• Merhaba Ziyaretçi.
    "Evden Kareler" konulu fotoğraf yarışması başladı. İlgili konuya  BURADAN  ulaşabilirsiniz. Sizi de bu yarışmada görmek isteriz...

Temel Bilgi Teknolojileri Soru ve Cevaplar

Çağlayağmur

😷
Süper Moderatör
Günümüz toplumlarında bilgiyi tarif ederken kullanılabilecek en önemli ölçüt hangisidir?
A)Deneyimleri kuşaktan kuşağa aktarabilme yeteneği
B)Zekâ ölçütü
C)Alet ve makine yapma ve kullanabilme yeteneği
D)Doğru ile yanlışı ayırt etme özelliği
E)Karar verme sürecindeki rolü

2.Toplumsal dönüşüm aşamalarının sıralanışı aşağıdakilerin hangisinde doğru bir şekilde verilmiştir?
A)Avcı toplayıcı - Tarım - Sanayi - Bilgi
B)Avcı toplayıcı - Sanayi - Bilgi
C)Tarım - Sanayi - Bilgi
D)Avcı toplayıcı - Tarım - Bilgi
E)Tarım - Sanayi - Bilgi - Bilgi ötesi

3.Bilgi işlem sürecinin ilk basamağı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Sıralama
B)Sınama
C)Erişim
D)Kayıt etme
E)İletme

4.Kişisel bilgisayarlar hangi yıllardan itibaren yaygınlaşmaya başlamıştır?
A)1950'li yıllar
B)1960�lı yıllar
C)1970�li yıllar
D)1980�li yıllar
E)1990�lı yıllar

5.Aşağıdakilerden hangisi bir büro yazılımı değildir?
A)Kelime işlemciler
B)İşlem tabloları
C)Sunum programları
D)İşletim sistemi
E)Veri tabanı

6.Bilgisayar kaynaklarının yönetildiği birim aşağıdakilerden hangisidir?
A)Yazıcı
B)Fare
C)Klavye
D)Sürücü
E)İşletim sistemi
7.Aşağıdakilerden hangisi bir bilgisayar dili programı değildir?
A)Birleştirici diller
B)Programlama dilleri
C)Derleyiciler
D)Yorumlayıcılar
E)Kullanıcılar

8.Kullanıcıların programlama bilmeden kendi ih-tiyaçlarını karşılayabilmesini sağlamaya yönelik programlara ne ad verilir?
A)Yardımcı programlar
B)Basit programlar
C)Tek kullanıcılı programlar
D)Paket programlar
E)Genel programlar

9.Aşağıdakilerden hangisi bilgisayara belirli bir işi gerçekleştirmesi için verilen komutlar toplamını ifade eder?
A)Bellek
B)Donanım
C)Program
D)İşlemci
E)Yazıcı

10.Bilgisayarda veri ve program dosyalarının sak-landığı sabit disk, disket ve CD-Rom ortamları aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?
A)Veri
B)Alıcı
C)Verici
D)Sistem
E)Sürücü

11.Bilgisayarda herhangi bir klasör oluştu-rulduğunda işletim sistemi bu klasörü aşağı-dakilerden hangisi ile adlandırır?
A)Belgelerim Klasörü
B)Yeni Klasör
C)Sistem Klasörü
D)Kısayol Klasörü
E)İsimsiz Klasör

12.Gezgin penceresini açmak için yapılan iş-lemlerin doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?
A)Başlat - Programlar - Donatılar - Gezgin
B)Başlat - Ayarlar - Donatılar - Gezgin
C)Başlat - Programlar - Sistem Araçları - Gezgin
D)Başlat - Ayarlar - Denetim Masası - Yazıcılar - Gezgin
E)Başlat - Belgeler - Donatılar - Gezgin

13.Araç çubuklarının pencere içinde istenilen yere taşınabilir konumda olması aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?
A)Yüzer Konum
B)Gezer Konum
C)Sabit Konum
D)Gizli Konum
E)Faal Konum

14.Standart araç çubuğundaki kaydet düğmesi aşağıdaki menülerden hangisinde yer alır?
A)Dosya
B)Düzen
C)Biçim
D)Araçlar
E)Pencere

15.Aşağıdakilerden hangisi biçimlendirme araç çubuğunda yer alan düğmelerden biridir?
A)Baskı Önizleme
B)Sözlük Denetimi
C)Yakınlaştır
D)Bağlantı (köprü) Ekle
E)Numaralandırma

16.Aşağıdakilerden hangisi biçim menüsünde yer almaz?
A)Yazı Tipi
B)Yazı Tipi Sekmesi
C)Yazı Tipi Rengi
D)Yazı Tipi Boyutu
E)Yazı Tipi Stili

17.Kelime işlemcilerde metni oluşturan harf, ra-kam, sembol ve boşluklar aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?
A)Tuş
B)Karakter
C)Düğme
D)Komut
E)Kelime18.Kelime işlemci programında metnin yazıldığı ve düzenlendiği alan aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?
A)Sayfa
B)Dosya
C)Masaüstü
D)Pencere
E)Klasör

19.MS Word programında, biçimlendirme araç çubuğunda yer alan ( A ) düğmesi ile aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A)Metnin seçili alanı yana yatık (italik) yapılır.
B)Metnin seçili alanı altı çizili yapılır.
C)Metnin seçili alanı vurgulu (kalın) yapılır.
D)Metnin seçili alanı ortalanır.
E)Metnin seçili alanı numaralandırılır.

20.MS Word programında aşağıdaki görünümlerden hangisi yer almaz?
A)Sayfa düzeni görünümü
B)Normal görünüm
C)Web yerleşimi görünümü
D)Anahat görünümü
E)Slayt görünümü

21.Bir MS Word belgesi üzerinde çalışırken kes-me, kopyalama ve yapıştırma işlemleri aşağıdakilerin hangisinden yapılamaz?
A)Düzen menüsünden
B)Klavyeden
C)Standart araç çubuğundan
D)Farenin sağ tuşundan
E)Biçimlendirme araç çubuğundan

22.Kısa yolu, biçimlendirme araç çubuğunda bulunan ve Excel'e özgü olan; seçilen değerlerin sonuna her seferinde bir sıfır (0) ekleyen ya da eksilten düğmenin adı nedir?
A)Oran biçimi
B)Ekle
C)Ekle, azalt
D)Virgül biçimi
E)Ondalık değerleri artırma ya da azaltma.

