Nlp nedir ?

MeRciMeK

V.I.P
V.I.P
Neuro Linguistik Programlama - Neuro Linguistic Programming
Neuro : Yaşamdaki deneyimlerimizin beş duyumuz aracılığı ile algılanması ve işlenmesi.
Linguistik : Sözlü - sözsüz iletişim ve davranışlarımız aracılığı ile düşüncelerimizi yansıtma tarzımız.
Programlama : zihnimizin iç programlarını kullanarak düşüncelerimizi ve iletişimimizi belirlediğimiz ve arzuladığımız hedeflere ulaşacak şekilde düzenlemek.

NLP, 1970’li yılların başında matematikçi Richard Bandler ve dilbilimci John Grinder’ın belirli becerilere sahip olan insanlar ile bu becerilerde mükemmelleşmiş insanlar arasındaki farklılıkları ortaya koyma çalışmalarıyla Kaliforniya’da doğmuştur.

Bandler ve Grinder, mükemmel performansa sahip insanları modellemiş ve bu performansa diğer insanların da ulaşabilmeleri için gerekli teknikleri oluşturmuşlardır.

İş dünyasında ağırlıklı olarak Robert Dilts ve John La Valle önderliğinde ilerleyen NLP, şirket çalışanlarının performanslarını artırmalarına önemli ölçüde destek vermesiyle şirketler tarafından tercih edilmektedir.

NLP, mükemmellik ve kaliteyi inceler. Göze çarpan kişi ve organizasyonların bu göz alıcı sonuçları nasıl elde ettiklerini araştırır. Bu metotlar diğer insanların da aynı ya da benzer sonuçlara ulaşmaları için onlara öğretilebilir. Bu sürece modelleme adı verilmektedir.

NLP, modelleme yapmak için öznel deneyimlerimizi nasıl yapılandırdığımızı, değerlerimiz ve inançlarımızın neler olduğunu ve duygularımızı nasıl yarattığımızı araştırır. Deneyimlerimizin sonucunda iç dünyamızı nasıl yapılandırdığımızı ve ona nasıl anlam yüklediğimizi inceler. Hiçbir olay kendi içerisinde bir anlam taşımaz, ona anlamı biz veririz ve farklı insanlar aynı olaya farklı anlamlar yükleyebilirler. NLP, içimizdeki deneyimi araştırır.

NLP en iyi iletişimcileri incelemiş ve insan iletişimindeki sistemsel yapıyı kurmuştur. Mükemmel insanları modelleme yolu ile pratik araç ve metotlar geliştirmiştir. Bu araçlar iş dünyasında, işe alma, eğitim, satış, müzakere ve yönetimde; iş dünyası dışında ise eğitim, hukuk ve spor alanlarında kullanılmaktadır. Bununla birlikte NLP sadece teknik ve araçlardan ibaret değildir. NLP, merak, keşif ve eğlence çerçevesi üzerine kurulu bir düşünme biçimidir.

Değişmek, yaşamımızın akışını değiştirmek cesaret isteyen bir iştir, şu ana kadar yaptıklarımızdan vazgeçerek yeni ufuklara yelken açmak ancak gözü pek insanların işidir.

Eğer gerçekten değişmek istiyorsak ben olmaktan vazgeçip başka birisi olmaya hazır olmalıyız,eğer buna hazır değilsek hemen NLP ile ilgilenmeyi bırakmalıyız.

Bu güne kadar yaptığımız şeyleri yaparsak aynı sonuçları alırız, farklı sonuçlar almak istiyorsak farklı şeyler yapmalıyız, bu da şu an olduğumuzdan farklı birisi olmamızı gerektiriyor.
 

MeRciMeK

V.I.P
V.I.P
1.Accessing Cues (Erişim İpuçları) : Dışsal işaretler bize nasıl düşündüğümüzle ilgili bilgi verir.

2.Analogue ( Analojik) : Analojik farklar , süreklidir. Ölçü farklılığı gibi. Dijital’in karşılığıdır.

3.Analogue Marking (Analojik İşaretleme) : Bir cümledeki sözcükleri sözel ya da sözel olmayan bir ipucuyla işaretlemek.

4.Anchoring (Çapa Atma) : İçsel ya da dışsal herhangi bir temsilin , bir tetikleme ile belirli bir tepkiye bağlanmasıdır.Çapalar kendiliğinden oluşabildiği gibi , isteyerek de oluşturulabilir.

5.As if Frame (Sanki Çerçevesi) : Aslında şu anda sizde olmayan bir yeteneği,beceriyi,yapabilme gücünü sanki sizde varmış gibi taklit etmenizdir.

6.Associated (İçeriden gözlem ya da Katılımcı durumda olmak) : Bir deneyimin anısıyla ilişkiniz. Sanki gözünüzle görüyormuşsunuz gibi.

7.Auditory – A (İşitsel) : İşitmeyle ilgili temsil sistemi.İçsel ya da dışsal olabilir. Aynı zamanda Auditory Tonal (At) olarak da bilinir.

8.Auditory Digital – AD (İşitsel Dijital) : Mantık ile ve kendi kendinizle konuşma şekliniz ile ilgili Temsil Sistemidir.

9.Bactrack (Sözü Tekrarlamak) : Bir toplantıda geçen bir konuşmaya geri dönmek , onu özetlemek ve gözden geçirmek.

10.Behaviour (Davranış) : Dışsal olarak ürettiğimiz ya da katıldığımız bir etkinlik.

11.Being at Cause (Neden olmak) : Bir kişinin eylemlerinin sorumluluğunu almak.

12.Beliefs (İnançlar) : Dünya hakkındaki yaptığımız genellemeler ve onun hakkındaki kanılarımızdır.Neyi yapabileceğimizi ve neyi yapamayacağımızı belirlerler.

