KPSS KPSS Eğitim Psikolojisi Deneme Sınavı - 25 Soru

YoRuMSuZ

Biz işimize bakalım...
Eğitim psikolojisi alanında 25 soruluk deneme sınavı soru ve cevapları. Cevapları soruların altında bulabilirsiniz. Bölümün sonundan isterseniz dosyayı .doc formatında indirebilirsiniz.KPSS - Eğitim Psikolojisi

1.Aşağıdaki hangisi kendini gerçekleştiren insanın özelliklerinden birisi değildir?
a) Zeki olması
b) Takdir Duygusuna sahip olması
c) Demokratik olması
d) Tam fonksiyonda bulunma
e) İlgi ve isteklerine göre hareket etme

2. Oktay isimli bir öğrenci ailesinin sosyo-ekonomik durumu iyi olmadığı için geceleri bir iş yerinde çalışmakta gündüzleri de okula gitmektedir. Zor bir sınav olduğu için iş yerinden izin almıştır. Çünkü sınavı geçemez ise gelecek yıl işinde sorunlar çıkacaktır. Sonra iznini patron iptal eder. Oktay ders çalışmadan sınava girmek zorunda kalır. Sınava hiç hazırlanmadığı için zayıf not alacaktır. Sınavda Oktay sınıfın en çalışkan ve zeki öğrencinin arkasına oturmuştur. Sınavda kopye çekse bile yakalanma ihtimali yoktur. Oktay kopye çekmelidir. Onun yerinde kim olursa olsun kopye çekerdi cevabı Kohlberg’in ahlaki gelişim evresinde hangi döneme denk gelmektedir.
a) 1. Dönem
b) 2. Dönem
c) 3. Dönem
d) 6. Dönem
e) 4. Dönem

3. Aşağıdakilerden hangisi Piaget’in ahlaki gelişimle ilgili olarak belirlediği Özerk dönemle ilgili bir özellik değildir.
a) Çocuk ahlaki yargılar açısından başkalarından bağımsızdır.
b) Davranışların altında yatan niyette dikkate alınır.
c) Suçun önem derecesini fiziksel sonuçlar belirler.
d) Kuralları sorgulamadan esneklik vardır.
e) Ebeveynlerinden bağımsız hareket ederler.

4. Kişilik psikolojisinin çalışma alanı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Bireyin davranışlarındaki değişmeler
b) Temel davranışların anlaşılması
c) Bireyin tüm yaşamındaki değişiklikler
d) Davranışı etkileyen sosyal etkiler
e) Öğrenme sürecinin psikolojik yönü

5. Aşağıdaki ifadelerden hangisi “bellek” için doğru tanımdır?
a) Problem çözme gücüdür.
b) Nesneleri birbirinden ayırmadır.
c) Testlerin ölçtüğü özellikleridir.
d) Yeni davranışlar edinmedir.
e) Öğrenilenlerin saklanmasıdır.

6. Gelişim psikologlarına göre dil gelişimi hangi gelişime paralel olarak ortaya çıkmaktadır?
a) Kişilik gelişimi
b) Ahlak gelişimi
c) Bilişsel gelişim
d) Psikoseksüel gelişim
e) Sosyal gelişim

7. Ortaöğretim çağına gelmiş öğrenciler problem çözerken daha çok nasıl davranırlar?
a) Somut düşünmeyle sınama yanılmaya başvururlar.
b) Soyut düşünmeyle ile sınama yanılmaya başvurma.
c) Sezgisel düşünmeyle çözümler ararlar.
d) Geçmiş yaşantıları kullanmadan somut düşünmeye başvururlar.
e) İşlem öncesi dönemin özelliklerini çok aktif olarak sergiler.

8. Şehrin birinde Hans isimli biri yaşarmış. Hans’ın karısı kanser olmuş eczacıda bir ilaç varmış. Ama eczacı ilacı fahiş bir fiyata sattığı için Hans ilacı alamıyormuş. İlacı alamadığı zaman karısı hemen ölecekmiş. Bu durumda Hans ilacı yakalanmayacaksa çalmalıdır cevabı Kohlberg’in ahlaki gelişim evresinde hangi dönem denk gelmektedir?
a) 1. Dönem
b) 2. Dönem
c) 3. Dönem
d) 6. Dönem
e) 4. Dönem

9. Erikson’a göre güvensiz ve bağımlı kişiliğin temeli hangi dönemde atılır?
a) 18. aya kadar
b) 18 ay – 3 yaş arası
c) 3-7 yaş arası
d) 7-11 yaş arası
e) 12-15 yaş arası

10. Kaygılı, huysuz, saplantılı ve korku içindeki bir öğrenciye öğretmen nasıl davranmalıdır?
a) Bu davranışları yaptığı zaman onu cezalandırmalıdır.
b) Bu davranışları teşvik edeceğinden öğrenciye ilgilenmemelidir.
c) Öğrenciyi sınıf içinde grup çalışmalarından alıkoymalıdır.
d) Öğrencinin bu tür duygularının nedenlerini araştırmalıdır.
e) Öğrenciyi sınıfın arkasında ayakta bekletmelidir.