23.Rakamları içeren bilgileri, anlamlı parçalara ayırmayı ve düzenlemeyi, bu bilgilerle hesap-lamalar yapmayı sağlayan, ayrıca bu verileri daha iyi yorumlayabilmek için tablo ve grafikler oluşturan program aşağıdakilerden han-gisidir?
A)Microsoft World
B)Microsoft Excel
C)Microsoft Acces
D)Microsoft Power Point
E)Microsoft Outlook

24.Excel programında bir grafik çizmek için yapılması gereken ilk işlem hangisidir?
A)Standart araç çubuğundaki Grafik Sihirbazı düğmesine tıklanır.
B)Grafikte gösterilmek istenen veriler etiketleriyle beraber seçilir.
C)Görünüm menüsünden Grafik Çiz seçeneği seçilir.
D)Grafik kaynak verisi sütunlarındaki veriler seçili konumda bırakılarak ileri düğmesi tıklanır.
E)Grafik seçenekleri kutusundan Grafik Seç düğmesi tıklanır.

25.C2'den C8'e kadar olan hücrelerdeki değerler ile D2'den D8'e kadar olan hücrelerdeki değerlerden çıkartmak için nasıl bir formül yazıl-malıdır?
A)=(C2:C - (D28)
B)=TOPLA(C2:C - (D28)
C)=(C2:C8 - D28)
D)=TOPLA(C2:C - ÇIKART(D28)
E)=(C2+C - (D2+D


26.Excel programında biçim menüsünden hücreler komutuna tıklandığında hücreleri biçim-lendir penceresi açılır. Bu penceredeki hangi seçenek ile hücre içindeki değerler tarih, saat, para birimi olarak biçimlendirilebilir?
A)Hizalama
B)Yazı tipi
C)Koruma
D)Sayı
E)Kenarlıklar

27.Excel programında fonksiyon yapıştır iletişim kutusunda EĞER, VE, YA DA, DEĞİL gibi işlem tablosunda belirli bir koşulun sağlanıp sağlan-madığını denetlemeye yarayan işlevler hangi kategori altında toplanmıştır?
A)Mantıksal
B)Finansal
C)Veri tabanı
D)Metin
E)Matematik ve trigonometri1. E
2. A
3. D
4. D
5. D
6. E
7. E
8. D
9. C
10. E
11. B
12. A
13. A
14. A
15. E
16. B
17. B
18. A
19. B
20. E
21. E
22. E
23. B
24. A
25. A
26. D
27. A
 

Çağlayağmur

😷
Süper Moderatör
1-) Bilgi işlem sürecinin ilk basamağı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sıralama
B) Sınama
C) Erişim
D) Kaydetme
E) İletme

2-) Toplumsal dönüşüm aşamalarının sıralanışı aşağıdakilerin hangisinde doğru bir şekilde verilmiştir?
A) Avcı toplayıcı - Tarım - Sanayi - Bilgi
B) Avcı toplayıcı - Sanayi – Bilgi - Tarım
C) Tarım - Sanayi – Bilgi – Avcı toplayıcı
D) Avcı toplayıcı - Tarım – Bilgi - Sanayi
E) Sanayi – Tarım - Bilgi – Avcı toplayıcı

3-) İkili sayı sisteminde 1011 sayısının ondalık sayı sistemindeki karşılığı nedir?
A) 15
B) 9
C) 12
D) 6
E) 11

4-) Bir disketin kapasitesi kaç megabayttır?
A) 2,0
B) 3,5
C) 0,76
D) 2,8
E) 1,44

5-) Bilgisayar kaynaklarını yöneten birim aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yazıcı
B) Fare
C) Klavye
D) Sürücü
E) İşletim sistemi

6-) Aşağıdakilerden hangisi çoklu kullanıcı işletim sistemine örnek teşkil eder?
A) Windows 95
B) Windows 98
C) Macintosh
D) Microsoft
E) Unix

7-) Dosyayı yakınlaştırmak ve uzaklaştırmak, farklı biçimlerde göstermek, araç çubuklarını açığa çıkarmak ya da gizlemek gibi ekran görünümünü ayarlamaya ilişkin komutları içeren menü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Düzen
B) Görünüm
C) Pencere
D) Araçlar
E) Yardım

8-) MS Word programında, standart araç çubuğunda yer alan disket simgesi aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
A) Kapat
B) Yazdır
C) Yeni sayfa aç
D) Kaydet
E) Baskı önizleme

9-) Aşağıdaki fonksiyonlardan hangisi =D7+D8+D9+D10+D11+D12 formülünün işlevini görür?
A) =TOPLA(D7;D12)
B) =TOPLA(D7*D12)
C) =TOPLA(D712)
D) =(TOPLA D7+D12)
E) =(TOPLA D712)

10-) Aşağıdaki menülerden hangisi büro yazılımları arasında sayılan Excel programına özgüdür?
A) Dosya
B) Tablo
C) Araçlar
D) Biçim
E) Veri

11-) Günümüz toplumlarında bilgiyi tarif ederken kullanılabilecek en önemli ölçüt hangisidir?
A) Deneyimleri kuşaktan kuşağa aktarabilme yeteneği
B) Zeka ölçütü
C) Alet ve makine yapma ve kullanabilme yeteneği
D) Doğru ile yanlışı ayırt etme özelliği
E) Karar verme sürecindeki rolü

12-) Rassal erişimli belleğin kısa yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?
A) ROM
B) RAM
C) REM
D) CD
E) CPU

13-) Değişik makine birimlerini, bilimsel çalışmalarda kullanılan araç-gereçleri ve endüstriyel sistemleri kontrol etmek için kullanılan işletim sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tek kullanıcılı-tek görevli işletim sistemi
B) Tek kullanıcılı-çoklu görevli işletim sistemi
C) Çoklu kullanıcı işletim sistemi
D) Gerçek zamanlı işletim sistemi
E) Sanal zamanlı işletim sistemi