13.Break State (Hal-Durum Değişikliği) : Bir hareketi kullanarak ya da dikkati başka tarafa çekerek duygusal halde (emotional state) bir değişikliğe neden olmak,Hali değiştirmek.

14.Calibration (Kalibrasyon,Gözlem,Halden Anlama Becerisi) : Belirli bir standarda göre değişiklikleri fark etme ve ölçme becerisi.Genellikle dışsal olan ve sözel olmayan iki farklı durum arasında kıyaslamayı kapsar.Kıyaslama yoluyla, kişiler, yerler, şeyler, haller ve davranışlar arasındaki farklılıklara dikkat edebiliriz. Kalibrasyon becerisi rafine edilmiş duyusal keskinliğe dayanır.

15.Chaining (Zincirleme) : Zamansal olarak birbirini izleyen bir haller dizisidir.(A series of states)

16.Chunking (Ölçekleme) : Tüme varım ya da Tümden gelim yoluyla hareket ederek bir algıyı değiştirmek. Dili kullanarak yapılır.

17.Circle of Excellence (Mükemmellik Çemberi) : Farklı ve arzu edilen bir davranış ve düşünme kalıbına erişebilmek için gerekli kaynakları oluşturmak amacıyla yerdeki hayali bir çemberin “Mekansal Çapa (Spatial Anchor)” olarak kullanılmasıdır.

18.Complex Equivalence (Karmaşık Denkleştirmeler) : 1. Özel bir şeyin anlamına bağlandığnızda ve 2. biridavranışsal ve diğeri beceriyle ilgili iki önermenin aynı anlama geldiği düşünüldüğünde ortaya çıkar.

19.Confusion To (Kafa Karışıklığı-Şaşkınlık) : Richard Bandler tarafından gerçekleştirilmiş orijinal bir kalıptır.

20.Understanding (Anlayış) : Alt Modaliteler İçsel Temsillerinizin anlamını değiştirirler ve “Beğenme ve Beğenmeme”nin anlamını oluştururlar.

21.Congruence (Tutarlılık) : Bir kişinin davranışları (konuşma tonu,fizyoloji vb.) ile söyledikleri arasında uygunluk olduğunda buna tutarlılık ya da bütünlük denir.

22.Conscious (Bilinç) : Bizim şu anda farkında olduğumuz alandır.

23.Conscious-Unconscious Integration (Bilinç ile Bilinçdışının Bütünlenmesi) : Düşüncelerinizin ve davranışlarınızın , bilinç ve bilinçdışı düzeylerinde bütünlenmesi , tutarlı olmasıdır.

24.Content (İçerik) : Bir hikayenin ayrıntıları.Danışanın (client) tarihi.

25.Content Reframe (İçeriğin Yeniden Çerçevelenmesi) : Daha fazla içerik ekleyerek bir ifadenin anlamını değiştirmek.Bu odak noktasını değiştirecektir.Buna “Meaning Reframe (Anlamın Yeniden Çerçevelenmesi)” de denir.

26.Context (Bağlam) : İçeriklerin ortaya çıktığı özel bir yer ya da durum(situation).

27.Context Reframing (Bağlamın Yeniden Çerçevelenmesi) : Bağlamını değiştirerek bir ifadenin anlamını değiştirmek.

28.Contrastive Analysis (Karşıtlıklardan Yararlanarak Çözümlemek) : Eleştirel Alt-Modaliteleri keşfetmek için iki Alt Modaliteler setini çözümleme sürecidir.

29.Convincer (İkna Etme) : Danışanın bilinçli zihnini ikna eden , onu inandıran ya da razı eden herhangi bir şeydir. Böylece danışanın bilinçdışı zihni bir şeyler olabilir.

30.Convincer Strategy (İkna Stratejileri) : Bir şeyin onaylandığını gösteren kesinlik, güven ve eminlik sağlanmasına yönelik kullanılan bir filtredir.

31.Criteria (Kriter) : NLP’nin ‘değerler’ için kullandığı sözcüktür.Değerler, sizin için önemli olan ve zamanınızı nasıl kullandığınızı belirleyen şeylerdir.

32.Critical Submodality (Eleştirel Alt Modaliteler) : Alt-Modaliteler içinde farklılığı oluşturan farklılıklar,Eleştirel Alt-Modalitelerdir. Karşıtlıklardan yararlanarak çözümleme yapma sürecinde keşfedilmişlerdir. İki farklı içsel temsil arasındaki farklılığın belirlenmesini sağlarlar.

33.CrossOver Matching (Çapraz Eşleştirme) : Bir kişinin dışsal davranışının ya da fizyolojisinin bir yanına, farklı bir fizyolojik hareket ile uyum sağlamak.

34.Deductive ( Tümden Gelim) : Genel olandan özel olana doğru akıl yürütmek(reasoning).Diğer adı Chunk Down.

35.Deep Structive (Derin Yapı) : Yazılı veya sözlü bir ifadenin yüzysel yapısının bilinçdışı temeli.Derin yapının büyük bir kısmı,farkındalık alanımızın dışındadır.Konuşulan bir sözün nedeninin ya da anlamının kökünde yatan şeydir.

36.Deletion (Silme) : Meta Modelin temelini oluşturan üç büyük süreçten biridir.Diğerleri çarpıtma ve genellemedir.Silme,biz deneyimimizin bir bölümünü içsel temsillerimize göre dışarı bıraktığımızda ortaya çıkar.

37.Derivation (Sözcük türetmek) : Derin yapıdan elde edilen verilerle konuşulan sözcüklerin ortaya çıkması.

38.Digital (Dijital) : Dijital bir saatte ya da bir elektrik düğmesinde olduğu gibi farklılıklar ya da değişikliklerin olması.Analogue’un karşıtıdır.

39.Dissociated (Dışarıdan Gözlem) : Bir deneyimin anısıyla ilişkiniz. Sanki bütün bedeninizi bir resimde görüyor gibi.

