Ramazan Duası Arapça Metin -Ramazan Duası Fazileti -Ramazan Duası Türkçe Meali

Suskun

V.I.P
V.I.P
Ramazan Duası Arapça Metin
Ramazan Duası Fazileti
Ramazan Duası Türkçe Meali


1.gif2.gif3.gif4.gif5.gifRamazan Duası Türkçe Okunuşu
Allâhümme inni es’elüke bismikel hüsna. Yâ Allâh, fa’lem ennehû lâ ilâhe illellâh* Yâ Rahmân, errahmânü allemel Kur’an* Yâ Rahiym, ve kânellâhü Ğafûrar Rahıymâ* Yâ Mâlik, mâliki yevmiddin* Yâ Kuddûs, el Melikül Kuddûsüs Selâm* Yâ Müteâl, fe teâlellâhül melikü hakk* Yâ Selâm, vâllahü yed’û ilâ dâris selâm* Yâ mü’min, el Mü’minül Müheyminül Aziyz* Yâ Aziyz* ve kânellâhü Aziyzen Hakiymâ* Yâ Cebbâr, el Cebbârül Mütekebbir* Yâ Hâlik, fe tebârekellâhü ahsenül hâlikıyn* Yâ Musavvir, hüvellezi yüsavviruküm fil erham* Yâ Bâriül Musavvir* Yâ Evvel, hüvel evvelü vel âhiru vez Zâhiru vel Bâtin* Yâ Şekûr, inne Rabbenâ le Ğafûrun Şekûr* Yâ Vedûd, ve hüvel Ğafûrul Vedûd* Yâ Zâhir, vez Zâhiru vel Bâtin* Yâ Kâimen bil kıstı lâ ilâhe illâ hû* Yâ Hayy, Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm* Yâ Aliym, Yâ Basıyr, innellâhe basıyrun bil ıbâd * Yâ Haliym innehû le aliymün haliym* Yâ Hakiym, ve kânellâhü aziyzen hakiymâ* Yâ Keriym, innellâhe le Ğaniyyün Keriym* Yâ Kâdir, kul hüvel kâdiru alâ en yeb’ase* Yâ Muktedir, ınde meliykün muktedir* Yâ Bâis, innellâhe yeb’asü men fil kubûr* Yâ Râzık, vallahü hayrür râzikıyn* Yâ Vâris, Ve LillÂhi miyrâsüs semâvati vel ard* Yâ Kaviyy, innellâhe le kaviyyün aziyz* Yâ Şehiyd, innellâhe alâ külli şey’in şehiyd* Yâ Mübdiü, innehû hüve yübdiü ve yüıydü* Yâ Razzâk, vellâhü yerzüku men yeşa * Yâ Tevvâb, innellahe kâne tevvâben rahiymâ* Yâ Vehhâb, inneke entel vehhâb* Yâ Celiyl zül celâli vel ikrâm * Yâ Cemiyl, fasbir sabran cemiylâ* Yâ Vekiyl, ve kefâ billâhi vekiylâ* Yâ Kâfi, ve kefallâhül mü’miniynel kıtâl* Yâ Veliyy, vehüvelveliyyül hamiyd* Yâ Rabbi, fe tebârekellâhü rabbül âlemiyn* Yâ Ğaniyy, vellâhül ğaniyyü ve entemül fükarâ* Yâ Şâkirü, innellahe şâkirun aliym* Yâ Hallâk, vehüvel hallâkul aliym* Yâ Muhsin, vellâhü yuhibbül muhsiniyn* Yâ Kadiyr, vellâhü alâ külli şey’in kadiyr* Yâ Mufaddil, vellâhü zül fadlil azıym* Yâ Mütimm, ve yütimmü ni’metehû aleyk* Yâ Müızz, tüızzü men teşâü ve tüzillü men teşâ* Yâ Refiy’u, refiud deracâti zül arş* Yâ Şefi, men zellezi yeşfeu indeh* Yâ Kebiyr, innellâhe kâne aliyyen kebiyrâ* Yâ Hakk, fe teâlellâhül melikül hakk* Yâ Berru, innehû hüvel berrür rahıym* Yâ Vitr, veş şef’ı vel vetr* Yâ Ğaffâr, innehû kâne Ğaffârâ* Yâ Ğafir, ve ente hayrül ğafiriyn* Yâ Hamiyd, tenziylün min hakiymin hamiyd* YâMennân, be lillâhü yemünnü aleyküm* Yâ Bâki, ve yebkâ vechü rabbike zül celâli vel ikrâm* Yâ Vâhid, kul hüvellâhü ehad* Yâ Metiyn, innellâhe, hüver razzâku zül kuvvetil metiyn* Yâ Hâdi, innellâhe yehdi men yeşâ’* YÂ Bedi’, bediy’as semâvâti vel ard* Yâ Aliym, âlimül ğaybi veş şehâdeh* Yâ Fettâh, ve hüvel fettâhül aliym* Yâ Muhıyt, vellâhü bi mâ ta’melûne muhıyt* Yâ Kâdi, vellâhü yakdi bil hakk* Yâ Samed, Allâhüs samed* Yâ Hasib, ve kânellâhü alâ külli şey’in hasiba* Yâ Nasıyr, ni’mel mevlâ ve ni’men nasıyr* Yâ Vâsiu, ve kânellâhü vâsian hakiyma* Yâ Kâhir, ve hüvel kâhiru fevka ıbâdih* Yâ kebiyr, kebiyrul müteâl* Yâ men leyse lehû veledün, lem yelid ve lem yûled ve lem yekün lehû küfüven ehad* Yâ Men Leyse kemislihi şey’ün ve hüves semiul basıyru ni’mel mevlâ ve ni’men nasıyr* Vel lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil azıym.Ramazan Duası'nın Fazileti​