14-) Rakamları içeren bilgileri, anlamlı parçalara ayırmayı ve düzenlemeyi, bu bilgilerle hesaplamalar yapmayı sağlayan, ayrıca bu verileri daha iyi yorumlayabilmek için tablo ve grafikler oluşturan program aşağıdakilerden hangisidir?
A) Microsoft World
B) Microsoft Excel
C) Microsoft Acces
D) Microsoft Power Point
E) Microsoft Outlook

15-) Excel programında fonksiyon yapıştır iletişim kutusunda EĞER, VE, YA DA, DEĞİL gibi işlem tablosunda belirli bir koşulun sağlanıp sağlanmadığını denetlemeye yarayan işlevler hangi kategori altında toplanmıştır?
A) Mantıksal
B) Finansal
C) Veri tabanı
D) Metin
E) Matematik ve trigonometri

16-) Aşağıdakilerden hangisi bir büro yazılımı değildir?
A) Kelime işlemciler
B) İşlem tabloları
C) Sunum programları
D) İşletim sistemi
E) Veri tabanı

17-) Bilgisayarda veri ve program dosyalarının saklandığı sabit disk, disket ve CD-Rom ortamları aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?
A) Veri
B) Alıcı
C) Verici
D) Sistem
E) Sürücü

18-) Word kelime işlem programında yaratılan bir belgenin yatay veya dikey görünümde olmasını sağlayan ve kenar boşluklarının ayarlanmasında kullanılan komut aşağıdakilerden hangisidir?
A) Özelleştir
B) Kenarlıklar ve Gölgelendirme
C) Baskı Önizleme
D) Sayfa Yapısı
E) Yazım ve Dil Bilgisi

19-) Bir MS Word belgesinde oluşturulan metnin seçili alanındaki yazının rengi aşağıdaki araç çubuklarından hangisi ile değiştirilebilir?
A) Standart araç çubuğu
B) Biçimlendirme araç çubuğu
C) Çizim araç çubuğu
D) Resim araç çubuğu
E) Tablo araç çubuğu

20-) Bilgiyi işlemekte kullanılan maddi cihazlar ile kavramsal araçların toplamına ne ad verilir?
A) Bilgi teknolojileri
B) Bilgi birikimi
C) Teknoloji
D) Bilgisayar
E) Bilgi işlem

21-) Programların içinde çalıştığı çerçeveye ne ad verilir?
A) Menü
B) Düğme
C) Gezgin
D) Pencere
E) Klasör

22-) Bir dosya içinde istenen sayfaya, bölüme, satıra, dipnota, kaynağa, tabloya, başlığa veya nesneye kolayca erişmek amacıyla kullanılan ve düzen menüsünde yer alan komut aşağıdakilerden hangisidir?
A) Git
B) Değiştir
C) Getir
D) Geri al
E) Eriş

23-) MS Word programındaki ekle menüsü içinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) Tarih ve Saat
B) Sayfa Numarası
C) Dipnot
D) Resim
E) Paragraf

24-) Bir MS Word belgesi üzerinde çalışırken kesme, kopyalama ve yapıştırma işlemleri aşağıdakilerin hangisinden yapılamaz?
A) Düzen menüsünden
B) Klavyeden
C) Standart araç çubuğundan
D) Farenin sağ tuşundan
E) Biçimlendirme araç çubuğundan

25-) =EĞER(C2>=11;”SINAV”;”TEST”)
Bir Excel işlem tablosunda C2 hücresinde 11 değeri yer aldığına göre, yukarıdaki formül uygulandığında aktif hücre içine yazılan aşağıdakilerden hangisi olur?
A) 11
B) SINAV
C) 22
D) TEST
E) SINAVTEST

26-) Aşağıdakilerden hangisi Excel işlem tablosunda geçerli bir hücre adıdır?
A) 3D
B) DD
C) DF3
D) 33
E) 3DF

27-) Aşağıdakilerden hangisi büro yazılımlarında sadece çalışılan aktif belgeyi kapatmak için kullanılır?
A) Dosya/Kapat
B) Dosya/Çıkış
C) Düzen/Kapat
D) Düzen/Çıkış
E) Araçlar/Kapat

28-)
Yukarıdaki simge aşağıdakilerden hangisini temsil eder?
A) Aç
B) Kaydet
C) Baskı önizleme
D) Yazdır
E) Yeni

29-) Metin belgesi içinde işaretli alanı başka bir yere taşımak için klavyede kullanılacak tuşlar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) CTRL+X ve CTRL+P
B) CTRL+X ve CTRL+V
C) CTRL+C ve CTRL+V
D) CTRL+C ve CTRL+A
E) CTRL+S ve CTRL+O

--------------------------------------------------------------------------------
30-) Aşağıdakilerden hangisi bilgisayarda elde bilgileri saklamak için kullanılan birimlerden biri değildir?
A) Disket
B) Cd
C) Tarayıcı
D) Dvd
E) Sabit disk

1-) D
2-) A
3-) E
4-) E
5-) E
6-) E
7-) B
8-) D
9-) C
10-) E
11-) E
12-) B
13-) D
14-) B
15-) A
16-) D
17-) E
18-) D
19-) B
20-) A
21-) D
22-) A
23-) E
24-) E
25-) B
26-) C
27-) A
28-) A
29-) B
30-) C
 

Çağlayağmur

😷
Süper Moderatör
1-) Aşağıdaki ifadelerden hangisi bilgi toplumu için söylenir?
A) Nüfusun büyük bölümü geçimini sembol işleyerek kazanır
B) Zenginlik topraktan kaynaklanır
C) İnsanlar enerji sayesinde geçimini sağlar
D) Enerji kaynağı fosillerdir
E) Tabiat olayları çok önemlidir

2-) Enformasyon sözcüğünün tam karşılığı, dilimizde nedir?
A) Malumat
B) Fikir
C) İlim
D) Bilim
E) Teknoloji

3-) Bir süpermarkette bilgisayar kullanmak neden zorunludur?
A) Süpermarkette yapılan işlemler insanlar tarafından yapılmaz
B) Süpermarkette çok karmaşık matematiksel işlemler gerçekleşir
C) İnsanların altından kalkamayacağı kadar çok işlem yapılması
D) Bilgisayarın tekrar işlemlerini sıkılmadan ve hatasız yapabilmesi
E) Bilgisayar kullanımının moda olması