40.Distortion (Çarpıtma) : Meta Modelin temeli olan üç büyük süreçten birisidir. Şeyler, İçsel temsillerimize doğru olmayan bir şekilde katıldığında, yanlışlıklar ve çarpıtma ortaya çıkar.

41.Double Binds (İkili Bağlar) : Danışana iki ya da daha fazla karşılaştırılabilir alternatifler arasında “özgür seçim” yapma olanağı sağlayan sorulardır. Çok düzeyli iletişim kavramı üzerine dayalıdır.

42.Downtime (İçe Dönük Dikkat Hali) : Bütün duyusal girişlerin içe odaklanmasıdır. Dolayısıyla dışsal dikkate ayrılacak bir dikkat kalmaz.

43.Drivers (Sürücüler) : Bir deneyimi anlamlandırmanızdaki en büyük farklılığı yaratan şey Alt-Modalitelerdir.Bunları değiştirdiğimizde bütün diğer Alt-Modaliteler farklılıklarını, eleştirel Alt-Modaliteleri de birlikte taşırlar.

44.Ecology (Ekoloji) : Herhangi bir değişimin daha geniş bir sistem içinde ortaya çıkardığı ya da çıkarabileceği sonuçların ya da etkilerin üzerinde çalışmaktır.

45.Elicitation (Bulmak,Ortaya çıkarmak) : Danışanın bir ruhsal hale girmesi için onu etkileyecek veya sorular yoluyla bilgi edinerek veya davranışını gözlemleyerek onunla ilgili bilgilere erişmektir.

46.Embadded Command (Gizli Emir) : Uzun bir cümlenin içinde gizli olan bir emirdir. Konuşmalarda ses tonuyla ya da jestlerle ifade edilir.

47.Embadded Question (Gizli Soru) : Uzun bir cümlenin içinde gizli olan bir sorudur. Konuşmalarda ses tonuyla ya da jestlerle ifade edilir.

48.Eye Accessing Cues (Göz Erişim İpuçları) : Gözlerin belirli yönlere doğru hareket etmesi, görsel, işitsel ya da dokunsal bir düşünmeyi gösterir.

49.Feedback (Geri Bildirim) : Eylemlerinizin sonuçları, sizin bir sonraki adımınızı etkiler.

50.First Position (Birinci Duruş) : Algısal Duruşlardan birincisidir. İçeriden gözlem halinde olduğunuzda, kendi gözlerinizden baktığınızda ve yalnızca kendi Dünya Modelinizden yararlandığınızda Birinci Duruştasınız demektir.

51.Fractionation (Fraksiyonlama) : Trans halini derinleştirmek için tekrar tekrar transa sokmak.

52.Frame (Çerçeve) : Özel bir deneyimin çevresindeki bağlam ya da özel bir bakış açısı.

53.Future Pace (Geleceğe Uyarlamak) : Gelecekte ulaşmayı planladığınız bir sonucu zihinsel olarak prova etmenizdir. Böylece arzu ettiğiniz sonuç otomatik bir şekilde ortaya çıkar.

54.Generalisation (Genelleme) : Çarpıtma ve Silme ile birlikte, Meta Modelin temelini oluşturan üç büyük süreçten biridir. Belirli bir deneyim, bütün bir deneyimler sınıfını temsil ettiğinde ortaya çıkar.

55.Gestalt (Geştalt) : Belirli bir konu etrafında biriken anılar koleksiyonudur.

56.Gustatory (Tatsal) : Tat almayla ilgili Temsil Sistemidir.

57.Hallucination (Sanrı) : Gerçekte var olmayan bir şeyin duyumsal deneyimidir.

58.Hypnotism (Hipnoz) : İnsanın gevşemiş ve rahatlamış bir hale girmesidir. Bu durumdayken bilinçaltı ve bilinçdışı seviyelerde değişiklikler çalışmaya başlar.

59.Incongruence (Tutarsızlık) : Bir kişinin davranışlarının sözleriyle uyuşmamasıdır.

60.Inductive (Tüme Varım) : Özel olgulardan hareket ederek genel ve soyut bir sonuca ulaşmaktır. (Chunking Up)

61.Intent (Niyet) : Bir davranışın ulaşmak istediği sonuçtur.

62.Internal Representations (İçsel Temsiller) : Düşünme süreciğimizin içeriğidir ya da bilginin kanıtlarıdır. Resimleri,sesleri,hisleri,tatları,kokuları ve kendi kendinle konuşmayı kapsar.

63.In time (Zaman İçinde) : ‘Zaman içinde’ özellikli kişiler anılarını önden arkaya,yukarıdan aşağıya,bir ‘V’ içinde kodlamayı tercih ederler. Ya da geçmiş, şimdi ve gelecekleri arkalarında ya da içlerindedir.

64.Kinaesthetic(K)(Dokunsal) : Duygular ve duyumsamayla ilgili Temsil Sistemidir. İçsel ya da Dışsal olabilir.

65.Law of Dominant Effect (Baskın Etki Kanunu) : Bir telkin (suggestion) güçlü bir duygu ile aynı anda deneyimlendiğinde daha etkili olur.

66.Kaw of Requisite Variety (Gerekli Çeşitlilik Kanunu) : Verili bir fiziksel sistem içinde, sistemin bir bölümü en esnek davranışı sergileyerek, sistemi kontrolü altına alır.

67.Leading (Yönlendirme) : Yeterli uyumu sağladıktan sonra davranışınızı değiştirdiğinizde, karşınızdaki kişi sizi takip edecektir.

68.Lead System (Yönlendirme Sistemi) : Temsil Sistemi bilgi stokuna erişmek için kullanılır. Bilgiyi Bilnçdışı Zihin’den Bilinçli Zihne yönlendirir. Göz Erişim İpuçlarını izleyerek bir kişinin Yönlendirme Sistemini keşfedebilirsiniz.

