Eşit Ağırlık Bölümü Meslekleri

BeReNN

Alyam?
Özel üye
AİLE EKONOMİSİ VE BESLENME ÖĞRETMENLİĞİ

Bölümün amacı yaygın eğitim kurumlarına pratik kız sanat okullarına mesleki alanda branş öğretmeni yetiştirmektir. Bu bölümün bitirenler kız meslek liseleri pratik kız sanat okulları ve halk eğitim merkezlerinde öğretmenlik yapabilirler.

AKTÜERYA

Programın Amacı


Aktüerya programının amacı sosyal güvenlik kurumlarında ve sigorta şirketlerinde çalışacak elemanları yetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

Aktüerya programında matematik istatistik sosyoloji hukuk iktisat alanları ile ilgili çeşitli derslerden başka insan kaynakları yönetimi pazar yönetimi hayat sigortacılığı vergi analizi finansal piyasalar ve kurumlar sigorta sözleşmeleri emeklilikte sosyal güvenlik teorisi vergi mevzuatı gibi dersler okutulur ve bir proje çalışması yaptırılır.

Gereken Nitelikler

Aktüerya programına girmek isteyenlerin analitik düşünme gücüne sahip matematik ve ekonomiye ilgili ve bu alanlarda başarılı ayrıntı ile ilgilenmekten sıkılmayandikkatli ve yeniliklere açık kimseler olmaları gerekir.

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler

Mezunlar "Aktüer" ünvanı ile görev alabilirler. Aktüerlerin başlıca görevi sigorta programları hazırlamaktır. Aktüer yangın kaza ve özellikle ölüm gibi felaketlerin görülme sıklığına bakarak bunların gelecekte ortaya çıkabilme olasılığını hesaplar ve sonuçları tablo ve grafiklerle gösterir; bunlara dayanarak çalıştığı sigorta şirketinin veya sosyal güvenlik kurumunun yükümlülüklerini tarifelerini belirler.

Çalışma Alanları

Aktüerler sigorta şirketlerinde Emekli Sandığı Sosyal Sigortalar Kurumu gibi resmi sosyal güvenlik kurumlarında görev alırlar. Türkiye'de endüstri ve ticaretin gelişmesi ile bu alanda yetişmiş insan gücüne ihtiyaç artmaktadır.

ANTROPOLOJİ

Genel tanımıyla insan ve insan gruplarının incelenmesini ele alan bir programdır.Bir grubun kişilikle ilişkileri açısından ele alınan inanç ve kurumların çeşitli iktisadi sistemlerin insanlarda görülen biyolojik farklılık ve çeşitliliklerin ve aynı zamanda iktidar gruplarının işleyişini konu almaktadır.

AVRUPA TOPLULUĞU

Programın Amacı


Avrupa Topluluğu programının amacı Gümrük Birliği süresinde ve tam üyelik halinde çeşitli kamu ve özel sektör kuruluşlarının bünyelerinde yapmaları gereken değişiklikleri gerçekleştirecek ara insan gücünü yetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler


Avrupa Topluluğu programında iktisat temel hukuk bilgisayar Avrupa Birliği (AB) hukuku AB Tarihçesi AB Türkiye İlişkileri AB'nin gümrük kodu ve idari formaliteleri gümrük birliğinin temel esasları AB'nin ortak tarım politikası AB'de ortak ticaret politikası ve devlet yatırımları gibi dersler okutulmaktadır.

Gereken Nitelikler

Avrupa Topluluğu programında okumak isteyenlerin sosyal bilimlere özellikle ekonomi sosyoloji hukuk konularına ilgili ve bu alanda başarılı topluluğa üye ülkelerden herhangi birinin dilini bilen ve öğrenmeye istekli olan genel kültür düzeyi ve başkaları ile iletişim kurabilme yeteneği gelişmiş kimseler olmaları gerekir.

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler

Avrupa Topluluğu programını bitirenlere Avrupa Topluluğu Meslek Elemanı" ünvanı verilir. Avrupa Topluluğu meslek elemanı çalıştığı kurumda gümrük birliğine giriş sürecinde yaptırılması gereken mevzuat (yönetmelik yönerge vb.) değişikliklerini belirleyip uygular. Avrupa Birliği ülkelerinin ekonomik mevzuatını işler ve gerekli uyum işlemelerini yapar. Görüldüğü gibi bu meslek elemanları kapalı ortamlarda hukuk ve iktisat konuları ile ilgili büro işleri yapmaktadır.

Çalışma Alanları

AT programı mezunları çeşitli meslek odaları kamu ve özel sektörde faaliyet gösteren kuruluşların AB birimlerinde şubelerinde AB ile ilgili konularda araştırma ve danışmanlık yapan vakıf ve şirketlerde dış ticaret firmalarında Gümrük müşaviri olarak çalışabilmektedirler.

