PARALİZİ JENERAL

dderya

kOkOşŞ
V.I.P
Özcan Köknel'in Ruh Sağlığı kitabından

PARALİZİ JENERAL

Kronik organik beyin sendromları arasında, sifilizin neden olduğu, paralizi jeneralin özel bir yeri ve önemi vardır. Beyindeki yapısal bozukluklarla, ruhsal bozukluklar ve hastalıklar arasındaki bağlantı, ilk kez paralizi jeneralde açık seçik ortaya çıkmış, böylece organik görüşlerin gelişmesinde sağlam bir temel oluşmuştur.

Paralizi jeneral sifiliz etkeni olan spiroketin (Treponema pallidum) beyinde oturması sonucu ortaya çıkan bir hastalıktır. Ancak, genel olarak, sifiliz olanların %5-105unda, hastalığın başlangıcından 10-15 yıl sonra görülür. Sifilizlilerde paralizi o. neralin ortaya çıkmasını açıklayan çeşitli yarsayımlar ilen sunilin üştür.

Kraft-Ebing, kültür düzeyi yüksek olan ve uygarlık bakımından gelişmiş toplumlarda yaşayan insanlar arasında, sifılızden sonra, paralizi jeneral olasılığının daha yüksek olduğunu göstermiştir.

Levaditi, deriyi ve sinir sistemini tutan iki ayn tip spiroket bulunduğunu, paralizi jeneralin ikinci tiple ortaya çıktığını saptamıştır.

Alkolizmin, kafa travmalarının, ateşli hastalıkların, zehirlenmelerin sifilitiklerde paralizi jeneral olasılığını arttırdığı kabul edilmiştir.

Son yıllarda, paralizi jeneralin oluşmasında, bağışıklık sistemindeki yetersizliğin ve beyin dokusundaki duyarlılığın rol oynadığı görüşü etkinlik kazanmıştır.

Tanı:Başlangıç döneminde, bitkinlik, halsizlik, yorgunluk gibi bedensel yakınmalar yanında kişilik değişmeleri davranış ve uyum bozuklukları dikkati çeker. Hastalar kişilik gelişmeleri, toplumsal rolleri, yerleri ve sorumluluklarıyla bağdaşmayan davranışlar ve eylemler yaparlar. Dolandırıcılık, hırsızlık, cinsel organını göstermek gibi suç niteliği taşıyan davranışları yüzünden toplumsal kurallarla, yasalarla çatışırlar. Bu nedenle, adli sorunlara yol açarlar. Bu döneme adli tıp dönemi (mediko-legal) adı da verilir.

%/ Gelişme döneminde, duygulanım ve bilişsel bozukluklar ön planda bulunur. Klinik belirtiler bunamaya benzer. Durgunluk, ilgisizlik, marazi neşe gibi duygulanım bozuklukları yanında bilinç karışıklığı, dikkat, algı, bellek azalması ve sapması, düşünce ve mantık yanılgıları bulunur.


✓bun ¿mı a temeli liyennde. ıihiıa/ı ne$e (üfını). a::l,-ımns- çek dışı büçükfiik h ezcyaı ı la rıyla birlik te olan f*ara!ı." tipi sık görülür. Buna mani ya da ek^pansıf tıp adıverilir. Ay rica, melankoliği andıran depresif; bilinç bulanıklığını andıran konfiizyonel tipler de vardır.

t/ Paralizi jeneralde en önemli sinir sistemi belirtisi göz bebeklerinin ışığa reaksiyon vermemesidir (Argyr Robertson). Ayrıca, dilde titreme, başdönmesi, baş ağrısı, afazi, dizartri (em- baras de la parole), hemipleji, epilepsi, kafa çiftlerine ilişkin felçler görülebilir.

Paralizi jeneral kimi kez tabesle birlikte bulunur. Buna tab- o-paraiizi adı verilir. Sifilizin beyin ve omurilikte oturması sonucu ortaya çıkar. Genel olarak, derin duyum kusurian saptanır. Şiddetli ağrılar, patella, refleksinin kaybolmasıyla tanı konulan bir arka kordon hastalığı olan tabes, paralizi jeneralden önce başlar.

Laboratuvar Bulgulan: Paralizi jeneralde, Nonne’m dört testi pozitif sonuç verir. Bunlar sırasıyla kanda ve bey m omun- lik sıvısında Wasserman testinin pozitif olması, beyin omurilik sıvısında albumin ve hücre artmasıdır.

Buna ek olarak Kahn ve Nelson testlerine de bakılmalıdır. Bunlar arasında treponema pallidumun doğrudan doğruya saptanmasını sağlayan Nelson-Meyer dışında testlerin pozitif olması mutlak paralizi jeneral tanısına yeterli olmadığı gibi, menfi olması da hastalık olmadığını göstermez.

Paralizi jeneral beyin dokusunun yozlaşmasıyla birlikte olan ilerleyici, öldürücü bir hastalıktır. Klinik tabloda ilerleyici bunama ön planda yer alır. Hastalık tedavi edilmezse 3-10 yıl sürer.
 
Top