• Merhaba Ziyaretçi.
  "Evden Kareler" konulu fotoğraf yarışması başladı. İlgili konuya BURADAN ulaşabilirsiniz. Sizi de bu yarışmada görmek isteriz...

Türk Edebiyatında İlkler

OBir

MEB
Özel üye
Edebiyatımızla ilgili ilklerin listelenmiş hali...
 • İlk yerli tiyatro eseri: Şinasi / Şair Evlenmesi /1859
 • İlk yerli roman : Şemsettin Sami / Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat
 • Batılı tekniğe uygun ilk roman : Halit Ziya Uşaklıgil/Aşk-ı Memnu
 • İlk çeviri roman : Yusuf Kamil Paşa/ Fenelon’dan Telemak /1859
 • İlk köy romanı : Nabizade Nazım / Karabibik
 • İlk psikolojik roman: Mehmet Rauf / Eylül
 • İlk realist roman : Recaizade Mahmut Ekrem / Araba Sevdası
 • İlk resmi Türkçe gazete : Takvim–i Vakayi
 • İlk yarı resmi gazete : Ceride-i Havadis
 • İlk edebî roman: Namık Kemal / İntibah
 • İlk tarihi roman : Namık Kemal / Cezmi , A. Mithat / Yeniçeri
 • İlk özel gazete : Şinasi ile Agah Efendi/ Tercüman-ı Ahval
 • İlk pastoral şiir : A.Hamit Tarhan /Sahra
 • İlk şiir çevirisini yapan, ilk makaleyi yazan: Şinasî
 • Noktalama işaretlerini ilk kez kullanan, ilk Türk gazeteci : Şinasi
 • Aruzla ilk manzum tiyatro eseri yazan : A.Hamit Tarhan/Eşber
 • Heceyle yazılan ilk manzum tiyatro eseri : A. Hamit Tarhan / Nesteren
 • İlk bibliyografya:Katip Çelebi / Keşfü’z Zünun
 • İlk hatıra kitabı : Babürşah /Babürname
 • İlk hamse yazarı : Ali Şir Nevai
 • İlk tezkire : Ali Şir Nevai /Mecalisün Nefais
 • İlk şiir antolojisi : Ziya Paşa /Harabat
 • İlk atasözleri kitabı : Şinasi /Durub-i Emsal-ı Osmaniye
 • İlk mizah dergisi : Diyojen /Teodor Kasap
 • İlk hikaye kitabı : A.Mithat Efendi / Letaif-i Rivayet
 • İlk fıkra yazarı : Ahmet Rasim
 • İlk Türkçe yazılan ilk kitap : Yusuf Has Hacip / Kutadgu Bilig
 • İlk siyasetname : Yusuf Has Hacip/ Kutadgu Bilig
 • Mesnevi tarzında yazılmış ilk eser : Y. H. Hacip / Kutadgu Bilig
 • İlk didaktik şiir örneğimiz Kutadgu Bilig
 • Aruzla yazılan ilk eserimiz : Kutadgu Bilig
 • İlk mensur şiir örneklerini veren : Halit Ziya Uşaklıgil
 • Şiirde ilk defa Türk kelimesini kullanan : Mehmet Emin Yurdakul
 • İlk makale : Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi
 • İlk edebi bildiriyi yayımlayan topluluk : Fecr-i Ati (Servet-i Fünün)
 • İlk seyahatname : Seydi Ali Reis / Miratül Memalik
 • İlk Edebiyat tarihçimiz: Abdulhalim Memduh Efendi
 • Batı anlayışındaki ilk edebiyat tarihçimiz : Fuat Köprülü
 • Sahnelenen ilk tiyatro : Namık Kemal / Vatan yahut Silistre
 • Kafiyeyi şiire serperek klasik nazım şekilerinden farklı ilk örnekleri veren:T.Fikret
 • Türkçenin ilk dil bilgisi kitabı : Süleyman Paşa / Sarf-ı Türki
 • İlk natüralist eserimizin yazarı : Nabizade Nazım / Zehra
 • Divan Edebiyatında mahallileşme akımının temsilcisi: Nedim
 • Şarkı nazım türünü ilk kullanan: Nedim
 • İlk tarih ve coğrafya ansiklopedisi : Kamusul Alam
 • İlk sözlüğümüz : Kaşgarlı Mahmut / Divan-ı Lügat-it Türk
 • İlk Türkçe sözlük : Şemsettin Sami / Kamus-ı Türki
 • İlk özdeyiş örneklerini veren : Ali Bey / Lehçet’ül Hakayık
 • Türk adının geçtiği ilk Türkçe metin : Orhun Abideleri (Göktürk Kitabeleri)
 • Edebiyatımızda objektif eleştirinin nasıl olacağını ilk açıklayan: R.M. Ekrem
 • Edebiyatımızdaki milli dönemin açılmasına öncülük eden: M.Emin Yurdakul
 • Konuşma diliyle yazılmış ilk hikayenin yazarı : Ömer Seyfettin
 • Edebiyatımızda ilk kafiyesiz şiirini yazan : A. Hamit Tarhan / Validem
 • İlk köy şiiri : Muallim Naci / Köylü Kızların Şarkısı
 • İlk alfabemiz : Göktürk Alfabesi
 • Tekke şiirinin kurucusu : Ahmet Yesevi
 • İlk Türk destanı : Alp Er Tunga Destanı
 • Bizde batılı anlamda ilk eleştiriyi yazan : Namık Kemal
 • Bizde epik tiyatro türünün kurucusu : Haldun Taner
 • İlk kadın romancımız : Fatma Aliye Hanım
 • Süslü nesrin ilk temsilcisi : Sinan Paşa
 • Dünyanın halen yaşayan en büyük ve ilk Müslüman Türk Destanı: Kırgızların Manas Destanı
 • Edebiyat kelimesini bizde ilk kullanan : Şinasi
 • Kurtuluş savaşımızı doğrudan işleyen roman :H.E.Adıvar/Ateşten Gömlek
 • İlk uyarlama tiyatro eserinin yazarı : Ahmet Vefik Paşa
 • Deneme türünün kurucusu : Montaigne
 • İlk divan şairi : Hoca Dehhani
 • Hikayede gerçek anlamda ilk kez Anadoluyu işleyen : Refik Halit Karay
 • En başarılı psikolojik roman yazarımız: Peyami Safa / 9.Hariciye Koğuşu