4-) ABD ‘de 1957 yılında ilk defa hizmet sektöründe çalışanların sayısının, sanayi alanında çalışanların sayısını geçmesi aşağıdakilerden hangisinin de başlangıcı olarak kabul edilir?
A) Elektromekanik dönemin
B) Mekanik dönemin
C) Tarım toplumunun
D) Bilgi toplumunun
E) Sanayi toplumunun

5-) Veri yollarında bilgilerin taşınması sırasında, hücre adreslerinin de taşınmasını aşağıdakilerden hangisi sağlar?
A) Yardımcı bellek
B) Denetim yolu
C) İz topu
D) Adres yolu
E) Ana bellek

6-) Türkçe ‘ye göre dizayn edilmiş klavye aşağıdakilerden hangisidir?
A) F klavye
B) T klavye
C) Q klavye
D) R klavye
E) L klavye

7-) Kullanıcıların bilgisayara veri aktarmasını ve bilgisayarın elde ettikleri bilgileri de kullanıcılara sunmasını sağlayan birimlerin genel adı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yazılım – donanım
B) Ram bellek – Rom bellek
C) Ekran – fare
D) Yardımcı bellek – Ana bellek
E) Giriş – çıkış birimleri

8-) Sayfa yazıcıların performanslarını belirleyen birim aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mhz
B) Bayt
C) Bit
D) Dpi
E) Piksel

9-) Bilgisayar ortamında CD ‘den müzik dinlemek için genel olarak hangi donanımlara ihtiyaç duyulur?
A) Kamera – Tarayıcı
B) Ses kartı – Hoparlör
C) Tv kartı – Kamera
D) Modem – Telefon
E) Ses kartı – Tarayıcı

10-) XXX ismiyle temsil edilen bir paket program olduğu varsayılırsa, aşağıdakilerden hangisi bu programa ait en son üretilen sürüm olabilir?
A) XXX 1.0
B) XXX 1.3
C) XXX 2.0
D) XXX 2.2
E) XXX 2.8

11-) Aşağıdaki programlardan hangisi bilgisayar açık olduğu süreçte hep aktif ve çalışır konumdadır?
A) İşlem tablosu programı
B) Kelime işlem programı
C) İşletim sistemi
D) Sunu programı
E) Veri tabanı programı

12-) Her hangi bir işletmede kullanılan muhasebe programı aşağıdaki yazılımlardan hangisi içinde yer alır?
A) Yorumlayıcı
B) İşlem tablosu
C) Kelime işlemci
D) Paket program
E) İşletim sistemi

13-) Aşağıdakilerden hangisi tek bir kullanıcının her defasında tek bir işi yapabilmesine yönelik tasarlanmış işletim sistemidir?
A) Tek kullanıcı – Çoklu görev işletim sistemleri
B) Gerçek zamanlı işletim sistemleri
C) Tek kullanıcı – Tek görev işletim sistemleri
D) Bellek işletim sistemi
E) Çoklu kullanıcı işletim sistemleri

14-) Bilgisayarda ana bellek kapasite ölçü birimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) bps
B) Watt
C) kg
D) mb
E) inch

15-) Aşağıdakilerden hangisi bir uygulama dosyası uzantısıdır?
A) bmp
B) exe
C) txt
D) sys
E) doc


16-) İşletim sisteminde, sistemi özelleştirmek ve yapılandırmak için kullanılan iletişim kutuları aşağıdakilerden hangisinde yer alır?
A) Gezgin
B) Geri dönüşüm kutusu
C) Denetim masası
D) Belgelerim
E) Donatılar

17-) Aşağıdakilerden hangisi açık olan pencereler arasında geçiş yapmayı sağlar?
A) Giriş+Sekme
B) Alt+Shift
C) Giriş+F1
D) Ctrl+Alt
E) Alt+Sekme

18-) Büro yazılımlarında sayfanın dikey ya da yatay kullanılacağı aşağıdaki komutlardan hangisiyle belirlenir?
A) Yeni adla kaydet
B) Aç
C) Yeni
D) Sayfa yapısı
E) Kaydet

19-) Büro yazılımlarında, yaratılmış dosyaların kağıt üzerine dökümü için kullanılan komut aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yeni adla kaydet
B) Aç
C) Yazdır
D) Sayfa yapısı
E) Kaydet

20-) Aşağıdakilerden hangisi büro yazılımlarında, Ekle menüsündeki Resim komutu ile eklenen resim dosya uzantılarından biri değildir?
A) jpg
B) gif
C) bmp
D) doc
E) tiff

21-) Büro yazılımlarında, Sözlük Denetimi ve Dilbilgisi komutuyla aynı işlemi yapan kısa yol tuşları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Ctrl + N
B) F7
C) F1
D) Ctrl + P
E) Ctrl + Z

22-) Kelime işlem programlarında “Sayfa” tanımını aşağıdakilerden hangisi doğru açıklamıştır?
A) Enter tuşuna basılana kadar yazılan bölüm
B) Metni oluşturan harflerin, rakamların, noktalama işaretleri ve diğer sembollerin tümü
C) Metinlerin yazıldığı ve düzenlendiği alan
D) Metin içerisindeki her bir satır
E) Metin içerisinde kullanılan dipnotların tümü

23-) Word kelime işlem programında belirli bir paragraf şekline isim verip saklamayı ve gerek duyulduğunda da kullanmayı sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kenarlıklar ve Gölgelendirme
B) Sütunlar
C) Sekmeler
D) Büyük/Küçük Harf Değiştir
E) Stil

24-) Kelime işlem programlarında oluşturulan belgeler genel olarak hangi biçimde kayıt edilir?
A) Tablo
B) Grafik
C) Animasyon
D) Resim
E) Doküman

25-) İşlem tablolarında, verilerin girildiği, gerekli hesaplamaların ve işlemlerin yapıldığı satır-sütunlardan oluşmuş alanlara ne ad verilir?
A) Çalışma Sayfası
B) Çalışma Kitabı
C) Çalışma Ortamı
D) Çalışma Masası
E) Çalışma Defteri

26-) Excel işlem tablosunda formüllerden önce belirtilmesi gereken işaret aşağıdakilerden hangisidir?
A) ?
B) !
C) %
D) #
E) =