Resulü Ekrem (s.a.v.) bir gün otururlarken huzuruna Cebrail (a.s.) gelerek şöyle dedi:

"Ey Allah'ın Resulü! Allahü Teala'nın sana selamı var, bu duayı ümmetine bir hediye olarak verdi. Bunu okuyan bir mü'minin günahı, Arş ve Kürsi ağırlığınca olsa, Allahü Teala onun günahını affeder. Şayet borcu varsa, borcunu ödemeye muvaffak kılar. Bu dua, ölen bir mü'min kulun üzerine okunursa, Allahü Teala onun üzerine yüzbin rahmet indirir. Melekler tarafından o kimseye nurdan tabaklar getirilir. Ona şöyle derler:

"Sen hiç korkma, biz sana müjde vermek için geldik. Kıyamete kadar sana arkadaşlık yapacağız."

Kim bu duayı, Ramazan'ın başında, ortasında, sonunda veya son cuma gecesinde her ne niyet ve dilek için okursa, Allahü Teala onun dilek ve niyetini gerçekleştirir.

Kaynak: Arif Pamuk - Sureler ve Dualar
Ramazan Duasının Türkçe Meali

Ey Rabbim! Yüce Esmai Hüsnan hürmetine senden istiyorum. Ey Allah’ım! Senden başka ilah yoktur. Ey Merhametli Rabbim! Yüce Kitabımız Kur’an’ı öğreten, affeden ve acıyan sensin. Ey mülkün ve kıyamet denilen dehşet verici günün sahibi ve hakimi Rabbim! Ey bütün eksik ve noksanlıklardan münezzeh, Malik, güven veren ve yüce olan Rabbim! Melik, Hak ve selam isimlerinin sahibi olan Allah, imansızların vasfından beridir. Allah insanları kurtuluş yurduna çağırır.

