Tübitak Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

dderya

kOkOşŞ
V.I.P
Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB), ülkemiz özel sektör kuruluşlarının araştırma-teknoloji geliştirme ve yenilik faaliyetlerini desteklemek ve bu yolla Türk sanayisinin araştırma-teknoloji geliştirme yeteneğinin, yenilikçilik kültürünün ve rekabet gücünün artırılmasına katkıda bulunmak amacıyla, proje esaslı Ar-Ge faaliyetlerini desteklemektedir.

Aşağıda yer alan sorular, TEYDEB hizmetlerinin yürütülmesindeki genel süreçlerle ilgilidir. Soruların tamamı 1501, 1507 ve 1509 kodlu destek programları için geçerlidir. Ancak diğer programlar için, bilhassa başvuru koşulları gibi hususlar, programların kendi sayfalarından edinilmelidir. Önerilen yöntem, burada yer alan soruların okunmasının ardından, ilgilendiğiniz programa ilişkin sayfanın ve sıkça sorulan sorularının incelenmesidir.
 

dderya

kOkOşŞ
V.I.P
Proje başvurusu nasıl yapılır?
TEYDEB destek programları incelenerek, proje fikrine en uygun destek programı seçilir. Programların çoğu için başvurular, PRODİS (Proje Değerlendirme ve İzleme Sistemi) üzerinden gerçekleştirilir. Bu durumda başvuru için PRODİS kaydı gerekir. Elbette başvuru koşullarını sağlamak ve eğer seçilen program "çağrılı" bir program ise, başvuruya açık bir çağrının olması gerekir. Detaylı bilgi için, destek programlarının sayfaları ziyaret edilmelidir.

Kimler başvurabilir?
Türkiye’de yerleşik tüm sermaye şirketleri başvurabilir. Kişiler (1512 Programı hariç) ve şahıs şirketleri başvuramaz.

Yeni kurulmuş bir firma başvurabilir mi?
Evet yapabilir. Türkiye’de yerleşik tüm sermaye şirketleri başvurabilir. Kişiler (1512 Programı hariç) ve şahıs şirketleri başvuramaz.
 

dderya

kOkOşŞ
V.I.P
Proje başvuruları ne kadar sürede sonuçlanır?
Proje başvurularının ortalama 100 gün içinde karara bağlanması hedeflenmektedir. Yüksek bütçeli ya da çok disiplinli projelerde bu süre uzayabilir.

Bir firmanın en fazla kaç projesi desteklenebilir?
1501 ve 1509 programlarında sınır yoktur. 1507 programında ikisi ortaklı proje olmak koşuluyla en fazla 5 proje desteklenebilir. (Tek başına en fazla 3)


Aynı proje için birden fazla kurumdan destek alınabilir mi?
Mükerrer gider sunulmamak kaydıyla, farklı kuruluşlardan aynı proje için destek alınabilir. Örneğin, projede kullanılan bir bilgisayar için başka bir Kurumdan destek alındıysa, o bilgisayar için TÜBİTAK’a gider sunulmamalıdır.


Destek kararı çıkmadan proje çalışmalarına başlanabilir mi?
Evet, başlanabilir. Proje faaliyetlerinin, proje önerisinde belirtilen başlangıç ve bitiş tarihleri arasında gerçekleştirilmesi esastır. Destek kararı, proje önerisinde belirtilen başlangıç tarihinden sonra verilse dahi; TÜBİTAK, projeyi öneride belirtilen tarihler arasında destekler.
 

dderya

kOkOşŞ
V.I.P
Oransal destek nedir?
Oransal destek, kısaca projedeki Ar-Ge çalışmaları için gerekli olan; ancak daha sonra üretimle ilişkili faaliyetlerde kullanılacak alet ve teçhizatın daha düşük oranda desteklenmesidir. Oransal desteklenecek giderin, en az %40’ı olmak kaydıyla, “proje süresi (ay) x %2” çarpımından hesaplanan kadarı destek kapsamına alınır. (Örneğin: 23 aylık bir projede oransal destek oranı %46 olur. Bu durumda 100 TL tutarındaki bir giderin 46 TL’si destek kapsamına alınır ve bu tutarın da % 40-75 arasındaki tutarı hibe olarak ödenir.)


