KPSS KPSS Eğitim Psikolojisi - 2012 Soruları

YoRuMSuZ

Biz işimize bakalım...
KPSS, 2012 yılı Eğitim Psikolojisi 30 soruluk deneme sınav sorular ve cevap anahtarı. Hem kendiniz deneyebilir hem de geliştirebilirsiniz. Bölüm sonundan dosyayı .doc formatında sıkıştırılmış şekilde indirebilirsiniz. Başarılar.EĞİTİM PSİKOLOJİSİ - 2012
1.
I. Aile
II. Okul
III. Arkadaş çevresi
Yukarıdakilerden hangileri sunmuş olduğu kalıtsal ve çevresel faktörlerle bireylerin gelişimini şekillendiren sosyal ortamlardandır?

A) Yalnız I
B) Yalnız ll
C) Yalnız lll
D) I ve II
E) II ve III

2. Bireylerin gelişimleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Okul, öğrencilerin gelişimini destekleyecek uygun öğrenme ortamları sunmalıdır.
B) Öğretmenlerin öğrencilerin gelişim özelliklerini çok iyi bilmeleri gerekmektedir.
C) Okul çevresi sunduğu zengin olanaklarla bireyin gelişimi için yeterlidir.
D) Bireyin kalıtsal özelliklerinin gelişiminde aile en önemli güçtür.
E) Bireyin gelişiminde okul sisteminin rolü oldukça önemlidir.

3. Eğitim sürecinin bireyin gelişimindeki rolüyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Çocuğun aile ve okul yaşantıları gelecekteki davranışlarını da etkileyebilmektedir.
B) Çocukların gelişimini en üst seviyede gerçekleştirebilmek için bireysel farklılıkların ortadan kaldırılması hedeflenmektedir.
C) Okulun bireyin kendisini tanıması için fırsatlar sunması gerekmektedir.
D) Çocuğun gelişiminde ailenin yanı sıra toplumun özellikleri ve sunduğu olanaklar da son derece önemlidir.
E) Eğitim süreci her çocuğun kendi kapasitesini en üst düzeyde gerçekleştirmesini hedeflemektedir.

4. Öğrencilerin öğrenme sürecinde aktif olduklarını, öğrenme yaşantılarının akademik alanlarla sınırlı kalmaması gerektiğini ve çocuğun çevreye uyumunu vurgulayan eğitim psikolojisi temsilcisi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Stanford-Binet
B) W. James
C) Skinner
D) J. Dewey
E) Thorndike

5. Eğitim psikolojisinin odağında aşağıdakilerden hangisi yer alır?

A) Aile-öğrenci arasındaki etkileşim
B) Öğretmenler
C) Öğrenciler
D) Akran ilişkileri
E) Öğrenci ve öğretmen arasındaki etkileşim


6. Bireylerin gelişimsel değişimlerinin önceki gelişmelere dayalı olması ve bir sonraki gelişim dönemi için de temel oluşturması aşağıdaki gelişim ilkelerinden hangisi ile ilgilidir?

A) Gelişim genelden özele doğrudur.
B) Gelişimde bireysel farklılıklar söz konusudur.
C) Gelişim birikimlidir.
D) Gelişim süreklidir.
E) Gelişimin belirli yönelimleri bulunmaktadır.

7. "Bireyler biyo-psiko-sosyal varlıklardır" ifadesi ile aşağıdakilerden hangisi anlatılmaktadır?

A) Genetik faktörler gelişimde en önemli rolü oynamaktadırlar.
B) Gelişim alanları iç içe geçmiş bir durumda sürekli etkileşim halindedir.
C) Sosyal duygusal süreçler gelişimin temel belirleyicisidir.
D) Psikolojik süreçler yetişkin kimliğini belirleme potansiyeline sahiptirler.
E) Bireylerin gelişim sürecinde en temel gelişim alanı biyolojik gelişimdir.

8-Genotip kavramıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Organizmanın sahip olduğu tüm özelliklerdir.
B) Bireyin baskın genlerinin toplamından oluşur.
C) Organizmanın sahip olduğu genetik özelliklerin tümüdür.
D) Çevresel faktörler tarafından şekillenen özelliklerdir.
E) Bireyin çekinik genlerinin toplamıdır.

9-Okul öncesi dönemdeki çocuklar gelişimin hangi döneminde yer alırlar?

