NLP nedir? NLP hakkında her şey-Neuro Linguistic Programming

dderya

kOkOşŞ
V.I.P
NLP, yaşamımızda üzerinde düşünmeden, otomatik olarak gerçekleştirmiş olduğumuz algılama, düşünme ve davranış süreçlerini, bilinçli hale getirme ve geliştirmede üzerinde yapılan araştırmalar sonucunda, zihnin işleyişi ile ilgili, yetmişli yılların sonlarına doğru Amerika'da geliştirilmiş bir model ve metodolojidir.

Dilbilimci Prof. John Grinder ve Matematikci - Gestalt Terapisi uzmanı Dr. Richard Bandler tarafından olağan üstün başarılı terapi uzmanlarının analiz edilmesi ile model haline getirilen NLP teknikleri, Psikoloji, Sibernetik, Nöroloji, Filoloji gibi bilimlerin ışığında geliştirilip artık günümüzde terapi alanının dışında, yönetim, eğitim, sağlık, aile, satış ve spor bilimlerinde de başarılı bir şekilde kullanılabilmektedir.

Kişisel yetenek ve becerilerin açığa çıkarılıp pekiştirilmesinde kullanılan NLP, duygu, düşünce ve davranış kalıplarını bilinçli hale getirip hedef odaklı ve yapıcı bir şekilde geliştirmede kullanılan bir dizi yöntemler sunar.

NLP'nin altyapısını, insanların çevrelerini nasıl algılayıp ne şekilde tepki gösterdikleri, nasıl iletişim kurdukları ve davranış kalıpları üzerinde yapılan araştırmalar oluşturur.

NLP de bu tür araştırmalar özellikle kendi alanlarında çok başarılı olan insanların stratejileri üzerinde yoğunlaştırılmıştır. Buna NLP de "Modelleme" (Modelling) denir ve günümüzde hızlı öğrenme "Accelerated Learning" in önemli bir parçasıdır.

NLP araştırmaları sonucunda geliştirilen bilgi teknik ve yöntemler, insanlar arasındaki iletişimi pekiştirmede kullanıldığı gibi, hedef ve çözüm bulma süreçlerinde de yıllardır başarılı bir şekilde kullanılmaktadır.

NLP = Neuro Linguistic Programming
Neuro ile; insanların görme, işitme, hissetme, koklama ve tatma duyuları ve bu duyuların yönetildiği beyin ve sinir sistemi vurgulanır.

Linguistic ile; yaşam deneyimlerinin dil vasıtası ile kodlanması, dilin deneyim edinme ve değişim süreçlerindeki etkisi vurgulanır.

Programming ile arzu edilen değişiklikleri gerçekleştirmek üzere, duygu, düşünce ve davranışlarımız üzerinde, bilinçli veya bilinçdışı akıl yardımıyla yapılan yeniden düzenleme biçimi vurgulanmaktadır.
 

dderya

kOkOşŞ
V.I.P
Temel NLP Varsayımları
NLP araçlarıyla çalışanlar, bir takım ilkeleri baştan doğru kabul ederler (varsayarlar). Bu varsayımlar tartışılmaz, evrensel gerçekler, ya da kesin doğrular değildir. Amaç, etkin iletişim, gelişim ve değişim süreçlerine uygun bir zemin sağlayan bu varsayımların doğruluğundan yola çıkarak, dünyayı algılama, yorumlama ve davranış biçimi seçeneklerimizdeki gelişimi sağlamaktır."İnsanlar, kendi yaşamlarını istekleri doğrultusunda şekillendirebilmek ve gerek gördüğünde değiştirebilmek için ihtiyaç duyduğu tüm kaynaklara kendi içinde sahiptir."

NLP uygulayıcıları hiç bir insanı eksik görmez. Herkes bünyesinde gelişim potansiyeli barındırır. Temel amaç, değişim veya gelişim için ihtiyaç duyulan kaynaklara (resource), istenilen zamanda istenilen yerde ulaşabilmek veya bunlardan en iyi düzeyde yararlanmaktır."İletişimde hata yoktur, sadece geri bildirimler (feedback) vardır."

