• Merhaba Ziyaretçi.
  "Siyah Beyaz" konulu fotoğraf yarışması başladı. İlgili konuya BURADAN ulaşabilirsiniz. Sizinde bu yarışmaya katılamanızı isteriz.

Felsefe Düşüncenin Özellikleri

brunette

Üye

testtesttest

FELSEFİ DÜŞÜNCE​

Bilgi, insan yaşamının devam edebilmesinde başta gelen varoluş koşullardandır. İnsanın binlerce yıllık uğraşısının ürünüdür. Bu durum farklı yaşam katmanları, uzmanlık alan bilgilerin bazı ortak özellikleri ve sürekliliği olduğunu göstermektedir.
Felsefi düşünce tarzına atfedilen üzerinde uzlaşılmış belli başlı özellikler vardır. Bunlar;

1) SORGULAMA
 • Felsefede bir problemi çözmenin ilk adımı soru sormaktır.
 • Sorgulama; bir amaca yönelik, soruları sistemli bir şekilde sorarak anlamaya çalışma ve gerçeğe ulaşma çabasıdır.
2) MERAK ETME
 • İnsanı yeni arayışlara sürükleyen zihin durumudur.
 • Merak; Bilim ve felsefenin temelinde yer alan ve zihni harekete geçiren bilme isteğidir.
 • Felsefede merak, yaşamını tanımayı istemek ve onu anlamaya çalışmak olarak da anlaşılabilir.
3) ŞÜPHE DUYMA
 • Yeni sorulara kapı açar.
 • İnsanların dünyaya farklı açılardan, farklı bir bakış açısı geliştirmeye olanak sağlar.
 • Bir düşünceyi körü körüne kabul etme, felsefeye uygun olmayan bir tavırdır.
 • Felsefi düşüncenin belli bir amacı ve sistemi vardır.
 • Gelişigüzel değildir
4) HAYRET ETME
 • Felsefedeki hayret etme şaşırma anlamındaki hayret etmeden farklı bir anlam içerir.
 • Filozof, her şeyi ilk defa görüyormuş gibi ona şaşırabilen insandır.
5) YIĞILIMLI İLERLEME
 • Filozoflar, felsefenin ortaya çıktığı çağdan bu yana benzer sorulara farklı yanıtlar vermiştir.
 • Bu ilerleme, bilimdeki gibi niceliksel bir birikim değildir.
 • Felsefi düşünce; sanat, bilim ve daha birçok alandaki bilgilerin oluşum ve artışını sağlamıştır.
 • Birbirini etkileyen filozoflar, ortak bilgi birikimine katkıda bulunmuştur.
 • Felsefe yığılarak, bilim birikerek ilerler.
6) ELEŞTİREL OLMA
 • Eleştirel olma; herhangi bir düşünceyi ya da görüşü ele alırken onu olduğu gibi kabul etmek yerine akıl süzgecinden geçirmektir.
 • Bir bütünü parçalara ayırma, iyi ve kötü yanlarını ortaya koyarak değerlendirme eleştirel olmanın temel şartlarındandır.
7) REFLEKSİF OLMA
 • Filozof, düşündüğü şeyleri tekrar düşünür,
 • Düşündüğü şeyleri sorgular, eleştirir.
8) RASYONEL OLMA
 • Rasyonel olma; akılcı veya akılsal olma anlamına gelir.
 • Felsefe, konu ve yöntem açısından akılsal bir uğraştır.
 • Rasyonel olma, felsefenin zihinsel bir etkinlik olmasının yanında akıl ilkeleri ve akıl yürütme kurallarına uygun olması anlamlarına da gelmektedir.
9) SİSTEMLİ OLMA
 • Çeşitli konularla alt konuların birbirine bağlı olduğu bir bütünü dile getirir.
 • Bu model içerisindeki düşünceler birbiri ile aşamalı ve bağlantılıdır.
 • Bu bağ bütüncül bir bakışın da temelini oluşturur.
10) TUTARLI OLMA
 • Düşünce basamaklarının birbirine zıt düşünceler içererek birbiriyle çelişmemesi yani uygun olması anlamına gelmektedir.
 • Bir görüşü oluşturan temel düşünce basamaklarının birbiri ile çelişmemesi veya birbiri ile uyumlu olması tutarlığı güçlendirir.
11) EVRENSEL OLMA
 • Felsefi soruların bulunduğu çağı aşması ve herkes için geçerli olma durumudur.
 • Felsefede yanıtlardan çok, soruların evrenselliğinden bahsetmek mümkündür.
 
Top