A) İlk çocukluk dönemi
B) İkinci çocukluk dönemi
C) Erken çocukluk dönemi
D) Okul dönemi
E) Son çocukluk dönemi

10. Aşağıdakilerden hangisi bilişsel gelişim alanına özgü bir özelliktir?

A) Soyut düşünce gelişimi
B) Zaman algısının gelişimi
C) Organ gelişimi
D) Sınıflama becerisinin gelişimi
E) Dil gelişimi

11. Aşağıdakilerden hangisi çocuğun ince kaslarının kullanımını gerektirmektedir?

A) Duvardan atlamak
B) Salıncakta sallanmak
C) Suya taş atmak
D) Ayakkabısını bağlamak
E) Hızlı bir şekilde koşmak


12. Dış doku, orta doku ve iç doku tabakalarının geliştiği ve organların temel gelişiminin gerçekleştiği doğum öncesi gelişim evresi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Blastosist
B) Embriyo
C) Dölüt
D) Fetüs
E) Zigot

13. İlk çocukluk dönemindeki fiziksel gelişimle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Çocuğun ağırlığı doğumdaki ağırlığının yaklaşık olarak iki katıdır.
B) Çocukların beden oranı görünümü bebeklikteki gibidir.
C) Çocuğun kemikleri iyice sertleşmiş ve olgunlaşmıştır.
D) Kız çocukları erkeklere göre genel olarak daha ağırve uzundurlar.
E) Çocukların kas gelişiminde önemli bir artış gözlenir.

14. Fiziksel gelişimle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Erkekler ergenliğe kızlardan iki yıl daha önce girmektedirler.
B) Erinlik yıllarında bedenin organlarındaki dengesiz büyüme sakarlığa yol açar.
C) Erinlikte birincil ve ikincil cinsiyet özelliklerinin ortaya çıkışında bireysel farklılıklar söz konusudur.
D) Erinlik yıllarında bedenin tüm organlarında büyüme hızı aynıdır.
E) Erinlikte iç salgı bezlerinin işleyişindeki hızlanma ergenin geç olgunlaşmasına sebep olur.

15. I. Zigot, dölüt evresinde oluşur.
II. Kadında var olan cinsiyet kromozomu bebeğin cinsiyetini belirler.
III. Doğum öncesi gelişimde olumsuz çevre koşullarına çok duyarlı olunan, önemli ve kritik evre embriyo evresidir.
IV. Bebeğin cinsiyeti fetüs evresinde, cinsiyet kromozomlarının eşleşmesi sonucu belirlenir.

Doğum öncesi dönem ile ilgili olarak yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur?

A) I ve II
B) İve III
C) I ve IV
D) II, III ve IV

16. İlk kez gördüğü fili, önceleri ineğe benzeten Aysu, ineğin hortumunun olmadığını görünce şaşırmış ve ailesine sorular sorarak yeni gördüğü hayvanı adlandırmaya çalışmıştır.
Aysu'nun yeni gördüğü hayvanı adlandıramaması ve bundan rahatsızlık duyması sonucu ailesine sorular sorması hangi bilişsel sürece örnektir?

A) Olgunlaşma
B) Dengeleme
C) Uyumsa ma
D) Şema oluşturma
E) Özümleme

17. Piaget'in Bilişsel Gelişim Kuramı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Kuramda geçen olgunlaşma kavramı ahlaki bir yön içerir.
B) Bilişsel gelişim birbiriyle ilişkili beş faktörden etkilenir.
C) Farklı gelişim dönemlerinde zihinsel işlem biçimi de farklılaşır.
D) Farklı yaşlardaki çocuklar arasındaki performans farkı, sahip oldukları bilgi birikiminden faydalanır.
E) Zihinsel gelişimi biyolojik yönünden ayrı olarak incelemektir.

18. Üniversite öğrencilerinin ilk kez geldikleri kentle ilgili bilgileri başlangıçta son derece sınırlı iken, mezun olmaya yakın kentin semtleri, alışveriş merkezleri, parkları, tarihi v.s. gibi pek çok bilgiler bütününe sahip olurlar.

Yukarıdaki durum, Piaget'in Bilişsel Kuramı'nda yer alan hangi kavrama örnek oluşturur?

A) Biliş
B) Korunum
C) Bilişsel yapılar
D) Şema
E) Dengelenim

19. Var olan şemaları, yeni bilgilere ve fikirlere göre düzenlemeyi içeren işleme ne ad verilir?

A) Uyma
B) Özümleme
C) Dengelenim
D) Korunum

20. Aşağıdakilerden hangisi Piaget'in bilişsel gelişim dönemlerinden işlem öncesi dönemin özelliklerinden biri değildir?

A) Ben merkezciliğin yaşanması
B) Ağırlıklı olan düşünme biçiminin sezgisel düşünme olması
C) Baskın olan öğrenme biçiminin deneme yanılma yöntemi olması
D) Dil öğrenmeye en düşük düzeyde hazır olunan dönem olması
E) Yaklaşık iki-yedi yaş aralığını kapsaması

21. Kişilik gelişimiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Kişilik gelişimi sadece kalıtımsal faktörler tarafından belirlenmektedir.
B) Bireyin ailedeki doğuş sırası kişiliğin şekillenmesinde etkili olmaktadır.
C) Kişiliğin oluşumunda öğrenme ilkeleri etkilidir.
D) Bireylerin içinde yaşadığı kültür, kişiliği biçimlendirme potansiyeline sahiptir.
E) Kişilik gelişiminde aile en önemli çevresel faktörlerden biridir.