BANKACILIK

Programın Amacı


Bankacılık programının amacı bankalarda ve çeşitli firmaların para kaynakları ile ilgili birimlerinde çalışacak elemanları yetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

Bankacılık programında matematik hukuk iktisat istatistik ve muhasebe alanlarındaki derslerden başka kredi politikası yatırım bankacılığı finansal piyasalarda modelleme ve tahmin merkez bankacılığı ticari bankalarda finans yönetimi banka muhasebesi ve raporlama mali hukuk ve vergi politikası gibi dersler okutulmakta ve proje çalışması yaptırılmaktadır.

Gereken Nitelikler

Bankacılık programında okumak isteyenlerin matematik ve ekonomiye ilgili ve bu alanlarda başarılı başkaları ile iyi iletişim kurabilen sabırlı dikkatli ve yeniliklere açık kimseler olmaları gerekir.

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler

Bankacılık programını bitirenlere lisans diploması verilir. Mezunlar kamu sektöründe ve özel sektörde müşteri temsilcisi banka müfettişi dealer gibi ünvanlarla görev çalışırlar ve bankaların çeşitli işlemlerini yürütürler.

BANKACILIK VE FİNANS

Bankaların finansal yönetiminde kullanılan temel kavram ve teknikler bölümün kapsamını oluşturur. Bu kapsamda finansal tablolar finansal analiz araçları finansal planlama ve denetimi faiz hesapları paranın zaman değeri yatırım kararları kâr dağıtım kararları çalışma sermayesinin yönetimi uzun süreli finanslama ve sermaye piyasaları incelenir.

ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ


Programın Amacı

Çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri programında işçi-işveren ilişkileri sosyal güvenlik endüstriyel demokrasi servet ve gelir politikası uluslararası planda sosyal politika konularında eğitim yapılır.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler


Üniversitelerin bu programında hukuk ekonomi maliye işletmecilik ve yönetim bilimlerine ilişkin derslerle matematik sosyal düşünceler ve sosyal politika tarihisosyal politika çalışma ekonomisi sendikacılık sosyal güvenlik endüstriyel demokrasi gelir ve servet dağılımı ücretler kentleşme ve konut politikası Türkiye ekonomisi ve sosyal yapısı kooperatifcilik çalışma sosyolojisi ve psikolojisi istatistik gibi dersler okutulur.

Gereken Nitelikler

Bu alanda öğrenim yapmak isteyenlerin ekonomi ve sosyolojiye karşı ilgili üstün akademik yeteneğe ve ikna gücüne sahip ve insanlarla iyi ilişkiler kurabilen kimseler beklenir.

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler

Çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri programını bitirenler "Çalışma Ekonomisti" ünvanı ile iş piyasası sosyal sigorta iş mevzuatı toplu sözleşme ve sendikacılık konularında araştırma ve incelemeler yaparak öneriler geliştirirler. Çalışma ekonomistleri ayrıca devletin genel sosyal politikası ile sosyal güvenlik ve endüstri ilişkileri politikasının planlanma düzenlenme ve geliştirilmesinde; ilgili bakanlık ve kamu kuruluşlarında sosyal işlerin düzenlenme ve yürütülmesinde; kamu iktisadi teşebbüsleri ve özel sektör işletmelerinin çalışma işçi-işveren ilişkileri ile diğer sosyal işlerinin düzenlenmesi ve yönetiminde de etkili bir rol oynarlar.

Çalışma Alanları

Bu alanda öğrenim görenler DPT'de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yurtdışı ve yurtiçi ünitelerinde SSK Bağkur T.C. Emekli Sandığı gibi sosyal güvenlik kurumlarında müfettiş veya uzman olarak kamu iktisadi teşebbüsleri ve özel işletmelerin endüstriyel ilişkiler ve sosyal işler bölümlerinin yöneticilik ve danışmanlık hizmetlerinde çalışabilirler. Çalışma ekonomistlerinin önemli bir çalışma alanı ise sendikalarda danışmanlıktır. Çalışma ekonomistleri ayrıca kamu yönetimi iktisat ve işletme bölümleri mezunlarının çalışabilecekleri öteki alanlarda da görev alabilirler. Özel sektörde ilerleme kişisel yeteneğe ve yabancı dil bilmeye bağlıdır. Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler Açıköğretim fakültesine bağlı olarak eğitim verilen bu bölümde işçi-işveren ilişkileri iş hukuku gelir politikası gibi alanlarda uzman yetiştirilir.

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ

Amacı branşında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarına öğretmen yetiştirmektir. Bu bölümü bitirenler kız meslek liseleri veya anaokullarında öğretmen olarak çalışabilirler. Kendilerine ait işyeri açabilirler.

DENİZCİLİK İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ


Programın Amacı


Denizcilik işletmeciliği ve yöneticiliği programının amacı deniz taşımacılığının işletme ve yönetimi alanında çalışacak insan gücünü yetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler


Deniz işletmeciliği ve yöneticiliği programında eğitim süresi 4 yıldır. Bu programda matematik istatistik hukuk ekonomi deniz ticaret hukuku muhasebebilgisayar vb. dersler okutulur.

