Teda Projesi Nedir?

dderya

kOkOşŞ
V.I.P
Türk Kültür, Sanat ve Edebiyatı ile ilgili Eserlerin Türkçe Dışındaki Dillerde Yayımlanmasına Destek Projesidir. TEDA, Türk kültür ,sanat ve edebiyatının klasik ve çağdaş eserlerinin ilgili ülkelerin tanınmış yayınevlerince Türkçe dışındaki başka dillere çevrilmesi, o dilin konuşulduğu ülke veya ülkelerde yayınlanması, tanıtılması ve pazarlanması esasına dayalı özünde bir “çeviri ve yayım” destek projesidir.

Projenin esası; Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenen Yönerge ve Başvuru formu çerçevesinde ,yayınlanmış tanınmış yazarların eserlerine çeviri veya baskı veya tanıtım desteği sağlanmasıdır.

TEDA Projesinin hedefi; Türk kültür,sanat ve edebiyatını yurt dışında entelektüel hedef kitle ile buluşturarak Türk kültür, sanat ve edebiyatının kaynaklarına yönlendirmektir.
 

dderya

kOkOşŞ
V.I.P
TEDA

Yönerge

AMAÇ

Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığınca Türk kültür, sanat ve edebiyatının dışa açılması çalışmaları kapsamında Türkçe’nin yazı dili birikimini dünyaya tanıtmayı sağlamak için uluslar arası kurum, kuruluş, şirket, vakıf ve dernek gibi, Türk kültür, sanat ve edebiyatı ile ilgili eserleri yayımlayan tüzel kişiliklere projeler kapsamında karşılıksız destekte bulunmaktır.

KAPSAM

Madde 2- Bu Yönerge , Türk kültür, sanat ve edebiyatı ile ilgili eserlerin yurtdışında yayımlanması için Türkiye dışında yer alan Yayımcıya sağlanacak karşılıksız maddi desteğe ilişkin usul ve esasları kapsar.

DAYANAK

Madde 3- Bu Yönerge, 29 Nisan 2003 tarihli ve 25093 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kültür ve Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanununun 10. Maddesi (ı) bendi uyarınca hazırlanmıştır.

TANIMLAR

Madde 4- Bu Yönergede geçen :
Bakanlık : Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı’nı,
Genel Müdürlük : Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü’nü,
Kurul :Bakanlık Danışma ve Değerlendirme Kurulu’nu
Yayımcı : Kitabı yayımlayan ve karşılıksız maddi destek verilecek tüzel kişileri,
Destek :Türk kültür, sanat ve edebiyatıyla ilgili eserleri Türkçe dışındaki dillerde yayımlayacak uluslar arası kurum, kuruluş, şirket, vakıf ve dernek gibi tüzel kişiliklere sağlanacak Türk parası karşılığı Dövizi,
Taahhütname :Karşılıksız destek verilecek projeyi gerçekleştirecek yayımcının taahhütünü Bakanlıkça belirlenen esaslar dahilinde yerine getireceğine ilişkin belgeyi
ifade eder.

DESTEĞİN TÜRÜ

Madde 5- Türkçe’de veya başka bir dilde yayımlanmış Türk kültür, sanat ve edebiyatı ile ilgili eserlerin , Türkiye ve Türkçe dışında, öncelikle çok konuşulan dünya dillerinde yayımlanması amacıyla Bakanlık Bütçesinin ilgili tertibinden karşılıksız maddi destek verilir.

YARARLANABİLECEK YAYIMCILAR

Madde 6- Destekten, eserin yayımlanacağı ülkedeki tanınmış Yayımcılar yararlanabilir.

DESTEĞİN MİKTARI VE ÖDEME

Madde 7- Kültür, sanat ve edebiyat eserlerinin yayımı için karşılıksız destek verilir. Sağlanacak destek, eser ve ülke özellikleri dikkate alınarak Danışma ve Değerlendirme Kurulu tarafından Türk parası karşılığı döviz olarak belirlenir.
Destek, Danışma ve değerlendirme kurul kararı, Bakan onayı ve taahhütnameye istinaden ödenir.Ödeme taahhütnamenin imzalanmasını müteakip Hazine Dış Ödemeler Saymanlığı aracılığıyla yapılır.
Bakanlıkça, Yayımcıya bu proje için başka hiçbir biçim ve ad altında ödeme yapılmaz.