27-) Excel işlem tablosunda, aktif hücre içerisine girilen değerin bu hücreye yerleşmesi için hangi klavye tuşu kullanılır?
A) Ctrl
B) Shift
C) Delete
D) Enter
E) Numlock

28-) = ÇARPIM(C3:C7)
Yukarıdaki formül aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirir?
A) C3 ve C7 hücrelerini çarpar
B) C3, C4, C5, C6 ve C7 hücrelerini siler
C) C3, C4, C5, C6 ve C7 hücrelerini toplar
D) C3, C4, C5, C6 ve C7 hücrelerinin çarpımını bulur
E) C3, C4, C5, C6 ve C7 hücrelerinin karelerini toplar

29-) Hücreleri biçimlendir kutusunda yer alan Hizalama seçeneği aşağıdaki işlemlerden hangisini gerçekleştirir?
A) Hücre içerisindeki bilgilerin değiştirilmesini engellemek
B) Hücre içindeki değerlerin yerleşimlerini değiştirmek
C) Hücre zeminlerine farklı renk ve desen vermek
D) Hücrelere farklı biçimlerde kenarlık çizmek
E) Hücre içindeki yazı tiplerini değiştirmek

30-) =EĞER(A2<=8 ; A5/2 ; A5*3)
İşlem tablosunda A2 ve A5 hücrelerindeki değer 8 olduğuna göre, formülün uygulandığı hücreye yazılacak değer ne olur?
A) 4
B) 24
C) 16
D) 8
E) 12

1-) A
2-) A
3-) D
4-) D
5-) D
6-) A
7-) E
8-) D
9-) B
10-) E
11-) C
12-) D
13-) C
14-) D
15-) B
16-) C
17-) E
18-) D
19-) C
20-) D
21-) B
22-) C
23-) E
24-) E
25-) A
26-) E
27-) D
28-) D
29-) B
30-) A
 

Çağlayağmur

😷
Süper Moderatör
1-) Bilgi işlem sürecinin ilk basamağı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sıralama
B) Sınama
C) Erişim
D) Kaydetme
E) İletme

2-) Toplumsal dönüşüm aşamalarının sıralanışı aşağıdakilerin hangisinde doğru bir şekilde verilmiştir?
A) Avcı toplayıcı - Tarım - Sanayi - Bilgi
B) Avcı toplayıcı - Sanayi – Bilgi - Tarım
C) Tarım - Sanayi – Bilgi – Avcı toplayıcı
D) Avcı toplayıcı - Tarım – Bilgi - Sanayi
E) Sanayi – Tarım - Bilgi – Avcı toplayıcı

3-) İkili sayı sisteminde 1011 sayısının ondalık sayı sistemindeki karşılığı nedir?
A) 15
B) 9
C) 12
D) 6
E) 11

4-) Bir disketin kapasitesi kaç megabayttır?
A) 2,0
B) 3,5
C) 0,76
D) 2,8
E) 1,44

5-) Bilgisayar kaynaklarını yöneten birim aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yazıcı
B) Fare
C) Klavye
D) Sürücü
E) İşletim sistemi

6-) Aşağıdakilerden hangisi çoklu kullanıcı işletim sistemine örnek teşkil eder?
A) Windows 95
B) Windows 98
C) Macintosh
D) Microsoft
E) Unix

7-) Dosyayı yakınlaştırmak ve uzaklaştırmak, farklı biçimlerde göstermek, araç çubuklarını açığa çıkarmak ya da gizlemek gibi ekran görünümünü ayarlamaya ilişkin komutları içeren menü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Düzen
B) Görünüm
C) Pencere
D) Araçlar
E) Yardım

8-)MS Word programında, standart araç çubuğunda yer alan disket simgesi aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
A) Kapat
B) Yazdır
C) Yeni sayfa aç
D) Kaydet
E) Baskı önizleme

9-) Aşağıdaki fonksiyonlardan hangisi =D7+D8+D9+D10+D11+D12 formülünün işlevini görür?
A) =TOPLA(D7;D12)
B) =TOPLA(D7*D12)
C) =TOPLA(D712)
D) =(TOPLA D7+D12)
E) =(TOPLA D712)

10-) Aşağıdaki menülerden hangisi büro yazılımları arasında sayılan Excel programına özgüdür?
A) Dosya
B) Tablo
C) Araçlar
D) Biçim
E) Veri

11-) Günümüz toplumlarında bilgiyi tarif ederken kullanılabilecek en önemli ölçüt hangisidir?
A) Deneyimleri kuşaktan kuşağa aktarabilme yeteneği
B) Zeka ölçütü
C) Alet ve makine yapma ve kullanabilme yeteneği
D) Doğru ile yanlışı ayırt etme özelliği
E) Karar verme sürecindeki rolü

12-) Rassal erişimli belleğin kısa yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?
A) ROM
B) RAM
C) REM
D) CD
E) CPU

13-) Değişik makine birimlerini, bilimsel çalışmalarda kullanılan araç-gereçleri ve endüstriyel sistemleri kontrol etmek için kullanılan işletim sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tek kullanıcılı-tek görevli işletim sistemi
B) Tek kullanıcılı-çoklu görevli işletim sistemi
C) Çoklu kullanıcı işletim sistemi
D) Gerçek zamanlı işletim sistemi
E) Sanal zamanlı işletim sistemi

14-) Rakamları içeren bilgileri, anlamlı parçalara ayırmayı ve düzenlemeyi, bu bilgilerle hesaplamalar yapmayı sağlayan, ayrıca bu verileri daha iyi yorumlayabilmek için tablo ve grafikler oluşturan program aşağıdakilerden hangisidir?
A) Microsoft World
B) Microsoft Excel
C) Microsoft Acces
D) Microsoft Power Point
E) Microsoft Outlook

15-) Excel programında fonksiyon yapıştır iletişim kutusunda EĞER, VE, YA DA, DEĞİL gibi işlem tablosunda belirli bir koşulun sağlanıp sağlanmadığını denetlemeye yarayan işlevler hangi kategori altında toplanmıştır?
A) Mantıksal
B) Finansal
C) Veri tabanı
D) Metin
E) Matematik ve trigonometri