Karşıdan alacağımız tüm tepkiler ya da elde ettiğimiz sonuçlar bizim içim bir geri bildirim ve böylelikle bu sonuçlardan öğrenebileceğimiz faydalı bilgiler niteliğindedir. Geri bildirimler, uygulamış olduğumuz yöntemin bizi çözüme ya da hedefe yaklaştırıp yaklaştırmadığı konusunda bilgi vererek, gerektiği takdirde bizi yeni çözüm yolları aramaya davet eder."Kurmuş olduğumuz iletişimin anlamı, karşımızdan almış olduğumuz yanıtta saklıdır."

İnsanlar belli bir amaç ya da beklenti çerçevesinde başka insanlarla iletişim kurarlar. Karşımızdakinden beklediğimiz tepkiyi alamamak, iletmiş olduğumuz bilginin karşımızdakine istenilen şekilde ulaşmadığını gösterir. Bu durumda olumsuz tepki göstermek ya da ısrar etmek yerine davranışımızı değiştirmek bizi istenilen sonuca daha çabuk ulaştıracaktır."Birşey istediğin sonucu vermiyorsa yeni bir şey dene."

Bu varsayım bir çağrı niteliğindedir ve etkilerimiz sonucunda aldığımız her türlü tepki (istenmeyen sonuçlar dahil), bir geri bildirim yani bizim için faydalı bir bilgi içerdiğinden, istediğimiz sonucu alana kadar davranışlarımızda esnek olup, yeni şeyler denemeye davet eder."Harita arazinin kendisi değildir."

Her insanın, dünyanın nasıl bir yer olduğu konusunda zihninde bir temsil vardır. Zihnimizdeki bu temsillerden hiçbiri dünyayı gerçekten olduğu gibi yada eksiksiz yansıtmaz. İnsanlar ise zihinlerinde bulunan bu haritaya, yani temsile tepki gösterirler, gerçekliğin kendisine değil. Bunu bilmek kişiyi yargılamadan, bu şekilde davranmış olmasının nedenini daha sağlıklı araştırıp geliştirmemize imkan sağlar."Her davranışın altında olumlu bir niyet yatar."

İlk bakışta olası olumsuz etkileri göze çarpsa dahi, her davranışın onu uygulayan kişi için olumlu bir işlevi vardır ve bu çerçevede anlaşılmaya çalışılmalıdır. Davranışın altında yatan motivasyon kaynağını anlamak, o davranışı geliştirmek için bize önemli stratejik veriler sağlar."Ne kadar çok tercih imkanımız varsa, o kadar iyi."

İnsanlar sahip oldukları davranış seçeneklerinden, o an için en uygun olanını seçerler. En geniş davranış seçeneği, yani tercih reperatuvarı olan kişi, kompleks sistem dinamiği içerisinde esnekliği sayesinde durumu daha iyi kontrol edebilir. NLP çalışmalarının temel amacı kişiye duygusal ve davranışsal yeni seçenkler sunabilmektir.NLP başka hangi kavramlar altında tanınır?
 • Nöro Linguistik Programlama
 • Sinir Dili Programlaması
 • Beyin Dili Programlaması
 • Nöro Asosiyatif Şartlanma Bilimi
 • Nöro Lenguistik Program
 • NAC
 

dderya

kOkOşŞ
V.I.P
NLP Nerede Kullanılır?
NLP yi iletişim süreçlerinin önem arzettiği birçok alanda etkili biçimde kullanabilirsiniz. Iletişimin ve kişisel potansiyelimizin önemli rol oynadığı her alanda NLP ile etkinliğinizi artırabilirsiniz.NLP yıllardır, aşağıda da belirtilen birçok alanda başarılı sonuçlar sağlamıştır.
 • Psikoterapi, Ruhsal Sağlığı, Tedavi Sürecinde NLP
 • Psikolojik veya Profesyonel Danışmanlık Alanlarında NLP
 • İş Dünyasında ve İnsan Kaynaklarında NLP
 • Sağlıklı Yaşam ve Sporda NLP
 • Pedagoji ve Eğitim Bilimlerinde NLP
 • Siyaset, Hukuk ve Reklam alanlarında NLP
 • Hamilelik ve Çocuk Yetiştirmede NLP
 • Yaratıcılık ve Sanatta NLP