YAYIMCININ SORUMLULUKLARI

Madde 8- Bakanlıkça, verilecek destek Yayımcı tarafından amacına uygun olarak kullanılır.
Yayımcı projenin tamamlanmasını müteakip 15 gün içerisinde otuz adet örneği Bakanlığa gönderir.
Yayımcı projeyi Bakanlığın onayını almaksızın kısmen veya tamamen başkalarına devredemez ve Bakanlığın onayı olmaksızın çevirmeni değiştiremez.
Yayımcı başvuru tarihinden itibaren olabilecek idari ve fiziki değişiklikleri (adres, iletişim vb.) 10 gün içerisinde, Bakanlığa yazılı olarak bildirmek zorundadır.

Bakanlık Yayımcıdan projenin aşamaları hakkında bilgi veya belge isteyebilir ve Yayımcı bu bilgi veya belgeleri azami 30 gün içerisinde Bakanlığa gönderir. Bu süre içerisinde istenilen bilgi veya belgelerin gönderilmemesi halinde veya Yayımcı ile üçüncü taraflar arasında meydana gelebilecek anlaşmazlık sonucunda veya başka nedenlerle eserin programa uygun olarak yayımlanmasının mümkün olmadığının veya taahhütnamedeki yükümlülüklerin yerine getirilmediğinin Bakanlıkça tespiti halinde, taahhüt yerine getirilmemiş sayılır.

Proje kapsamında karşılıksız destek almasına rağmen taahhütünü yerine getirmeyen Yayımcıya Bakanlık bütçesinden hiçbir ad ve başlık altında başkaca yeni destek verilmez.

SÜRE

Madde 9- Yayımcıya, eseri yayımlaması için 2 yıl süre verilir. Projenin uygulanmasına yönelik 2 yıllık süre; taahhütnamenin imzalanmasıyla başlar ve eserin yayımlanmasıyla sona erer. Zaruri hallerde Danışma ve Değerlendirme Kurulu kararı ile süre en fazla 1 yıla kadar uzatılabilir.

KURUL

Madde 10- Bakanlıkça, karşılıksız maddi destek konusundaki başvuruları değerlendirmek, desteklenecek eserleri belirlemek ve destek miktarını saptamak için Danışma ve Değerlendirme Kurulu oluşturulur.

Kurul ;
a-Bakanlık Müsteşarı veya Müsteşar Yardımcısının Başkanlığında;
b-Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü,
c- Bakanlık içinden ve Bakanlık dışından kültür, sanat ve edebiyat alanında tanınmış kişiler arasından Makam onayı ile belirlenecek beş kişi,
olmak üzere, yedi kişiden oluşur.
Kurul Bakanlık onayı ile görevine başlar. Görev süresi bir yıldır.Bir yıldan önce kuruldan ayrılan veya görevden alınan üyenin yerine yeni üye Makam Onayı ile belirlenir.

Kurul Bakanlıkça belirlenen tarih ve yerde üye tam sayısının salt çoğunluğuyla yılda iki kez toplanır. Kararlar toplantıda bulunanların salt çoğunluğu ile açık oyla alınır. Oyların eşitliği halinde Başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. Alınan kararlar gerekçeli olarak tutanağa geçirilir ve kurul üyelerince imzalanır. Kurul gerekli gördüğü hallerde eserle ilgili uzmanlara danışabilir. Kurulca alınan destek kararı Bakanın onayından sonra uygulanır. Bakanlıkça gerek görüldüğü hallerde kurul toplantıya çağrılabilir.Danışma ve Değerlendirme Kurulu Kararı, onay tarihini izleyen 15 gün içinde destek talebinde bulunan yayımcıya bildirilir.

Kurulun sekreterya hizmetleri Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünce yürütülür. Kurul üyelerinin yolluk ve gündelikleri, Harcırah Kanunu hükümleri çerçevesinde ödenir. Ayrıca destek verilecek eserler için uzmanlara yaptırılacak incelemelerde ilgili mevzuat doğrultusunda inceleme ücreti ödenir.