Ey güven sağlayan, görüp gözeten, zor kullanma gücüne sahip yüce ve münezzeh Rabbim. Ey Aziz ve Hakim Rabbim! Ey güç ve kuvvetin sahibi Rabbim! Yücelik, güç ve kuvvet ancak sana aittir. Ey yoktan var eden Rabbim! Yoktan varetmek ancak sana aittir. Ey şekil veren Rabbim! Ana rahimlerinde bulunanlara istediği şekli veren Sensin. Zat'ına karşı söylenen sözlerden beri olan, evvel, ahir, zahir, batın ve yapılan şükürleri kabul eden Rabbim! Mutlaka bağışlayan ve şükürleri kabul eden sensin. Ey merhametlilerin en merhametlisi, çok bağışlayıp, çok acıyan Rabbim!

Ey her görünende birliği gayet açık, zahir ve batın olan Rabbim! Ey herşeyi ayakta tutan, mutlaka adaletin sahibi, zatından başka gerçek bir ilah olmayan Rabbim! Ey Hay sıfatının sahibi! Sen teksin ve birsin. Senden başka bir ilah yoktur. Hay ve Kayyum olan Rabbim! Ey ilmiyle herşeyi kuşatan! Sen herşeyi bilen ve işitensin! Ey herşeyi gören, mutlak surette kulların hert haline nigahban olan Rabbim! Ey yapılan bunca isyana karşı sabırlı olan, Rabbim! Çünkü Sen ilminle herşeyi bilir ve sabrınla bir müddet verirsin.

Ey gerçek hükmün sahibi! Sen Azizsin ve gerçek hüküm ancak Sendedir. Herşeye gücü yeten, öldükten sonra da diriltmeye ancak Sen muktedirsin. Ey herşeyi kudreti ile ayakta tutan Rabbim! Yarın kıyamet gününde takva sahibi kullar Melik-i muktedir olan Rabbin katında bulunacaklardır. Ey ölenleri dirilten! Kabirlerde çürüyecek toprak olanları da sen dirilteceksin. Ey her canlının rızkını veren! En güzel rızkı veren sensin. Ey mülkün yegane sahibi! Semaların ve yerin mutlak sahibi Sensin. Ey en güçlü! Güçlü ve Aziz sensin.

Ey her şeyin şahidi! Mutlaka her şeyin gerçek yüzünü bilen sensin. Ey yoktan varden! Yoku var, varı yok eden Allah’ım! Ey bol rızık veren! Dilediğine rızık veren sensin. Ey tevbeleri, yakarmaları kabul eden rabbim! Karşılıksız veren ancak sensin. Ey Yüce olan Rabbim! Celal ve ikram sahibi sensin. Ey güzeller güzeli Rabbim! Her hususta bizi güzel sabredenlerden eyle. Ey herşeyin dayanağı Allah’ım! Dayanak olarak sen bize kafisin.

Ey rızıkları üzerine alan Rabbim! Herkesin rızkını vermeye ancak sen kefilsin. Ey bakıp gözeten Allah’ım Savaşta mü’minleri gözetip muvaffak kılan sensin. Ey dost olanların dostu olan Rabbim! Övülmeye layık tek dost sensin. Ey her şeyi terbiye eden! Alemleri terbiye eden ancak Sen’sin. Ey Ğaniy! Zengin olan ancak Sen’sin! Başkası senin zenginliğin karşısında fakirdir. Ey şükredenlerin şükrünü kabul buyuran Allah'ım! Şükredenleri ancak bilen sensin.

Ey yoktan var eden Allah'ım! Yoktan var eden ve bilen sensin. Ey hazinelerinden ihsan eden Allah'ım! Sen, senin için ihsanda bulanan kullarını seversin. Ey Kadir olan Allah’ım! Her şeye kadir olan sensin. Ey herşeyi kemale erdiren! Her şeyi kemale erdiren sensin. Ey yücelten!Dilediğini yücelten, dilediğini alçaltan sensin. Ey dereceleri yükselten! Dereceleri yükselten, arşınsahibi sensin. Şefaat edenler ancak senin izninle şefaat edeceklerdir.

