Kaynak ikonu
Bu vbs kodları ile ürün anahtarınızı rahatlıkla bulabilirsiniz. İsterseniz aşağıdaki kodları kopyalayıp bir isim verin ve .vbs uzantısı ile kaydedip çalıştırın, isterseniz indirme butonuna tıklayarak ilgili dosyayı indirip alıştırın.

Birkaç saniye sonra size bilgisayarınızın ürün anahtarını verecektir. Anahtarı text dosyaya kaydetme seçeneği sunulmaktadır.

Windows ürün nahtarı bulma


Ürün anahtarı bulmak için .vbs kodları

Kod:
'Option Explicit
On Error Resume Next
Dim OEM , objWMIService , colItems , objItem , verItems, ver , name
Set objWMIService = GetObject("winmgmts:\\.\root\CIMV2")
Set verItems = objWMIService.ExecQuery( _
  "SELECT * FROM Win32_OperatingSystem",,48)
For Each objItem in verItems
  ver = objItem.Version
  name = Replace (objItem.Caption,"Microsoft ","")
Next

Set colItems = objWMIService.ExecQuery( _
  "SELECT * FROM SoftwareLicensingService",,48)
For Each objItem in colItems
  OEM = objItem.OA3xOriginalProductKey
Next
If OEM = "" Then
  If CLng(Replace(ver,".","")) < 630000 Then
    OEM = Ad & " Desteklenmiyor"
  Else 
    OEM = "Anahtar BIOS'da bulunamadı"
  End If
End If

Set WshShell = CreateObject("WScript.Shell")
Key = "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\"
DigitalID = WshShell.RegRead(key & "DigitalProductId")

ProductName = "İşletim sistemi sürümü: " & vbTab & WshShell.RegRead(Key & "ProductName") & vbNewLine
ProductID = "Ürün Kimliği: " & vbTab & WshShell.RegRead(Key & "ProductID") & vbNewLine
ProductKey = "Geçerli Anahtar: " & vbTab & ConvertToKey(DigitalID)
Product = ProductName & ProductID & ProductKey & vbNewLine & "OEM Anahtar:  " & vbTab & OEM


If vbYes = MsgBox(Product & vbNewLine & vbNewLine & vbNewLine & vbNewLine & "Kaydetmek ister misin?", vbYesNo + vbInformation, "Windows Key - CerezForum.com") then
  Save Product
End if

Function ConvertToKey(Key)
  Const KeyOffset = 52
  isWin8 = (Key(66) \ 6) And 1
  Key(66) = (Key(66) And &HF7) Or ((isWin8 And 2) * 4)
  i = 24
  Chars = "BCDFGHJKMPQRTVWXY2346789"
  Do
    Cur = 0
    X = 14
    Do
      Cur = Cur * 256
      Cur = Key(X + KeyOffset) + Cur
      Key(X + KeyOffset) = (Cur \ 24)
      Cur = Cur Mod 24
      X = X -1
    Loop While X >= 0
    i = i -1
    KeyOutput = Mid(Chars, Cur + 1, 1) & KeyOutput
    Last = Cur
  Loop While i >= 0
  If (isWin8 = 1) Then
    keypart1 = Mid(KeyOutput, 2, Last)
    insert = "N"
    KeyOutput = Replace(KeyOutput, keypart1, keypart1 & insert, 2, 1, 0)
    If Last = 0 Then KeyOutput = insert & KeyOutput
  End If
  a = Mid(KeyOutput, 1, 5)
  b = Mid(KeyOutput, 6, 5)
  c = Mid(KeyOutput, 11, 5)
  d = Mid(KeyOutput, 16, 5)
  e = Mid(KeyOutput, 21, 5)
  ConvertToKey = a & "-" & b & "-" & c & "-" & d & "-" & e
End Function

Function Save(Data)
  Const ForWRITING = 2
  Const asASCII = 0
  Dim fso, f, fName, ts
  fName = "Windows Key.txt"
  Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
  fso.CreateTextFile fName
  Set f = fso.GetFile(fName)
  Set f = f.OpenAsTextStream(ForWRITING, asASCII)
  f.Writeline Data
  f.Close
End Function


Not: Bunun için çok yaygın şekilde kullanılan ProduKey adlı programı da kullanabilirsiniz. ProduKey indirme linkine BURADAN ulaşabilirsiniz.
Gönderen
YoRuMSuZ
İndirilme
104
Gösterim
742
İlk yayınlama
Son güncelleme
Değerlendirme
0.00 star(s) 0 oy

YoRuMSuZ: diğer kaynakları

Top