Hatme -i hacegan duası

Paradoks

... Elif ...
Özel üye
hatme -i hacegan duası


Bismillahirrahmanirrahim
-Elhamdulillâhi Rabbi’l-Alemin. Elhamdulillâhi hakka hamdihi ve senâihi vessalâtu vesselâmu ala hayri halkihi Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn.

-Allahumme belliğ ve evsil misle sevâbihi hazihil hatmeti’ş -şerifeti’l- mubareketi ba’del- kabûli minna, bi’l fadlı ve’l kerem hediyeten minna vasileten ila ravdeti menbais sıdki vessefa eşrefil vera Hazreti Seyyidina Muhammedinil Mustafa Sallahu Teâlâ aleyhi vesellem ve ila ruhi).

-Kullin min alihi ve evladihi ve ezvacihi eshabihi ve etbaihi ve zurriyetihi ve muhacirihi ve ensarihi (Ridvanallahu Teâlâ aleyhim ecmain ve ila ruhi).

-Kullin min sadati silsileti tarikatil aliyyetin Nakşibendiyyeti, vel Kadiriyyeti, ve Sehreverdiyyeti, vel Çestiyyeti, vel Kubreviyye (Kaddesallahu Teâlâ Esrarahum Ecmain ve ila ruhi)

-Şeyhina ve melazina ve kıdvetina ve imamina ve imami tarikati zil feydilcari ven nurissari eşeyhil behail Hakki vel hakikati veddin Hazreti Eşşeyh Muhammedinil Uveysiyyil Buhariyyi Elmağrufi bi Şahi Nakşibend (Kaddesallahu sırrehu ve ila ruhi).

-Menbail mearifi vel kemali seyyidis sâdâti esseyid Emir Kulâl (k.s.a.).

-El mukbili aleyke velimasi vakennasi Eşşeyh Muhammedinil Baba semmasi (k.s.a.).

-El valihi fi muhabbeti mevlahul ganiyyi Elma’rufi bi hazreti Azizan Hâce Aliyyir Ramiteni (k.s.a.).

-El mu’ridi anil muradid dunyeviyyi ve uhreviyyi Hazreti Eşşeyh Mahmudinil Inciriyyil Fağnevi (k.s.a.).

-El Mutessellihi anil hicabil beşeriyyi Hazreti Eşşeyh Arifir Rivegeri (k.s.a.).

-Kutbil evliyai ve burhanil esfiyai kamiid bid’ati muhyis sunneti şeyhil meşaihi Mevlana Hazreti Eşşeyh Abdulhâlık-i Gucduvanî (k.s.a.)

-Kutbil hakkani el Gavsi semedani Eşşeyh Ahmedil faruki serhendi el ma’rufi bil Imami Rabbani el Muceddidi li el fisâni (k.s.a.).

-Kutbi dairetil irşadi gavsissakaleyni alessadadi essâiri fillah erraki-ssacidi zilcenâhayni Hazreti Diyaeddin Mevlana Hazreti Eşşeyh Halid (k.s.a.).

-Menbail hilmi venurizzelami El hadi beynel aşairi Vel akvami Hazreti Siraciddinillezi Zehere min halefi Seyyidil enam Mevlâna Hazreti Esseyyid Abdillah (k.s.a.).

-Şeyhinel Gayrullezi bihinet tebaha Mevlanel ve kuri kubdil irşadi vel medari Hazreti Şihabiddin Mevlâna Hazreti Eşşeyh Seyyid Taha (k.s.a.).

-Sultanil Kuberail mutekaddimine Kıdvetil kuberail muteahhirine Gavsil Ammeti Vel haifin Kutbil eimmeti vessalikin Muğisil musteğisine Munisil ğurebai vel Aşikine Mevlana Şeyhinel Kamilil Mükemmilil uveysiyyi Mevlâna Hazreti Eşşeyh Seyyid Sibğatullahil Arvasi (k.s.a.).

-Sultanil arifine kutbil aktabil vasıline El muteşerrefi ila RABBIHIM alel vechil ehakki nasiriş şeriatil ğarrai kamiil Bid’atid darrai Müceddidi asaris selefi vettabiine ve mumehdihi bunyani Tarikatil Halefi vellahakine el mutesserrifi Alel itlak ellezi Lem yure lehu nezirun ba’det tefehhusifil afaki Katiin nisbeti anil mubtedit TAĞI Mevlâna şeyhinel Mukemmili Hazreti Eşşeyhi Abdurrahmani’t Taği (k.s.a.).

-Şeyhi Şeriati ve şehabzi tarikati ve burhanül hakikati el fani Fillah Vel Baki Billah El Mü’tasımi Bi Hablillah Mevlâna şeyhinel kamilil mükemmili Hazreti Eşşeyh Fethillah (k.s.a.).

-Camii kemalatil evliyail evveline ve mecmail adabı ve fuyudatil ağirine umdetil Islami ve müslimine umudil meşaihi bi ecmeıhim vessalikine durris semavati vel ardıyne siracil milleti veddini kehfi duafai vel mesakine kutbil e-immeti ves salikine Sultanil Aşikine Mevlâna Şeyhinel Kamilil Mükemmili Hazreti Eşşeyh Muhammed Diyauddin (k.s.a.).