11. Aşağıdakilerden hangisi “Duyusal Devinim” döneminin aşamalarından değildir?
a) İşlem öncesi aşama
b) Refleks aşaması
c) Nesnelerin devamlılığı
d) Amaç ve aracın birlikte düzeni
e) Taklit yeteneği

12. Fiziksel çevrede duyu organını harekete geçiren herhangi bir nesne ya da enerji değişmesine ne denir?
a) Duygusal davranış
b) Uyarıcı-tepki
c) Uyarıcı
d) Tepki
e) Tepkisel davranış


13. Yetişkin bir insanın aşırı titiz, temizlik düşkünü, tutumlu olması Freud’un hangi gelişim dönemindeki saplantıyı çağrıştırır?
a) Oral
b) Anal
c) Fallik
d) Örtülü
e) Genital

14. Kohlberg’in ahlaki gelişim dönemlerinden, karar verilirken toplumsal anlaşmaya ya da evrensel ahlak ilkelerinin bireye rehberlik yaptığı düzey aşağıdakilerden hangisidir?
a) Gelenek öncesi
b) Geleneksel
c) Gelenek sonrası
d) Toplumsal vicdan
e) Evrensel ahlak ilkeleri

15. Lisede yeterince matematik dersi almış öğrencilerin kız meslek lisesinde okuyup yeterince matematik dersi almamış öğrencilere göre, üniversiteye hazırlık kurslarında daha başarılı oldukları gözlenmiştir.
Bu durum aşağıdakilerden hangisine örnek olur?

a) Genelleme
b) Sönme
c) Koşullanma
d) Aktarım
e) Pekiştirme

16. Aşağıdakilerden hangisi Maslow’un kendini gerçekleştiren insanın özelliklerinden değildir?
a) Derin kişiler arası ilişkiler kurabilme
b) Gerçekle fazla ilgilenmeyip haya dünyasında yaşama
c) Kendiliğinden spontan davranma
d) Kendini, başkalarını ve dünyayı olduğu gibi kabullenme
e) Doğayı ve hayvanları sevebilme.

17. Aşağıdakilerden hangisi Bilişsel Gelişim Dönemlerinden değildir?
a) Duygusal motor
b) İşlem öncesi
c) Soyut işlem
d) Somut işlemler
e) Dengeleme

18. Aşağıdakilerden hangisi küp kuramındaki zihinsel içeriğin bölümlerinden birisi değildir?
a) Biliş
b) Hafıza
c) Iraksak düşünce
d) Yakınsak düşünce
e) Ölçme

19. Ali isimli bir itfaiyeci bir yangın ihbarı alır. Aynı anda da ailesinin yaşadığı şehrin bir tarafından felaket haberi gelir. İtfaiyeci yangını söndürmeye gitmelidir. İnsan hayatı önemlidir. Yangında daha fazla insan kurtarabilir cevabı kohlberg’in ahlaki gelişim evresinde hangi döneme denk gelmektedir?
a) 3. Dönem
b) 4. Dönem
c) 5. Dönem
d) 2. Dönem
e) 6. Dönem

20. “Çocuğun ilkokul çağlarında bir şeyler üretmek istemesi ve başarılı olmak için çalışması, elde ettiği başarılar sonucu takdir ve kabul edilmeyi beklemesi” Erikson’un hangi psiko-sosyal gelişim evresinde görülür?
a) Girişkenliğe karşı suçluluk
b) Üretkenliğe karşı durgunluk
c) Çalışkanlığa karşı aşağılık
d) Yakınlığı karşı yalnızlık
e) Temel güvene karşı güvensizlik

21. Aşağıdakilerden hangisi Erikson dönemindeki psikososyal moratoryumun görüldüğü dönemlerden birisidir?
a) Temel güvene karşı güvensizlik
b) Kimliğe karşı kimlik bocalaması
c) Yakınlığa karşı uzaklık
d) Üretkenliğe karşı durgunluk
e) Çalışmaya karşı aşağılık

22. Soyut düşünme hangi okul çağında daha yoğundur?
a) Anaokulu
b) İlkokul
c) Ortaokul
d) Ortaöğretim
e) Yükseköğretim

23. Aşağıdakilerden hangisi Adaptasyonun alt bo-yutlarındandır?
a) Özetleme-Şemalandırma
b) Sıralama-Dengeleme
c) Dengeleme-Şemalaştırma
d) Özümseme-Uyumsama
e) Şemalandırma-Uyumsama

24. Freud’a göre kişiliğin zevk ilkesine göre çalışan Kişilik Alt sistemi nedir?
a) Süperego
b) İd
c) Ego
d) Libido
e) Saldırganlık

25. Ali isimli bir itfaiyeci bir yangın ihbarı alır. Aynı anda da ailesinin yaşadığı şehrin bir tarafından felaket haberi gelir. İtfaiyeci yangını söndürmeye gitmemelidir. Eğer giderse yakalanır ve işinden olur cevabı Kohlberg’in ahlaki gelişim evresinde hangi döneme denk gelmektedir?
a) 1. Dönem
b) 2. Dönem
c) 3. Dönem
d) 6. Dönem
e) 4. DönemCevap Anahtarı:
1. A
2. B
3. C
4. A
5. E
6. C
7. B
8. A
9. A
10. D
11. D
12. C
13. B
14. C
15. D
16. B
17. E
18. E
19. E
20. C
21. B
22. C
23. D
24. B
25. A

Bu dosyayı isterseniz Word dokümanı olarak aşağıdaki linkten indirebilirsiniz.
 
Top