Devlet Güzel Sanatlar Galerileri Yönetmeliği

dderya

kOkOşŞ
V.I.P
DEVLET GÜZEL SANATLAR GALERİLERİ YÖNETMELİĞİ


Amaç ve Kapsam

Madde 1- Bu yönetmelik, plastik sanatlar konusunda öncelikle sergi, yan faaliyet olarak konferans açık oturum, film, dia gösterisi, atölye, kurs çalışmaları düzenleme yolu ile yaygın bir eğitim sağlayarak Tük halkının sanat zevk ve kültürünü geliştirmek, plastik sanatlara olan ilgisini artırmak, bu alanda çalışan usta ve amatör sanatçılarımıza imkan sağlamak amacı ile yurt düzeyinde Kültür ve Turizm Bakanlığınca açılmış ya da açılacak olan Devlet Güzel Sanatlar Galerilerinin çalışma esaslarıyla, galeriler personelinin görev yetki ve sorumluluklarını kapsar.

Kanuni Dayanak

Madde 2- Bu yönetmelik Kültür ve Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri hakkındaki 187 sayılı K.H.K. nin 9 uncu maddesi uyarınca hazırlanmıştır.

Kısaltmalar

Madde 3- Bu yönetmelikte geçen;

“Bakanlık”: Kültür ve Turizm Bakanlığını,

“Genel Müdürlük”; Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünü,

“Galeri”; Devlet Güzel Sanatlar Galerilerini,

“Sanatçı”; Plastik Sanatlar (resim, heykel, grafik, fotoğraf, seramik vb.) alanında çalışanları,

“Seçici Kurul”; bu yönetmeliğin 11 nci maddesi uyarınca oluşturulan kurulu, ifade eder.

Galerilerin Görevleri

Madde 4- Galerilerin görevleri şunlardır :

a) Plastik sanatlar zevkini yaymak ve geliştirmek,

b) Halkımızda gerçek plastik sanat eserlerini ayırt edecek değer yargısı uyandırmak,

c) Sanatçılara plastik sanat eserlerini sergileme kolaylığı sağlamak,

d) Halka ve sanatçılara dünya plastik sanatını ve eserlerini tanıtmak,

e) Mahallindeki imkanları değerlendirerek plastik sanatlar alanında konferans, açık oturum, film ve dia gösterileri düzenlemek,

f) Halktan ve çevre okulları öğrencilerinden güzel sanatlarla ilgilenenlere ve ayrıca

sanatçılara galeri atölyelerinde çalışma imkanları sağlamak,

g) Galeri içinde güzel sanatlarla ilgili kütüphane kurmak,

h) Yetenekli sanatçıları desteklemek ve tanıtmak,

i) Plastik sanatlar alanında kurs ve seminerler düzenlemek.

Amaç Dışı Kullanma Yasağı

Amaç 5- Galeriler amaçları dışında bir hizmet için kullanılamazlar.

Galerilerde sergi açmak üzere izin alan sanatçı veya kuruluşlar, izin aldıkları faaliyetin kapsamı dışında herhangi bir faaliyet veya gösteride bulunamazlar.

Yönetim

Madde 6- Galeriler Bakanlıkça atanacak müdürler tarafından yönetilir.

Galerinin işleyişinden, personelin yönetiminden ve iş bölümünden galeri müdürü sorumludur.

Madde 7- Müdür Yardımcısı, galerilerinin faaliyetlerinde ve yönetimin müdüre yardım ve müdürün bulunmadığı zamanlarda ona vekalet eder.

Madde 8- Ankara’daki galeriler hariç, galeriler illerde Kültür ve Turizm Müdürlüklerine bağlı olarak çalışırlar ve yazışmalarını bu kanalla yürütürler.

Ankara’daki galeriler doğrudan Güzel Sanatlar Genel müdürlüğüne bağlı olarak görev yaparlar.

Madde 9- Galerilerin demirbaş eşyasının korunmasında galeri müdürleri ve yetkili memurları sorumludur. Plastik sanat eserleri ile ilgili defter ve çizelgeler örneklerine uygun olarak düzenlenir.

Madde 10- Galeride tutulması gereken defter ve dosyalar şunlardır:

a) Kullanılmaya ve harcamaya yarayan eşya ve gereçler defteri,

b) Satın alma ve harcamalarla ilgili yazıların asıl ve örnekleri dosyası,

c) Gelen ve giden yazı defteri,

d) Demirbaş eşya defteri,

e) Demirbaş eser defteri,

f) Demirbaş eşya ve gereçlerin sayım ve devir – teslim tutanakları dosyası,

g) Depo giriş ve çıkış dosyası,

h) Desimal sisteme göre tutulması gerekli dosyalar.

Seçici Kurul

Madde 11- Devlet Güzel Sanatlar Galerilerinin en az üç asil ve iki yedek üyeden

oluşan Seçici Kurulu bulunur.

Galeri Müdürleri Seçici Kurulun tabii üyesidir.

