Güzel Sözler

cırcırböcee

V.I.P
V.I.P
# İnsan seveceği kimseyi iyi seçmeli, ona göre sevmeli

# Ne mutlu Allahın dinini yayanlara. Kitap ile ilm ile yaymanın sevabı, dövüşerek şehid olanın sevabından daha çoktur.

# Müslimânın kalbinde bir îmân nûru vardır ki, her şeyden ve bütün nûrlardan daha parlakdır. Müslimânlar bir araya gelince birbirlerinden istifade ederler. Kalblerindeki bu nûr birbirlerine geçer.

# Cenâb-ı Hak hakimdir, her yaptığında hikmet vardır.

# Seadete kavuşan insan kızmaz, sevinir.

# Salihlerin ismi anılan yere rahmet-i ilahi yağar.

# Kalbin gıdası mârifettir. Görmek şart değil, sevmek şarttır.

# Feyz, muhabbetle, sevgi ile gelir. Büyüklerden istifade etmek için konuşmak şart değildir.

# Allahü teâlâ çok merhametlidir. İnsanın her yapdığı ibâdet ve hayra, sevab hemen yazılır. İnsan bir hayr işlemeye niyyet etdiği zemân, hemen bir sevab yazılır. O hayrı işlemeye giderken adım atınca, her adımı için sevab yazılır. Karar verdikden sonra, o hayrı işlemeye giderken...... Hele o hayrı işleyince, sayısız sevab yazılır. Günahlara ise, hemen yazılmaz. Belki afv edilir diye, melekler akşama kadar bekler. Eğer hemen tevbe ederse hiç yazılmaz. Tevbe etmezse daha sonra günâh yazılır. Fekat daha sonra gene tevbe ederse silinir. Günah işlemiyen var mı? Herkesin günâhı var. Ama hemen pişman olunca, kul hakkı yoksa yazılmaz.

# İnsan dînini kimden öğrenirse, onu çok sever.

# Kalbleri temizlemenin ilacı, Allah’ın dostlarının kelâmıdır. Onların yazılarını okuyunca kalpler temizlenir.

# İnanan ve seven dâima nasîbini alır.

# Kâlbden kalbe yol vardır. İş, o yolu ele geçirmektir. O yolu ele geçiren beraberdir. Gece de beraberdir, gündüz de beraberdir. Neş’eli zamanda da, sıkıntılı zamanda da, dünyada da, kabirde de, ahiretde de beraberdir. Sevince beraberlik böyle olur.

# Duanın kabul olması için ağıza da, mideye de dikkat etmek lazım. Vesile ile dua etmek lazım.

# Cum’a günleri düâların kabûl olduğu bir zemân vardır..

# Allah'ın dinini, Allah'ın kullarının ayaklarına kadar götürmek, çok büyük zevktir.

# Allahü teâlâya yaklaşmak demek, O'nun sevgisini kazanmak demektir. Allah adamlarının, evliyaların isminin anıldığı yere rahmeti ilahi gelir.

# Allahü teâlâ bir kulunu severse, ona iki şey verir. birincisi, sevdiği bir kulunu ona tanıştırır. eshab-ı kirama Peygamber efendimizi tanıttığı gibi. İkincisi, ona hayırlı bir iş verir. en hayırlı iş, peygamber efendimizin yaptığı iştir.

# Allahü teâlânın sevdiklerini sevmek, dünya muhabbetini kalbden çıkarır.

# Dostla münakaşa dostluğu azaltır, düşmanla münakaşa düşmanlığı arttırır.

# Evliyanın ruhlarından, hayatta iken feyz alındığı gibi, vefatlarından sonra da feyz alınır... Hatta daha çok feyz verirler. Yeter ki sevgi-muhabbet olsun, ehl-i sünnet itikâdı olsun, haram işlememek olsun, bir de namazları kılmak oldu mu, feyz kesilmez, artar.

# Evliyanın sevgisi kalbe girerse, dünya muhabbeti o kalbden çıkar.

# Îmân ni'metinin şükrünü îfâ etmek için, hubb-u fillah ile şereflenmek lazım. Birbirimizin kalbini kırmaktan titreyelim.

