Olumlu ve Olumsuz Heyecan

dderya

kOkOşŞ
V.I.P
Heyecan

Tanım: Heyecan,öylesine bir terimdir ki,herkes heyecanlandığı halde, bunu tanımlamakta hayli güçlük çeker vs çoğu kez ortaya çıkan tanım da kesinlikten uzaktır.Biz,sık rastlanan birkaç tanımı vermekle yetineceğiz.

a. Heyecan terimi; hiddet,korku,sevinç,zevk,keder ve nefret duygularını,bireyin hislerinin uyarılmasını yada heyecanlanmasını anlatır.

b. Heyecan; duyguların,içtepilerin, bedensel ve fizyolojik reaksiyonların birleşmesinden meydana galan bir olgudur.

c. iç ve dış etkilerin,uyarıcıların birden artmasına da heyecan denilmektedir.

d. Heyecan; normal seyrinde akıp giden duygusal hayatımızda açık bir sarsıntı yaratan ve bazı fizyolojik görüntülerle birlikte ortaya çıkan psikolojik bir olaydır.

e. Heyecan;isteklerimizin yerine gelmesi yada uyarıcıların olumlu ve olumsuz şiddeti karşısında organizmada görülen karışık vs dengesiz bir durumdur.

f. Bedenimizde oluşan normal dışı değişikliklerin duygusudur.

g. Heyecan duyumu ve davranışı Hipotalamus'un çıkardığı akımlarla faaliyete ,gelmektedir.

h. Heyecanınsan bedeninin yalnız bir parçası değil,bütür»üyfe ilgilidir ,Onun,bütün varlığında birden duyulur,

i. Heyecan^eklenilmeyen, bilinmeyen bir uyarıcıya karşı yapılan yaygın bir tepkidir.

Tanımlardan da anlaşılacağı üzere, heyecan hakkında kesin birşey söylemek,bir hüküm verebilmek mümkün değildir.Çünkü,heyecan yaşayışları sübjektif özellikte olup, bu durumu, giderilmesi imkânsız bir engel teşkil etmektedir.

Heyecanlarda deneysel,fizyolojik ve açıkça görülen yönler bulunmaktadır. Aynca, heyecan yaşantıları hakkında anlatılanlar, oldukça farklıdır.Ve aynı kişi,aynı objektif durumla birçok defalar karşılaştığında,her seferinde başka şeyler anlatır.

Bunun nedeni,heyecanlarımızı analiz ederken,aynı anda bunları yaşamamıza devam etmeğe imkânın olmamasıdır.İnsanlar, ancak yaşantılarını hatırlayabilir ve tasvir edebilirler.Bu takdirde de gerçekte olan bir şeyin,zayıf bir izini,imajını-görüntüsünü anlatmış olmaktan öteye gidemeyiz.

OLUMLU VE OLUMSUZ HEYECANLAR


Heyecanları, genel olarak sonuçları açısından iki grupta toplayabiliriz.

a. Olumlu heyecanlar;
insanın enerjisinin tamamını,amaç edindiği şeyleri eLde edebilmesi için seferber eder.Heyecanlarıın bu şekli,İnsanın hayatta başarılı ve mutlu olmasında büyük yer tutar.Bireyler,böylesi heyecanlar sayesinde hayattan,yaşamaktan zevk alır ve yaşama gücü,istekleri artar.Kendilerini olumlu işlere vererek,engelleri aşmada moral : kazanırlar.

b. Olumsuz heyecanlar;
Bunlar kişinin daha önce edindiği,kazandığı bilgi, görgü, beceri ve alışkanlıkları işlemez duruma sokar,insan,yeni karşılaştığı problemler ve olaylar karşısında normal bir uyum yapamaz,bocalar.

Başarılı olamaz,duruma uygun hareketlerde bulunamaz.Davranışlarına genel bir düzensizlik hâkimdir.Ancak bu düzensizlik zaman ve mekân içerisindedir.

Söz konusu düzensizlikten ötürü,kişilerde birtakım bedensel,ruhsal ve sosyal bozukluklar görülebilir.Bu bozukluklar,psikonevrozlardan psikozlara kadar varabilir. Bir başka deyişle basit ruhsal bunalımlardan deliliğe dek uzanabilirler.

Aslında heyecanlar,bir kimsenin hayatını düzene sokmasını,çevresinde meydana, gelen olay ve davranışlardan zevk ve üzüntü duymasını, hayata karşı olumlu yahut olumsuz tavırlar almasında son derece etkilidirler.Heyecansız bir hayatın anlamı olmadığı gibi,heyecanlar aynı zamanda yaşamamıza canlılık ve renk veren birer olaydırlar.

Heyecanlar,bedensel ve ruhsal enerjimizi arttırarak güçlüklere daha uyumlu ve başarılı bir yaklaşım sağlayarak onları çözmemizde önemli bir rol oynarlar.
Mustafa YILMAN

heyecan nedir
heyecanın tanımları
heyecanın çeşitleri nelerdir
olumlu ve olumsuz heyecan nedir
 
Top