Kanuni Sultan Süleyman Dönemi Osmanlıda Gelişmeler

Suskun

V.I.P
V.I.P
Kanuni Sultan Süleyman Döneminde Osmanlıdaki Gelişmeler​
1520 yılında tahta çıktı 1521'de Belgrat, 1522'de Rodos, 1526'da Mohaç, 1534'de Bağdat ve Tebriz, 1538'de Boğdan'ın tamamı ve Preveze, 1541'de Macaristan'ın tamamı, 1543'de Estergon, 1553'de Safevi topraklarının bir kısmı, 1566'da Zigetvar fethedildi Zigetvar fethedilmeden 1 gün önce 6 Eylül 1566 tarihinde ölmüştür

Savaşlar
Kanuni, Yavuz zamanında Şam Beylerbeyi olan Melik Eşref ünvanıyla hükümdarlığını ilan eden Canberd Gazali'yi idam ettiMacaristan'a Behram Çavuş adlı askeri, II Layoş'a gönderdi Ama öldürülmesi üzerine ilk seferini Belgrat'a yaptı Kanuni, Belgrat Seferi'nin ilan ederken söyle demiştir;

Bu, harp demektir! Biz hakareti sineye çekecek kudretsizlerden, tabansızlardan değiliz Tez zafer hazırlıkları tamamlansız Belgrad Kapısı'nı kırmaya andımız vardır

demiştir

Bu seferde (18051521-29081521), Böğürdelen, Ciğerdelen, Zemun ve Belgrad'ı ele geçirdiBu sırada İskender adlı biri tarafından başlatılan Yemen Sorunu sona erdi İkinci seferini Rodos'a yaptı Bodrum, Tahtalı, Aydos, İstanköy ve Sömbeki kaleleriyle birlikte Rodos'u 29 Aralık 1522'de aldı Dulkadir Beylerbeyi olan Şehsuvaroğlu Ali Bey olayı da Ferhat Paşa tarafından bertaraf edildi Bu sırada, Mısır'da çıkan Ahmed Paşa İsyanı önlendi 3 Seferini Mohaç özerine yaptı Mohaç Meydan Muharebesi (29 Ağustos 1526) sonuçta Kanuni İstanbul'a Macaristan Fatihi ölarak döndü İki yıl içinde Hırvatistan, Dalmaçya ve Trnasilvanya ele geçirildi4 Seferini 1529'da yaptı ve Estergon civarını ele geçirdi Ancak I Viyana Kuşatması'nı kaybedince Avrupa'nın ümidi arttı Bu savaş, bir çok yazarca çok önemli görülmüştür 5 Seferini, 1532'de Sikloş, Güns, Kanije, Gradcaş, Pojega, Zacisne, Nemçe ve Podgrad'ı aldı Aynı sene Kasım'ında sulh yapılıp İstanbul'a dönüldü

6 Seferini Irakeyn Seferi de denilen İran üzerine yaptı Kanuni'nin rakibi Şah Tahmasb bu savaşlarda Bitlis Hanı Şeref'ten Kanuni ise Ulama Han'dan destek aldı Vezir-i Azam İbrahim Paşa Van ve Ahlat'ı aldı Kanuni ise bu seferlerde, Kuveyt, Lahsa, Katif, Necd, Hemedan, Katar, Bahreyn, Kasr-ı Şirin, Bağdat ve Tebriz şehirlerini ele geçirdi (2471538) Bu sırada Barbaros Hayreddin Paşa Kanuni'ye itaat etti ve vali oldu Barbaros bu sırada Tunus'u almıştı 7 Seferinde Korfu üzerine gidilmiş, ama pek başarılı olunamamıştır Ancak, Doğu Hırvatistan'da Vertizo Zaferi kazanıldı8 Seferi'ni Kara Boğdan yani Moldovya üzerine yaptı Ve burası ele geçirildi Ardından Hadım Süleman Paşa Yemen'i aldı

Bu sırada Barbaros Hayrettin Paşa, Andrea Dorya'ya karşı, Preveze Deniz Zaferi'ni kazandı Bu savaşta Akdeniz Türk gölü haline geldi Barbaros hatıralarında şöyle der;