16-) Aşağıdakilerden hangisi bir büro yazılımı değildir?
A) Kelime işlemciler
B) İşlem tabloları
C) Sunum programları
D) İşletim sistemi
E) Veri tabanı

17-) Bilgisayarda veri ve program dosyalarının saklandığı sabit disk, disket ve CD-Rom ortamları aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?
A) Veri
B) Alıcı
C) Verici
D) Sistem
E) Sürücü

1 Word kelime işlem programında yaratılan bir belgenin yatay veya dikey görünümde olmasını sağlayan ve kenar boşluklarının ayarlanmasında kullanılan komut aşağıdakilerden hangisidir?
A) Özelleştir
B) Kenarlıklar ve Gölgelendirme
C) Baskı Önizleme
D) Sayfa Yapısı
E) Yazım ve Dil Bilgisi

19-) Bir MS Word belgesinde oluşturulan metnin seçili alanındaki yazının rengi aşağıdaki araç çubuklarından hangisi ile değiştirilebilir?
A) Standart araç çubuğu
B) Biçimlendirme araç çubuğu
C) Çizim araç çubuğu
D) Resim araç çubuğu
E) Tablo araç çubuğu

20-) Bilgiyi işlemekte kullanılan maddi cihazlar ile kavramsal araçların toplamına ne ad verilir?
A) Bilgi teknolojileri
B) Bilgi birikimi
C) Teknoloji
D) Bilgisayar
E) Bilgi işlem

21-) Programların içinde çalıştığı çerçeveye ne ad verilir?
A) Menü
B) Düğme
C) Gezgin
D) Pencere
E) Klasör

22-) Bir dosya içinde istenen sayfaya, bölüme, satıra, dipnota, kaynağa, tabloya, başlığa veya nesneye kolayca erişmek amacıyla kullanılan ve düzen menüsünde yer alan komut aşağıdakilerden hangisidir?
A) Git
B) Değiştir
C) Getir
D) Geri al
E) Eriş

23-) MS Word programındaki ekle menüsü içinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) Tarih ve Saat
B) Sayfa Numarası
C) Dipnot
D) Resim
E) Paragraf

--------------------------------------------------------------------------------
24-) Bir MS Word belgesi üzerinde çalışırken kesme, kopyalama ve yapıştırma işlemleri aşağıdakilerin hangisinden yapılamaz?
A) Düzen menüsünden
B) Klavyeden
C) Standart araç çubuğundan
D) Farenin sağ tuşundan
E) Biçimlendirme araç çubuğundan

25-) =EĞER(C2>=11;”SINAV”;”TEST”)
Bir Excel işlem tablosunda C2 hücresinde 11 değeri yer aldığına göre, yukarıdaki formül uygulandığında aktif hücre içine yazılan aşağıdakilerden hangisi olur?
A) 11
B) SINAV
C) 22
D) TEST
E) SINAVTEST

26-) Aşağıdakilerden hangisi Excel işlem tablosunda geçerli bir hücre adıdır?
A) 3D
B) DD
C) DF3
D) 33
E) 3DF

27-) Aşağıdakilerden hangisi büro yazılımlarında sadece çalışılan aktif belgeyi kapatmak için kullanılır?
A) Dosya/Kapat
B) Dosya/Çıkış
C) Düzen/Kapat
D) Düzen/Çıkış
E) Araçlar/Kapat

2
Yukarıdaki simge aşağıdakilerden hangisini temsil eder?
A) Aç
B) Kaydet
C) Baskı önizleme
D) Yazdır
E) Yeni

29-) Metin belgesi içinde işaretli alanı başka bir yere taşımak için klavyede kullanılacak tuşlar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) CTRL+X ve CTRL+P
B) CTRL+X ve CTRL+V
C) CTRL+C ve CTRL+V
D) CTRL+C ve CTRL+A
E) CTRL+S ve CTRL+O

--------------------------------------------------------------------------------
30-) Aşağıdakilerden hangisi bilgisayarda elde bilgileri saklamak için kullanılan birimlerden biri değildir?
A) Disket
B) Cd
C) Tarayıcı
D) Dvd
E) Sabit disk

1-) D
2-) A
3-) E
4-) E
5-) E
6-) E
7-) B
8-) D
9-) C
10-) E
11-) E
12-) B
13-) D
14-) B
15-) A
16-) D
17-) E
18-) D
19-) B
20-) A
21-) D
22-) A
23-) E
24-) E
25-) B
26-) C
27-) A
28-) A
29-) B
30-) C​
 

Çağlayağmur

😷
Süper Moderatör
1) Bilgiyi işlemek için kullanılan maddi ve kavramsal araçların bütününe verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Girdi-Çıktı birimleri

B) Bilgisayar ağları

C) Haberleşme araçları

D) Bilgi teknolojileri

E) Bilgisayar

Cevap-D2) Büro yazılımlarında bir dosyayı kapatmak için aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır?

A) Program penceresinin sağ üst köşesindeki (X) işareti tıklanır

B) Dosya penceresinin sağ üst köşesindeki (X) işareti tıklanır

C) Dosya menüsünden çıkış komutuna tıklanır

D) Pencere menüsünden kapat komutu tıklanır

E) Yardım menüsünden kapat komutu seçilir

Cevap-C

3) Yazılım ilk açıldığında görünmeyen, isteğe bağlı olarak görünür hale getirilebileceklerin listesini gösteren seçenek, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dosya

B) Araç Çubukları

C) Yazılım

D) Biçim

E) AraçlarCevap-B

4) Aşağıdakilerden hangisi, kelime işlemciler tarafından tanınan en küçük birimdir?

A) Harf

B) Rakam

C) Karakter

D) Kelime

E) Nesne

Cevap-C

5) Üzerinde metinlerin yazıldığı, şekil çizildiği, grafik, renk ve nesnelerin eklendiği boş sunu ekranına, ne ad verilir?

A) Sunu Penceresi

B) Normal Görünüm

C) Anahat Görünümü

D) Masaüstü

E) Görünüm Penceresi

Cevap-A

6) Kısayol menüsünde slaytın zemin rengini değiştirmek için kullanılan seçenek, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Arka Plan

B) Slayt Düzeni

C) Slayt Renk Düzeni

D) Tasarım Şablonu

E) Zemin Seçeneği


cevap A


7) Aşağıdakilerden hangisi, vektör tabanlı görsel yaratmaya yarayan çizim programlarından biri değildir?