İş Dünyasında NLP
İş dünyasında temel dinamiklerin oluşumu, sağlıklı iletişim süreçlerinin gelişimine bağlıdır. Karşılıklı iletişim, etkileşim ve güven ortamının yaratılması, hedeflerin iyi düşünülmüş, açık ve ekolojik yani sistem ile uyum içerisinde olması ve esnekliğin geliştirilmesi gibi alanlarda NLP stratejik yaklaşımlar sunar. İş dünyasında her geçen gün giderek önem kazanan bu yaklaşımlar, günümüzde insan kaynakları uzmanları ve şirket içi eğitim personeline teknik ve stratejik destek sağlayan vazgeçilmez bir repertuvar haline geldi. Herkesin öznel dünyası farklıdır. Farklı uzmanlık alanı, kültür yada tecrübelerin biraraya geldiği iş ortamlarında bu mozaiğin yapı taşları daha da çeşitlilik kazanıyor. Burada biraraya gelen insanların etkileşiminden bir bütünün oluşması ve tüm farklılıklara rağmen, çalışanların huzurlu bir iş ortamı içerisinde ve ortak amaçlar doğrultusunda verimli bir alışveriş gerçekleştirilebilmeleri, organizasyonun yapısı ve şirket yönetiminin kararlarına bağlı olduğu kadar çalışanlarında iç-dış iletişim kurma becerileriyle de yakından ilgilidir.

İnsan kaynakları yönetimi, günümüzde tüm modern organizasyonlar için vazgeçilmez bir öneme sahip. Birçok yönetici, kurumsal danışman, ve insan kaynakları yöneticisi NLP araçlarından faydalanarak, kurumsal yapılanma, takım oluşturma, kalite yönetimi ve vizyon yaratma gibi alanlardaki etkinliğini geliştiriyor. Online ve telefon müşteri hizmetleri, satış ve pazarlama departmanları ve şikayet yönetimi alanlarında da NLP her geçen gün daha yoğun kullanım alanı bulmakta.Kişisel Gelişimde NLP
Birçok insan NLP' i kendi kişisel gelişimi için kullanıyor. Sizi kısıtlayan korkuların, alışkanlıkların ve benzeri etkenlerin üstesinden gelip, sizi hedefleriniz doğrultusunda destekleyen yeni davranış seçeneklerinin oluşturulmasında NLP size destek sağlar. NLP' nin temel varsayımları ve özel uygulamaları, geçmişten gelen korkularınızı, kısıtlayıcı inançlarınızı, zarar veren alışkanlıklarınızı değiştirmede size yardımcı olacak etkili çözümler sunarak yaşam enerjinizi yeniden keşfetmenizi sağlar. NLP bu süreci, iletişim kurma, tepki verme ve hissetme seçeneklerinizi zenginleştirerek destekler. Daha fazla seçeneğe sahip insanlar, daha isabetli tercihlerde bulunabilirler. Yaşamınızdan menmun değilseniz, NLP sizlere belkide daha önce üzerinde hiç düşünmediğiniz yeni yaşam alternatifleri sunabilir.Psikoterapi ve Danışmanlık Hizmetlerinde NLP
Geçtiğimiz 30 sene içerisinde NLP özellikle psiko - sosyal danışmanlık ve terapi hizmeti veren kurumlarda her heçen gün daha da yaygınlaşan uygulama alanları bulmaya başladı. Sağlık alanında NLP kullanımın bu kadar yaygınlaşmasının sebebi, NLP araştırmalarının büyük bir bölümünün, hastalarına kendi istekleri doğrultusunda değişmelerine etkili biçimde yardım edebilen hekim ve psikoterapi uzmanların yöntemleri üzerinde yoğunlaşmasından kaynaklanmaktadır. Bu araştırmalar başlamadan önce, başarılı hekim ve psikoterapi uzmanlarının kullanmış oldukları etkili dil kalıpları, teknikler ve yöntemler bütünü bilinçdışı bir yeterlilik yada yetenek olmaktan öteye gidemezken, günümüzde NLP araştırmaları ve modelleme çalışmaları sayesinde bu kalıplar milyonlarca insana ulaştırılabildi.

