Maden Mühendisleri İçin İş Olanakları

ZeyNoO

V.I.P
V.I.P
Maden mühendisleri aşağıdaki kurum ve kuruluşlarda iş bulma imkanına sahiptir:
 • Eti Holding Karadeniz Bakır İşletmeleri Türkiye Demir-Çelik İşletmeleri gibi metal madenleri işleten devlet kurumları ve bunlara bağlı müesseseler.
 • Türkiye Kömür İşletmeleri ve Türkiye Taşkömürü Kurumu gibi kömür madenleri işleten resmi kurumlar ve bunlara bağlı müesseseler.
 • Arama sondaj ve değerlendirme faaliyetlerinin yapıldığı Maden Tetkik Arama Enstitüsü ve benzeri kuruluşlar.
 • Metal ve kömür madenlerini işleten özel sektöre ait çok sayıda şirketler.
 • Mermer ve yapı taşı üreten özel sektör şirketleri.
 • Endüstriyel mineralleri işleten devlet ve özel sektör kurumları.
 • Çimento sektörüne hammadde sağlayan devlet ve özel sektör kurumları.
 • Kireç sektörüne hammadde sağlayan devlet ve özel sektör kurumları.
 • Kırmataş ve taş üreten devlet ve özel sektör kurumları.
 • Delme ve patlatma yoluyla yarmalar karayolu yapımı sualtı sıkıştırmaları barajlar kıyı doldurma vb. faaliyetlerde bulunan kurum ve kuruluşlar.
 • Tünel ve metro gibi yeraltı yapılarını yapan kurum ve kuruluşlar.
 • Maden hammaddeleri ithalat ihracat ve pazarlama şirketleri.
 • Maden makinalarını pazarlama şirketleri ve temsilcilikleri.
 • Maden işletmelerine malzeme ve yedek parça temin eden şirketler.
 • Devlet Planlama Teşkilatı gibi planlamacı kuruluşlar.

Bunlara ek olarak özellikle yönetim faaliyetlerinde ağırlıklı olarak maden mühendislerinin çalıştırıldığı ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar mevcuttur.
 

ZeyNoO

V.I.P
V.I.P
Günümüz insanına "müreffeh" bir yaşam sürdürebilmek için her halükarda yılda %40'ı yakıt hammaddelerinden oluşan 20 ton maden hammaddesini tükettirmek gerekmektedir. Bu ülkemiz ölçeğinde 1.3 milyar ton/yıl mertebesinde bir maden hammaddesi üretimine işaret etmektedir. Bu işaretin içeriği 15000 maden mühendisi olmakla beraber ülkemizdeki birkaç bin maden mühendisinin yarısı işsiz ve küskün dolaşmaktadır.

Mevcut ve vazgeçmeyi düşünmediğimiz değer yargılarını muhafaza ederek Ulusumuzu kalkındırmanın yegane yolu yukarıda ifade bulan maden hammaddesi miktarını üretmek ve yine yukarıda işaret edilen maden mühendisi kütlesini istihdam etmekten geçmektedir. Bununla beraber iki büyük etmen bu hedeflere ulaşılmayı engelleyici rol oynamaktadır. Bunlardan biri madencilik sektöründe devlet mülkiyetinin aşılamaması diğeri ise madencilerin etkili olması gereken çimento sanayisinin kireç sanayisinin seramik sanayisinin tuğla sanayisinin cam sanayisinin alçı sanayisinin kırmataş sanayisinin karayolu ve baraj faaliyetlerinin ve çevre teknolojisi uygulamalarının başka disiplinler tarafından kontrol altına alınmasıdır. Özellikle ikinci husus birinci hususun maden mühendislerini pasif hale getirmesinden kaynaklanmaktadır.

Bu şartlar içerisinde meslektaşlarımızın makul bir aşama yapması Maden Mühendisleri Odası'nın koordinatörlüğünde Maden Mühendisliği Bölümleri arası işbirliği ile aşılabilecektir.
 

ZeyNoO

V.I.P
V.I.P
TANIM

Yeraltında ve yer üstünde bulunan her tür enerji maden ve doğal gaz yatağının ekonomik bir biçimde işletilmeye elverişli olup olmadığına karar veren madenlerin işletilmesi için gerekli tesisleri tasarlayan yapımını gerçekleştiren ve işleten kişidir.

