Meşrutiyet ikinci kez neden ilan edilmiştir?

Suskun

V.I.P
V.I.P
Ravel görüşmesi ve 2. meşrutiyetin ilanı
 • İngiliz kralı ile Rus çarı arasında yapılan görüşmenin ana konusu Makedonya'dır.
 • Makedonya ıslahat yapma koşuluyla Berlin Antlaşmasında Osmanlıya bırakılmıştır.görüşmede burada ıslahat yapılmadığı ileri sürüldü. Bu Osmanlının iç işlerine karışmak demekti.
 • Diğer yandan İngilizlerin Rusları Osmanlı üzerindeki politikalarında serbest bıraktığı iddiaları duyulunca ittihatçılar Makedonya'da isyan çıkarttı.
 • 1889da ittihadi Osmanlı cemiyeti kurulmuştu. Daha sonra adı ittihat ve terakki oldu.
 • Onlara göre meşrutiyet ilan edilirse Avrupa içişlerimize karışmaktan vazgeçecekti.(Enver Selanik, resneli Ahmet Niyazi monastınya ayaklandı)
 • İsyanın yayılmasından korkan 2. Abdülhamit 24 temmuz 1908de ilan etti.


2. meşrutiyet dönemi (1908-1920)

Siyasal gelişmeler:

 • İttihadi Muhammedi fırkası: resmi yayın organı Volkan (sahibi derviş vahdeti) ayaklanmanın kışkırtıcılığını yaptı.
 • Ahrar fırkası: önce ittihat ve terakki ile beraberken sonra karşılarına geçen prens Sabahattin çevresi kurdu.
 • Avcı taburları: propagandanın etkisinde kalan erler subaylarını tutuklayıp, isyana başladılar. Ordudan atılan alaylı subaylar.
 • Serbesti gazetesi: ittihat terakkiye sert muhalefet olan başyazarı öldürülür.
2. meşrutiyette yapılan değişiklikler:
 • Padişah mebuslar meclisinde anayasaya bağlılık yemini edecek.(kanun üstünlüğü ilkesi pekiştirilecek)
 • Padişah bakanlar kurulunun yalnızca başkanını seçecek.
 • Bakanlar kurulu mebuslar meclisine sorumludur.
 • Mebuslar meclisi başkanını kendi seçecek.
 • Meclis, padişah izni olmadan yasa önerme hakkına sahiptir.
 • Padişahın veto ettiği bir yasa tasarısını, meclis aynen kabul ederse padişah onaylamak zorundadır.
 • Padişahın meclisi feshi zorlaştırıldı.
 • Ekonomi, ticaret, barış antlaşmaları mebuslar meclisinin onayından sonra yürürlüğe girer.

31 mart olayı (13nisan 1909)

Nedenleri:

 • Meşrutiyetin dış politikada umulan tepkiyi göstermemesi sonucu muhalefetin güçlenmesi.
 • İttihat terakkinin yöntemlerine duyulan tepki.
 • Alman-İngiliz yanlılarının hesaplaşması.
 • Mektepli-Alaylı subay tartışması.
 • İttihatçıların iktidara mesafeli durması, bunun yerine meclisi mebusta etki olması.
 • İttihat karşıtlarının öldürülmesi.
 • Dinsel kışkırtmalar.
 • Avcı taburlarının denetlenememesi, propaganda etkileri altına girmeleri.

Sonuçları:
 • Avcı taburunun başlattığı ayaklanma kısa sürede yayılır.
 • Padişah isyana askeri müdahalede bulunmaz.
 • İttihatçılar Selanik'ten getirdikleri harekat ordusuyla isyanı bastırır.
 • Ayaklanmada rolü olduğu gerekçesiyle 2. Abdülhamit tahttan indirilir yerine 5. Mehmet Reşat geçirilir.
 • Anayasada yapılan değişiklikle padişahın yetkileri kısıtlanır.
 • Bu isyan mevcut yönetimi değiştirme amacıyla çıkarılmıştır. Mutlakıyete dönüş istediği için irticai bir karakter taşır. (din elden gidiyor propagandası) rejimi değiştirmeye yönelik olan ilk isyandır.
 • Mustafa kemal kurmay. Başkanı kol ağası.

2. meşrutiyette meydana gelen toprak kayıpları:
 • Bosna-hersek - Avusturya ilhak etmiştir.
 • Girit - Yunanistan'a bağlanmıştır. (1913'te kabul ettik)
 • Doğu Bulgaristan - bağımsızlığını ilan etmiştir. Doğu Rumeli'yi aldı
 
Top