sinan paşa

-araz-

EYVALLAH...
V.I.P
(1440? - 1486): Yazar, şair. Asıl adı Yusuf Sinaneddin'dir. İstanbul'un ilk kadısı Hızır Bey'in oğludur. Çeşitli ilim dallarında öğrenim gördü. Müderrislik yaptı. 1476'da sadrazamlığa getirildiyse de kısa süre sonra hapsedildi. II. Bayezıd tahta geçince de vezirlik rütbesiyle Edirne'ye müderris tayin edildi. Burada öldü.

Devrinin ünlü riyaziyecilerindendir. Felsefe ile ilgilendi ve şüpheci (reybî) fikirleri yüzünden sık sık tenkide uğradı. Sonra tasavvufa yöneldi; Şeyh Vefa'ya intisap etti.

Sinan Paşa süslü nesrin ilk temsilcisidir. Seciler, edebî sanatlar, divan şiiri mazmunları ile yüklü, ahenkli bir dili vardır. Eserlerinde din, tasavvuf, ahlâk ve felsefe konularını işlemiştir.

Eserleri: Tazarrû'nâme (Tenkitli metnini Mertol Tulum yayınladı, 1971), Maarifnâme, (Tıpkı basımını İsmail Hikmet Ertaylan yayınladı, 1961, Mertol Tulum doçentlik tezi olarak hazırladı), Tezkiretü'l-Evliya (Emine Gürsoy - Naskali yayınladı, 1988).
 
Top