NLP, bünyesinde kişisel gelişim ve değişim süreçlerinde kullanılan ve kalıcı sonuçlar sağlayan birçok teknik ve yöntem ihtiva eder. Bu yöntemlerden belkide en tanınmış olanlarını, kişisel korku ve fobi lerden kurtulmada kulanılan 'NLP Fobi Tekniği' dir. Senelerdir süregelen ve belki de yaşamınızı sürekli kısıtlayan (ör. yükseklik yada uçak korkusu) ve benzeri fobilerden çok kısa süre içerisinde kurtulabilirsiniz. Benzeri klinik vakalarda da NLP, kişiye özgü dil kalıpları ve uygulamalar kullanır. Tüm süreçlerde birey bir bütün olarak ele alındığı gibi karmaşık ve dinamik başka sistemlerinde bir parçası olarak değerlendirilir ve buna uygun sistematik, itinalı yaklaşım sonucunda çözümün kişinin içerisinde bulunduğu, aile, iş, inançlar, değerler ve benzeri karmaşık sistemlerle de uyum içerisinde olması amaçlanır.NLP ile Coaching
İş dünyası, endüstri, yönetim ve psikososyal alanlarda Coaching'e duyulan gereksinim her geçen gün artmakta. Birçok profesyonel Coach, kişi, grup yada daha büyük organizasyonları, planlama, kritik dönemleri atlatma, kişisel performansı açığa çıkarma yada hedeflere ulaşma süreçlerinde destekleme amacıyla vermiş olduğu bu özel danışmanlık hizmetinde sık sık NLP yöntemlerine başvurur. Coaching seanslarında, iyi belirlenmiş hedeflere ulaşma sürecinde, çözüm odaklı stratejiler geliştirilir ve gerek duyulan kaynakların gelişimi sağlanır.Sağlık Hizmetlerinde NLP
NLP' nin sunmuş olduğu temel varsayımlar, iletişim kalıpları, yöntem ve uygulamaları doktor, hekim, sağlık personeli ve kendi sağlığı ile yakından ilgilenen kişilere faydalı içerikler sunar. Sağlık sektörü hızla gelişmekte. Bu alanda çalışan personelin de, tıbbi yada bakıma yönelik bilgi ve becerilerinin dışında, gelişmeyle birlikte oluşan kör noktaları aydınlatabilecek özel bilgi ve becerilere de sahip olmaları her geçen gün daha büyük önem kazanıyor. Teknolojinin gelişimi ve şehirleşme ile birlikte sağlık hizmetlerinin de bir nevi makinalaştığı yada ruhsuzlaştığı yönünde artan eleştiriler, insana özel ilginin yerini, nerdeyse kişisel hiçbir temasın gerçekleşmediği soğuk bir etkileşime bırakması ve alternatif tıbba yönelen insanların artışı, bu alanda meydana gelen boşluğun ve alınması gereken önemlerin habercisidir. İş ilanlarına bakıldığında bu alanlarda göreve alınacak personelden, empati, etkili sunum, müzakere ve benzeri yüksek düzeyde sosyal becerileri beraberinde getirmeleri beklenmekte. Hastalığın tedavi sürecinin ne yönde gelişeceğinin, hasta ile hekim arasında meydana gelen iletişim ve bunun sonucunda oluşan güven ortamıyla da yakından ilişkili olduğu birçok bilimsel araştırma tarafından ispatlanmıştır.