22. "Mehmet olumlu ve olumsuz özelliklerinin farkındadır" ifadesi kişiliğin hangi altyapısını ifade eder?
A) Karakter
B) Güdü
C) Huy
D) Kimlik
E) Benlik

23. Davranışsal genetik alanının genel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) İnsanlarda bilişsel gelişimin nasıl gerçekleştiğini araştırmak
B) Bireylere özgü genetik yapının, dış görünüşleri nasıl etkilediğini araştırmak
C) Kişilik gelişiminde kalıtımın rolünü belirlemeye çalışmak
D) İnsanların fiziksel gelişiminde genlerin etkisini incelemek
E) Bilişsel gelişimde atalarımızdan gelen genetik geçişlerin etkisini araştırmak

24. Erikson'un kişilik gelişimine yönelik görüşleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Kişilik gelişiminde sadece çocukluk yılları üzerinde durulur.
B) Kişilik gelişiminde ilk yılların önemli olduğu kabul edilir.
C) Kişilik gelişiminde sosyal çevrenin önemini vurgular.
D) Kişilik gelişimi dönemlerinde gelişim karmaşalarının yaşandığını ifade eder.
E) Bir önceki dönemde yaşanılan olumsuzlukların bir sonraki dönemde telafi edilebildiğini belirtir.

25. Erikson'un Psikososyal Kişilik Kuramı'na göre çocuğun cinsel konularda sorduğu sorulara onun bilişsel gelişim düzeyine makul ve mantıklı açıklamalar yapılması sonucu çocukta oluşan belirgin duygu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Başarı
B) Bağımsızlık
C) Kimlik
D) Girişimcilik
E) Özerklik

26. Ahlaka ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Temelleri ailede atılır.
B) Çevrenin etkisiyle şekillenir.
C) Yargılardan oluşur.
D) Zaman içerisinde şekillenir.
E) Nesneldir.

27. Piaget'e göre, çocuğun kuralların sabit, değişmez olduğuna ve değiştirilmeksizin uygulanması gerektiğine inanması hangi ahlaki gelişim döneminin özelliğidir?

A) Somut işlemler
B) Özerk dönem
C) Ahlak öncesi dönem
*D) Dışa bağlı dönem
E) İşlem öncesi dönem
28. Kohlberg' in geliştirdiği Ahlak Gelişimi Kuramı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Ahlaki gelişim düzeyinde olgunlaşma önemli ancak tek belirleyici unsur değildir.
B) Piaget' in Bilişsel Gelişim Kuramı'na dayalı olarak geliştirilmiştir.
C) Her birey en üst ahlaki düzeye erişe meye bilir.
D) Kuramda bireylerin ahlak düzeyleri ikilemler ile araştırılmıştır.
E) Kişilerin ahlaki gelişim düzeyleri, örnek olaylara verdikleri doğru yanıtlara göre belirlenir.

29. Piaget'in ve Kohlberg' in Ahlak Gelişim Kuramları karşılaştırıldığında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Her iki kuramda da daha üst düzey ahlaki dönemler üst düzey düşünmeyi gerektirir.
B) Her iki kuram da temellerini Psikanalitik yaklaşımdan alır.
C) Kohlberg'in kuramında en üst düzeydeki kişi, Piaget' in kuramına göre dışa bağlı dönemdedir.
D) Piaget'in kuramı Kohlberg'in kuramından daha kapsamlıdır.
E) Her iki kuramda ahlak gelişimini 2 dönemde açıklar.

30. Aşağıdakilerden hangisi ahlak eğitiminde çocukların diğerlerinin duygu, düşünce ve ihtiyaçlarını anlamasını geliştirme yollarından biri değildir?

A) Çiçek yetiştirme
B) Tekrarlama
C) Hayvan besleme
D) Rol oynama
E) Sanat eğitimi almaCevap Anahtarı
1. A
2. C
3. B
4. D
5. E
6. C
7. B
8. C
9. A
10. E
11. D
12. A
13. B
14. E
15. C
16. B
17. C
18. D
19. A
20. D
21. A
22. E
23. C
24. A
25. D
26. E
27. D
28. E
29. A
30. B
 
Top