-Varisi makamatil evliyai vel mürseline imamil mü’minine umdetil abidiyne ves Salikine muzhiriş şeriatil ğarrai muhyit tarikatin Nakşibendiyyetil beydai el Mutesellihi anil hicabil insiyyi el hazini li sırrıl menaviyyi Mevlâna şeyhinel kamilil mükemmili Hazreti Eşşeyh Ahmed’il Haznevi (k.s.a.).

-Sultanil cazibine Nuru hidayetil vasıline kutbil Ferdi lil Alemine naşiri Meslekil Ahmediyyeti fer’i şeceretiil Muhammediyyeti piri tarikati Nakşibendiyyeti Sahibis seciyyetil Mahmudiyyeti Essaki Min hıyadil bahaiyeti nasibil a’lamid Diniyyeti muhyi asari kubbari selefi vettabiine metleil himemi bil yakini Men heci saadeti lil musaddıkine Mevlâna Şeyhinel Kâmilil Mükemmilil Bilvanisi Mevlâna Hazreti Eşşeyh Gavsul-Âzam Abdulhâkim El Hüseyni (k.s.a.).

-Sultanil müslimine ve melazil müstecirine ve tacil mensurine ve muhibbil mahbubine ve meşaril müsteşerine ve irşadil mürşidiyne ve sırrıs sadıkiyne bihidayeti Rabbil Alemine el fatihi kunuzil ilmi ve dini el mustakırrı niş şeriatil ğarrai muhyit tarikatın nakşibendiyyetil beydai Mevlâna Şeyhinel Kamilil Mükemmili Bilvanisi Mevlana Hazreti Eşşeyh Seyyid Muhammed Raşid El Hüseyni (k.s.a.).

-Mazharişşemaili vessiyretil Muhammediyye, El vârisi Lidevletil Ahmediyye, El amili bidekâikı sünnetinnebeviyye, Fer’işşeceret-il hüseyniye, Sâhıbinneefsir-râdiyeti vel merdıyye, Ellâ vücûde lehü fîl vücûd, El mütedarrı-ı ilellâhi fî-r rukû’ı vessücûd, El câmi’ı beynel ılmi vettakvâ, El muhâlifi linnefsi vel hevâ, Mevlânâ şeyhinel kamilil mükemmili, El-hüseyni Mevlânâ hazret, Şahı Urfa Eşşeyh Seyyid Abdulbâki el-Bilvanisî (Kaddesellahü esrarahül aliye).

-Ennâhici menhece sâdâtınel kâmiliyn, Sıbti seyyidil enbiyâi vel mürselin, Neclil aktabî vel evliyâil müttakıyn, Nasıril ılmi vel ulemâil âmiliyn, Fehril etkıyâi ve mededittâibiyn, Fevzil ussâti ve irşâdil müznibiyn, El kâimi binnasri vel fethil mübiyn, El mensûri min tarafi rabbil alemiyn El mu’tasımi bissünneti vel kitabilmübiyn, El kevserir rahiykı lil müslimiyn. Mevlâyî ve şeyhî ve seyidî ve senedî Ve menbihi temessükî ve aleyhi itimâdî Ve bihi iftihârî ve minhü istimdâdî ve kurrati Aynî Mevlânâ şeyhinel kâmilil mükemmili hazreti Şahı Bilvanisi Eşşeyh Seyyid FEVZEDDiN el-Hüseynî (Kaddesellahü esrarahül aliye).

-Küllin mines sadati vel hulefai vel muridine vel muhibbine vel mahbubine vel mensurine vel muntesibine ilahazihit tarikatil aliyyeti ve sairit turuki.

-Allahumme ic’lal misle sevabiha mektuben fisahifeti a’mali küllin verfa’biha derecati küllin ve a’li biha fi a’lai ılliyyine menzileti küllin vezidna biha muhabbeten inde cenabi küllin ve efid aleyna min berekati küllin veetmim lena süluke hazihit tarikatil aliyyeti vevefikna limardati Şeyhina ve imtisali evamirihi ve ictinabi menahihi verzuknel bekae bike ba’del fenai fike ala kıdemi sadatinas salikine fiha.

-Alahümmeğfir lena hatayana ve eclibna ila mehabbetike bi muhabbeti evliyaike verzukna tevfike vel istikamete ala dinike ve taatike birahmetike ya erhamerrahimine (amin velhamdulillahi Rabbil alemin).

ELEMNEŞRAHLEKE SURESi

Elem neşrahleke sadrak. Ve veda’ne anke vizrak. Ellezi enkada zahrak. Verafa’na leke zikrak. Fe inneme’al-usri yüsrâ, inne me’al-usri yüsrâ, Fe iza ferağte fensab. Ve ila rabbike ferğab.

Altı cizgili olanları peltek veya kalın boğazdan gelerek okumamız gerek.
 
Top