Ey büyük olan Allah’ım! Yüce ve en büyük olan Sen’sin!. Ey Hakk olan Rabbim! Bütün mahlukatın gerçek hakkını veren Melik Sen’sin. Ey iyilik edenleri seven Allah’ım! İyilik edenleri seven ve onlara acıyan Sen’sin. Ey tek olan Allah’ım! Her çift ve teke yemin eden Sen’sin. Ey günahları bağışlayan Allah’ım! Affedenlerin en hayırlısı Sen’sin. Ey Hamd edenlerin hamdini kabul buyuran Rabbim! Kur’an kendisine hamd olunan, gerçek hükmün sahibi Allah tarafından indirilmiştir. Ey ihsan edici Allah’ım Gerçek ihsanın sahibi Sen’sin .

Ey Baki olan Allah’ım! Senden başka her şey fani, yalnız Sen Baki’ sin. Celal ve İkram sahibi Sen’sin. Ey bir olan Allah’ım! Tek olan ancak Sen’sin. Ey güçlü olan Allah’ım! Güçlü olan, rızık veren ancak Sen’sin. Ey yol gösteren Allah’ım! Dilediğini doğru yola gösteren Allah’ım! Dilediğini doğru yola götürecek Sen’ sin. Ey en güzel Yaratıcı Allah’ım! Yerleri ve gökleri yaratan Sen’sin. Ey bilen Rabbim! Görünen ve görünmeyen alemleri bilen Sen’sin. Ey maddi ve manevi her çeşit fütuhatı veren ve bilen Sen’sin. Ey her şeyi kudreti ile ihata eden Sensin.

Ey hükmün sahibi Allah’ım! Gerçek adil hükmü veren Sen’sin. Ey herkesin kendine muhtaç olduğu Rabbim! Herkesin hesabını en iyi bilen Allah’ım! Herkesin hesabını en ölçülü şekilde görecek sensin. Ey yardım eden Allah’ım! Sen ne güzel yardım eden bir Mevlasın. Ey Kainatı kudret elinde tutan Allah’ım! Her şey Sen’in kudret elindedir.

Ey bütün varlıkları bir anda yok etme gücünün sahibi Allah’ım! Kulları öldürmek de, Sen’in kudret elindedir. Ey büyüklerin büyüğü olan Rabbim! En yüce ve en büyük Sen’sin. Ey zatı ile kaim olan Rabbim! Doğmamış, doğrulmamış Allah’ım! Sen’in eşin ve bir benzerin yoktur. Ey misli olmayan Rabbim! Sen duyan ve herkesin görmediği gizliliklere vakıfsın. Sen ne güzel bir Mevla ve ne güzel bir yardımcısın.Ey yüce Rabbim! Güç ve kuvvet ancak senin yardımınla mümkündür.
 
S

siyahgozler01

Ziyaretçi
gerçekten mucizelerinini gördüğüm duadır.sadece ramazan ayında değil diğer aylarda da okurum..tavsiye ediyorum...allaha bakacak yüzümüz yok ama unudunuz var.rahman o çünkü....
 

