Kadere mi demeli, iradeyemi dikkat etmeli!

MustafaCİLASUN

Özel Üye
Özel üye
Kal etmek için düşünmeli
Gerekçeleriyle hephal edip, kuşkulardan arileşmeli
Akıl ve izan niçin tevdi edilmiştir diye bir saalle müracaat edilmeli
Kati delillerle, ravilerin samimiyetlerinde ve aşkın vecdinde ki feyizle nefeslenmeli
Tercihin muvacehesi nedir
Her kanaat aklın ve fikrin tabi olduğu an değilmidir
Haline mudrik olunmayan kazalar elbette ki imtihan için bedeldir
Dikkat edilmesi gereken husus, şeri delillere ve iradede ki teslimiyete gerekçedir
Sünnetullah anlaşılmalıdır
Yoksa ilim merakın arı değil, nefsin durağı olarak kalacaktır
Hesap edilmeyen lahza niçin tuğyandır, nefesin müddetinden azat olmak hakmıdır
Ezelin ve ebedin hülalası ruhun firkati için farktır, kalp aşka eriştikçe bir vuslattır
Düşünmek bedelsiz olmaz
Azmin ve tedkikin olmazsa, idrakin vecdi haline müdrik olamaz
İhsan ve aşk aklın ve kalbin hulalasında buluşamaz, iraden için vesile bulmaz
Can maksatsız feda olur mu, aklın tutuklu kalması bahanesi bulunur mu, kaçılmaz
Nasıl keyfin için canlıysan
Heyecanını teskin etmek adına hangi hesabın turabıysan
Ruhunun ve kalbinin lisanını terennüm edecek kadar aşkın vecdine yakınsan
İraden için tutsak olma, zafiyetlerin derdiyle boğulma, yeisin halinden de yakınma
Şiddet ve asabiyet hardır
Kalbini virane kılan buhrandır, ruhun için kadavradır
Aklın adına heyezandır, izanın manasında ülfetsiz sancıdır, bulaşma
Ner kadar ehliyet sahibiysen, tercihlerin nispetinde hülasa edileceğini hiç unutma
Bahtına kahredenler
Bin hüzün ile ah edip acziyet içinde nefeslenen bedenler
Kendinin farkında olmayan, ahsen-i takvimin renğine boyanmayan kederler
Nasıl şevkin halinde dirilecek, azmin icmalinde istikbalde şekillenecek düşünmezler
Her arzu umut olamaz
Maksadını aşan niyetler felahın lahzasında bulunamaz
Hesapsız can, izansız kan, ruhundan bihaber insan, kalbini şehredemeyen utanmaz
İnsan kemale erdikçe edebin erkidir, kelamın hassasiyetinde fikirdir,rızasız olamaz


Mustafa CİLASUN
 
Top