DÜNYA EDEBİYATINDA İLKLER
 • İlk Modern Roman: Servantes-Donkişot
 • İlk Tahlil Romanı örneği: Madam Dö La Fayet’in-Prenses Dö Klev
 • Dünya edebiyatındaki ilk hikayeci ve eseri : Boccaio-Decameron
 • Deneme türünün kurucusu : Montaigne
 • Dünyanın bilinen ilk destanı : Sümerlerin Gılgamış Destanı
 • Dünyanın halen yaşayan, en büyük ve ilk Müslüman Türk Destanı : Kırgızların Manas Destanı
 • İlk mizah dergisi : Diyojen /Teodor Kasap
 • Komedi türünün ilk büyük ustası : Aristophanes
 • Trajedi türünün ilk büyük ustası : Aiskylos
 

OBir

MEB
Özel üye
Kategorilere göre edebiyatımızda ilkler...

İlk Hikâyeler (Öyküler)

 1. İlk Hikâye Örneği: Letâif-i Rivayat, Ahmet Mithat Efendi -1870
 2. Batılı Anlamda İlk Hikâye Denemesi: Küçük Şeyler, Sami Paşazade Sezai - 1892
İlk Romanlar
 1. İlk Çeviri Roman: Tercüme-i Telemak (Fenelon), Yusuf Kâmil Paşa
 2. İlk Yerli Roman Denemesi: Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat, Şemsettin Sami
 3. İlk Edebî Roman: İntibah, Namık Kemal
 4. İlk Realist Roman Denemesi: Araba Sevdası, Recaizade Mahmut Ekrem
 5. İlk Köy Romanı Denemesi: Karabibik, Nabizade Nazım
 6. İlk Psikolojik Roman Denemesi: Zehra, Nabizade Nazım
 7. İlk Psikolojik Roman: Eylül, Mehmet Rauf
 8. Batı Tekniğine Uygun İlk Realist Roman: Mai ve Siyah, Halit Ziya Uşaklıgil
 9. İlk psikolojik roman denemesi, ilk Naturalist ve tezli roman: Zehra, Nabizade Nazım
 10. İlk Tarihî Roman Denemesi: Yeniçeriler, Ahmet Mithat Efendi
 11. 11- İlk Tarihî Roman Örneği: Cezmi, Namık Kemal
 12. İlk Kadın Romancımız - Fatma Aliye Hanım
 13. İlk polisiye roman: Esrar-ı Cinayet, Ahmet Mithat Efendi
 14. Kurtuluş Savaşını Doğrudan İşleyen Romanımız- Ateşten Gömlek - Halide Edip Adıvar
İlk Tiyatrolar
 1. Sahnelenen İlk Tiyatro Eseri - Vatan Yahut Silistre - Namık Kemal
 2. İlk Tiyatro Eseri: Şair Evlenmesi, Şinasi
 3. Heceyle Yazılan İlk Manzum Tiyatro Eseri: Nesteren, Abdülhak Hamit Tarhan
 4. İlk Uyarlama Tiyatro Eserinin Yazarı - Ahmet Vefik Paşa
 5. Edebiyatımızda Epik Tiyatronun Kurucusu - Haldun Taner
 6. Hece ile Yazılan ilk Manzum Tiyatro Örneği - Binnaz - Yusuf Ziya Ortaç
 7. İlk Epik Tiyatro örneği - Keşanlı Ali Destanı- Haldun Taner
İlk Şiirler
 1. Fransızca'dan İlk Şiir Çevirileri Yapan ve İlk Folklor İncelemesi Çalışmaları Yapan Sanatçı: Şinasi
 2. İlk Şiir Antolojisi: Harabat, Ziya Paşa
 3. İlk Mensur Şiir Örnekleri - Mensur Şiirler - Halit Ziya Uşaklıgil
 4. Edebiyatımızda İlk Kafiyesiz Şiir Denemesi-Validem - Abdulhak Hamit Tarhan
 5. İlk Köy Şiiri Örneği - Köylü Kızların Şarkısı - Muallim Naci
 6. Edebiyatımızda ilk Çocuk Şiiri Örnekleri - Şermin -Tevfik Fikret
 7. İlk Pastoral Şiir Örneği - Sahra - Abdulhak Hamit Tahran
 8. Aruzu Türkçe'ye Uyarlayan İlk Şair - Tevfik Fikret
 9. Tasavvuf Edebiyatının Kurucusu ve Bu Yönde şiirler Yazan İlk Şair - Hoca Ahmet Yesevi
 10. Bilinen İlk Türk Şair - Aprınçor Tigin
 11. Bilinen ilk Türk Yazar -Yollug Tigin
 12. Edebiyatımızda Aruzla Yazılan İlk Eser: Kutadgu Bilig, Yusuf Has Hacib
 13. İlk Hamse Sahibi: Ali Şir Nevaî
 14. İlk Divan Şairimiz - Hoca Dehhanî
 15. İlk Didaktik Eser Örneği - Kutadgu Bilig - Yusuf Has Hacib
İlk Gazeteler
 1. Edebiyatımızda İlk Özel Gazeteyi Çıkaran, Noktalama İşaretlerini İlk Kullanan Sanatçı: Şinasi
 2. İlk Resmî Türkçe Gazete: Takvim-i Vakayi - 1831