69.Limiting Belief (Sınırlayıcı İnanç) : Kendimiz hakkında ve dünya modelimizle ilgili olarak kabul ettiğimiz ve yaşamımızı sınırlandıran inançlar ya da kararlardır.

70.Limiting Decision (Sınırlayıcı Karar) : Sınırlayıcı inancın öncesindeki sınırlayıcı karardır.

71.Logical Level (Mantıksal Düzey) : Somuta ya da soyut olma düzeyidir. Mantıksal düzeyleri en üstte soyut olandan, en altta özel ve özgün olana doğru inen düzeyler olarak düşünebilirsiniz.

72.Mapping Across : Karşıtlık çözümlemesini takip ederken, belirli bir İçsel Temsilin Alt Sistemler setinin değiştirilmesiyle anlamının değişmesini sağlayan Alt Sistemdir.

73.Matching (Eşleşme) : Danışanın davranışını aynen yapmak, kopyalamak, adapte etmek. Ya da bir kişinin fizyolojisinin bazı yanlarını aynen kopyalamak

74.Meaning Reframe (Anlamın Yeniden Çerçevelenmesi) : Daha fazla içerik sağlayarak odak noktasını değiştirmek ve bir cümleye başka bir anlam vermek.

75.Meta (Meta) : Bir şey, eğer başka bir şeyden seviyedeyse, ona göre Meta olur.

76.Meta Model (Meta Model): Virginia Satir tarafından geliştirilmiş bir dil modelidir. Dil üzerine bir bakış sağlar. Dilimizi kullanırken yaptığımız silme, genelleme ve çarpıtmaları tanımamızı sağlar. Dil açısından anlam belirsizliği olan ifadelere açıklık ve özellik kazandıracak soruları bize kazandırır.

77.Metaphor (Metafor,Mecaz) : Danışanın bilinçli direncini devre dışı bırakan ve onunla daha derin bir düzeyde bağlantı kurmayı sağlayan sembolik bir hikayedir.

78.Meta Position (Meta Duruş) : Bir durumun (situation) dışına çıkarak, daha nesnel bir bakış kazanmamızı sağlayan bir duruş almaktır. Dışsal gözlemci duruşudur, olayın ya da kişinin içeriğinden bağımsızdır. Üçüncü Algısal Duruş’a çok benzer.

79.Meta Programs Meta Programlar) : Bunlar bilinçdışı ile ilgili, içerikten bağımsız (content free) programlardır. Bunlarla deneyimlerimizi filtreleriz.

80.Milton Model (Milton Modeli) : Milton Modeli trans ya da anlaşma durumuna geçilmesi için tasarlanmıştır. Bir dizi soyut dil kalıpları içerir. Çok anlamlı olduğundan, danışanın deneyimi ile eşleşme sağlar. Onun bilinçdışı kaynaklarına giriş sağlamada yardımcı olur. Niyet olarak Meta Modelin tam karşıtıdır.

81.Mirroring (Aynalama) : Bir aynaya bakar gibi, danışanın davranışını ya da fizyolojisini aynen yansıtmaktır.

82.Mismatching (Eşleşmeyi Bozmak) : İletişimi kesmek için davranış ya da söz olarak danışandan farklı bir kalıp kullanmak ya da karşıtlık içeren bir yanıt vermektir.

83.Modalities (Sistemler) : İçsel Temsillerimizin bilgisine erişmek için başvurduğumuz sistemlerdir. Beş duyu (Görsel,İşitsel,Dokunsal,Kokusal,Tatsal) ve İçsel Diyalog ile bağlantılıdır.

84.Model Operators (Model Operatörler) : Zorunluluk içeren ifadeler. (Model Operator of Necessity),(malısın,mecbursun,zorunlusun vb.) yaşamlarımızdaki kuralları belirler. Olanaklılık içeren ifadeler (Model Operator of Possibility),(yapabilirsin,yapamazsın vb.) neyin olanaklı olduğuyla ilgili düşünceleri yansıtır.

85.Model of The World (Dünya Modeli) : Bir kişinin değerleri,inançları,tutumları,içsel temsilleri,ruh halleri (states) ve fizyolojisinden oluşur. Bütün bunlar birbiriyle bağlantılıdır ve dünyanın nasıl işlediğiyle ilgili inanç sistemini yaratır.

86.Model (Model) : NLP’de model, kolayca adapte edilebilen bir kavram ya da davranışın tanımıdır, betimlemesidir.

87.Modelling (Modelleme) : Modelleme, bütün NLP’nin yaratılmasını sağlayan süreçtir.Modelleme sırasında Stratiler, Filtre Kalıpları (İnançlar ve Değerler) ve fizyoloji ile ilgili bilgi elde ederiz. Bunlar bir insanın belirli bir şekilde davranmasını belirler. Bunları arka arkaya atılan adımlar şeklinde kodladığımızda, bir davranışı kolaylıkla yeniden üretebiliriz.

88.Neuro Linguistic Programming (Nöro Linguistik Programlama) : NLP mükemmellik ile ilgili bir çalışmadır. Zihnimizin dilinin nasıl davranışlarımızı ürettiğini tanımlar. Mükemmel olanı modellememizi ve mükemmel davranışı yeniden üretmemizi sağlar.

89.Nominalization (İsimleştirme) : Bir isim, sadece isim olarak var olur. Ona dokunulamaz. Bir fiil ya da bir süreç, soyut bir isme dönüştürülmüş olur.

90.Olfactory (O),(Kokusal) : Koklama ile ilgili temsil sistemidir.

91.Outcome Orientation (Sonuca Yönelmişlik Durumu) : Danışan için arzulanan,özel ve duyu temelli bir sonuca sahip olmaktır. Zihinde bir sonuç ve amaca sahip olma durumudur.

92.Overlapping (Ötesine geçmek) : Tercih edilen Temsil Sisteminden, başka bir Temsil Sistemine geçmektir.