BAŞVURU

Madde 11- Başvurular, Yayımcı tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığının www.kulturturizm.gov.tr, internet adresinden, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünden, Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilikleri ve Konsoloslukları, Kültür ve Tanıtma Müşavirlikleri ile Türkiye Yayıncı ve Yazar Meslek Kuruluşlarından temin edilecek başvuru formu ile formda belirtilen başvuru belgelerinin eklendiği zarf ile birlikte iadeli taahhütlü olarak “TEDA PROJESİ-Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü”ne posta yoluyla ya da elden teslim edilmek suretiyle yapılır.

Başvuru formu ve eklerinin tesliminde herhangi bir eksiklik olması halinde ilgilinin bu eksikliği kendisine bildirilmesinden itibaren 15 gün içerisinde tamamlaması gerekir. Bu süre içerisinde eksikliğin giderilmemesi durumunda başvuru değerlendirmeye alınmaz.

Başvurular Danışma ve Değerlendirme Kurulunca yılda iki kez yapılacak toplantılarda değerlendirilir. Kurulun toplanacağı tarihler Bakanlık internet sayfasında duyurulur. Son başvuru tarihleri birinci kurul toplantısı için Mayıs ayının son iş günü, ikinci kurul toplantısı için ise Eylül ayının son iş günüdür.

BAŞVURU BELGELERİ

Madde 12-
1) Başvuru Formu,
2) Türkiye’deki ilgili Meslek Kuruluşundan veya başvuru sahibinin ülkesinden sağlayacağı yayımcılık faaliyeti gösterdiğine ilişkin belge,
3) Telif hakkı sahibinin izin verdiğini gösterir anlaşma.
4) Çevirmen ile yapılan anlaşmanın örneği
5) Orijinal kitabın bir nüshası,
6) Yayımcı katalogu,

DENETİM

Madde 13- Bakanlık Yayımcıdan projenin aşamaları hakkında bilgi veya belge isteyebilir. Yayımcı bu bilgi ve belgeleri azami 30 gün içerisinde Bakanlığa göndermekle yükümlüdür. Söz konusu bilgi veya belgelerin gönderilmemesi durumunda, taahhütnamede öngörülen taahhütlerin Yayımcı tarafından yerine getirilmediği kabul edilerek taahhüt yerine getirilmemiş sayılır.

YÜRÜRLÜK

Madde 14- Bu Yönerge Kültür ve Turizm Bakanı tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

YÜRÜTME

Madde 15- Bu Yönerge hükümlerini Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü yürütür.
 

dderya

kOkOşŞ
V.I.P
TEDA

Duyuru

Desteğin amacı: Türk Edebiyatının yayılması ve Türk kültürünün daha iyi tanıtılması amacıyla, Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkçe’de yayımlanmış olan kültür, sanat ve edebiyat eserlerinin Türkiye dışında yayımlanması için çeviri/baskı/tanıtım gibi hizmetlerde karşılıksız destek sağlayacaktır.

Türkçe dışında başka dillerde kaleme alınmış, Türk kültür, sanat ve edebiyatları ile ilgili eserler de destek kapsamı içine alınacaktır. Öncelik çok konuşulan dünya dillerinde yapılacak yayımların desteklenmesine verilecektir.

Yararlanabilecekler: Bakanlık, yurtdışında tanınmış Yayımcılara, Türk kültürü, sanatı ve edebiyatı ile ilgili eserlerin çeviri/düzeltme/baskı/tanıtım hizmetlerinde destek sağlayacaktır. Ancak bu eserlerin Türkiye dışında ve Türkçe dışında başka dillerde yayımlanması koşulu vardır. Destek için Yayımcılar(uluslar arası kurum, kuruluş, şirket, vakıf, dernek ve yayınevi vb)başvuruda bulunabilir. Yazarlar, çevirmenler ve editörler bireysel olarak başvuruda bulunamazlar.

