Hazar imparatorluğu (650-985)

Suskun

V.I.P
V.I.P
Hazar İmparatorluğu, 5 ve 10. yüzyıllar arasında Karadeniz'in Kuzey kıyıları, Kiev'e kadarki bugünkü Ukrayna toprakları, Hazar Denizi'nin Kuzey ve Kuzeybatısını kaplayan geniş topraklarda hüküm sürmüş olan bir Türk Devletidir. İslamiyet'ten önce Türklerin tamamına yakını Şaman olmasına rağmen Hazarların yönetim kademesi Museviliği benimsemiştir.

Sibir Türkleri'nin ve bazı Göktürk boylarının devamı olan Hazarlar, Göktürk birliği döneminde Göktürklerin Batı kanadını oluşturmaktaydı. Göktürklerin yıkılmasından sonra bağımsızlaştı. 7. yy ile 10. yy arasında Hazar denizi ile Karadeniz’in kuzeyinde egemenlik kurdular.

Halife Osman'ın başında bulunduğu Araplarla ve Sasanilerle savaş yaptılar. İmparatorluk doğudan gelen Peçenekler sebebiyle zayıfladı ve Rus Knezliği tarafından yıkıldı.

EGEMENLİK ALANI

Kapladığı Alan: Kırım, Kafkasya, Dinyeper, Don, Volga arası.

DİN

Hazar Kağanlığı halkının bir kısmı batıdaki Bulgarların etkisiyle hristiyanlığı, bir kısmı güneydeki ülkelerin etkisiyle müslümanlık ve museviliği benimsediler. Yöneticiler ise musevi dinindeydi. Musevilik ve Müslümalık resmi din haline geldi. Hazarlarda 7 adet piskoposluk bölgesi olmasına rağmen Hristiyanlık resmi din haline gelmedi.

TÜRK TARİHİ AÇISINDAN HAZARLAR

Karadeniz’in kuzeyi ve Kafkasları Türkleştirdiler.
Hükümdar ve yönetim kesiminin sonradan Musevilik dinini seçtiği tek Türk kavmidir.
Dini hoşgörü egemen bir yapı oluşturdular.
Göktanrı dini dışında olmalarına rağmen Türklüklerini kaybetmediler, asimile olmadılar.
Araplarla ilk karşılaşan Türk devletidir.
Hazar Denizi'ne isimlerini verdiler.
Ruslar devlet örgütlenmelerinde ve ticarette Hazarları örnek almışlardır
 
Top