Bundan dolayı, NLP sağlık alanında görevli personele de, hastalarıyla veya görevliler ile kooperatif ve uyumlu bir ilişki içerisine girmeyi kolaylaştıracak ve hastalıkların da tedavi sürecini olumlu yönde destekleyecek olan araçlar sunar. Geçmiş yıllarda, NLP özellikle kişisel sağlığın nasıl desteklenebileceği, bağışıklık sisteminin desteklenmesi, derin inanç ve hastalıklar arasındaki ilişkiler, travmatoloji ve sağlıkla ilgili benzeri alanlarda araştırmalarını yoğunlaştırmıştır.Yaratıcılıkta NLP
Birçok sanatçı, yazar ve yorumcu, almış oldukları NLP eğitimlerini, yaratıcı ruhu kaçmılayan yada engelleyen birçok etmenin açığa çıkmasına sağladığından, çok değerli buluyorlar. Bu alanda tanınan NLP uygulamalarından birtanesi Robert Dilts tarafından Amerikada geliştirilen Disney- Stratejisidir. Bu ve benzeri uygulamalar, belkide eğitim ve şartlanma sürecinizde körelmiş olan yaratıcı kaynaklarınıza yeniden keşfedip yaşama yansıtmanızı destekleyecek.Eğitimde NLP
NLP'nin temel amaçlarından biri de, tam öğrenmenin nasıl gerçekleştiğini ve yeni bilginin daha önce var olan bilgiler ile etkileşimini anlamak. Bu alandaki araştırmalar sayesinde, günümüzde birçok etkili öğrenme ve öğretme stratejisi geliştirilebilmiştir. NLP teknikleri, velilere, antrenörler ya da eğitmenlere, çocuklarının yada öğrencilerinin daha başarılı sonuçlar almalarını sağlayacak olan metod ve uygulamalar sunar. Bundan dolayı eğitim öğretim alanında çalışan birçok öğretim görevlisi bazı temel NLP aracını, ders metodolojisine ve sınıf yönetimi alanındaki çalışmalarına entegre etmiştir. NLP, gruplarla birlikte çalışan insanların, mesleklerini daha başarılı uygulayabilmelerini sağlayacak olan araçlar sunar.Çocuk Eğitiminde NLP
NLP, çocuk ile veli arasında yapıcı bir iletişim köprüsünün inşa edilebilmesi için gerekli temel malzemeler sunar. Kendinizi açık bir şekilde ifade edip, çocuğunuza da sizi daha iyi anlayıp tepki göstermesini sağlayacak olan olumlu bir iletişim kurmayı keşfedin. Ör. çocuğunuza YAPMAMASI gereken birşeyi söyleyin. Mesela, "üstünü kirletmeden yemeğini ye !". Muhtemelen bu söylediğiniz, istenmeyen davranışın meydana gelme olasılığını artıracaktır, çünkü çocuk bu isteği yerine getirebilmek için önce olumsuz yani istenmeyen davranış üzerinde odaklanmak zorundadır. Bu yetmiyormuş gibi bir de tehdit edici bir ses tonu kullandıysanız, çocukta meydana gelen korku ve endişe dolu ruh hali neticesinde yemeğini üstünü batırmadan yemesi gerçekçi bir beklenti dahi olamaz. Bu ve benzeri alanlarda çocuklarınızla hedef odaklı, etkili, yapıcı ve uyumlu iletişim kurmayı öğrenin.
 

dderya

kOkOşŞ
V.I.P
NLP nin Gelişimi
NLP' nin tarihi yetmişli yılların sonlarına dayanır. Santa Cruz Üniversitesinden Professör John Grinder ile matematik mühendisi ve Gestalt Terapisti Dr. Richard Bandler biraraya gelip, aile terapisi, Gestalt Terapisi ve Hipnoterapi gibi alanlarda, olağanüstü başarılı sonuçlar elde eden uzmanları araştırmaya başlarlar.Ustalardan Öğrenme: Modelleme Süreci
Araştırmalarına Hipnoterapi dünyasının babası sayılan H.Milton Erickson, aile terapisinden Virginia Satir ve Gestalt Terapisinin kurucusu olan Fritz Perls gibi dünyaca ünlü kişileri mercek altına alarak başlarlar.
Bu insanlar "Nasıl bu kadar başarılı sonuçlar elde edebiliyorlar ?" sorusu üzerinde durararak, farkı yaratan en önemli etmenleri biraraya toplayıp sadeleştirdikten sonra, model haline getirmişlerdir.

Usta iletişimcilerin davranış kalıplarını modelleyen R.Bandler ve J.Grinder daha sonra seminerlerinde öğrencilerine bu modeli aktarmaya başlamışlardır.

Günümüzde NLP, artık tüm dünyaya yayılmış durumdadır ve sadece terapi alanıyla sınırlı kalmayıp, eğitim, iş dünyası, spor ve danışmanlık gibi çeşitli alanlarda da başarılı bir şekilde kullanılmaktadır.NLP arzuladığınız yaşam için beyninizi nasıl çok daha etkin kullanabileceğinizi öğretir.
NLP ile tanışmak için sertifika eğitim programlarımıza katılabilir veya hiç birşey öğrenmenize gerek kalmadan, bireysel danışmanlık oturumlarında, NLP yi yakından deneyimleyebilir, işinizde, ilişkilerinizde ve özel hayatınızda arzuladığınız sonuçlara çok daha hızlı ulaşabilirsiniz!