YoRuMSuZ

Biz işimize bakalım...
BISMILLÂHIRRAHMÂNIRRAHIYM

Esirgeyen ve bagislayan Allah’in adi ile

Ey Rabbim!
Yüce Esmai Hüsnan hürmetine senden istiyorum Ey Allah’im! Senden baska ilah yoktur
Ey Merhametli Rabbim! Yüce Kitabimiz Kur’an’i ögreten, affeden ve aciyan sensin
Ey mülkün ve kiyamet denilen dehset verici günün sahibi ve hakimi Rabbim!
Ey bütün eksik ve noksanliklardan münezzeh, Malik, güven veren ve yüce olan Rabbim!
Melik, Hak ve selam isimlerinin sahibi olan Allah, imansizlarin vasfindan beridir.
Allah insanlari kurtulus yurduna çagirir
Ey güven saglayan, görüp gözeten, zor kullanma gücüne sahip yüce ve münezzeh Rabbim
Ey Aziz ve Hakim Rabbim! Ey güç ve kuvvetin sahibi Rabbim! Yücelik, güç ve kuvvet ancak sana aittir
Ey yoktan var eden Rabbim! Yoktan varetmek ancak sana aittir
Ey sekil veren Rabbim! Ana rahimlerinde bulunanlara istedigi sekli veren Sensin
Zat'ina karsi söylenen sözlerden beri olan, evvel, ahir, zahir, batin ve yapilan sükürleri kabul eden Rabbim! Mutlaka bagislayan ve sükürleri kabul eden sensin
Ey merhametlilerin en merhametlisi, çok bagislayip, çok aciyan Rabbim! Ey her görünende birligi gayet açik, zahir ve batin olan Rabbim!
Ey herseyi ayakta tutan, mutlaka adaletin sahibi, zatindan baska gerçek bir ilah olmayan Rabbim! Ey Hay sifatinin sahibi! Sen teksin ve birsin. Senden baska bir ilah yoktur
Hay ve Kayyum olan Rabbim!
Ey ilmiyle herseyi kusatan! Sen herseyi bilen ve isitensin!
Ey herseyi gören, mutlak surette kullarin hert haline nigahban olan Rabbim!
Ey yapilan bunca isyana karsi sabirli olan, Rabbim! Çünkü Sen ilminle herseyi bilir ve sabrinla bir müddet verirsin
Ey gerçek hükmün sahibi! Sen Azizsin ve gerçek hüküm ancak Sendedir
Herseye gücü yeten, öldükten sonra da diriltmeye ancak Sen muktedirsin
Ey herseyi kudreti ile ayakta tutan Rabbim! Yarin kiyamet gününde takva sahibi kullar Melik-i muktedir olan Rabbin katinda bulunacaklardir
Ey ölenleri dirilten! Kabirlerde çürüyecek toprak olanlari da sen dirilteceksin
Ey her canlinin rizkini veren! En güzel rizki veren sensin
Ey mülkün yegane sahibi! Semalarin ve yerin mutlak sahibi Sensin
Ey en güçlü! Güçlü ve Aziz sensin
Ey her seyin sahidi! Mutlaka her seyin gerçek yüzünü bilen sensin
Ey yoktan varden! Yoku var, vari yok eden Allah’im! Ey bol rizik veren! Diledigine rizik veren sensin
Ey tevbeleri, yakarmalari kabul eden rabbim! Karsiliksiz veren ancak sensin
Ey Yüce olan Rabbim! Celal ve ikram sahibi sensin
Ey güzeller güzeli Rabbim! Her hususta bizi güzel sabredenlerden eyle
Ey herseyin dayanagi Allah’im! Dayanak olarak sen bize kafisin
Ey riziklari üzerine alan Rabbim! Herkesin rizkini vermeye ancak sen kefilsin
