Namaz surelerinin sırası, okunuşu ve mekruh durumlar

YoRuMSuZ

Biz işimize bakalım...

testtesttest

Kuranı-ı Kerim’de Fatiha suresinden Nas suresine doğru bir sıralama var. Namazda bu sıralamaya uyulması gerekli.

Fatiha suresini namazda okumak vaciptir. Bu nedenle zammı surelere dâhil edilemez. Yani sıralamalarda yeri yoktur. Fatiha Suresini zammı sureden önce okumak gereklidir.

Namaz sureleri olarak adlandırılan 10 surenin namazda okunma sırası ise Fil suresinden Nas suresine doğrudur.

Namazda okunan surelerin sıralama aşağıdaki gibidir.

10. Nas Suresi

Okuma sırasıyla ilgili aşağıdakilere aykırı davranmak mekruh olarak görülmüştür.
  1. İkinci rekâtta okunan sure, birincide okunan surenin hep aşağısında olacak, yukarısında olmayacaktır. Yani hiç sure atlamadan sırasıyla okunur.
  2. Atlayarak okunacak olursa arada tek sure bırakılmayacak, iki veya daha fazla sure atlanarak okunacaktır.
  3. Okunan bu ikinci sure, birinciden iki ayetten daha fazla uzun olmayacaktır.
  4. Okuma sıralaması yukarıdan aşağıya doğru yapılır; aşağıdan yukarı doğru yapılmaz.
Namaz surelerinin hangi sırayla okunacağını gösteren bir örneği özet namazlar kısmındaki namaz anlatımlarında yazılmış şekilde bulabilirsiniz.
 

YoRuMSuZ

Biz işimize bakalım...

testtesttest

Fil Suresinin Türkçe yazılışı ve Okunuşu
-Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.
1- Elemtera keyfe fe’ale Rabbuke bi-ashâbi’l-fîl.
2- Elem yec’al keydehum fî tadlîl.
3- Ve ersele ’aleyhim tayran ebâbîl.
4- Termîhim bi-hicâratin min siccîl.
5- Fece’alehum ke’asfin me’kûl.Fil Suresinin Anlamı
-Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.
1- Rabbin fil sahiplerine neler etti, görmedin mi?
2- Onların kötü planlarını boşa çıkarmadı mı?
3- Onların üstüne ebabil kuşları gönderdi.
4- O kuşlar, onların üzerlerine pişkin tuğladan yapılmış taşlar atıyordu.
5- Böylece Allah onları yenilip çiğnenmiş ekine çevirdi.
 

YoRuMSuZ

Biz işimize bakalım...

testtesttest

Kureyş Suresinin Türkçe Yazılışı ve Okunuşu
-Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.
1- Li îlâfi kurayş.
2- Îlâfihim rihlete’ş-şitâi ve’s-sayf.
3- Felya’budû Rabbe hâze’l-beyt.
4- Ellezî et’amehum min cû’in ve âmenehum min havf.Kureyş Suresinin Anlamı
-Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.
1- Kureyş’in emniyetini sağladığı,
2- Yaz ve kış yolculuğunda onları ısındırıp yakınlaştırdığı için onlar,
3- Bu evin (Kâbe’nin) Rabbine kulluk etsinler.
4- Ki O (Allah) kendilerini açlıktan (kurtarıp) doyuran ve her çeşit korkudan güvenliğe kavuşturandır.
 

YoRuMSuZ

Biz işimize bakalım...

testtesttest

Maun Suresinin Türkçe Yazılışı ve Okunuşu
-Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.
1- Eraeytellezî yukezzibu bi’d-dîn.
2- Fezâlike’l-lezî yedu’ul-yetîm.
3- Ve lâ yehuddu alâ ta’âmi’l-miskîn.
4- Feveylun lil-musallîn.
5- Ellezînehum an salâtihim sâhûn.
6- Ellezînehum yurâûn.
7- Ve yemne’ûne’l-mâ’ûn.Maun Suresinin Anlamı, Meali
-Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.
1- Din gününü yalanlayanı gördün mü?
2- İşte o, yetimi itip kakar.
3- Yoksulu doyurmayı teşvik etmez.
4- Şu namaz kılanların vay haline!
5- Onlar namazlarından gafildirler.
6- Onlar gösteriş yaparlar.
7- Ve onlar en küçük bir yardımı da engellerler.
 

