Halk Kütüphaneleri Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

dderya

kOkOşŞ
V.I.P
Türkiye genelinde kaç halk kütüphanesi bulunmaktadır? Bunların halk, çocuk ve yazma eser kütüphanesi olarak açılımı nedir?
Türkiye genelinde 1141 kütüphanemiz bulunmaktadır.

Kütüphanesi bulunmayan yerleşim birimlerinin (İlçe, Kasaba, Köy) kütüphaneye kavuşturulması doğrultusunda yapılan çalışmalarımız nelerdir?
Mevcut 974 ilçemizden 816'sında kütüphane bulunmaktadır. 158 ilçemizde ise kütüphane bulunmamaktadır. Bakanlık olarak öncelikle kütüphanesi bulunmayan ilçelerimizin kütüphaneye kavuşturulması temel ilke ve hedeflerimiz arasındadır. Bu amaçla, yerel yönetimlerle işbirliği yapılmakta, binası ve geçici olarak personeli yerel yönetimlerce sağlanan yerleşim birimlerinden gelen kütüphane açılması teklifleri değerlendirilerek, hizmete uygun görülen yerlerde kütüphane açılması uygun görülmektedir.
 

dderya

kOkOşŞ
V.I.P
Halk Kütüphanelerinin hizmet verdiği binaların standartları nelerdir?

İl, ilçe ve kasabalar olmak üzere Bakanlığımız yatırım programı yoluyla 150 Kütüphane binası yaptırılmıştır.


Yatırım yoluyla yaptırılan bina sayımız mevcut 1141 kütüphane sayımızın yalnızca % 13’üdür. Bu sayı gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerle karşılaştırıldığında çok yetersiz kalmaktadır.


Yatırım yoluyla yaptırılan binalarımız kütüphane tip projelerine göre 2, 3 veya 4 katlı olarak yaptırılmaktadır. Ortalama kat alanı 465 m2'dir. Binada çok amaçlı salon, sergi salonu, yetişkinler ve çocuklar için okuma salonları ile yönetim ve idari bürolar bulunmaktadır.Yatırım yoluyla yaptırılan kütüphane binalarımız dışında Bakanlığımızca Kültür Merkezi olarak 35 bina yaptırılmıştır. Bu binaların bir bölümünde kütüphane hizmet vermektedir.Diğer 956 kütüphane binamız ise, özel idare, belediye, vakıf vb. kurumlarca Bakanlığımıza tahsis edilmiştir ya da şahıslarca bağışlanmıştır. Bakanlığımızın kullanımına verilen bu binaların büyük bir kısmının standartlara uygun olmaması, sağlıklı bir kütüphane hizmeti vermesini engellemektedir. Bu binaların sağlıksız ve yetersiz oluşunun yanı sıra bir kültür yapısı özelliğini de taşımaması nedeniyle halkın kültür ve kütüphaneye bakışını olumsuz olarak etkilemektedir.Kütüphanelerimizin çağdaş bir yapıya kavuşturulması yönündeki çalışmaların öncelikli olan modern kütüphane binası sayımızın hızla artırılması olup, halk kütüphaneleri binalarının modern kütüphaneciliğin gerektirdiği anlayış içerisinde, kütüphane hizmetlerinden daha kolay, rahat ve hızla yararlanmayı sağlayacak yeterliliğe kavuşturulmasıdır. Ayrıca yetersiz binalarda hizmet veren kütüphanelerimizin bir plan dâhilinde ve en kısa sürede daha sağlıklı binalarda hizmet vermesi için yerel yönetimlerle işbirliği yapılarak çalışmalar başlatılmıştır.Ülkemizde kütüphane binalarının fiziki yönden ve iç mimari itibariyle resmi bina kimliğinden çıkarılarak, binaların çağdaş kütüphane standartları ve mimari nitelikleri açısından analizi kullanıcıya yönelik olarak verimliliğin arttırılması, mimari program geliştirilmesi gibi konularda bir on çalışma yapılarak, yeni projeler hazırlattırılacaktır.
 

dderya

kOkOşŞ
V.I.P
Kütüphane açılmasında aranan şartlar nelerdir?


1)Herkesin kolaylıkla ulaşabileceği merkezi bir yerde olması,

2)Kütüphane açılacak binanın kültür ve kütüphane hizmetlerini vermeye elverişli olması.

3)En az 80–100 m2 okuma salonu ve idari bürolarının olması,

4)Müstakil bir binada ve sessizlik ortamına sahip olması, öncelikle giriş katında olması,

5)En az 25 yıl süreyle tahsis veya intifa hakkının Bakanlığımıza verilmiş olması,

6)Bay ve bayan okuyucular için ayrı tuvaletlerinin olması,

7)Müstakil odun ve kömür deposunun olması,
8)Gürültüden uzak, trafiğin az olduğu, eğlence yerleri ile içkili yerlerden uzak olması gerekmektedir.
 

dderya

kOkOşŞ
V.I.P
Yerleşik kütüphane hizmetlerinden yararlanamayan vatandaşlarımızın kütüphane hizmetlerinden yararlanması için yapılan çalışmalar var mıdır?

Yerleşik kütüphane hizmetlerinden yararlanamayan yerleşim bölgelerindeki vatandaşlarımıza kütüphane hizmeti sunulabilmesi amacıyla ülke genelinde 51 gezici kütüphane aracı hizmet vermektedir.
 

dderya

kOkOşŞ
V.I.P
Kütüphanelere ek kaynak ve hazine arsası sağlanması konusunda ne gibi çalışmalar yapılmaktadır?