Ey bakip gözeten Allah’im Savasta mü’minleri gözetip muvaffak kilan sensin
Ey dost olanlarin dostu olan Rabbim! Övülmeye layik tek dost sensin
Ey her seyi terbiye eden! Alemleri terbiye eden ancak Sen’sin
Ey Ganiy! Zengin olan ancak Sen’sin! Baskasi senin zenginligin karsisinda fakirdir. Ey sükredenlerin sükrünü kabul buyuran Allah'’m! Sükredenleri ancak bilen sensin
Ey yoktan var eden Allah'’m! Yoktan var eden ve bilen sensin
Ey hazinelerinden ihsan eden Allah'’im! Sen, senin için ihsanda bulanan kullarini seversin
Ey Kadir olan Allah’im! Her seye kadir olan sensin
Ey herseyi kemale erdiren! Her seyi kemale erdiren sensin
Ey yücelten!Diledigini yücelten, diledigini alçaltan sensin
Ey dereceleri yükselten! Dereceleri yükselten, arsinsahibi sensin. Sefaat edenler ancak senin izninle sefaat edeceklerdir
Ey büyük olan Allah’im! Yüce ve en büyük olan Sen’sin!
Ey Hakk olan Rabbim! Bütün mahlukatin gerçek hakkini veren Melik Sen’sin
Ey iyilik edenleri seven Allah’im! Iyilik edenleri seven ve onlara aciyan Sen’sin
Ey tek olan Allah’im! Her çift ve teke yemin eden Sen’sin
Ey günahlari bagislayan Allah’im! Affedenlerin en hayirlisi Sen’sin
Ey Hamd edenlerin hamdini kabul buyuran Rabbim! Kur’an kendisine hamd olunan, gerçek hükmün sahibi Allah tarafindan indirilmistir
Ey ihsan edici Allah’im Gerçek ihsanin sahibi Sen’sin
Ey Baki olan Allah’im! Senden baska her sey fani, yalniz Sen Baki’ sin. Celal ve Ikram sahibi Sen’sin
Ey bir olan Allah’im! Tek olan ancak Sen’sin
Ey güçlü olan Allah’im! Güçlü olan, rizik veren ancak Sen’sin
Ey yol gösteren Allah’im! Diledigini dogru yola gösteren Allah’im! Diledigini dogru yola götürecek Sen’ sin
Ey en güzel Yaratici Allah’im! Yerleri ve gökleri yaratan Sen’sin
Ey bilen Rabbim! Görünen ve görünmeyen alemleri bilen Sen’sin
Ey maddi ve manevi her çesit fütuhati veren ve bilen Sen’sin
Ey her seyi kudreti ile ihata eden Sensin
Ey hükmün sahibi Allah’im! Gerçek adil hükmü veren Sen’sin
Ey herkesin kendine muhtaç oldugu Rabbim! Herkesin hesabini en iyi bilen Allah’im! Herkesin hesabini en ölçülü sekilde görecek sensin
Ey yardim eden Allah’im! Sen ne güzel yardim eden bir Mevlasin
Ey Kainati kudret elinde tutan Allah’im! Her sey Sen’in kudret elindedir
Ey bütün varliklari bir anda yok etme gücünün sahibi Allah’im! Kullari öldürmek de, Sen’in kudret elindedir
Ey büyüklerin büyügü olan Rabbim! En yüce ve en büyük Sen’sin
Ey zati ile kaim olan Rabbim! Dogmamis, dogrulmamis Allah’im! Sen’in esin ve bir benzerin yoktur
Ey misli olmayan Rabbim! Sen duyan ve herkesin görmedigi gizliliklere vakifsin. Sen ne güzel bir Mevla ve ne güzel bir yardimcisin
Ey yüce Rabbim! Güç ve kuvvet ancak senin yardiminla mümkündür

