Milattan Önceki Bilim Adamları

Suskun

V.I.P
V.I.P
Milattan Önceki Bilim Adamları

APOLLONİOS, PERGELİ (MÖ 262'ye doğru - 180'e doğru)

Yunanlı matematikçi ve astronom Perge'de doğdu, İskenderiye'de yaşadı Arkhimedes'intilmizi ve matematiğin yaratıcılarındandır; yazdığı bir kitapta koniklerin özelliklerinden bir çoğunu anlatır Özellikle iki etekli bir koni bir düzlem tarafından kesilince, yerine göre bir elips, bir parabol veya bir hiperbol elde edileceğini gösterdi Ayrıca, konik kesitlerin odaklarının varlığını ispat etti Öteki eserleri kaybolmuş, bazıları Pappus sayesinde yeniden meydana getirilebilmiştir

ARATOS (MÖ 315'e doğru - 240'a doğru)

Yunan şairi ve astronomu Klikia'da soloi veya Tarsus'da doğdu, Makedonia'da öldü Stoacıların talebesiydi Makedonya kralı Antigonos Gonates ve Selevkoslar kralı Antiokhos Soter tarafından himaye edildi Phainomena (Olaylar) adlı öğretici manzumesi, zamanındaki yeryüzü ve gökyüzü cisimleri hakkındaki bilgilerin, hava değişkliklerini haber veren belirtilerin bir çeşit dökümüdür Cicero, bu eseri manzum olarak Latinceye çevirdi

ARİSTARKHOS, SAMOSLU (MÖ 310 - 230)


Yunan astronomi bilgini Kopernik'in öncüsü sayılan Aristarkhos, Yer'in hem kendi ekseni hem de güneşin çevresinde döndüğünü düşünen ilk bilim adamıdır Ayrıca Yer ile güneşin ve ayın görece uzaklılıklarının hesaplanmasını sağlayan bir yöntem bulmuştur

ARKHİMEDES (MÖ 287 - 212)

Syrakusai'de doğdu Genç yaşta, Eukleides'in derslerini izlemek için İskenderiye'ye gitti Yurduna döndükten sonra, kendini tamamen ilmi çalışmalarına verdi bütün hayatı boyunca çok önemli buluşlarıyla insanlığın bilgisine katkıda bulunmaya devam etti İlk olarak Arkhimedes, daire çevresine çapına oranı olan p sayısını, daire içine dışına çizilmiş düzgün çokgenler yardımıyla istenilen yaklaşıklıkla veren bir metot ortaya koydu Çok büyük sayıları kolaylıkla belirtmeye yarayan bir yöntem bularak, yunan sayı sistemini geliştirdi

İnfinitezimal geometrinin ilk çalışmalarını yaptı ve pekçok problemi inceledi yayların toplama ve çıkarma formüllerini buldu bir parabol parçasının, kendi adıyla anılan bir spiralin, küre ve silindir kesmelerinin alanlarını hesapladı Küresel ve konik deyimleri adı altında, elips, parabol ve hiperbolün eksenleri etrafında dönmesiyle meydana gelen geometrik cisimleri inceledi Mekanikte, sonsuz vidanın, haraketli makaranın, palanga ve dişli çarkın bulucusu olarak anılır Fizikte, katılar statiği ve hidrostatiğin kurucusudur

Ağırlık merkezi teorisiyle katılar statiğinin temelini attı Yüzen Cisimler Üzerine İncelemeler adlı kitabında ise hidrostatiğin başlıca kurallarını verdi Arkhimedes, Romalıların saldırılarına karşı Syrakusai'nin savunmasını yönetti Üç yıl boyunca, Marcellus'un ordusunu hep başarısızlığa uğrattı Çok uzak mesafelere taş veya ok atmaya yarayan makinalar yaptı; yine söylendiğine göre, düzlem aynaları ince hesaplarla birleştirerek güneş ışınlarını topladı ve şehri kuşatan düşman gemilerini yaktı Her şeye rağmen Romalılar kenti aldılar ve bu sırada Arkhimedes öldürüldü

