât Odalar 106
50 Kaf Kaf Harfi 34
51 Ez-Zâriyât Savuranlar 67
52 Tûr Dağ 76
53 En-Necm Yıldız 23
54 El-Kamer Ay 37
55 Er-Rahmân Koruyucu-Gözetici 97
56 El-Vâkı’a Hadise- Olay 46
57 El-Hadîd Demir 94
58 El-Mücâdile Mücadele-Çatışma 105
59 El-Haşr Toplanma 101
60 El-Mümtehine Sınanmış 91
61 Es-Saff Saf-Dizi 109
62 El-Cumu’a Toplanma 110
63 El-Münâfıkûn Münafıklar-İkiyüzlüler 104
64 Et-Teğabun Gizli kapaklılar 108
65 Et-Talâk Boşanma 99
66 Et-Tahrîm Yasaklama 107
67 El-Mülk Mallar-Nesneler 77
68 El-Kalem Kalem 2
69 El-Hâkka Hak- Gerçek 78
70 El-Me’âric Aşamalar 79
71 Nûh Nuh 71
72 El-Cinn Cin 40
73 El-Müzzemil Bürünmüş 3
74 El-Müddesir Örtünmüş 4
75 El-Kıyâme Aya kalkış 31
76 El-İnsân İnsan 98
77 El-Mürselât Gönderilenler 33
78 En-Nebe’ Bildiri 80
79 En-Nâzi’ât Sıyıranlar 81
80 Âbese Sert baktı 14
81 Et-Tekvîr Dürülme 7
82 El-İnfitâr Çatlama 82
83 El-Mutaffifûn Dolandırıcılar 86
84 El-İnşikâk Yarılma 83
85 El-Bürûc Burçlar 27
86 Et-Târik Gece çıkan 36
87 El-A’lâ En yüce 8
88 El-Ğâşiye Yıkım 68
89 El-Fecr Gün ağrısı 10
90 El-Beled Yöre 35
91 Eş-Şems Güneş 26
92 El-Leyl Gece 9
93 Ed-Duhâ Gündüz 11
94 El-İnşirâh Açılma 12
95 Et-Tîn İncir 28
96 El-’Alâk Yapışkan nesne-Sülük 1
97 El-Kadr Kudret-Değer 25
98 El-Beyyine Delil-Kanıt 100
99 Ez-Zelzele Zelzele 93
100 El-Âdiyât Koşanlar 14
101 El-Kâri’a Yıkım 30
102 Et-Tekâsür Çoğalma 16
103 El-Asr Çağ-Asır 13
104 El-Hümeze Çekiştirici 32
105 El-Fîl Fil 19
106 Kureyş Köpek balığı 25
107 El-Mâ’ûn Yardım 17
108 El-Kevser Bereket 15
109 El-Kâfirûn Kafirler-İnançsızlar 18
110 En-Nasr Yardım 114
111 El-Mesed Lif 6
112 El-İhlâs İçtenlik 22
113 El-Felâk Felek- Tan zamanı 20
114 En-Nâs İnsanlar 21
 
Top