93.Pacing (Ayak Uydurmak) : Bir insanın dışsal davranışına Eşleşme (Matching) ve Aynalama (Mirroring) uygulayıp bir süre için onların Dünya Modeline katılarak,Uyum (Rapport) sağlayıp bunu sürdürmek.

94.Parts (Ayrı Parçalar) : Bilinçdışı zihin bir kısmıdır. Sistemin bütününden farklı olarak çatışan ya da çelişen inançlar ve değerlerdir.

95.Parts Integration (Ayrı Parçaların Bütünlenmesi) : Bilinçdışı düzeyinde ‘ayrı parçaların’ bütünlenmesini sağlayan bir tekniktir. Her birinin, tüme varım(chunking up) yoluyla daha üst mantıksal düzeylere geçmesi sağlanır. Her birinin sınırlarının ötesine geçilir. Daha üst bir niyet ya da amaca ve bütünlüğe ulaşılır.

96.Pattern Interrupt (Kalıp Kurmak) Bir insanın ruh halini değiştirmek. Birdenbire oalbilir.BKZ.Break State.

97.Perceptual Position (Algısal Duruş Almak) : Belirli ve özel bir durumdaki bakış açımızı gösterir. Birinci Duruş kendi bakış açımızdır. İkinci Duruş genellikle başka birisinin bakış açısıdır. Üçüncü Duruş ‘dışsal gözlemcinin’ bakış açısıdır. Yukarıdan bakış ya da Meta Duruş’a benzer.

98.Personal Edit : Bkz. Self Edit

99.Phobia (Fobi) : Geçmişteki bazı kişiler ya da olaylarla ilgili güçlü, içeriden gözlemlenen (associated),istenmeyen bir korku tepkisidir.

100.Phonological Ambiguity (Fonolojik Anlam Belirsizliği) : İki sözcük aynı sesi verdiğinde ve anlamları farklı olduğunda ortaya çıkar. (to see/sea)

101.Physiology of Excellence (Mükemmellik Fizyolojisi) : Başkalarında görüp modellediğiniz mükemmelliği, kendinizde uygulamanız ve başkalarının da yararlanmasını sağlamanız.

102.Post-Hypnotic Suggestion (Hipnoz Sonrası Telkini) : Transa girdikten bir süre sonra harekete geçen ve işlemeye başlayan bir hipnotik telkin.

103.Precision Model (Kesinlik Modeli) : John Grinder tarafından Meta Model’den geliştirilen ve daha fazla anlayış sağlayan beşli bir seridir.

104.Predicates (Yüklemler) : Temsil Sistemlerinin bir bölümünü oluşturan sözcükler ve deyimlerdir. (Özellikle fiiller, zarflar ve sıfatlar)

105.Preferred Rep System (Tercih Edilen Temsil Sistemi) : Kişinin düşünce ve deneyimlerini organize ederken sık olarak kullandığı temsil sistemidir. Genellikle bunu kullanırız ve bize kolay gelir.

106.Presuppositions (Önvarsayımlar) : Danışanın kendi dünya modelini desteklediği kabullerdir. Önvarsayımlar danışanın inanç sistemleri için zorunlu olarak doğru kabul edilen şeylerdir ve danışan için anlamları vardır.

107.Primary Rep System (Öncelik Taşıyan Temsil Sistemi) : İçsel süreçlerimizi dışsal olarak nasıl temsil ettiğimizle ilgilidir. Çoğu insan bir temsil sistemini favori olarak benimser ve iletişimlerinde bunu kullanır.

108.Presuppositions Of NLP (NLP’nin Önvarsayımları): Zorunlu olarak doğru olamayan,kabul edilen ve kolayca kullanılabilen varsayımlarır. Kabul edilip uygulandıklarında düşünce biçimimizi değiştirirler ve sonuçları geliştirirler.

109.Projection (Yansıtmak) : Bir kişinin düşüncelerinin ya da duygularının nedeninin başka insanlar ya da başka bir Dünya Modeli oldğunu düşünmesidir.

110.Punctuation Ambiguity (Noktalamayla İlgili Anlam Belirsizliği ) : Bir cümlede noktalamanın yanlış yere yapılmasıyla ya da iki cümlenin tek cümle haline getirilmesiyle oluşan anlam belirsizliğidir.

111.Quotes (Alıntı Gibi Göstermek) : Mesajınızı sanki bir başkasından almış gibi gösterdiğiniz bir dil kalıbıdır.

112.Rapport (Uyum) : Bilinçdışı düzeyde sorumluluk taşıma sürecidir. Güven ve anlayış ortamı yaratma becerisidir.

113.Reference System (Referans Sistemi) : Bilgiyi nasıl organize ettiğimizle ve bildiğimizi nasıl bildiğimizle ilgilidir.

114.Referential İndex Shift (Referans İndeks Değişimi) : Referans sistemini modellemek istediğiniz birisini bulursunuz. Onun düşünme biçimini ya da kaynaklarını modellemek için dünya modeline girer, bakış açılarını not alırsınız.Sürecin bütün bölümlerini, düşüncelerinin ve-veya eylemlerinin sonuçlarını not alırsınız. Aynı zamanda bir cümlenin referans indeksinde(öznesinde) bir değişiklik yapmak ve bilinç düzeyinde aşırı yükleme yaratmak anlamına da gelir.

115.Reframing (Yeniden Çerçevelemek) : Bir sorunun doğasında değişiklik yaparak veya yapısını değiştirerek veya bir cümlenin bağlamını değiştirerek ona başka bir anlam vermektir.

116.Representation (Temsil) : Zihindeki bir düşüncedir. Görsel, İşitsel, Dokunsal,Kokusal,Tatsal ve İşitsel Dijital (Kendinle Konuşma) kanallarıyla bağlantılı olabilir.

117.Represantational System (Temsil Sistemi) : Duyusal bilgiyi kodlama ve dünyamızı deneyimleme şeklimizdir.