A) Corel Draw

B) Windows

C) Autocad

D) Adobe illustration

E) Macromedia Freehtand

Cevap-B8) Aşağıdakilerden hangisi, bir unsura ait verilerin bir araya getirilmesine verilen isimdir?A) Hücre

B) Raporlama

C) Derleme

D) Tasarım

E) KayıtCevap-E


9) Kayıtların bir araya gelmesiyle, aşağıdakilerden hangisi oluşur?

A) Tablo

B) Resim

C) Hücre

D) Alan

E) Ekran
Cevap-A

10) Sorgu sonuçlarını düzenlemek için yardımcı olacak seçenek, aşağıdakilerden hangisidir?


A) Sorgular

B) Notlar

C) Formlar

D) Makrolar

E) Raporlama


Cevap-E

11) Herhangi bir bilgisayara bağlı olan ve kullanıcıların kullandıkları kapasite aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilmektedir?

A) Bilgisayar Kaynağı

B) Bilgisayar Ağı

C) Bilgisayar Kaynak Sağlayıcısı

D) Yönlendirici

E) Ağ İşletim Sistemi

Cevap-A

12) Aşağıdakilerden hangisi, bir geniş alan ağında bütün haberleşmenin toplandığı merkezdir?

A) Yönlendirici

B) Omurga

C) Geniş Alan Ağı

D) Ağ Topolojisi

E) Ağ İşletim Sistemi

Cevap-B

13) Ağa bağlı bilgisayarların birbiriyle haberleşmekte kullandıkları dil aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilmektedir?

A) Ağ Protokolleri

B) Internet Protokolleri

C) FTP

D) IP

E) Hiper Metin Dosyası

Cevap-A

14) COM türü alan adı, aşağıdakilerden hangisini gösterir?A) Eğitim Kurumu

B) Ticari Kuruluş

C) Vakıf Kuruluşu

D) Devlet Kurumu

E) Askeri Kurum

Cevap-B15) Bir başka bilgisayarda kullanıcıların erişimine ücretsiz ya da düşük bir ücret karşılığı sunulan yazılımların kişilerin bilgisayarlarına transfer edilebilmesi için yararlanılan arayüz, aşağıdakilerden hangisidir?A) Dosya Transfer Protokolü

B) IP Protokolü

C) Ağ Protokolü

D) İletişim Ağı

E) Yönlendirci

Cevap-A

16) Açıköğretim Fakültesi sınav sonuçları İnternet sayfalarındaki bilgiler, aşağıdakilerden hangisine bir örnektir?A) Tablo

B) Sabit İçerikli

C) Değişken İçerikli

D) Canlı Görüntü

E) Sayısal Bilgi


Cevap-C17) Bir bilgisayar programının adımlarını gösteren şema, aşağıdakilerden hangisidir?A) Program Akış Şeması

B) Akış Şeması

C) Sistem Akış Şeması

D) Veri Akış Şeması

E) Döngü Şeması


Cevap-A


18) Aşağıdakilerden hangisi, sistem analizinin aşamalarından biri değildir?A) Ön Araştırma

B) Sistem Analizi

C) Sistem Tasarımı

D) Sistem Geliştirme

E) Sistem Denetimi


Cevap-E19) Aşağıdakilerden hangisi, işlem sürecindeki aşamalardan biri değildir?A) Kaydetme

B) Sınama

C) Sıralama

D) Veri toplama

E) Hesaplama

Cevap-D

20) Kullanıcının erişemediği, müdahale edemediği bellek türü aşağıdakilerden hangisidir?A) Ram Bellek

B) CD

C) Yardımcı Bellek

D) Rom Bellek

E) Sabit Disk


Cevap-D

21) Girilen veriler üzerinde işlem yapan bilgisayar birimi aşağıdakilerden hangisidir?A) İşlemci

B) Ana Bellek

C) Ram

D) Rom

E) Yardımcı Bellek


Cevap-A

22) Aşağıdakilerden hangisi, programcılarla aynı işi yapan benzer programlar geliştirme zorunluluğundan kurtaran yazılımlara verilen isimdir?A) Programlama Dilleri

B) Derleyici

C) Yorumlayıcı Diller

D) Yüksek Düzeyli Diller

E) Birleştirici Diller


Cevap-E23) Aşağıdakilerden hangisi, kontrol ettikleri bilgisayar türlerine ve destekledikleri uygulama türlerine göre, işletim sistemlerinden biri değildir?A) Gerçek Zamanlı İşletim Sistem

B) Tek Kullanıcı – Tek Görev

C) Çoklu Kullanıcı – Tek Görev

D) Tek Kullanıcı – Çoklu Görev

E) Çoklu Kullanıcı


Cevap-C24) Herhangi bir yazılımı açmak için öncelikle, aşağıdaki düğmelerden hangisi tıklanır?A) Program

B) Başlat

C) Yazılım

D) Dosya

E) Çıkış


Cevap-B

25) Tümünü seç komutu için kullanılacak kısayol, aşağıdaiklerden hangisidir?A) Ctrl + N

B) Ctrl + A

C) Ctrl + O

D) Ctrl + S

E) F7

Cevap-B

26) Aşağıdakilerden hangisi, kelime işlemcilerin kolaylaştırıcı görevlerinden biri değildir?A) Metin Yaratmak

B) Metin Silmek

C) Düzeltme Yapmak

D) Biçimlendirme Yapmak

E) Saklama Yapmak


Cevap-C

27) Metni yazarken, satır sonlarında kelimelerin bölünmesine izin verilip verilmeyeceğini belirlemeye yardımcı olan he-celeme iletişim kutusunun ortaya çıkmasını sağlayan komut, aşağıdakilerden hangisidir?A) Ekle

B) Sil

C) Heceleme

D) Dili ayarla

E) Sözcük sayımı


Cevap-A28) Aşağıdakilerden hangisi, kişisel bilgisayarlarda kullanılan işlem tablolarından biri değildir?A) Excel

