Çocuklarda Başarı Farklarının Nedenleri

VELİ KAYNAKLI NEDENLER​

Velilerin eğitim -ekonomik -sosyal düzeylerinin birbirlerinden farklı olması öğrencilerin başarı düzeyini etkilemektedir. Velilerin eğitim düzeyleri arttıkça öğrencilerin başarı düzeylerinin de arttığı çeşitli araştırmalarla sabittir. Özellikle anne eğitim düzeyi arttıkça öğrencilerin başarı düzeyi arttığı araştırmalar sonucu ortaya çıkmıştır.
Ekonomik olarak iyi olan velilerin öğrencileri için daha fazla kaynak ayırmaktadır. Daha erken dönemlerde eğitim faaliyetlerinde bulunmaları ve etkinlikler içinde yer alması öğrenme düzeylerinde olumlu katkı sağlamaktadır.

Aile yapısı, aile içi iletişim, bireylerin birbirine karşı tutumları, davranışları, iletişimleri öğrencilerin gelişim düzeyini etkilemekte ve de bu durum başarıya yansımaktadır.

ÖNERİ OLARAK​

 • Velilerin sosyo -ekonomik analizleri yapılmalı. İhtiyaç olan velilere yardım edilmeli.
 • Aile içinde sorun olan velilere psikolog veya uzman tarafından yardım almaları sağlanmalı.
 • Anne eğitim programları düzenlenmeli. Annelerin eğitim düzeylerinin artması için ek çalışmalar yapılmalı.
 • Kız çocuklarının mutlaka eğitim öğretim faaliyetlerinde daha fazla yer almaları sağlanmalı.
 • Okullarda velilere yönelik seminer çalışmaları düzenlenmeli ve katılmaları teşvik edilmeli.

BİREYSEL NEDENLER​

Başarı farklarının oluşmasında bireysel farkların olması yadsınamaz bir gerçektir. Öğrencilerin öğrenme düzeyleri -stilleri farklı olması ister ister başarı farklarının ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bireysel farkların en aza indirilmesi için çocukların erken yaşta eşit şartlarda her çocuk için ulaşılabilir bir eğitim sistemi tasarlanmalı .Bireysel nedenler kaynaklı başarı farklarını en aza indirmek için ;

ÖNERİ OLARAK​

 • Eğitim planlanması çocuğun ilk dünyaya geldiğinde yapılmalı ve sistematik olmalı.
 • 0-36 aylık çocuklar mutlaka özel eğitim açısından mutlaka taranmalı. Özel eğitim gereksinimi olan çocuklar için hemen eğitim verilmeye başlanmalı. Ailelere psikolojik destek verilmeli. Özel eğitim anasınıfı sayısı arttırılmalı.
 • Çocukların eğitim faaliyetleri ile erken yaşta tanışmaları sağlanmalı.
 • 0-36 aylık çocuk sahiplerine evde yapılabilecek faaliyetler hakkında bilgi verilmeli ve kitapçıklar ya da eğitim setleri hazırlanmalı.
 • Öğrencilere yönelik gelişim dosyaları e- okula işleyebilmek için modül oluşturulmalı. Böylelikle öğrencilerin gelişim süreçleri takip etmek kolaylaşır hem de diğer öğretmenler öğrenci hakkında bilgi edinmiş olurlar.
 • Alan saha taraması yaparak çocukların anasınıfına gitmeleri sağlanmalı. Anasınıfı katılımı arttırmak amaçlı okullarda festival tarzında faaliyetler yapılmalı.
 • Okulların malzeme olarak eksikleri giderilmeli. Öğrencilerin okulda daha fazla eğlenceli vakit geçirmeleri sağlanmalı.
 • Öğrencilerin her biri tek tek değerlendirilmeli. Başarısı düşük olan öğrencilerin nedenleri hakkında rehberlik -öğretmen -okul idaresi ortak çalışarak çözüm önerileri bulunmalı.
 • E- okul da öğrenci her ders için kazanım kazanım değerlendirilmesi yapılmalı. Veliler hangi kazanımları yapıp yapmadığı görüp ,öğretmeni ile birlikte hangi ek çalışmaların yapılması gerektiği kararlaştırılmalı.
 • Devam konusunda öğrenciler motive edilmeli. Veliler devamsızlığın başarı üzerinde etkisi hakkında bilgi verilmeli. Gelmeyen öğrencilerin velisi mesaj yoluyla uyarılmalı, devamsızlık nedenleri araştırılarak çözüm üretilmelidir.
 • Özel eğitim alan öğrenciler için destek eğitim ders saatleri arttırılmalı ve hafta sonu, yaz tatillerinde yapılması sağlanmalı.
 • Rehberlik dersi geri getirilmeli ve rehber öğretmenler tarafından yapılmalıdır. Böylelikle öğrenciler hakkında bilgi edinmiş olurlar ve sınıf ortamındaki davranışlarını görmüş olurlar. Bunun içinde rehber öğretmen sayısı arttırılmalı.
 • Veli toplantıları bireysel yapılmalı. Görüşmeye rehber öğretmende katılmalı.
 • Okula uyum sorunu yaşayan öğrencilerle birebir ilgilenilmeli. Aile ile sürekli iletişim içinde bulunulmalı.
 • Bire bir eğitim ihtiyacı olan öğrencilerle çalışacak bireyler görevlendirilmeli. Bunun içinde eğitim fakültelerinde okuyan son sınıf öğrencileri görevlendirilebilirler.