118.Resources (Kaynaklar): Kendi içinizde değişim gerçekleştirebileceğiniz ya da bir hedefinize erişmenizi sağlayabilecek kaynaklarınızdır. Belirli Ruh Hallerini, özel bir fizyolojinin adapte edilmiş olmasını, yeni stratejileri, inançları, değerleri, tutumları ve özel davranışları içerebilir.

119.Resourceful State (Kaynak Dolu Ruh Hali): Bir kişinin her an kullanmaya hazır,olumlu ve yardımsever duygulara ve stratejilere sahip olması ve bunların davranışlarına yansıması halidir. Başarılı bir sonucu belirtir.

120.Search Anchor (Araştırma Çapası) : Bir sorunun ya da konunun kaynağını belirlemek için kullanılır.

121.Secondary Gain (İkinci Dereceden Kazanç) : Danışanın var olan sorununda bir değişiklik olmadığı ve dışsal bir kaynak kullanılmadığı halde elde ettiği bir kazançtır.

122.Second Position (İkinci Duruş) : Algısal duruşlarla ilgilidir. Genellikle başka birisinin bakış açısından bakmayı ifade eder.

123.Self Edit (Kendinin Editörü Olmak) : Kendi kişisel kaynaklarına ulaşıp bir değişim gerçekleştirmek.

124.Self Inventory (Kendini Araştırmak): Duyusal temelli bir içsel araştırma,inceleme.

125.Sensory Acuity (Duyusal Keskinlik) : Karşımızdaki insanın fizyolojisini gözlemleyerek onun bilinçli ve bilinçdışı tepkilerine dikkat edebilme ve fark edebilme becerisidir.

126.Sensory Based Description (Duyusal Temelli Betimleme) : Bir insanın dışsal davranışlarını, hiçbir değerlendirme ya da varsayım katmadan sadece fizyolojik özelliklerinden hareketle betimlemek.

127.State (Ruh Hali)(Bazen Durum) : Bizim içsel duygusal koşullarımızla ilgilidir. NLP’de biz,Ruh halinin sonuçları belirlediğine inanırız. Dolayısıyla mükemmel bir halde olmaya dikkat ederiz. NLP’de bizim içsel temsillerimiz artı Ruh halimiz ve fizyolojimiz davranışlarımızdaki sonuçları yaratır.

128.Strategy (Strateji) : Özel, tekrarlanabilir ve çapalanabilir, içsel ve dışsal temsiller dizisidir. Belirli bir sonucun oluşmasına yol açar.

129.Submodalities (Alt Sistemler) : Her temsil sisteminin bir parçasını oluşturan ince farklılıklar ve ayrıntılardır. Görsel,İşitsel,Dokunsal,Kokusal,Tatsal ve İşitsel Dijital Sistemlerinin alt gruplarıdır. Deneyimlerimizin kodlarını çözer ve ona anlam kazandırırlar.

130.Surface Structure (Yüzeysel Yapı) : Dilbilim ile ilgili bir terimdir. İletişimimizin konuşma düzeyinin organizasyonuyla ilgilidir. Genellikle derin yapıdan bütünüyle ayrılınır. Silme,Genelleme, Çarpıtma yoluyla Derin yapıdan uzaklaşırız.

131.Synaesthesia (Sinestezi): Sistemler arasındaki iki adımlı bir stratejidir. Birisi genellikle farkındalık dışında kalmak üzere iki adımın birbiriyle bağlanmasıdır.

132.Syntactic Ambiguity (Sözdizimsel Anlam Belirsizliği) : Cümledeki söz dizimine bakarak belirli bir sözcüğün anlamını belirlemenin olanaksız olduğu durumdur.

133.Third Position (Üçüncü Duruş) : Algısal duruşlarla bağlantılıdır. Üçüncü Duruş ya da Meta Duruş dışarıdan gözlemleyen gözlemcinin ya da yukarıdan bakışın bakış açısıdır

134.Through Time (Zaman Yoluyla) : ‘Zaman Yoluyla’ durumundaki insanlar hatıralarını soldan sağa yada sağdan sola doğru kaydederler. Dolayısıyla zaman onların önlerindedir, sürekli, ve kesintisizdir.

135.Time Code (Zaman Kodu) : Bu yolla hatıralarımızı Geçmiş,Şimdi ve Gelecek içine kaydederiz.

136.Time Line (Zaman Çizgisi) : Her kişinin zaman çizgisi metaforik olarak geçmiş, şimdi ve gelecekle ilgili hatıraların kayıtlarını birleştiren çizgidir.

137.Trace Anchor (İz Sürme Çapası) : Bkz. Search Anchor

138.Trance (Trans) :Herhangi bir değiştirilmiş ruh hali

139.Transderivational Search (Trans Yönelimli Araştırma) : Hipnozda Göz Erişim İpuçlarının bir parçasıdır. Bir bilgi elde etmek için Temsil Sistemlerinin birkaçından ya da hepsinden birden bakmaktır.

140.Transformation (Dönüşüm) : Derin yapıyı Yüzeysel yapıya bağlayan bir köklerine inme serisidir.

141.Trigger (Tetikleyici) : Bir davranışı ya da tepkiyi harekete geçiren dışsal olay ya da içsel inanç.

142.Triple Description : Bkz. Perceptual Positions.

143.Unconcscious (Bilinçdışı ya da Bilinçaltı) : Zihninizin bilincinde olmadığınız bölümü .

144.Unconcsious Mind : Bilinçdışı Zihin.

145.Universal (Evrensel) : Varsayım olduğu bilinen bir deneyim.

146.Universal Quantifiers (Genelleyici Sözcükler) : Referans İndeksleri (öznesi) olmayan genelleyici sözcüklerdir. Hepsi,her,hiçbir zaman vs.