GÖREVLER

Maden sahalarını saptamak için jeolojik topoğrafik ve çevresel etkileri değerlendirir olası maden sahalarından örnekler aldırır maden yataklarının yerini rezerv miktarını ve özelliklerini saptar
Madenlerin çıkartılması için maden kuyusu su ve elektrik kaynakları gibi yer üstü tesis ve araçları planlarmaliyetini hesaplar
Üretim yöntemlerine göre kullanılacak makine ve teçhizatın tipini belirler
Yeraltında ve yerüstünde çalışmalar yürüten maden ve taş ocağı işletmelerine gözetmenlik yapar
Maden ve taş ocaklarında minerallerin tabi tutulduğu yıkama kırma ve ayırma gibi işlemleri planlar ve çalışmalarını gözetir.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

Pusula harita dedektör çekiç topoğrafik ölçüm aletleri gaz ölçüm cihazları.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Maden mühendisi olmak isteyenlerin;

Üst düzeyde akademik yeteneğe
Sayılarla akıl yürütebilme gücüne sahip
Kimya matematik fizik jeoloji konularına ilgili ve bu alanda başarılı
Başkaları ile iyi iletişim kurabilen başkalarını yönetebilen
Sorumlu sabırlı ve titiz
kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Maden mühendisi büro şantiye açık arazi ve yeraltı gibi o anda üzerinde çalıştığı projeye bağlı olarak çok çeşitli yerlerde çalışabilir. Maden mühendisleri jeologlarjeofizik mühendisleri maden teknikerleri ve işçilerle iletişim halindedirler.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Meslek elemanları maden arama ve çıkarma işlerini yapan yerli ve yabancı özel şirketlerde çimento fabrikalarında iş bulabildikleri gibi Türkiye Kömür İşletmeleri Maden Tetkik Arama Enstitüsü Karayolları Türkiye Demir-Çelik İşletmeleri Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü gibi kuruluşlarda da çalışabilirler.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi liseden sonra Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) ile girilebilen üniversitelerin mühendislik-mimarlık fakültelerinin "Maden Mühendisliği" bölümlerinde verilmektedir. Bölüme yeterli “Sayısal (SAY)” puanla girilmektedir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. Eğitim süresince; Fizik Kimya Matematik Ekonomi Teknik Resim Statik Maden Topoğrafyası Malzeme Mukavemet Maden İşletme Mineroloji Cevher Hazırlama İstatistik Bilgisayar Programlama Maden Yatakları Sondaj Tekniği Jeoloji Metalurji Elektroteknik Madenlerin DeğerlendirilmesiEndüstriyel Hammaddeler Kaya Mekaniği Maden Makineleri Tesis Yönetimi ve İşletmesi Kazı Makineleri ve Mekanizasyon gibi dersler verilir.

MESLEKTE İLERLEME

Maden mühendisleri lisans üstü çalışma yapabilirler araştırma görevlisi olarak üniversitede görev alanlar yardımcı doçent doçent ve profesör olabilirler. Kömür metal petrol doğal gaz sıvı ve yarı sıvı halindeki mineralleri yeryüzüne çıkarma konusunda uzmanlaşabilirler. Çalıştıkları kurum ve kuruluşların yönetim kademelerinde yer alabilirler.

BENZER MESLEKLER:

Jeoloji mühendisliği petrol ve doğal gaz mühendisliği metalurji mühendisliği maden teknikerliği.

BURS KREDİ VE ÜCRET DURUMU

Öğrenciler eğitimleri süresince çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanan kredi ve burslardan yararlanabilirler.
Kamu kesiminde görev alan maden mühendisleri Devlet Memurları Yasası hükümlerine göre maaş ve yan ödeme almaktadırlar. Ayrıca teknik hizmet sınıfına ödenen zam ve tazminatlardan yararlanırlar. Ortalama ücret asgari ücretin 3-5 katı arasında değişmektedir. Özel işyerlerinde kazanç işverenle karşılıklı görüşme ile belirlenmektedir.
 