B) Corel Quattro

C) WordArt

D) Lotus

E) Visicalc


Cevap-C

29) Aşağıdakilerden hangisi, başlangıç iletişim kutusunda yer almaz?A) Akıllı İçerik Sihirbazı

B) Tasarım Şablonu

C) Artan Sıralama

D) Boş Sunu

E) Varolan Sunu


Cevap-C

30) Notlar ve slayt bölümlerini küçülterek, anahat bölümünü daha geniş şekilde ekrana yansıtan, aşağıdakilerden hangisidir?A) Notlar Bölümü

B) Slayt Görünümü

C) Anahat Görünümü

D) Slayt Sıralayıcısı Görünümü

E) Tasarım Şablonu


Cevap-B

31) Asıl slaytta düzenlenen bir metin için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?A) Sadece ilk slaytta görünür

B) Otomatik efekt eklenir

C) Sadece ilk slayttan ulaşılır

D) Tüm slaytlarda görünür

E) Yazı rengi sabittir

Cevap-D

32) Aşağıdakilerden hangisi, piksel tabanlı görsel dosyaların uzantılarından biri değildir?A) BMP

B) GIF

C) EXE

D) JPG

E) PSD

Cevap-C

33) Paint ne tür bir programdır?A) Piksel Tabanlı

B) Vektör Tabanlı

C) Fotoğraf Tabanlı

D) Çizim Programı

E) Görsel Program

Cevap-A

34) Aşağıdakilerden hangisi, paint'e özgü bir menüdür?A) Renkler

B) Biçim

C) Resim

D) Ekle

E) Düzen

Cevap-C

35) Aşağıdakilerden hangisi, belirli bir amaca ulaşabilmek için gereken ve birbiriyle ilişkili tabloların tamamına verilen isimdir?A) Veri Tabanı

B) Veri Yolu

C) Databank

D) CD

E) DVD

Cevap-A36) Bir veri tabanı tasarımında dikkat edilmesi gereken en önemli faktörlerden biri, aşağıdakilerden hangisidir?A) Veri tabanı birden çok tablodan meydana gelmelidir

B) Veri tabanındaki her tabloda en az birincil anahtar olmalıdır

C) Her tabloda aynı alanlar yer almalıdır

D) Veri tekrarları en aza indirgenmelidir

E) Uzman olmayan kullanıcılar bile her istedikleri sorguyu yapabilmelidir


Cevap-E


37) Veri tabanlarını kullanırken veriler, sayısal değerlerin yanında alfabetik karakterler de içeriyorsa, aşağıdaki seçeneklerden hangisi seçilir?A) Sayı

B) Tablo

C) Simge

D) Arka plan

E) Metin


Cevap-E

38) Aşağıdakilerden hangisi, birbirlerine bağlı ve birbirleri arasında metin, ses, sabit ve hareketli görüntü aktarımı yapabilen bilgisayarların oluşturduğu yapıdır?A) İletim Ortamı

B) Bilgisayar Ağı

C) Bilgisayar Kaynağı

D) Ağ Kaynak Sağlayıcısı

E) Yönlendirici

Cevap-B

39) Uzun mesafeler arasında çok yüksek hızda iletişime izin veren kablolar, aşağıdakilerden hangisidir?A) Bakır kablo

B) Tel kablo

C) Fiberoptik kablo

D) Ağ kablo

E) Nikel Kablo

Cevap-C

40) Aşağıdakilerden hangisi, yerel alan ağların bağlantı noktalarının, geniş alan ağlarında tek bir merkezde toplandığı yerdir?A) Ağ Omurgası

B) Geniş Alan Ağı

C) Yerel Alan Ağı

D) Ağ Topolojisi

E) Alt Ağ

Cevap-A

41) Bir bilgisayardan diğerine gönderilecek iletiyi, ağ üzerinde gönderilebilecek uzunlukta küçük paketlere bölen, aşağıdakilerden hangisidir?A) Alan Adları

B) IP Numaraları

C) TCP Protokolü

D) Ağ Protokolü

E) İletişim Ağı

Cevap-C

42) Aşağıdakilerden hangisi, internet sunucularından biri değildir?A) WWW

B) FTP

C) Güvenlik Sunucusu

D) DNS Sunucusu

E) IP Sunucusu

Cevap-E

43) İnternet'e bağlı, değişik işletim sistemleri kurulu bilgisayarlar arasında dosya değişimini sağlayan, aşağıdakilerden hangisidir?A) Ağ Sunucusu

B) Ftp Sunucusu

C) Ağ Anahtarı

D) Topoloji

E) Modem


Cevap-B

44) Belirli bir konu ile ilgili gelen tüm mesajların grup içinde yer alan tüm katılımcılara dağıtılması temeline dayanan haberleşme türü, aşağıdakilerden hangisidir?


A) Haber Grupları

B) E - Liste

C) Dağıtım Listesi

D) Tartışma Listesi

E) Sohbet Yazılımı

Cevap-B

45) Aşağıdakilerden hangisi, iki ya da daha fazla kullanıcının farklı anlarda birbiri ile bilgisayar ağı üzerinden haberleşmesini sağlar?A) E - posta

B) Modem

C) ICQ

D) Ağ sunucusu

E) Veri yolu

Cevap-A

46) Başka bir bölgede bulunan bilgisayarı sanki yanında imiş gibi kullanmayı sağlayan problem, aşağıdakilerden hangisidir?A) Yönlendirici

B) İnternet

C) Telnet

D) Arama motorları

E) Web rehberleri


Cevap-C

47) Bir bilgisayar programının adımlarını gösteren şema, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Program Akış Şeması

B) Akış Şeması

C) Sistem Akış Şeması

D) Veri Akış Şeması

E) Döngü ŞemasıSorunun cevabı A şıkkıdır.Cevap-A

48) Aşağıdakilerden hangisi, yönetim fonksiyonlarından biri değildir?A) Planlama

B) Örgütleme

C) Yürütme

D) Denetleme

E) ÜretimCevap-E

49) Sistem analizi ve sistem tasarımındaki son aşama, aşağıdakilerden hangisidir?A) Sistem Analizi

B) Sistem Tasarımı

C) Sistem Geliştirme

D) Sistemin Bakımı Ve Güncellenmesi

E) Geliştirilen Sistemin Uygulamaya KonulmasıCevap-D
 
Top