• Kazandığınız her 1000 ÇTL birikiminizi 5 TL ile değiştirip ödeme alabilirsiniz...

Millet

Suskun

V.I.P
V.I.P
Millet

Ulus ya da Millet, çoğunlukla aynı topraklar üzerinde yaşayan, aralarında dil, tarih, ülkü, duygu, gelenek ve görenek birliği olan insanların oluşturduğu topluluk. Ulus ya da Millet adı verilen bu topluluk kapitalizmin yıkılışı ve Sosyalist düzenin oluşumu sürecinde ortaya çıkmıştır.

Bir topluluğun "ulus" olarak adlandırılabilmesi için:

1. Toplulukta ortak bir dilin konuşulması,
2. Topluluğun tarihsel geçmişe sahip olması,
3. Şimdi bir arada yaşayan bu topluluğun, gelecek için de bir arada yaşama inancında olması,
4. Topluluktaki bireylerin birlik ve beraberlik içinde, ortak duyguları paylaşması,
5. Toplulukta kültürel ortaklık bulunması gereklidir.


Milletlerin oluşumuna dair tezler

Millet'in oluşumuna dair tezler kabaca iki ana yaklaşım altında toplanır: Özcü yaklaşım ve İnşaacı yaklaşım. Özcü yaklaşıma göre milletler toplumsal tarihin doğal ürünü olan birimlerdir. Bu birimlerin temelini kanbağı, dil, din, ortak tarih gibi bir takım kültürel elementler oluşturur. Bu kimlikler birey veya topluluğa doğuştan verilmiştir; bu nedenle birey veya topluluk tarafından reddedilmeleri çok zordur. Bu ortak özellikler kitlelerde doğal olarak bir birliktelik hissi veya milliyetçilik oluşmasını sağlayarak milletin harekete geçmesine ve kendi devletini kurmasına neden olur.

İnşacı yaklaşıma göre, milletler tarihsel sürecin görece daha geç döneminde ortaya çıkmış bir olgudur; ayrıca kapitalizmin ortaya çıkışı, sömürgecilik, modern devletin yapılanması ile yakından ilgisi vardır. Başka bir deyişle, milletin oluşumu insan toplumunun ortaya çıkmasıyla birlikte ortaya çıkmış bir olgu değildir. Toplumsal gelişimin belli bir safhasında meydana gelmiş bir üründür. Herşeyden önce bir milletin oluşumundan önce bir milliyetçilik akımının ortaya çıkmış olması gereklidir.

Atatürk'ün Millet anlayışı

Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir. (Gazi Mustafa Kemal)[3]

Türk milleti

Atatürk'e göre, Türk milletinin teessüsünde müessir olduğu görülen tabiî ve tarihî vâkıalar şunlardır:
a) Siyasî varlıkta birlik.
b) Dil birliği.
c) Yurt birliği.
d) Irk ve menşe birliği.
e) Tarihî karabet.
f) Ahlâkî karabet.

Milletin Umumî Tarifi
Atatürk'e göre, her millete uyabilecek bir tarifi şunlardır:

a) Zengin bir hâtıra mirasına sahip bulunan;
b) Beraber yaşamak hususunda müşterek arzu ve muvafakatte samimî olan;
c) Ve sahip olunan mirasın muhafazasına beraber devam hususunda iradeleri müşterek olan insanların birleşmesinden vücuda gelen cemiyete

millet namı verilir.
 

ZeyNoO

٠•●♥ KuŞ YüreKLi ♥●•٠
V.I.P
Millet Nedir?

Başta Orta Çağ Avrupası olmak üzere bilinen uygarlık tarihinin en eski dönemlerinde dahi rastlanan Feodalizm yani derebeylik anlayışının çökmesi ve 19. yüzyılda şekillenen kapitalizm anlayışının hakim olmasıyla birlikte ortaya çıkan bir topluluk tanımı olan millet ya da diğer adıyla ulus, oluşumu konusunda hala çeşitli tezlerin bulunduğu ve tanımı konusunda da farklı görüşler bulunabilen bir kavramdır. Millet kavramı günümüz dünyasında ülkelere göre birbirinden farklılık gösterebilmekte, geçmiş yıllarda yapılan ulus tanımı ile günümüzde tanımlanan ulus kavramı arasında ciddi farklar bulunabilmektedir. Aynı topraklarda yaşayan, gelenek ve görenekleri bir olan, ortak bir tarihi paylaşan, aynı toplumsal amaçlara sahip olan ve ortak bir dili konuşan toplulukların millet olduğu söylenebilir. Ancak bu tanımda yer alan ortak dil konuşulması ya da ortak kültürel değerlere sahip olunmasıyla ilgili değerler tarih boyunca bazı devletler tarafından oldukça farklı algılanmıştır. Nitekim bu devletlerin en bilinen örneği olan Osmanlı Devleti, millet kavramını günümüzün aksine dini bir topluluğu tanımlamak için kullanmıştır.

Gazi Mustafa Kemal, Türkiye Cumhuriyetini kuran halkın Türk milleti olduğunu ifade etmiştir. İlgili Wikipedia sayfasında Atatürkün millet olmanın tarihi ve doğal olgularını şu şekilde sıraladığı ifade edilmiştir; siyasi varlığın devamlılığı konusunda birlik yani ortak görüşe sahip olmak, dil birliği, yurt birliği, ortak tarih paylaşımı, ortak ahlaki değerlerin paylaşımı ve ırk birliği. Toplumsal tarih neticesinde doğal bir unsur olarak ortaya çıktığı düşünülen milletlerin temel özelliğinin; din, dil, ortak tarih ve kültür paylaşımı olduğu görüşü ise günümüzde genel kabul görmektedir. Geçen yıllar içinde millet tanımının da daha farklı bir çizgi alması söz konusudur. Zira Osmanlı Devleti Sünni Müslüman olan herkesi bir millet, dini azınlıkları ise farklı bir milletler olarak tanımlamıştır. Osmanlı Devleti için milletler; sahip oldukları dine göre tanımlanan topluluklardır. Osmanlı Devleti Sünni Müslümanları tek bir millet olarak tanımlarken, farklı dinlere mensup olan azınlıkları da kendi içinde etnik gruplarına ve mezheplerine göre farklı millet olarak tanımlamıştır.

Günümüzde millet kavramının kullanımı ise Osmanlı Devletinde olduğu gibi dinsel değil, dilsel bir anlama sahiptir. Bu doğrultuda modern dünyada insan topluluklarının millet olarak adlandırılabilmesi için; topluluğun kültürel açıdan çeşitli ortaklıklara sahip olması, topluluğun ortak bir dili konuşması, topluluğun ortak bir tarihsel geçmişi paylaşması, topluluğun şuan olduğu gibi gelecekte de birlikte yaşamayı istemesi, topluluğu oluşturan bireylerin birlik ve beraberlik adına ortak hisleri paylaşması gibi temel özelliklere sahip olması gerektiğinin kabul edildiği söylenebilir.
 
Düzenleyen yönetici:
Top