Kaynak ikonu

Excel'de Rakamı YTL - YKr ye Çevirme Makrosu

Sayıların Rakama çevrilmesi ile ilgili bir excel çalışması bu bölümde verilmişti. Bu makro girilen rakamların YTL ve YKR ye çevrilmesini sağlıyor Girilen sayının Tamsayı bölümü YTL, Ondalık kısmı ise YKr olarak yazıya çevriliyor.

Bu konu anlatımının uygulandığı Excel çalışmasını yukarıdaki linkten indirebilirsiniz.

Örnek: 10,05 On YTL, Beş YKr şeklinde.

Makronun kullanımı: A1 hücresindeki rakamı A2 hücresinde yazıya çevirmek için,
Kod:
=YeniTL(A1)
Makro Kodu ise aşağıdaki gibi:
Kod:
Sub YTL()
 
End Sub
Function YeniTL(sayi, Optional tür As Byte = 0)
'Rakamı yeni türk lirası türünden belirt
'
'Makro S Şahin tarafından kaydedildi
'Stil =0 YTL ve YKR
'   1 Yalnız YTL
'   2 Tam sayı ise yalnız YTL
Dim tam
Dim küsur As Byte
Dim syazi As String
 
If IsNumeric(sayi) And Len(Format(sayi)) < 16 Then
  sayi = Int(sayi * 100) / 100
  If sayi < 0 Then
    syazi = "Eksi "
    sayi = Abs(sayi)
  End If
  tam = Int(sayi)
  küsur = (sayi - tam) * 100
  syazi = syazi & yçevir(tam) & " YTL "
  If tür = 0 Or (tür = 2 And küsur <> 0) Then
    syazi = syazi & yçevir(küsur) & " YKR"
  End If
Else
  syazi = "Hata"
End If
YeniTL = syazi
End Function
 
Function yçevir(csayi)
Dim birler, onlar, bsayi
Dim rakamlar(1 To 15) As Byte
Dim yazi As String, syazi As String
Dim uz As Byte
Dim m
Dim sayi As String
Dim bs As Byte
Dim art As Byte
Dim rakam As Byte
 
birler = Array("", "Bir", "İki", "Üç", "Dört", "Beş", "Altı", "Yedi", "Sekiz", "Dokuz")
onlar = Array("", "On", "Yirmi", "Otuz", "Kırk", "Elli", "Altmış", "Yetmiş", "Seksen", "Doksan")
bsayi = Array("", "Bin ", "Milyon ", "Milyar ", "Trilyon ")
 
sayi = Format(csayi)
uz = Len(sayi)
For m = uz To 1 Step -1
  art = art + 1
  rakamlar(art) = Val(Mid(sayi, m, 1))
Next
For bs = 1 To uz
  art = bs Mod 3
  rakam = rakamlar(bs)
  yazi = ""
  Select Case art
    Case 1
      yazi = birler(rakam) & bsayi(Int(bs / 3))
      If uz = 4 And yazi = "BirBin " Then yazi = "Bin "
    Case 2
      yazi = onlar(rakam)
    Case 0
      If rakam = 0 Then
        yazi = ""
      ElseIf rakam = 1 Then
        yazi = "Yüz"
      Else
        yazi = birler(rakam) & "Yüz"
      End If
  End Select
  syazi = yazi & syazi
Next
If syazi = "" Then
  syazi = "Sıfır"
Else
  syazi = Replace(syazi, " Bin ", "")
  syazi = Replace(syazi, " Milyar ", "")
  syazi = Replace(syazi, " Milyon ", "")
End If
yçevir = syazi
End Function
Gönderen
YoRuMSuZ
İndirilme
145
Gösterim
850
İlk yayınlama
Son güncelleme
Değerlendirme
0.00 star(s) 0 oy

YoRuMSuZ: diğer kaynakları

Top