Uluslararası NLP Eğitim Standartları:
Aşağıdaki tabloda gösterilen değerler, uluslararası NLP otoriteleri tarafından kabul görenasgari eğitim standartlarıdır. 2015 yılı itibariyle, katılacağınız eğitiminin standartları, tabloda belirtilen toplam eğitim saati ve toplam eğitim gününün altında kalması durumunda, eğitiminiz ve alacağınız sertifikalar uluslararası NLP örgüt ve enstitüleri tarafından tanınmayacaktır!NLP bilmek ile uygulayabilmek arasındaki fark...
Hafıza konusunda yapılan araştırmalar, öğrenilmiş olan bilgilerin kısa süreli bellekte depolandığını ve sistematik bir biçimde üzerinde durulmadığında, %90 andan fazlasının unutulduğunu gösteriyor...

Bilginin beceriye dönüşmesi ve günlük yaşam içerisinde bir araç olarak kullanılabilmesi, o bilginin kişi tarafından özümsenmiş olmasını gerektirir. Güvenle araba kullanabilmek veya güzel resim çizebilmek, nasıl bilgi ve teknik beceri bütünlüğü gerektiriyorsa, NLP alanında uzmanlaşmakta, eğitim sürecinde, yüksek düzeyde uzmanlaşmış bilgilerin öğrenilmesinin haricinde, iyi tasarlanmış bir eğitim sürecine aktif katılımı, deneme yanılmayı ve gecikmeden uzmanından öğrenmeyi pekiştirici geri bildirimler almayı gerektir.

Dünya üzerinde yaklaşık 40 yıldır düzenlenen NLP eğitimlerinden edinilen tecrübeler, uluslararası NLP örgütlerini harekete geçirerek, nlp alanında sağlıklı bir gelişime rehberlik edecek olan eğitim standartları tanımlamalarına neden olmuştur.

Bu standartlar, NLP alanındaki uzmanlaşma sürecini üç temel aşamaya bölüyor. Practitioner (1.aşama), Master Practitioner (2.aşama) ve Trainer (3.aşama). Her bir eğitim aşaması ise, en az 130 saatlik, grup içerisinde ve uygulamalı bir eğitim süreci olarak tanımlanıyor. Sitemiz üzerinden detaylarına ulaşabileceğiniz bu eğitim standartları, NLP alanında uzmanlaşmak isteyenlerin yüksek kalite standartlarda eğitim alabilmelerini garanti altına tutmaya çalışmaktadır.NLP eğitimimi kimden alacağıma, nasıl karar verebilirim?
Her şeyden önce, maddi manevi emek sarf edeceğiniz eğitim sürecinin sonunda NLP yi hem biliyor hem de uygulayabiliyor olmayı ve eğitiminizin tüm dünya da tanınmasını önemsiyorsanız, alacağınız eğitime karar vermeden önce, eğitimin aşağıda belirtilen asgari standartlar açısından uygun olup olmadığını ve belirtilen içeriklere yer verilip verilmediğini lütfen denetleyiniz.

Eğitiminize karar vermeden önce yapabileceğiniz bir diğer önemli şey ise, eğitmeninizle bir ön görüşme planlayarak, kendisiyle tanışmaktır. Normalde NLP eğitiminin içerikleri standart olsa da, her eğitmenin kendisine özgü bir kişiliği, eğitim tarzı ve tecrübesi farklıdır. Karşılaştığınız "Eğitmen kimliğinin" sizin için uygun olduğuna karar verdikten sonra, NLP nin büyülü dünyasına adım atmaya hazırsınız demektir...Uluslararası kabul gören asgari NLP eğitim standartları...

Türkiye'de NLP
Birçok gelişmiş Avrupa ülkesinde NLP, üniversitelerde seçmeli ders olarak okutuluyor. NLP uygulayıcıları, dernek, oda veya benzeri ulusal yapılanmalar içerisinde örgütlenerek faaliyet yürütebiliyor. Eğitimler devlet tarafından destekleniyor ve denetleniyor. Tüm bunlar NLP nin ülke içerisindeki sağlıklı ve bilimsel gelişiminin birer göstergesidir.