YoRuMSuZ

Biz işimize bakalım...

testtesttest

Kevser Suresinin Türkçe Yazılışı ve Okunuşu
-Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.
1- İnnâ a’taynâ ke’l-kevser.
2- Fesalli li-Rabbike ve’nhar.
3- İnne şâni’eke huve’l-ebterKevser Suresinin Anlamı
-Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.
1- Şüphesiz biz sana Kevser’i verdik.
2- Öyleyse Rabbin için namaz kıl ve kurban kes.
3- Asıl sonu kesik olan, senin düşmanın (sana buğzeden)dir
 

YoRuMSuZ

Biz işimize bakalım...

testtesttest

Kafirun Suresinin Türkçe Yazılışı ve Okunuşu
Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.
1- Gul yâ eyyuhe’l-kâfirûn.
2- Lâ a’budu mâ ta’budûn.
3- Ve lâ entum âbidûne mâ a’bud.
4- Velâ ene âbidun mâ abettum.
5- Velâ entum âbidûne mâ a’bud.
6- Lekum dînukum veliye dîn.Kafirun Suresinin Anlamı
-Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.
1- De ki: Ey kâfirler.
2- Ben sizin taptıklarınıza tapmam.
3- Siz de benim ibadet ettiğime ibadet edecek değilsiniz.
4- Ben de sizin taptıklarınıza tapacak değilim.
5- Siz de benim ibadet ettiğime, ibadet edecek değilsiniz.
6- Sizin dininiz size, benim dinim bana.
 

YoRuMSuZ

Biz işimize bakalım...

testtesttest

Nasr Suresinin Türkçe Yazılışı ve Okunuşu
-Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.
1- “İzâ câe nasrullâhi ve’l-fethu.
2- Ve raeyte’n-nâse yedhulûne fî dînillâhi efvâcâ.
3- Fe sebbih bi-hamdi Rabbike vestağfirhu innehû kâne tevvâbâ.Nasr Suresinin Türkçe Anlamı
-Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.
1- “Allah’ın yardımı ve fetih geldiği zaman,
2- Ve insanların, Allah’ın dinine dalga dalga girdiklerini gördüğün zaman,
3- Hemen Rabbini överek tesbih et ve O’ndan mağfiret dile. Çünkü O, tevbeleri çok kabul edendir.
 

YoRuMSuZ

Biz işimize bakalım...

testtesttest

Tebbet Suresinin Türkçe yazılışı ve okunuşu
-Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.
1- Tebbet yedâ ebî lehebin ve tebb.
2- Mâ ağnâ ‘anhu mâluhû ve mâ keseb.
3- Seyaslâ nâran zâte leheb.
4- Vemraetuhû hammâlete’l-hatab.
5- Fî cîdihâ hablun min mesed.Tebbet Suresinin Anlamı
-Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.
1- Ebu Leheb’in elleri kurusun, (yok olsun) zaten yok oldu ya.
2- Malı da, kazandıkları da kendisine bir yarar sağlamadı. (kurtarmadı)
3- (O) alevli bir ateşe girecektir.
4- Karısı da, odun hamalı (ve),
5- Boynunda bükülmüş bir ip olarak (ateşe girecektir.)
 

YoRuMSuZ

Biz işimize bakalım...

testtesttest

İhlas Suresinin Türkçe Yazılışı ve Okunuşu
-Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.
1- Gul huvallâhu ehad.
2- Allâhu’s-samed.
3- Lem yelid ve lem yûled.
4- Ve lem yekun lehû kufuven ahad.İhlas Suresinin Anlamı, Meali
-Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.
1- De ki: O Allah birdir.
2- Allah samed (her şey O’na muhtaç, O kimseye muhtaç değil)’dir.
3- O doğurmamıştır ve doğurulmamıştır.
4- Ve hiçbir şey O’nun dengi değildir.
 

YoRuMSuZ

Biz işimize bakalım...

testtesttest

Felak Suresinin Yazılışı ve Okunuşu
-Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.
1- Gul e’ûzu bi-Rabbi’l-felak.
2- Min şerri mâ halak.
3- Ve min şerri ğasigın izâ vegab.
4- Ve min şerri’n-neffâsâti fi’l-ugad.
5- Ve min şerri hâsidin izâ hased.Felak Suresinin Anlamı, Meali
-Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.
1- De ki: ben, karanlığı yarıp sabahı ortaya çıkaran Rabbe sığınırım,
2- Yarattığı şeylerin şerrinden,
3- Karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden,
4- Düğümlere üfleyenlerin şerrinden,
5- Ve hased ettiği zaman hasedçinin şerrinden. (Allah’a sığınırım).
 
Top