Seçici Kurul Üyeleri, sanatçılar, sanat eleştirmenleri ve plastik sanatlar alanında eğitim görmüş kişiler arasından Galeri Müdürlüklerince seçilerek, Mayıs ayının sonuna kadar Bakanlığın onayına sunulur. Seçici Kurul, Bakanlığın onayından sonra kesinlik kazanır ve çalışmalara başlar. Seçici Kurul üyeleri ilk toplantılarında kendi aralarında başkan seçer.

Madde 12- Seçici Kurulun görev süresi bir yıldır.

Seçici Kurul hizmetleri fahri olarak yapılır.

Madde 13- Seçici Kurul, her yıl sergi dönemi içinde düzenli aralıklarla en az beş olağan toplantı yapar. Bu toplantılarda Bakanlıkça öngörülen resmi, nitelikli düzenlemeler hariç, sergi açma isteklerini inceleyip gerektiğinde eserlerin tümünü veya birkaçını görerek sergilerin açılıp açılamayacaklarını karara bağlar.

Madde 14- Seçici Kurul kararlarını çoğunlukla verir. Toplantıya katılamayan asıl üyelerin yerine yedek üyeler çağırılır.

Seçici Kurul, gerektiğinde Bakanlık veya Galeri Müdürlüğünce toplantıya çağırılabilir.

Seçici Kurul üyeleri ve Galeri Müdürü sergi açmak isterlerse bu isteklerinin görüşüleceği toplantıya katılamazlar.

Sergi Açma

Madde 15- Sergi açmak isteyen sanatçı veya kuruluş bir dilekçe ile Galeri Müdürlüğüne başvurur. Seçici Kurulca sergilenmeye değer görülen eserlerin sergi tarihleri, başvuru sahiplerinin istekleri göz önünde bulundurularak Galeri Müdürlüğünce belirlenir.

Madde 16- Sergi süresi onbeş gündür. Gerektiğinde bu süre Galeri Müdürlüğünce ve Bakanlık izni alınmak suretiyle en çok onbeş gün daha uzatılabilir.

Madde 17- Sergi tarihlerinde herhangi bir nedenle yapılacak değişiklik Galeri Müdürlüğünce en az onbeş gün önce sergi sahiplerine yazı ile bildirilir.

Madde 18- Galerilerde açılacak sergilerin her türlü giderleri sergiyi düzenleyen sanatçı ve kuruluşlara aittir. (elektrik, su ve sergi için gerekli sabit malzeme hariç)

Sergi açan sanatçı veya kuruluşlar, sergi mekanlarında meydana gelebilecek her türlü hasardan sorumludurlar.

Madde 19- Galeride sergi açılışlarında ve sergi süresince Galeri Müdürünün denetiminde müzik yayını yapılabilir.

Galeride sergilenen eserlerin satışları serbesttir. Galeriler bu satışlardan pay almazlar.

Sergide satılan eserlerin alıcısına teslimi sergi sonunda yapılır.

Madde 20- Sergilenen eserler, serginin kapanmasından itibaren bir hafta içinde geri alınır. Bu süre sonunda alınmayan eserlerin hasar görmesinden veya kaybından Galeri Müdürlüğü sorumlu tutulamaz.

Madde 21- Galerilerde sergilenen eserlerin normal gözetim ve korunması Galeri Müdürlüklerince yerine getirilir. Ancak, ilave tedbirlerin alınması ve eserlerin sigorta ettirilmesi, sergileyen kuruluş veya sanatçıya aittir. Meydana gelebilecek zararlardan Galeri Müdürlüğü sorumlu tutulamaz.

Madde 22- Sergilenen eserlerin fotoğraf, diapozitif ve filmlerinin alınabilmesi eser sahiplerinin izinlerine bağlıdır.

Tatiller

Madde 23- Galeriler, Pazartesi günü haricinde hergün saat 10.00 – 19.00 arasında aralıksız olarak izleyicilere açık tutulur.

Cumartesi ve Pazar günlerinde ise, galerideki mevcut personel durumuna göre, memur ve hizmetliler nöbetleşe görevlendirilir. Nöbet tutan görevliler nöbeti takip eden hafta içerisinde Müdürün uygun göreceği bir günde izinli sayılır.

Kullanım özelliği olan (pasaj, han vb.) binalarda hizmet veren galeriler, Pazar günleri kapalı tutulması mecburiyeti halinde, Pazartesi günü açık bulundurulur.

Yaz mevsiminde özel mesai uygulayan illerde galerilerin çalışma saatleri, mahallin şartlarına göre Valilikçe belirlenir ve Bakanlığın onayı alınarak uygulanır.

Madde 24- Galeriler, 1 Temmuz – 31 Ağustos tarihleri arasında teşhire kapalı tutulur. Personel yıllık izinlerini bu aylarda kullanır.

Ancak, mahallin özellikleri göz önüne alınarak mülki amirinin teklif ve Bakanlık onayı ile galerilerin teşhire kapalı kaldıkları tarihler değiştirilebilir.

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

Madde 25- 6/7/1967 gün ve 12640 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Güzel Sanatlar Galerileri Yönetmeliği” yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 26- Bu yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Medde 27- Bu yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.
 
Top