OKULDAN KAYNAKLI NEDENLER​

Başarısı etkileyen unsurlar biride okulların durumudur. Okullar öğrenciler için daha donanımlı ve daha yetkin bir eğitim yaşam alanı haline getirilmeli. Bunun için ;

ÖNERİ OLARAK​

 • Okulların fiziki durumları iyileştirilmeli.
 • Her okulun bahçesinde iyi planlanmış oyun alanları bulunmalı.
 • Zeka oyunları -resim atölyeleri gibi etkinlik yapılan alanlar oluşturulmalı.
 • Sınıf mevcutları 30 altına indirilmeli.
 • Yaz tatillerinde okullarda sportif -kültürel faaliyetler düzenlenmeli .Böylelikle okul sadece eğitim yapılan yer değil de kültürel faaliyetlerinde yapılan merkez haline getirilmeli.

Eğitim Programları Kaynaklı Nedenler​

Öğrencilerin başarı düzeyini etkileyen unsurlardan bazıları da eğitim programlarından kaynaklanmaktadır.

ÖNERİ OLARAK​

 • Eğitim programları dinamik olarak sürekli değişim ve gelişim süreçlerine tabi tutulmalıdır.
 • Eğitim programları hakkında öğretmen görüşleri alınmalı .Bu doğrultuda değişimler yapılmalı .
 • Sınıfların bazılarında eğitim müfredatı sadeleştirilmeli.
 • İlkokul 1.sınıf okuma yazma süreci mutlaka branşlaşma yoluna gidilmeli. Okuma yazma branş öğretmeni tarafından yürütülmedir.
 • Ders kitaplarından konu anlatımı azaltılmalı ve bunun yerine daha fazla etkinliklere yer verilmeli .
 • Her eğitim öğretim yılının başında sınıf seviyelerine uygun eğitim setleri verilmeli. Bakanlık tarafından ücretsiz dağıtılmalıdır.

BİREYSEL İHTİYAÇLARDAN KAYNAKLI NEDENLER​

Öğrencilerin bireysel olarak ihtiyaçları da başarıyı etkilemektedir. Bu ihtiyaçlar bireylerden bireye farklılık göstermektedir.

ÖNERİ OLARAK​

 • Öğrenci bazlı ihtiyaçlar giderilmeli.
 • 1.-3.-5.-7. Sınıflarda öğrencilere ücretsiz çanta ve kırtasiye yardımı yapılmalı.
 • Beslenme ihtiyaçları karşılanmalı.
 • Gıda -barınma ihtiyacı olan öğrencilere yardım edilmeli.

ÖĞRETMEN KAYNAKLI NEDENLER​

Başarıyı etkileyen unsurlardan en önemli unsurlarından biride öğretmendir.

ÖNERİ OLARAK​

 • Öğretmenlerin iş yükü azaltılmalı.
 • Nöbet tutma zorunluluğu kaldırılmalı.
 • Öğretmenlerin eğitim faaliyetleri dışında görevler verilmemeli.
 • Öğretmenlerin motivasyon kayıpları hakkında çalışmalar yapılmalı.

KİTAP OKUMA KÜLTÜRÜNDEN KAYNAKLI NEDENLER​

Başarının ilk aşaması anlamadır. Anlama, yorumlama, ifade etme becerisi artması içinde kitap okuma gelmektedir. Ülke olarak maalesef kitap okumada, kitaba para ayırmada gelişmiş ülkelerin gerisinde yer almaktadır.

ÖNERİ OLARAK​

 • Her sınıf düzeyinde her öğrenci için kitap okuma hedefi konulmalı, bu hedefinin yakalanması için ek çalışmalar yapılmalı.
 • Velilerle yönelik faaliyetler yapılmalı.
 • Sınıf -okul kütüphaneleri zenginleşmeli.
 
Top