147.Uptime (Dışa Odaklanmış Dikkat Hali) : Bütün duyusal girdilerin dışa odaklandığı içe yönelecek dikkatin kalmadığı durumdur.

148.Utilisation (Paylaşmak) : Bir insanın gerçekliğine ayak uydurmaktır. Duyusal deneyimde ne hissettiklerini, ne işittiklerini, ne gördüklerini paylaşmaktır. Bu, basit betimlemeyle yapılır.

149.Values (Değerler) : Sizin için neyin önemli olduğunu belirten yüksek düzeyli genellemelerdir. NLP’de bazen kriter olarak da adlandırılır.

150.Visual (V) (Görsel-G) : Görme duyusuyla ilgili temsil sistemidir. İçsel ya da dışsal olabilir.

151.Visual Squash (Görsel Sıkıştırma ) : Bilinçdışı düzeyinde ayrı parçaların bütünlenmesini sağlayan bir NLP Tekniğidir. Her birinin tüme varım yoluyla daha üst mantıksal düzeylere geçmesi sağlanır.Her birinin sınırlarının ötesine geçilir. Daha üst seviyede bir bütünlüğe ulaşılır. Son dönemlerde Parts Integration olarak adlandırılmaktadır.

152.Well Formadness Conditions (İyi Biçimlenmiş Koşullar) : Daha ulaşılabilir sonuçları ya da hedefleri belirlememizi sağlarlar çünkü dil, belirli kurallara uymaktadır.
 

MeRciMeK

V.I.P
V.I.P
Eğitimci iseniz, bilinç altına yönelerek daha hızlı ve etkin eğitebileceksiniz.

Danışman iseniz, uzmanlığınızı pekiştireceksiniz ve daha çok tercih edileceksiniz.

NLP’ yi meslek edinmek istiyorsanız, uluslararası geçerli sertifikalı bir profesyonel olacaksınız.

Satış-müzakere yapıyorsanız, alıcının alış stratejilerine göre satış yapabileceksiniz; ikna ve pazarlık gücünüz gelişecek.

Yönetici iseniz, ekibinizin herhangi bir direnç ile karşılaşmayan lideri olacaksınız.

Kişisel performansınızı, istediğiniz anda istediğiniz düzeye çıkarabileceksiniz.

Show yapıyorsanız, sahne becerilerinizi en rafine düzeyde kullanabileceksiniz; sunumunuzu profesyonelce dizayn edebileceksiniz; dinleyicilerinizi bilinç altı düzeyde etkileyebileceksiniz.

Ebeveyn iseniz, uyumlu, kalıcı ilişkiler kurabileceksiniz.

İletişim sektöründenseniz, vücut dilinizi, sesinizin tonunu, en yüksek kapasitede kullanabileceksiniz ve çok kısa sürede istediği sonucu alabilen bir iletişim uzmanı olacaksınız.

NLP İş Yaşamınızda Size Neler Sağlar?

Hedef belirlemek: Tüm duygu, düşünce ve davranışlarınızı harekete geçirecek hedeflerinizi nasıl belirleyebilirsiniz?

Duyguları yönetmek: İş yaşamınızdaki olumlu duygularınızı artırmak ve olumsuz duygularınızdan kurtulmak performansınızı ne kadar artırır?

Kişisel motivasyonu sağlamak: Kendinizi en iyi şekilde motive etmeyi öğrenmek başarınızı ne kadar artırır?

Davranış ve alışkanlıkları yönetmek: Hedeflerinize götürmeyen davranış ve alışkanlıklarınızı değiştirmek ve yerine hedefe götürecek olanları oluşturmak size ne avantaj sağlar?

Ekip içi iletişim ve ilişkileri geliştirmek: Yönetici, iş arkadaşı ve astlarınızla iletişim ve ilişkilerinizi geliştirmek ekip başarınızı nasıl etkiler?

Satış hedeflerine ulaşmak: Müşterileriniz ile iletişim ve ilişkilerinizi geliştirmek satış hedeflerinize ulaşmanızı nasıl etkiler?

NLP, geliştirdiği araç ve tekniklerle iş dünyasında değişime hızlı uyum sağlayan ve çalışanlarının performanslarını sürekli artırıp pazarda rekabet avantajı yaratan öncü şirketlere hizmet etmeye devam etmektedir.
 

MeRciMeK

V.I.P
V.I.P
NLP, önce kişinin kendini anlaması, kendi iç çelişkilerinden kurtulması, endişe ve korkularından sıyrılması ile başlayıp, çevresini, toplumu ve genel olarak dünyayı daha iyi anlamasını, yaptığı hareketlere bu gözle bakmasını ve davranışlarını buna göre düzenlemesini sağlayan bir sistemdir. NLP, birçok kişinin katkısı ile oluşturulmuş, bilimsel temeli olan bir sistemdir. Kısaca söylemek gerekirse NLP, insan davranışlarının modellenmesi üzerine kurulmuştur. Amacı, etkili iletişim kurmak ve sürekli geliştirmektir. Anahtar kelimeler iletişim ve gelişimdir. NLP'yi etkili iletişim kurmak için size gerekli araçları sağlayan bir alet çantası olarak düşünebilirsiniz. Bu aletleri doğru kullanırsanız işinizde, özel yaşantınızda, insanlarla ilişkilerinizde çok olumlu gelişmeler kaydedeceksiniz.

NLP Neuro Linguistic Programming
NLP Neuro Linguistic Programming kelimelerinin birinci harflerinin birleşmesinden meydana gelmiştir. Daha önce çok anlamsız gelen bu üç harf simdi beynimizde başka bir boyutta anlam ifade etmektedir. Bu sizin
beyninizde de gerçekleşebilir.