AUTOLYKOS (MÖ IV yy)


Yunan matematikçisi Pitane'de doğdu Elimizde iki eseri vardır: Peri kinumenes Sphairas (Hareketli Küre Üstüne) ve Peri Epitolon Kai Dyseon (Durağan Yıldızların Doğması ve Batması Üstüne)

BİON, ABDERALI (MÖ 300'e doğru)


Yunanlı matematikçi Demokritos'un felsefi okulundan Laeretesli Diogenes'e göre, bazı bölgelerde altı ay gece, altı ay gündüz olduğunu ilk defa o ileri sürdü Bu duruma göre, dünyanın yuvarlaklığını ve ekliptikin eğikliğini daha o zamandan anlamış demekti

DİOKLES (MÖ II yy sonu - I yy başı)

Yunanlı matematikçi Sonradan kissoeides (sisoit) adını alan bir eğri yardımıyla verilen iki doğru arasında, orantılı iki ortalama bulmaya dayanan ünlü problemi çözdü

DİOPHANTOS (MS 325'e doğru - 410'a doğru)

Yunan matematikçisi İskenderiye okuluna bağlı idi ilk altısı bugün elimizde bulunan on üç aritmetik kitabından başka, Açısal sayılar üstüne bir kitabı daha vardır: Peri Polygonom Arithmon Metodunu Hipparkhos'dan aldığı birinci dereceden denklemeler üstüne kurduğu yeni teorisi ve ikinci dereceden denklemlerin çözümü ile ilgili çalışmaları matematiğe yenilik getirdi Bıraktığı eserler çağdaş Yunanlılar, Araplar ve daha sonrada Rönensans geometricilerince uzun uzun incelendi

EKPHANTOS, SYRAKUSAİLİ (MÖ 500'e doğru)

Eski Yunan gökbilimcisi ve filozofu Syrakusaili Hiketas'dan dersler almıştır ve pythagorascı okulun görüşlerini benimsemiştir Pythagorascı ve atomcu görüşleri birbirine bağlamayı deneyip dünyanın kendi çevresinde döndüğünü kabul etmiştir

EUDOKSOS, KNİDOSLU (MÖ 406'ya doğru - 355)


Eski Yunan gökbilimcisi ve filozofu Bir süre Atina'da Eflatun'un derslerini izleyen Eudoksos, birbuçuk yıl kadar Mısır'da kalarak rahiplerin gizli bilimlerini öğrenmiştir Kyzikos'a gidip bir okul açarak ününü yaygınlaştırdıktan sonra Knidos'a döndü İlk orantılı doğrular kuramını bulup çağının kuramsal güçlüklerinin çoğunu çözmeyi sağlayan altın kesit kuramını ortaya koymuştur Eşmerkezli küreler kuramıyla güneç sistemindeki yıldızların hareketlerini açıklamaya çalıştı

EUKTEMON (MÖ V yy)


Eski Yunanlı gökbilimci Euktemon'un, Methon'la birlikte Atina'da yapılan ilk kesin güneş tutulması çevrimi hesaplarını gerçekleştirdiği, mevsimlerin eşitsizliğini bulduğu, 19 yıllık ay güneş çevrimini (Methon çevrimi denir) ortaya koyduğu sanılmaktadır

OİNOPİDES (MÖ V yy)


Eski Yunan gökbilimcisi ve matematikcisi Pythagoras okulundan olan Oinopides, güneş yılını yaklaşık 365 gün 9 saat olarak hesaplamıştır Tutulum düzleminin eğikliğini ilk olarak bulduğu sanılmaktadır

APOLLODOROS, BERGAMALI (MÖ 104'e doğru - 22)


Yunanlı hitabet hocası Roma'da ünlü bir okul kurdu, öğrencileri arasında Octavianus'da vardı Hitabeti bir sanat olarak değil, bir ilim olarak kabul ediyordu
 
Top