NLP ülkemizde henüz çok yeni bir disiplin. 2014 yılı itibariyle NLP nin Avrupa'da yaklaşık 40 yıllık bir mazisi varken, ülkemizde NLP eğitimlerinin yaklaşık 10 yıllık! bir geçmişi bulunuyor... Doğal olarak henüz iyi tanınmıyor, resmi makamlar tarafından temsil edilmiyor ve en önemlisi bu alanda yürütülen faaliyetler denetlenmiyor! Sağlık, eğitim, inşaat veya trafik gibi alanlarda, temsil ve denetim eksikliğinin doğurabileceği riskleri biliyor olmamıza rağmen, maalesef üzücü manzaralar ile karşılaşmaya devam edebiliyoruz. Örneğin, NLP alanında dünyanın en saygın örgütü kabul edilen DVNLP den yetkili eğitmen olabilmek için, Avrupa'da en az 3 senelik sıkı bir eğitim sürecinden geçilmesi gerekirken, ülkemizde bir kaç haftada "NLP uzmanı" yetiştiren enstitü sayısının artmış olması üzüntü verici...

NLP alanında ulusal otorite ve denetim mekanizmalarının henüz işletilemiyor olmasından dolayı, bu alanda faaliyet gösteren yetkili veya yetkisiz kişiler, uygun olmayan faaliyet veya ürünlerle, NLP ilmine ve bu alanda çalışanların mesleki itibarına zaman zaman gölge düşürebiliyorlar...Çözüm ?
NLP nin ülkemizde de sağlıklı ve bilimsel gelişimi, ancak yüksek kalite standartlarında ve etik kurallar çerçevesinde eğitimlerin düzenlenip, yüksek düzeyde kalifiye NLP uygulayıcılarının yetişmesiyle ile mümkün olacaktır.

NLP nin ülkemizdeki resmi tanınırlığı ve "NLP Uzmanlığı" mesleğinin itibarının korunabilmesi, bu alanda faaliyet gösteren uzmanların bir araya gelerek ortak hedefler doğrultusunda birbirlerine destek verebilecekleri kurumsal altyapılar, mesleki standardizasyon ve ulusal denetim mekanizmalarını oluşturmalarına bağlıdır.

NLP Academy Turkey olarak, NLP alanındaki profesyonel ve etik gelişimlerine destek olduğumuz ve iyi yetiştirmek konusunda kendimizi sorumlu gördüğümüz, yeni nesil NLP uygulayıcıları ile önümüzdeki senelerde bu konuda çok daha samimi adımların atılabileceğine gönülden inanıyoruz.

Bu geçiş süreci tamamlanana kadar ise, NLP alanında uzmanlaşmak isteyen herkes, eğitim alacağı kurumu özenle seçmekten ve bireysel gelişiminden kendisi sorumludur.
 

dderya

kOkOşŞ
V.I.P
NLP'nin amacı nedir?
NLP kursunda verilen eğitimin amacı bireyin iletişim kurma problemini ortadan kaldırarak modeller ve stratejiler yardımıyla kendini geliştirebilmesidir. Uzmanların gözünden NLP’nin amacı :

”NLP, dünyadaki kalıpların saptanması ve kullanımı için hızlandırılmış bir öğrenim stratejisidir.” John Grinder
”NLP, insanlar arası iletişimin sistemli bir çalışmasıdır.” Alix Von Uhde
“NLP, çoğaltabilmek amacıyla, mükemmeli modelleme yöntemidir.” Dr. Wyatt Woodsmall

NLP kurslarına kimler katılabilir?

NLP kursuna katılabilmek için ruh ve beden sağlıyla ilgili herhangi bir problemin bulunmaması gereklidir. Hem bireysel hem firmanızın çalışanları ile birlikte bu kursa katılım gerçekleştirebilirsiniz.

Bazı kurslarda NLP eğitimlerine katılabilmek için 20 yaşını doldurmuş olmak gereklidir. Bu konuda bilgi almak için tercih edeceğiniz kurs ile iletişime geçebilirsiniz.
 

Top