Neuro: Beynimizi ve duyularımızı ifade etmektedir. Yaşadığımız tecrübeleri 5 duyumuzla algılayıp proses eder ve beynimize yerleştiririz.
Linguistic: Dil ve sözsüz iletişimimiz, beynimizde kodlanarak anlam verilen derin yapımızdaki programların ifadelendirilmesidir.
Programming: Beynimiz, duyularımız ve iletişimimizi doğru olarak organize ettiğimizde arzuladığımız hedeflere, başarılar ve sonuçlara ulaşma kabiliyetimizi ifade etmektedir.

Her davranışımızın temelinde derin yapımızdaki anlamları ifade eden geri besleme vardır. Bu çerçeve içinde ve dışında kalan bütün davranışlarımız modellenebilir, öğretilebilir ve değiştirilebilir. Hangi konuda nelerin işe yarayabileceği ise öğrenilmiş yeteneklerin kullanılması ile mümkün olmaktadır.

NLP’nin Temel İlkeleri
1 - Harita bölge değildir.
2 - İnsanlar ihtiyacı olan şeylere sahiptir ya da yaratırlar.
3 - Başarısızlık yoktur. Yalnızca sonuçlar vardır.
4 - Birisi istediğimiz bir şeyi yapabiliyorsa biz de onu yapmayı öğrenebiliriz. Hatta başkalarına öğretebiliriz.
5 - İlgi neredeyse enerji oradadır.
6 - Her sonucun bir yapısı vardır.
7 - Zihin ve vücut aynı sistemin bir parçasıdır.
8 - İnsanlar kendileri için doğru kararları verebilirler.
9 - Olumsuzlukların altında olumlu nedenler vardır.
10 - Yaptığın işe yaramıyorsa başka bir şey yap. Çünkü ihtiyacın olan kaynaklara sahipsin.

NLP, (Sinir Dili Programı) "bireysel mükemmelliğin bilimi ve sanatı" olarak adlandırılmaktadır. Bulunduğunuz durumun kaderiniz olduğuna ve kaderinizi değiştiremeyeceğinize ne kadar inanırsanız inanın, yanılıyorsunuz. Sinir Dili Programını (NLP) uygulayarak tutum, davranış ve alışkanlıklarınızı değiştirip yaşamınızı geliştirebilirsiniz. Çoğumuz yaptığımızdan daha fazlasını başaracak kapasitedeyiz ve hayatta birçok şeyi, kapasitemizin altında olan işleri yaptığımız için kaçırırız. Sinir Dili Programı (NLP) uygulayarak, başarı yolunda öncelikle atılması gereken dört adım vardır, buna başarının formülü de diyebiliriz.

-İstediğiniz şeyin ne olduğunu belirleyin.
-Harekete geçin.
-Attığınız adımları kontrol edin.
-Davranışlarınızda esneklik geliştirin

NLP'nin Hedefe Ulaşma İlkeleri Nelerdir?
• Her şey bir neden ve amaç için vardır:Başarılı insanlar kainattaki herşeyin bir amaca hizmet etmek için yaratıldığını düşünür;başlarına gelen kötü olaylarda karamsarlığa düşmezler,bu olayın başlarına kasıtlı olarak geldiğini,kader olduğunu bilirler.
• Başarısızlık diye bir şey yoktur,sadece sonuçlar vardır:Başarısızlığa inanmak beyni zehirleyen bir yoldur.Başarısızlıktan korkan insanlar kafalarında nelerin ters gideceğini düşünür,yeni birşeyler yapmaya doğru adım atmaya çekinirler.Halbuki muhteşem hayat sürenler başarısızlıklara “sonuçlar” adını takarlar.Bir şeyler ters gittiğinde öğretici bir şeyler kazandıklarını düşünürler,hatalarından ders alırlar.Başarısızlığı geri besleme olarak düşünürler.
• Ne olursa olsun sorumluluğu üstlenmekten çekinmeyin:Muhteşem hayat süren insanlar yeryüzündeki her şeyi kendilerinin yarattığına inanırlar,bu yüzden hiçbir olayda sorumluluk almaktan kaçınmazlar.
• Bir şeyi kullanabilmeniz için onu anlamış olmanız gerekmez:Başarılı insanlar bir olayın özünü alır,gerisiyle ilgilenmezler.Güçlü insanlar incelendiğinde bir çok konuda bilgi sahibi olmalarına karşın,işlerini en kısa ayrıntısına kadar bilmedikleri görülmüştür.Zaman onlar için çok değerlidir.
• En büyük kaynağınız insanlardır: Mükemmele ulaşan insanlar,belli fertlere değil topluma saygı gösterirler.
• Çalışmak bir oyundur:"Başarının sırrı mesleğinizi tatile çevirmektir."Mark Twain
• Sorumluluk almadan başarı gerçekleşmez:Büyük sorumluluk yüklenilmeden büyük başarı gerçekleşmez.Başarılı insanlar "Neye mal olursa olsun yaparım."demeyi severler.
• İnsanlar amaçlarına ulaşmak için gerekli kaynaklara sahiptir:"Hayat ya cesur bir tecrübedir ya da bir hiç,seçim sizin."Alan Keller
• Güç,amaçlanan hedeflere ulaşabilmektir:Amaçladıkları sonuçlara ulaşan
insanlar güçlüdürler.
• İnsanlar algılayabildikleri arasından en iyi seçeneği seçerler.
• Her zaman bir seçenek daha vardır:Kaybetmek ve yılmak kelimelerini hayatınızdan çıkarın. Bir şeyi başaramadığınızda bunun başarısızlık değil davranışlarınızı esnek davranarak değiştirmenizi size uyaran bir sonuç olduğunu bilin.En büyük risk,risk almamaktır.
• Bir insan bir işi başarabiliyorsa,bunu başkaları da yapabilir: Dünyada herhangi bir kimsenin başardığı bir işi sinir sistemimizi,kullandığımız
kelimeleri ve vücudumuzu kullanarak biz de başarabiliriz.İnsanların belli bir sonucu üretmek için tam ve kesin olarak neler yaptığının açığa çıkartılmasına modelleme denir.
 
Top