• Merhaba Ziyaretçi.
    "Yapay Zeka Objektif " Fotoğraf oylamasi başladı  BURADAN  En güzel Yapay Zeka resmini seçiyoruz

Tüm Elementler

Periyodik cetvelde bulunan elementler atom numaralarına göre sıralanır. Bu sayfada tüm elementler atom numaraları, sembolleri ve isimleriyle verilmiştir.
Elementlerin listesi:
1 H Hidrojen Birlik (Bir protonu olan element)
2 He Helyum İkilik (İki protonu olan element)
3 Li Lityum Üçlük (Üç ...)
4 Be Berilyum Dörtlük
5 B Bor Beşlik
6 C Karbon Altılık
7 N Azot Yedilik
8 O Oksijen Sekizlik
9 F Flor Dokuzluk
10 Ne Neon Onluk
11 Na Sodyum Onbirlik
12 Mg Magnezyum Onikilik
13 Al Alüminyum Onüçlük
14 Si Silisyum Ondörtlük
15 P Fosfor Onbeşlik
16 S Kükürt Onaltılık
17 Cl Klor Onyedilik
18 Ar Argon Onsekizlik
19 K Potasyum Ondokuzluk
20 Ca Kalsiyum Yirmilik
21 Sc Skandiyum Yirmibirlik
22 Ti Titanyum Yirmikilik
23 V Vanadyum Yirmüçlük
24 Cr Krom Yirmidörtlük
25 Mn Mangan Yirmibeşlik
26 Fe Demir Yirmaltılık
27 Co Kobalt Yirmiyedilik
28 Ni Nikel Yirmisekizlik
29 Cu Bakır Yirmidokuzluk
30 Zn Çinko Otuzluk
31 Ga Galyum Otuzbirlik
32 Ge Germanyum Otuzikilik
33 As Arsenik Otuzüçlük
34 Se Selenyum Otuzdörtlük
35 Br Brom Otuzbeşlik
36 Kr Kripton Otuzaltılık
37 Rb Rubidyum Otuzyedilik
38 Sr Stronsiyum Otuzsekizlik
39 Y İtriyum Otuzdokuzluk
40 Zr Zirkonyum Kırklık
41 Nb Niobyum Kırkbirlik
42 Mo Molibden Kırkikilik
43 Tc Teknesyum Kırküçlük
44 Ru Rutenyum Kırkdörtlük
45 Rh Rodyum Kırkbeşlik
46 Pd Paladyum Kırkaltılık
47 Ag Gümüş Kırkyedilik
48 Cd Kadmiyum Kırksekizlik
49 In İndiyum Kırkdokuzluk
50 Sn Kalay Ellilik
51 Sb Antimon Ellibirlik
52 Te Tellür Ellikilik
53 I İyot Ellüçlük
54 Xe Ksenon Ellidörtlük
55 Cs Sezyum Ellibeşlik
56 Ba Baryum Ellaltılık
57 La Lantan Elliyedilik
58 Ce Seryum Ellisekizlik
59 Pr Praseodim Ellidokuzluk
60 Nd Neodimyum Altmışlık
61 Pm Prometyum Altmışbirlik
62 Sm Samaryum Altmışikilik
63 Eu Evropiyum Altmışüçlük
64 Gd Gadolinyum Altmışdörtlük
65 Tb Terbiyum Altmışbeşlik
66 Dy Disprozyum Altmışaltılık
67 Ho Holmiyum Altmışyedilik
68 Er Erbiyum Altmışsekizlik
69 Tm Tulyum Altmışdokuzluk
70 Yb İterbiyum Yetmişlik
71 Lu Lutetyum Yetmişbirlik
72 Hf Hafniyum Yetmişikilik
73 Ta Tantal Yetmişüçlük
74 W Volfram Yetmişdörtlük
75 Re Renyum Yetmişbeşlik
76 Os Osmiyum Yetmişaltılık
77 Ir İridyum Yetmişyedilik
78 Pt Platin Yetmişsekizlik
79 Au Altın Yetmişdokuzluk
80 Hg Cıva Seksenlik
81 Tl Talyum Seksenbirlik
82 Pb Kurşun Seksenikilik
83 Bi Bizmut Seksenüçlük
84 Po Polonyum Seksendörtlük
85 At Astatin Seksenbeşlik
86 Rn Radon Seksenaltılık
87 Fr Fransiyum Seksenyedilik
88 Ra Radyum Seksensekizlik
89 Ac Aktinyum Seksendokuzluk
90 Th Toryum Doksanlık
91 Pa Protaktinyum Doksanbirlik
92 U Uranyum Doksanikilik
93 Np Neptünyum Doksanüçlük
94 Pu Plütonyum Doksandörtlük
95 Am Amerikyum Doksanbeşlik
96 Cm Küriyum Doksanaltılık
97 Bk Berkelyum Doksanyedilik
98 Cf Kaliforniyum Doksansekizlik
99 Es Aynştaynyum Doksandokuzluk
100 Fm Fermiyum Yüzlük
101 Md Mendelevyum Yüzbirlik
102 No Nobelyum Yüzikilik
103 Lr Lavrensiyum Yüzüçlük
104 Rf Rutherfordiyum Yüzdörtlük
105 Db Dubniyum Yüzbeşlik
106 Sg Seaborgiyum Yüzaltılık
107 Bh Bohriyum Yüzyedilik
108 Hs Hassiyum Yüzsekizlik
109 Mt Meitneriyum Yüzdokuzluk
110 Ds Darmstadtiyum Yüzonluk
111 Uuu Ununnilyum Yüzonbirlik
112 Uub Ununbiyum Yüzonikilik
113 Uut Ununtriyum Yüzonüçlük
114 Uuq Ununkuadyum Yüzondörtlük
115 Uup Ununpentiyum Yüzonbeşlik
116 Uuh Ununheksiyum Yüzonaltılık
117* Uus Ununseptiyum Yüzonyedilik
118 Uuo Ununoktiyum Yüzonsekizlik
119* Uue Ununenniyum Yüzondokuzluk
120* Ubn Unbiniliyum Yüzyirmilik

Elementlere nasıl kişilerin adı verilebiliyorsa ben de en azından atom numarasına göre adlandırdım.
 
Top