Kafir donanmasının ise o gece üzerine bir pus çöktü ki birbirlerini görmek oldularBenim limandan çıkacağımı ise hiç zannetmiyorlardı() Seksen parelik donanmamı üç bölük ettim Tenbih ettim ki: "Bizim gemi alayı kafirin alayına karşı olsun Bizim firkate alayı kafirin firkatealayına, kalite alayı kafirin kalite alayına mukabil olsun!" Böylece taksim edip at başı beraber İslam donanması kafir donanmasının üzerine gitmekte olduk()Elhasıl kafir donanması münhezim olup, asakir-i İslam mansur ve muzaffer oldu Kafir gemilerinden sekiz paresi kuru tekne olarak on beş tanesi alındı, yedisi batırıldı Kafir kalitelerinden yedisi cenk ederek, ikisi içindekilerin bırakıp kaçmasıyle dokuz kalite alındı Kafir firkatelerinden on iki pare firkate alındı Netice-i kelam kafirlerin yüz yirmi pare donanma-yı menhuselerinden otuz altı adet tekne alındı, kalanı firar edip gittilerFirkateler ve sandallar deryanın yüzünden kafirleri devşirdiler, kimisi de boğulupcehenneme gitti İkibin yüz yetmişbeş kafir esir alındı

Kanûnî Sultan Süleyman 9 Seferi'ni, 1541 yılında tekrar Avrupa'ya yaptı Osmanlı himayesindeki Zapolya'nın ölümü üzerine Ferdinand'ın buralara saldırması üzerine yapılmış, ve Macaristan resmen Osmanlı Vilayeti olmuştur10 Seferini yine Avrupa'ya yapmış (1543) sefer sonunda resmen Estergon ve İstolni-Belgrad alındı Peç ve Sikloş geri alındı Bu seferden sonra barış yapıldı Ve Kanuni tartışmasız Padişah-ı Cihan kabul edildi Almanya ise Fransa ile eşit tutuldu 11 Seferini (1548-1549) Safevilerle yaptı Tebriz ele geçirildi Bu sıralarda Şehzade Mustafa olayı yaşandı Mustafa, I Süleyman'ın Mahidevran Sultan'dan olan ilk çocuğudur Şehzade Mustafa yetişkinliğe ulaşınca Osmanlı geleneğine uyarak Amasya'ya vali olarak gönderildi Yine gelenek olduğu üzere annesi Mahidevran Sultan da oğluyla birlikte Amasya 'ya gitti Şehzade Mustafa'nın I Süleyman'ın en büyük oğlu olması ve sevilen bir şehzade olması nedeniyle babasından sonra tahta çıkması bekleniyordu Ancak Mustafa, babasına bir süre sonra ayaklandı Bir süre sonra büyük bir tehlike haline gelirken 1553 yılında Ereğli ovasında boğduruldu Bazı yazarlar Mustafa'yı, bazıları I Süleyman'ı bir kısmı ise Hürrem Sultan ve Damat Rüstem Paşa'yı eleştirir Bir süre sonra ise Şehzade Bayezit ayaklandı İran'a gitti Şah ise barışı bozmamak için şehzadeyi katletti Bu olayda ise yazarlar Şehzadeyi haksız bulurken, bazı yazarlar II Selim'i bazı yazarlar ise Safevi Devleti'ni tahtta şehzade bırakmamak amacıyla komplo kurduğunu belirtir

Mısır Kaptanı Piri Reis 1552'de Umman ve Basra üzerine 30 gemiyle çıktığı seferde, Hürmüz Kalesi'ni kuşatmıştı Portekizlilerden aldığı haraç karşılığı kuşatmayı kaldırdı ve donanmasıyla Basra'ya döndü Tamire muhtaç donanmayı orada bırakıp ganimet yüklü üç gemi ile Mısır'a döndü, gemilerden birisi yolda battı Donanmayı Basra'da bırakması kusur sayıldığı için Mısır'da hapsedildi Basra valisi Kubat Paşa'ya ganimetten istediği haracı vermemesi, Mısır Beylerbeyi Mehmet Paşa'nın politik hırsı yüzünden hakkında padişaha olumsuz rapor verildi ve dönemin padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ın fermanı üzerine 1554'te boynu vurularak idam edildi İdam edildiğinde 80 yaşının üzerinde olan Piri Reis'in terekesine devletçe el konuldu 12 Seferini de (1553-1555) İran'a yaptı Bu sefere Nahcivan Seferi de denirKanuni, Güney Azerbeycan'a gelince Şah sulh istedi, 1555 yılında yapılan Amasya Antlaşması'na göre Tebriz İran'a Bağdat ve Gürcistan'ın önemli bir bölümü Osmanlılar'a bırakıldı Son seferini (13 seferi) ise Zigetvar Beyi Zirini üzerine yaptı 6 Eylül 1566'da öldü Bir gün sonra ise kale düştü Kanuni Sultan Süleyman'dan sonra tahta II Selim geçti
 
Top