IFTAR ANINDA VE IFTARDAN SONRA DUALAR

Bismillahi vel hamdü lillâhi, allâhümme leke sumtü ve alâ rizkike eftartü ve aleyke tevekkeltü, Sübhâneke ve ni hamdike tekabbel minni, inneke entes semiul aliym.

Manasi: “ Allah’im! Senin için oruç tuttum, Senin için rizkinla orucumu açtim. Ancak Sana tevekkül ettim. Seni hamdinle tesbih ederim. Allah’im Benden kabul buyur. Çünkü Sen isiten ve bilensin.”

Iftar zamaninda oruçlunun reddedilmeyecek duasi vardir. Abdullah b. Amr der ki:

“Allah Resulü (s.a.v) iftar ettiginde söyle dua ederdi:

“Allahümme inni es’elüke bi rahmetikellti vesiat külle sey’in en tagfirali.

Manasi: “ Allah’im! Her seyi kusatan rahmetinle beni bagislamani dilerim.”

Efendimiz (s.a.v) bir kavmin yaninda iftar ettigi zaman söyle dua ederdi:

“Oruç tutanlar yaninizda iftar etsin, melekler de sizin için istigfar getirsinler.”

IFTAR DUALARI(Mübarek Günve Gecelerde Yapilacak ibadetler ve okunacak dualar-Yusuf TAVASLI)

IFTAR SOFRASINDA DUA

“Allahümme, yâ vâsial’magfireti! Igfirli, veli’vâlideyye ve lil’mü’minine yevme yekûmül hisab birahmetike yâ erhamer’râhimin.”

Manasi:

“Ey bagislamasi bol olan Allâh’im. Beni, anami-babami ve bütün iman edenleri kiyamet günü, hesap gününde magfiret buyur.(günahlarimizi bagisla).”

Iftar sofrasinda oturmus, iftar saatini beklerken, devamli bu duayi okuruz. En az üç kere, ençogu ise yüz kere tesbihleyip çekebiliriz.

Bu duanin ma’nasindan da anlasildigi gibi bu duayi okumak çok faydalidir. Bu dua istigfardir.

Kisi su gelen duâyi da çok okumalidir. Ma’nasini da aklina almalidir. Yüce Rabbimizin her seyi kusatan o genis rahmet ve merhametinin sebep ve vesile kilarak istemesini bilmek, kisiyi yüce mertebelere ermeyi nasip eder.

“Allahümme inni es’elüke birahmetikelleti vesiat külle sey’in entagfira li”

Manasi: Allah’im! Her seyi kusatan her seyi içine alan o genis rahmetinle beni bagislamani diliyor ve benim günahlarimi, hata ve kusurlarimi affetmeni istiyorum.

Bir de iftar edince orucumuzu açinca Allah’a sükür duasi ederiz. O dua sudur.

IFTAR EDILINCE DUA

Allahümme leke sumtü ve bike amentü ve aleyke tevekkeltü e alâ rizkike eftartü. Ve savmel’gadi min sehr-i Ramazane neveytü fagfirli mâ kaddemtü ve mâ ahhartü.

Manasi:

Allah’im, senin rizan için oruç tuttum, sana inandim, sana güvendim, senin rizkinla orucumu açiyorum. Ramazân-i Serifin yarinki günü orucuna da niyyet ettim. benim geçmis ve gelecek günahlarimi yarliga (bagisla) demektir.

Allâh, cümlemizin tuttugu oruç ibadetlerimizi kabul buyursun. Âmin!...

Cenâb-i Hak, oruç ibadetiyle nefisleri terbiye olan kullarindan eylesin!

TÜRKÇE DUA

Yâ Rab! Ancak sana kulluk ederiz. Yâ Rab! Bütün Ibâdetlerimizde ancak senden yardim isteriz. Bütün hayirli islerimizde senin lütfunu bekleriz. Lûtfeyle, bize yardimini esirgeme Yâ Rabbi! Mübarek Ramazanda magfiretine eren, kullarinin içine bizleri de girmek nasib eyle Yâ Rabbi!”
 

KaderKatibi

Dürüstlük insanın kartvizitidir, Matbaada basılmaz
Özel üye
İftar açacağım zaman Rabbime bol bol dua edip yalvarıyorum. Duamın sonunda da "Allah'ım bilerek yada bilmiyerek yaptığım günahlardan dolayı affet beni" derim. Allah dualarınızı kabul etsin.
 

yesim434

V.I.P
V.I.P
Güzelliğin, birliğin ve beraberliğin içerisinde olduğu Ramazan-ı Şerif'inizin mübarek olmasını diliyorum. Edeceğiniz samimi tövbölerle Allah'a geri döneceğiniz, Allah'a yaklaşmanızı sağlayan Ramazan ayınızı en içten dileklerimle kutluyorum…
 
Top