 3. İlk Yarı Resmi Türkçe Gazete: Ceride-i Havadis -1832
 4. İlk Özel Türkçe Gazete : Tercüman-ı Ahval - 1860
Diğer İlkler
 1. Edebiyatımızda İlk Fabl Örneği: Harnam, Şeyhî
 2. Edebiyatımızda Batılı Anlamda İlk Fabl Örneği: Eşek İle Tilki Hikâyesi, Şinasi
 3. İlk Makale Örneği: Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi, Şinasi - 1860
 4. İlk Eleştiri Örneği: Namık Kemal - 1866
 5. Edebiyatımızdaki En Önemli Gezi Yazısı Örneği: Seyahatname, Evliya Çelebi
 6. Edebiyatımızda Günlük Terimini İlk Kullanan yazar: Falih Rıfkı Atay
 7. İlk tezkire : Mecalisü'n-Nefais, Ali Şir Nevaî
 8. Anadolu Sahasında Yazılan İlk Tezkire: Heşt Behişt, Edirneli Sehî Bey
 9. İlk Söylev (Nutuk): Göktürk Yazıtları (Orhun Abideleri)
 10. İslâmî Dönem Türk Edebiyatı İlk Yazılı Eser : Kutadgu Bilig, Yusuf Has Hacib
 11. Edebiyatımızda İlk Mesnevi Örneği: Kutadgu Bilig, Yusuf Has Hacib
 12. Edebiyatımızda İlk Siyasetname Örneği: Kutadgu Bilig, Yusuf Has Hacib
 13. Batı Etkisindeki Türk Edebiyatında Bilinçli İlk Temsilcisi: Şinasi
 14. Edebiyatımızdaki İlk Atasözleri Derlemesi: Durub-ı Emsal-i Osmaniye, Şinasi
 15. İlk Bibliyografya: Keşfu'z-Zünun, Kâtip Çelebi
 16. İlk Hatıra Kitabı: Babürnâme, Babürşah - 16.yy.
 17. İlk Mizah Dergisi: Diyojen, Teodor Kasap
 18. İlk Edebî Bildiriyi Yayımlayan Topluluk - Fecr-i Ati Topluluğu
 19. İlk Yazılı Edebî Metin ve Türk Adının Geçtiği İlk Metin - Göktürk Yazıtları
 20. Türk Dilinin İlk Sözlüğü ve İlk Dilbilgisi Kitabı -Divanü Lügati't-Türk - Kâşgarlı Mahmut
 21. İlk Türkçe Sözlük - Kamus-ı Türkî - Şemsettin Sami
 22. İlk Edebiyat Tarihçimiz - Abdulhalim Memduh Efendi
 23. Batılı Anlamda İlk Edebiyat Tarihçimiz - Mehmet Fuat Köprülü
 24. Türkçe'nin İlk Dilbilgisi Kitabı - Sarf-ı Türkî - Süleyman Paşa
 25. İlk Alfabemiz - Göktürk Alfabesi
 26. Edebiyatımızda Milli Edebiyatın Açılmasına öncülük eden - Mehmet Emin Yurdakul
 27. İlk Türk Destanı - Alp Er Tunga Destanı
 28. Süslü Nesrin İlk Temsilcisi - Sinan Paşa
 29. Dilde Sadeleşmeyi Savunan ilk Yayın Organı - Genç Kalemler
 30. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Kurulan ilk Edebî Topluluk - Yedi Meşaleciler
 31. Edebiyatımızda Yayımlanan ilk Ortak Kitap - Yedi Meşale
 32. Edebiyatımızda Yayımlanan İkinci Ortak Kitap - Garip
 33. İlk Röportaj örneği - Rüya - Ziya Paşa
 34. İlk Dergi örneği - Mecmua-ı Fünun - Münif Paşa-1861
 35. Batılı anlamda İlk Günlük Örneği- Seyahat Jurnali- Direktör Ali Bey
 36. Türkî-i Basit Akımının Öncüsü - Aydınlı Visali -15.y.y.
 37. Türkî-i Basit Akımının En güçlü Temsilcileri - Edirneli Nazmi ve Tatavlalı Mahremi
 38. Sebk-i Hindi Akımının En Güçlü Temsilcisi - Şeyh Galip-18.yy.
 39. İlk fıkra yazarımız- Ahmet Rasim
Dünya Edebiyatında İlkler
 1. Dünya Edebiyatında Hikâye Türünün ilk Örneği: Decameron Öyküleri - Giovanni Boccacio
 2. Dünya Edebiyatında Deneme Türünün ilk Örneği: Denemeler - Montaigne
 3. Dünya Edebiyatında İlk Modern Roman Örneği: Don Kişot - Cervantes
 4. Dünya Edebiyatında ilk Realist Roman Örneği: Mademe Bovary - Gustave Flaubert
 5. Dünyanın Bilinen İlk Destanı: Gılgamış Destanı -Sümerler
 6. Komedi Türünün ilk Temsilcisi: Aristofanes
 7. Trajedi Türünün ilk Temsilcisi: Aiskylos
 8. Bilinen ilk Fabl Örneği: Pança Tantra (Kelile ve Dimne) - Hint Edebiyatı
 
Top