# Kalbi hasta olmayan insanda bir alâmet vardır, o alâmet hubb-u fillah, buğd-u fillahdır.

# Her şeyin yenisi makbuldür, iki şeyin eskisi makbuldür. Biri muhabbet, diğeri ahbabdır.
 

cırcırböcee

V.I.P
V.I.P
# Rahmet karşılıksızdır, azap ise isyanın karşılığıdır, cezasıdır.

# Evliyayı seven kazanır, işin aslı muhabbettir.

# Mahlûkâtın yaratılmasına sebep olan muhabbet sıfatıdır.

# Dünyada kim kimi severse, ahiretde sevdiğinin yanında haşr olunacaktır.

# Evliyanın ruhlarından istifade edebilmek için bazı şartlar vardır. Birincisi; tanımak, bilmek. İkincisi; inanmak. Üçüncüsü; sevmek. Sevmek lafla olmaz, yolunda gitmekle olur.

# Se’âdetlerin başı bir büyük tanımaktır. Allahü teâlânın sevdiği kullarını sevince onlardan feyz alınır, istifade edilir. Onlardan feyz alındığının âlâmeti, dünyayı sevmemektir.

# Allahın dinini, Allahın kullarına öğretmeğe giderken basılan yere, melekler kanatlarını serer.

# Mü’minin alameti güler yüzdür. Münafığın alameti çatık kaşlı olmaktır. Allahü teâlâ ihsan ettiği ni’meti göstermemizi sever.

# Birkaç müslümanın Allah için toplanıp sohbet ettiği yere gökteki melekler imrenir. Ya hizmet ettiği yere; bütün mahlukat imrenir.

# Ehl-i sünnet yolunda olanları, Allahın dinine hizmet edenleri sevmek hubb-i fillahtır. Kafirleri, Allahü teâlânın düşmanlarını, yetmişiki fırkada olanları sevmemek buğd-i fillahdır. Bu, sevmek ve sevmemektir. Dövüşmek ve münakaşa etmek değildir. Hem dostla, hem düşmanla, dahi etmeyelim.

# Allahü teâlânın dostları, Allahü teâlânın yaptığı her şeyden zevk alırlar, sıkıntı, elem ve dertlerden nefs zevk almadığı için, daha çok hoşlanırlar.

# Bir yerin şerefi içindekilerden belli olur.

# Evliyanın sevgisini kazanabilmek için senelerce hizmet edilir.

# Alimlere hakaret etmek küfrdür.

# İmâm-ı Rabbani Hazretlerinin kitabını okumak, Mektûbat okumak çok büyük se’âdettir.

# Kalbinden Muhammed aleyhisselama inanan kimseye müsliman denir.

# Muhammed aleyhisselamın dinine uyan dünyayı ve haramları sevmez olur. Kalbinde haram işlemek arzusu kalmayınca, kalbine Allah sevgisi dolar. İçindeki su boşalan şişeye, hemen havanın dolması gibi olur. Böyle bir kalbde bilmediğimiz his uzuvları hasıl olur.

# Ehl-i sünnet demek, dinini Eshab-ı kiramdan öğrenen âlimler demektir.

# Mü’minin her şeyi şifâdır, sözleri de şifâdır, rûyetleri de şifadır.

# Mürşid-i kamilleri görmek de şifâdır. Onlar görülünce Allah hatırlanır

# Sohbet ile rabıta aynı şeylerdir. Mürşîd-i kamil varsa yanında olmak sohbettir. Mürşîd-i kamil uzak memlekette ise veya vefat etmişse, kalp ona bağlanır ve sevilir. O kişi Mürşîd-i kamilden feyz alır.

# Evliyâlar da Allahü teâlânın sıfatlarıyla sıfatlanmışlardır. Onlar da dünyada dostla düşmanı ayırmazlar. Dostlara yaptıkları iyi muameleyi düşmanlara da yaparlar. Düşmanlar, dostlarla karışıp Evliyanın huzuruna gelirler, Evliya onlara hiç düşman muamelesi yapmaz, dostlarına olduğu gibi, onlara da ikram ederler, tatlı konuşurlar. Onlar da der ki, “Bu adam benim düşman olduğumun farkında değil, bana dost muamelesi yapıyor.” Evliyanın dostla düşmanı ayırmaması, nîmet vermek bakımındandır.