Reddedilen başvuru için TÜBİTAK’ın belirtiği ret gerekçelerinin ortadan kaldırılması halinde, aynı proje ile tekrar başvuru yapılabilir mi?
Evet, başvurulabilir. Burada önemli olan, ret gerekçelerinin ortadan kaldırılmasıdır. Yeni projenin ret edilen projeden farklarının açık şekilde ortaya konulması önemlidir. Ancak tekrarlanan başvuru, PRODİS’e yeni proje başvurusu olarak girilmelidir, aynı proje numarası üzerinden devam edilemez.


Projede lisans (üniversite) mezunu olmayan personel çalışabilir mi?
Proje ekibinde, proje konusuna uygun en az bir lisans mezunu çalışan olması şartı aranır. Bunun dışında, projede Ar-Ge faaliyetleriyle ilişkili olan diğer çalışanlar için eğitim düzeyi şartı aranmaz.


Şirket ortağı projede çalışabilir mi? Şirket ortaklarına maaş ödenebilir mi?
Şirket ortakları projede çalışabilir. Şirket ortaklarının maaşı desteklenebilir. Maaşın desteklenmesi için Ortaklar Kurulu Kararı gereklidir.


Proje için destek kararı çıkmasından sonraki süreç nedir?
TÜBİTAK tarafından gönderilen sözleşme imzalanarak TÜBİTAK’a iletilir. Proje çalışmalarına, proje önerisinde belirtilen tarihte başlanması beklenir.Dönem raporları, uygulama esaslarında belirtildiği şekilde, her dönemin sonunda TÜBİTAK’a gönderilir. Dönem Raporu süresi içinde gönderilmezse, o döneme ait giderler desteklenmez.
 

dderya

kOkOşŞ
V.I.P
Proje başlangıç tarihi nedir? Sözleşmenin imzalandığı tarih midir?
Proje başlangıç tarihi, proje önerisinde belirtilen başlangıç tarihidir. Normal koşullarda, ilk iş paketinin başladığı tarihtir. Sözleşmenin imzalanma tarihi ise TÜBİTAK ile desteklenen kuruluşun destek sözleşmesini karşılıklı imzaladıkları tarihtir ve projenin başlangıcından bağımsızdır.

Projenin başlangıç tarihi değiştirilebilir mi?
Proje başlangıç tarihi, proje sözleşmesinin imzalanmasından önce yapılacak bir talep doğrultusunda, yalnızca ileriye alınabilir (ötelenebilir). Yeni başlangıç tarihi, en geç, destek karar yazısının çıktığı aydan sonraki ilk gün olabilir. Örneğin, proje başlangıç tarihi 1 Şubat 2014 ve destek karar yazısı 25 Nisan 2014’te çıkmış ise: projenin başlangıç tarihi en fazla 01 Mayıs 2014’e ötelenebilir.


Herhangi bir yerde çalışmayan birinden veya Üniversitede çalışan akademisyenlerden, teknik danışmanlık alınabilir mi?
Danışmanlık yapacak Üniversite personelinin, Üniversitesinden izin alması gerekir. Hizmet bedelinin Üniversitenin Döner Sermaye İşletmesi üzerinde ya da Teknokentte görevlendirilmiş bir akademisyen ise, görevlendirildiği firma tarafından belgelenmesi gerekecektir. Diğer kişi ya da kuruluşlardan alınan hizmet giderlerinin de kanunlar çerçevesinde belgelendirilmiş olması şartı aranır.
 