ZeyNoO

V.I.P
V.I.P
6235 Sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Kanunu ve Ana Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak kurulan kamu tüzel kişiliğine sahip "TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI" Anayasa'nın 135. Maddesinde tanımlanan kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur.
Oda'nin amaçları şunlardır:
a) Doğal kaynakların bulunmasında işletilmesinde sanayinin gereksinimine uygun olarak hazırlanmasında ve pazarlanmasında ülke ve kamu yararı doğrultusunda madencilik politikaları üretmek bu hedefe ulaşmak için gerekli görülen tüm girişim ve etkinliklerde bulunmak
b) Maden mühendisliği mesleğinin gelişmesi üyelerinin hak ve yetkilerinin sağlanması meslek onurunun korunması için gerekli çalışmaları yapmak
c) Madencilik alanında her türlü bilimsel ve teknik etkinliklerde bulunarak bunları üyelerinin ve madencilik sektörünün yararına sunmak
ç) Maden mühendisliği mesleğini ve maden mühendislerini ülke içinde ve dışında temsil etmek ülke içindeki ve dışındaki meslek kuruluşları ve diğer kuruluşlarla ilişki kurmak ve gerektiğinde etkinliklerde bulunmak
d) Maden mühendisliği öğretim ve eğitiminin ülke gereksinimine göre planlı olarak gelişmesini sağlamak eğitim standartlarını geliştirmek amacıyla görüş bildirmek ve gerektiğinde ilgili kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak
e) Maden mühendisliği hizmetleri ile ilgili her türlü proje ve raporların hazırlanması işinin ve teknik uygulama sorumluluğunun yasal düzenlemelere bağlı olarak Oda tarafından belgelendirilmiş maden mühendisleri tarafından üstlenilmesini proje ve raporların Oda onayından geçmesini sağlamak
f) Madencilik sektörünün gereksinimi olan her aşamadaki teknik iş gücünün planlanması personelin yetiştirilmesi ve eğitilmesi konularında çalışmalar yapmak maden mühendislerinin gelişen teknolojilere ve değişen koşullara uyumunu sağlamak üzere meslek içi eğitim çalışmaları yapmak belge sertifika vermek ve bu madde hükümleri doğrultusunda her türlü yayını yapmak
g) Mesleğin uzmanlık konularını ve uzmanlık koşullarını belirlemek meslekte uzmanlık konusunda gerekli çalışmaları yapmak ve eğitimleri vermek üyelerin mesleki ve bilimsel çalışmalarına yaptıkları işlere ve tamamlayıcı öğrenimlerine dayanan uzmanlık dosyaları tutmak ve gerektiğinde kamu kuruluşlarına ve özel kuruluşlara uzmanlar önermek
h) İş güvenliği ve işçi sağlığı ile madencilik ve çevre konularında maden mühendislerinin yetki ve sorumluluklarını belirlemekölçüm test ve kontrollere bağlı olarak hazırlanacak raporların ilgili standartlara uygunluğunu sağlamak
ı) Üyelerinin iş ve sosyal güvenliklerini sağlayıcı etkinlik ve girişimlerde bulunmak
i) Ülke sorunları ve ortak mesleki çalışmaların sürdürülmesinde TMMOB�ye bağlı odalar sendikalar diğer meslek ve demokratik kitle örgütleri ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak ve ortak kararlar almak
j) Madencilik sektörü ile ilgili konularda meslekle ilgili bütün mevzuatı normları şartnameleri tip sözleşmeleri ve benzeri bütün evrakı incelemek gerekli değişiklikleri yapmak geliştirmek ve uygulamalarını denetlemek
k) Maden mühendisliği hizmetleri ile ilgili asgari ücretleri belirlemek tip sözleşmeleri oluşturmak ve belirlenen asgari ücretler doğrultusunda faaliyet gösterilmesi için gerekli her türlü tedbiri almak
l) Üyeler arasında dayanışmayı sağlamak ve haksız rekabeti önlemek
m) Madencilik mesleğinde gelenekselleşmiş ulusal ve uluslararası anlam içeren etkinlikler ve günlerin düzenlenmesi ile ilgili çalışmalarda bulunmak
n) Üyelerin teknik kültürel ve sosyal gereksinimlerini karşılamak amacıyla merkezde şubelerde ya da temsilciliklerde eğitim merkezi lokal yemekhane misafirhane gibi sosyal tesisler açmak kapatmak kiralamak işletmek
o) Üyelerinin bilimsel ve teknik etkinliğini artırmak mesleki sosyal ve kültürel etkinliklerde bulunmak araştırma grupları oluşturmak geziler düzenlemek kongre seminer sempozyum çalıştay panel ve benzeri toplantılar yapmak
ö) Maden mühendisliği eğitimini geliştirmek için yarışmalar düzenlemek burs ve ödüller vermek ve benzeri etkinliklerde bulunmak
p) Maden mühendisliği ile ilgili kitap gazete bülten dergi ve benzeri yayınlar çıkarmak
r) Odanın yukarıda sayılan amaç ve görevleri ile ilgili konularda yürütme ve yasama organlarında yapılacak çalışmalara katılmak görüş ve önerilerini bildirmek ve açıklamalarda bulunmak.
 
Top