Bu konuda 1996 yılında İçişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmelerde İI Özel İdare bütçelerine kütüphane faaliyetleri için ödenek konulması ve şehirlerin nazım imar planlan yapılırken veya bu planlarda değişikliğe gidilirken kütüphane ihtiyacının da göz önüne alınması hususunda talepte bulunulmuş, İçişleri Bakanlığı da konu ile ilgili olarak 81 İI Valiliğine talebimizi bildirmiştir.Ayrıca kütüphaneler için arsa ve bina tahsisi konusunda Maliye Bakanlığı ile yapılan çalışmalar sonucunda hazırlanan 24.10.1996 gün ve 6 sayılı genelge hazırlanarak Valiliklere gönderilmiş ve defterdarlıklara kütüphaneler için bina ve arsa tahsisi istenildiğinde yardımcı olunması konusunda talimat verilmiştir.
 

dderya

kOkOşŞ
V.I.P
Özel Kütüphane açmak için nereye başvurulmalıdır?

Özel Kütüphane açılması taleplerinin; Bakanlığımızın 18.04.2007 tarih ve 66443 sayılı "Halka Açık Özel Kütüphane Açılması İlke ve Esasları" konulu Genelgesi kapsamında (Genelge No:2007/04) özel kütüphane açılması planlanan yerin bağlı bulunduğu Valilikçe değerlendirilmesi gerekmektedir. Ayrıca açılacak olan kütüphanede verilen hizmetler ve teknik konularda yardım almak üzere bulunulan ildeki İl Hlak Kütüphanesi veya diğer Halk Kütüphanelerine müracaat edilmesi durumunda söz konusu birimlerce gerekli yardımda bulunulacatır.
 

dderya

kOkOşŞ
V.I.P
Halk Kütüphaneleri hangi gün ve saatlerde açıktır?

Bakanlığımız Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğüne bağlı kütüphanelerin çalışma günleri personel durumu göz önüne alınarak düzenlenmiştir.Beyazıt Devlet Kütüphanesi, Süleymaniye Kütüphanesi, Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi ve İl Halk Kütüphaneleri ile yardımcı hizmetliler hariç 4 ve 4’ten fazla personeli bulunan halk kütüphaneleri yıl boyunca yalnız Pazar günleri, yardımcı hizmetli dışında kütüphane müdürü dahil personeli 3 ve 3’ten az olan kütüphaneler ise 15 Eylül – 15 Haziran tarihleri arasında Pazar ve Pazartesi günleri,16 Haziran – 14 Eylül tarihleri arasında Cumartesi ve Pazar günleri kapalıdır.


Yardımcı hizmetliler dışında 2 ve daha fazla personeli olan kütüphaneler öğle tatilinde de kullanıcılarına hizmet vermektedir.

Kütüphanelerin mesai saatleri ise 657 Devlet Memurları Kanununun 100’ncü maddesine göre bulundukları illerin Valiliklerince belirlenmekle birlikte, Bakanlığımız tarafından öğrencilerin ve çalışan vatandaşlarımızın kütüphanelerimizden daha fazla yararlanabilmesi için, yeterli personele sahip il halk kütüphanelerin 1 Eylül - 31 Mayıs tarihleri arasında saat 19:30 ‘a kadar hizmet vermeleri sağlanmıştır.
 

dderya

kOkOşŞ
V.I.P
Kütüphane sayısı ve kütüphanelere ait koleksiyon ile kullanıcıya ilişkin istatistiklere nasıl ulaşılır?

Bakanlığımıza bağlı kütüphanelerin materyal ve kullanıcı hizmetine ilişkin istatistikî veriler, I. altı aylık (Ocak-Haziran) ve yıllık (1 Ocak- 31 Aralık) olmak üzere yılda iki kere, web tabanlı olarak yaptırılan istatistik programı aracılığıyla ilgili kütüphanelerce Genel Müdürlüğümüze ulaştırılmaktadır. Aylık istatistikler ise ait oldukları kütüphanelerce tutulmaktadır. Son yıla ait genel istatistikler http://www.kygm.gov.tr adresine yayınlanmaktadır. Ayrıntılı istatistikî verilere ulaşabilmek için ise, Bakanlığımız Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü ile iletişime geçilmesi gerekmektedir.
 

dderya

kOkOşŞ
V.I.P
Halk kütüphanelerinde hangi materyal ödünç olarak verilir?

Bakanlığımıza bağlı halk kütüphaneleriyle çocuk bölümlerinde ve çocuk kütüphanelerinde, yazma ve nadir basma eserler ile her türlü ansiklopedi, sözlük ve diğer kaynak kitaplar, süreli yayınların son sayıları ve okuyucular tarafından kütüphanede yararlanmak üzere çok sık aranan eserler dışında kalan kitapların ödünç olarak verilmektedir.Kütüphaneye üye olmak kaydıyla okuyucuya her defasında Kütüphane Müdürünün uygun görmesi ile üç veya üçten fazla sayıda kitap ödünç verilir.
 

dderya

kOkOşŞ
V.I.P
Konuşan Kitaplık Hizmeti nedir?

Görme engellilerin, bilgi kaynaklarına ulaşmasını sağlayarak eğitim ve öğretimlerine destek olmak, kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla, Bakanlığımız tarafından halk kütüphaneleri bünyesinde “Konuşan Kitaplık Bölümleri” oluşturulmuştur. 13 kütüphanemizde Konuşan Kitaplık Bölümü bulunmakla birlikte, ihtiyaç duyulan yerlerde söz konusu bölümlerinin açılması için çalışmalar yapılmaktadır.Bakanlığımızca okuyucu istek, ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda braille alfabe ile basılmış kitaplar satın alınarak ve dergilere abone olunarak söz konusu bölümlerde kullanıcıların hizmetine sunulmaktadır. Ayrıca, görme engelli kişilere web sayfamız üzerinden sesli kitap hizmeti verilmektedir. Metus Online Library 3.1
 
Top