dderya

kOkOşŞ
V.I.P
Yurtdışındaki bir firmadan danışmanlık hizmeti alınabilir mi?
Evet, alınabilir. Yurtdışından hizmet alımlarının, destek kapsamına alınanbütçenin %20’sini aşmaması şartı vardır; aşan kısım desteklenmez. (1511 Programında, Yürütme Komitesi kararıyla uygulanabilecek istisnalar olabilir.)
 

dderya

kOkOşŞ
V.I.P
Desteklenen bir projede, personel değişikliği yapılabilir mi?
Evet, proje personeli değiştirilebilir. “Proje ekibinde, proje süresi boyunca, proje konusuna uygun en az bir lisans (üniversite) mezunu çalışan olması” şartının sağlanmaya devam etmesine dikkat edilmelidir.

Firmanın ismi, adresi veya yapısı değişirse ne yapılmalı?
Adres, telefon, faks ve e-posta değişikliği: Kuruluş yetkilisi tarafındanimzalanmış bir dilekçe ile TÜBİTAK’a iletilir.
Ortaklık yapısı değişikliği: Ortakların ad ve soyadlarının, TC kimlik numaralarının ve ortaklık yüzdelerinin yazıldığı bir dilekçe hazırlanır (Kuruluş yetkilisi imzalar). Bu dilekçenin ekine: Ortaklık yapısı değişikliği ile ilgili Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi eklenir.
Ünvan değişikliği için: Kuruluş yetkilisi tarafından imzalanmış bir dilekçe hazırlanır. Dilekçenin ekinde “ünvan değişikliğinin bulunduğu Ticaret Sicil Gazetesi” fotokopisi verilir. Nev-i değişiklik (anonim şirketinden limitede geçiş ya da tam tersi) olduysa vergi levhası fotokopisi de verilmelidir.
 

dderya

kOkOşŞ
V.I.P
Dönem raporları ne zaman gönderilir?
Yılın ilk altı ayı I. Dönem (Ocak - Haziran), ikinci altı ayı ise II. Dönem (Temmuz - Aralık) olarak dikkate alınır. Normal koşullarda dönem raporları,dönem bittikten sonra en geç üç (3) ay içinde, üzerindengönderilir. Dolayısıyla: I. Dönem Raporu, aynı takvim yılı 30 Eylül saat 24:00’e kadar; II. Dönemin Raporları ise 31 Mart (takip eden takvim yılı)saat 24:00’e kadar gönderilmelidir.
 

dderya

kOkOşŞ
V.I.P
Proje sonuç raporu ne zaman gönderilir?
Projenin son döneminde, dönem raporu ile birlikte gönderilir.

Proje süresi uzatılabilir mi? Ne kadar uzatılabilir? Süre uzatımı için ne yapılmalıdır?
Projenin destek süresinin uzatılması mümkündür. Uzatma süresi, destek programına göre değişebilmektedir. Ancak verilen ek süre de dahil olmak üzere, proje süresi, destek programı için tanımlı azami destek süresini aşamaz (örneğin 1507 için azamı destek süresi 18 aydır). 1501 ve 1507 programlarında, bir defaya mahsus olmak üzere, proje süresinin %25 i kadar uzatma verilebilir. Uzatma, normal koşullarda dönem dosyasının (raporun), değişiklikler bölümünde talep edilir. Ancak, projenin son dönemiyse, dönem dosyasını göndermeyi beklemeden, bir yazı ile TÜBİTAK’a başvurmak yerinde olacaktır (dönem dosyasında talep yinelenmelidir).
 

dderya

kOkOşŞ
V.I.P
Projede geliştirilen ürün veya prototip, proje tamamlandığında satılabilir mi?
Evet, satılabilir. Desteklenen kuruluşa ait olan prototip satılırsa, geliri de yine kuruluşa ait olur.


Desteklenen proje tamamlanamazsa ne olur?
Başarısızlığın gerekçesine göre karar verilir. Firmanın kastının olmadığına karar verilen durumlarda, verilen destek geri alınmaz
 
Top