Kadastro İtiraz Dilekçesi

ZeyNoO

V.I.P
V.I.P
…………….. KADASTRO MAHKEMESİNE​

DAVACILAR : 1-

2-

DAVALILAR : 1- Maliye Hazinesi

2- Orman Genel Müdürlüğüne İzafeten Orman İşletme Müdürlüğü

TALEP KONUSU: Kadastro tespitine itiraz

AÇIKLAMALAR :

1-……………… İli, …………… İlçesi, ……………. Köyü, …. Ada, … ve … numaralı Parsellerin orman vasfı ile maliye hazinesi adına yapılan tespite süresi içinde, itiraz etmiş bulunmaktayız.

2-Söz konusu taşınmazlar babamız ………………...'dan bizlere intikal eden ……… vasfındaki taşınmazlardır. Taşınmazların belgesizden ve kazandırıcı zamanaşımı zilyetliğinden dolayı paylarımız nispetinde, adımıza tescili için bu davayı açmak zarureti hâsıl olmuştur.

DELİLLER : Keşif, bilirkişi incelemesi, tanık ve sair yasal delillerin tümü.

HUKUKİ SEBEPLER: İlgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda arz edilen ve re'sen tespit edilecek nedenlerle, ……………… İli, …………… İlçesi, ……………. Köyü, …. Ada, … ve … numaralı Parsellerin orman vasfı ile maliye hazinesi adına yapılan tespite yapmış olduğumuz itirazımızın kabulü ile adımıza tesciline, yargılama harç ve masraflarının davalılar üzerinde bırakılmasına karar verilmesini saygılarımla talep ederim. …/…/…

Davacılar​
 

ZeyNoO

V.I.P
V.I.P
Bu olur mu :)

T.C. EK: 20
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANLIĞI
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği​

Sayı: B.09.1.TKG.061-/…………
ANKARA
Konu: …/…./…..​


………..İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINCA
DANIŞTAY BAŞKANLIĞINA
SUNULMAK ÜZERE
ANKARA NÖBETÇİ ….. İDARE MAHKEMES BAŞKANLIĞINA​
E:…../……
K:…./……
İtiraz Esas No :………..

DÜZELTME İSTEMİNDE
BULUNAN (DAVALI) : Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ANKARA

KARŞI TARAF(DAVACI) :

VEKİLİ :
İSTEMİN KONUSU : ……..…… Bölge İdare Mahkemesince verilen ..../..../…. tarih ve İtiraz Esas No:: ..../……sayılı kararın düzeltilmesi istemidir

TEBLİĞ TARİHİ :
OLAY :
SONUÇ VE İSTEM : Arz edilen nedenlerle anılan kararın İYUK' nun 29 ve 30. Maddeleri uyarınca düzeltilmesini arz ve talep ederim.

Genel Müdür​

…../..../ …Memur/VHKİ :…………..
…../..../…..Şef :…………..
…../..../ …HukMüş : ………….
…../..../ …1.Huk.Müş. :…………..
 

ZeyNoO

V.I.P
V.I.P
Birde böyle bi açıklama buldum

TAPUDA İSİM DÜZELTME DAVALARI
1-Dava konusu olan taşınmazların TAPU KAYITLARI ve TESPİT TUTANAKLARI Tapu Sicil Müdürlüğünden ayrı ayrı istenecek
2-Kayıt malikinin nüfus kaydı ile Tespit tutanağında adı olan ve hayatta bulunan en az iki TESPİT BİLİRKİŞİSİ' nin tanık sıfatıyla dinlenilmesi için duruşma günü hazır edilmesi sağlanacak,ölü iseler ayrı ayrı nüfus kayıtları celp edilecek (Nüfus Müdürlüğünden istenecek)
3-Eğer dava konusu olan taşınmazlar ölü olan muris adına kayıtlı ise murisin VERASET İLAMI istenecek (Sulh Hukuk Mahkemesine dava açılacak)Mirasçılar davaya dahil edilecek yada tüm mirasçılar birlikte dava açacak.Yeni medeni yasaya göre mirasçılandan birisi yalnız başına dava açabilmektedir.
 
Top