Başvurular: Bakanlığa, Yabancı yayımcılar tarafından yapılacak başvuru için son tarih, her yıl Mayıs ayının son işgünü veya Eylül ayının son işgünüdür.
Aşağıda belirtilen belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir:

Başvuru Formuna Eklenecek Belgeler:
1) Türkiye’deki ilgili Meslek Kuruluşundan veya başvuru sahibinin ülkesinden sağlayacağı yayımcılık faaliyeti gösterdiğine ilişkin belge,
2) Telif hakkı sahibinin izin verdiğini gösterir anlaşma.
3) Çevirmen ile yapılan anlaşmanın kopyası
4) Orijinal kitabın bir nüshası,
5) Yayımcı katalogu,

“TEDA PROJESİ” ibaresi eklenen zarflar iadeli taahhütlü olarak;
Kültür ve Turizm Bakanlığı
Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü
Necatibey Cad. No:55
06440 Kızılay / ANKARA – TÜRKİYE
adresine gönderilecek veya elden teslim edilebilecektir.

Başvuru formu ve eklerinin tesliminde herhangi bir eksiklik olması halinde ilgilinin bu eksikliği, kendisine bildirilmesinden itibaren 15 gün içerisinde tamamlaması gerekir. Bu süre içerisinde eksikliğin giderilmemesi durumunda başvuru değerlendirmeye alınmaz.

Bir yayıncı bir ya da ayrı ayrı birden çok proje için başvuruda bulunabilir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, yayıncılardan çevrilecek orijinal eserin bir kopyasını, çevirmen veya editörün özgeçmişini, çevrilen eser metninin bir kopyasını ve eğer görsel malzeme kullanılacaksa her türlü fotoğraf, çizim talep edebilir.

Değerlendirme: Bakanlık, Türkiye’nin akademik ve edebiyat çevresinden yedi kişilik bir değerlendirme kurulu oluşturacaktır.

Kültür ve Turizm bakanlığı Müsteşarı veya Müsteşar Yardımcısı ve Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü bu kurulda üst yönetici üyeler olarak bulunacaklardır.

Kurul yılda iki defa toplanacaktır. Ancak gerek görüldüğünde olağanüstü toplanabilecektir.
Eserleri seçme aşamasında Kurul farklı alanlardaki uzmanlara danışabilecektir.

Bildirimler: Kültür Bakanlığı Danışma ve Değerlendirme Kurulu önerileri doğrultusunda olmak üzere, karşılıksız destek sağlanacak projelerin nihai seçimi Bakanlıkça yapılır. Olumlu ya da olumsuz sonuçlar, her yayıncıya bildirilir.

Yayın: Yayımcı, kitapların yayımını, sözleşmenin imza edildiği tarihten itibaren en geç iki yıl içerisinde tamamlamayı taahhüt eder. Belirli durumlarda sözleşme, bu iki yıllık sürenin uzatılmasına ilişkin maddeler içerebilir. İstisnai durumlarda ve makul nedenlere dayanması şartıyla Bakanlık süre uzatımı yoluna gidebilir.

Değişikliklere ilişkin Uyarılar: Sözleşme hükümlerini etkileyebilecek değişikliklerin olması durumunda (tüzel kişilik, adres vb) yayımcı Bakanlığı bilgilendirecektir. Ayrıca çevirmen ve editör ile ilgili değişikliklerin yapılabilmesi için yayımcı Bakanlığın iznini isteyecektir. Makul şartlara dayandığı sürece Bakanlık yetkisini saklı tutmaz.

Ödemeler: Destek, Danışma ve değerlendirme kurul kararı, Bakan onayı ve taahhütnameye istinaden ödenir.Ödeme taahhütnamenin imzalanmasını müteakip , Bakanlığa tesliminden itibaren bir defada ve peşin olarak yapılacaktır.
Yayımcı Projenin tamamlanmasını müteakip on beş gün içerisinde otuz adet eseri Bakanlığa gönderecektir.

Daha geniş bilgi için:

Yönetim Merkezinden:

Kültür ve Turizm Bakanlığı
Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü
Necatibey Cad. No:55
06440 Kızılay / ANKARA

Tel: +90.312.231 54 50 – 23219 66 (6 hat)
Faks: +90.312.231 50 36
e-posta: teda@kulturturizm.gov.tr
www.kulturturizm.gov.tr
www.kultur.gov.tr
www.turizm.gov.tr

Başvuru formları, Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilikleri ve Konsoloslukları,
Kültür ve Tanıtma Müşavirlikleri ile
Türkiye Yayıncı ve Yazar Meslek Kuruluşlarından temin edilebilir.
 
Top