# Müslümanların, Allah adamlarının yüzüne bakmak ibadettir, sevaptır.

# Bütün kemâlât ve faziletler büyüklerin sohbetindedir. Onların sohbeti ele geçti mi herşey ele geçmiş demektir.

# Abdülkadîr-i Geylânî Hazretleri: “Her nasıl insan olursan ol, bize gel. Bizim evimiz ümitsizlik kapısı değildir. Ümitsiz olma. Tevbeni yüz kere bozsan da yine bize gel, ümitsiz olma, bizim kapımız Allahü teâlânın kapısıdır” buyuruyor. Allahü teâlâ herşeyi, hakikatlerden numune olarak yaratmıştır. Büyüklerin kapısı yani evi, Allahü teâlânın rahmet kapısıdır. Allahü teâlâ madde değildir. Madde olarak kapısı yoktur. Onun için Evliyanın kapısı, Allahü teâlânın kapısıdır.
 

cırcırböcee

V.I.P
V.I.P
# Allahü teâlâya kavuşmak isteyen, Allahü teâlâya götüren kapıdan geçsin. O kapı Evliyâ-yı kirâmın kapısı yani huzûrudur. Ev kapısının kıymeti yoktur. Kapıdan maksat sohbettir. Eshâb-ı Kirâm o kemâlâta sohbetle kavuştular. Evliyâ-yı Kirâm da Resûlullah efendimizin varisleridir. Onlar vereset-il Enbiyâdır. Hepimizin günahı çok, tevbemiz bozuk, tevbenin şartlarına uygun olması lazım. Tevbemizi unutuyoruz. Yüz kere tevbeni bozsan ümmidini kesme buyuruluyor. İşte bu bizim için büyük müjdedir. Hep ona rücû edeceğiz. Allahdan ümid kesilmez.

# Alimlerin zineti, bilmiyorum demektir. Cahiller, atar atar söyler. Alim, her kelimeden korkar, vesika bulmadan söyleyemez

# “İnde zikrissâlihîn tenzîlürrahme.” Allahü teâlânın dostlarının anıldığı yere Rahmet-i ilâhi nâzil olur. Yani, oradakilere Allahü teâlâ merhamet eder, günahları olanları affeder. Günahı olmayanları da kendisine yaklaştırır. Allahü teâlâya yaklaşmak demek, O’nun sevgisini kazanmak demektir.

# Peygamber efendimize “sallallahu aleyhi ve sellem” Allahü teâlâ nasıldır diye sormuşlar. Cevâben buyurmuş ki, “Gözlerini kapat Allah de, hatırına ne geliyorsa, Allah O değildir.”

# Büyükleri seven kazanır, işin aslı muhabbettir.

# Mahlûkâtın yaratılmasına sebep olan muhabbet sıfatıdır.

# Evliya-yı kirâmın ruhlarından, hayatta iken feyz alındığı gibi, vefatlarından sonra da feyz alınır. Hatta daha çok feyz verirler. Yeter ki sevgi, muhabbet olsun. Ehl-i sünnet itikâdı olsun, haram işlememek olsun, bir de namazları kılmak oldu mu, feyz kesilmez, artar.

# Ehl-i bid’atın yüzüne gülenin dini yıkılır.

# Kâfirlere zerre kadar muhabbet câiz değildir.

# Peygamber Efendimiz, “Helekel müsevvifün” buyuruyor. Sebebe yapışılmazsa, çalışılmazsa helâk olunur. Vesile aramak lâzımdır.

# Allahü teâlânın sevmediği insan, oturur kurulur, herkes de karşısında dikilir.

# Bûyu Nebî gelir şeyhim özünden, boyum yetişmezdi ki öpem yüzünden.

# İlk mürşîdimiz analarımız, babalarımızdır. Ninni söylerken, analarımızdan Allah demeyi öğrendik, masal anlatılırken Peygamber Efendimizden anlatırlardı. Temeli kalbimize anamız, babamız yerleştirdi. Onun için, onların kulu kölesi oluruz. Büyükleri tanımak ve sevmek kerâmettir. Onların yolunda yürümek ayrı...

# Büyükleri tanımak ve sevmek kerâmettir. Onların yolunda yürümek ayrı...

# Büyük ni’metler, büyüklerin karşısında edepli oturmakla elde edilir.

# Kitaplardan, büyüklere karşı sevginin kıymeti öğrenilir. İslamiyyetin yarısı muhabbetdir.

# Allahü tealanın dostları istidâda bakmadan herkese feyz verebilirler. Yalnız, talep şartdır.
 
Top