Gereken Nitelikler


Deniz işletmeciliği ve yöneticiliği alanında çalışmak isteyenlerin sosyal bilimlere özellikle ekonomi ve işletme konularına ilgi duyması ve bu alanda başarılı bir yabancı dil öğrenmeye hevesli ve yetenekli başkalarını ikna edebilen girişimci yaratıcı açık havada çalışmaktan ve uzun süre deniz yolculuklarından hoşlanan bir kimse olması gerekir.

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler

Deniz işletmeciliği ve yöneticiliği programını bitirenlere "Denizcilik İşletmecisi" ünvanı verilmektedir. Denizcilik işletmecisi çalıştığı işletmede para malzeme ve insan gücünün en verimli şekilde kullanılması ve gemilerin kârlı bir biçimde çalıştırılması için yönetim planı düzenler; çalışmaları denetler gemilerin yük ve yolcularını tam kapasite ile çalışacak şekilde artırmak için önlemler alır; çalıştığı işletmeye bağlı olan veya olmayan gemi yük yolcu hareketlerinin bağlantı ve organizasyonunu sağlar.

Çalışma Alanları

Denizcilik işletmecisi ve yöneticisi Ulaştırma Bakanlığına veya özel deniz taşıma şirketlerine bağlı gemilerde ve limanlarda çalışabilir.

DENİZCİLİK İŞLETMELERİ YÖNETİMİ


Deniz taşımacılığı işletme ve yönetimi alanında çalışacak insan gücü yetiştirilir. Denizcilik işletmecisi çalıştığı işletmede para malzeme ve insan gücünün en verimli şekilde kullanılması ve gemilerin kârlı çalıştırılması için yönetim planını düzenler çalışmaları denetler gemilerin yük ve yolcu hareketlerinin bağlantı ve organizasyonunu sağlar. Ulaştırma Bakanlığına veya özel deniz taşıma şirketlerine bağlı gemilerde ve limanlarda çalışılabilir.

EKONOMETRİ

Programın Amacı


Ekonometri programı iktisat kanunlarının niceliksel (kantitatif) olarak ortaya konması ve çeşitli iktisat sorunlarının niceliksel olarak incelenmesi uygun kararların alınması gibi konularda eğitim yapar.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

Ekonometri programında eğitim süresi 4 yıldır. Bu programda okutulan derslerde daha çok iktisadi konulara uygulamalı olarak da matematik istatistik yöneylem ve bilgisayar konularına ağırlık verilir.

Gereken Nitelikler

Ekonometri programına girmek isteyenlerin her şeyden önce sayısal düşünme yeteneği yüksek sayılarla uğraşmaktan sıkılmayan sosyal olaylara ilgili ve disiplinli çalışmaya alışkın kimseler olmaları gerekir.

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler

Ekonometri bölümünü bitirenlere kimseler "Ekonometrist" ünvanı ile görev yaparlar. Ekonometristler lisans öğrenimi boyunca iktisat öğrencilerinin aldıkları önemli temel ve uygulamalı iktisat derslerinin çoğunu aldıkları için iktisat mezunlarının çalışabileceği tüm alanlarda çalışabilir ve aynı veya benzer işleri yapabilirler. Buna ek olarak aldıkları dersler daha çok sayısal bilgilere dayalı olduğu için çalıştıkları kamu veya özel sektör kuruluşlarının araştırma birimlerinde mikro ve makro iktisatuluslararası iktisat ve yöneylem alanlarında uygulamaya dönük araştırmalar yapabilirler.

Çalışma Alanları


Bu bölümü bitirenler iktisat yönetim ve işletme mezunlarının çalışabileceği tüm alanlarda çalışabilirler; ancak daha çok bu alanların uygulama birimlerinde görev alırlar.

EKONOMİ

Bu bölümde insanların gereksinimlerini karşılayan mal ve hizmetlerin nasıl bölüşüldüğü üretimin temel unsurları olan işgücü (emek) doğal sermaye ve girişimin önemi tüm yönleri ile açıklanır. Ayrıca devletin ekonomik yaşamdaki görevleri üzerinde de durulur. Mikroekonomi bölümünde tüketicilerin ve ticari kuruluşların davranış biçimleri incelenir. Makroekonomi bölümünde ise ülke ekonomisinin işleyişi bütünüyle ele alınır. Mezunlar açılan sınavları başardıkları taktirde DPT'deSayıştay'da Maliye ve Gümrük Bakanlığında denetçilik ve müfettişlik görevleri alabilecekleri gibi bankalarda da aynı görevlerde çalışabilirler. Kazanç devlet sektöründe yürürlükteki yasalara özel sektörde yürürlükteki yasalarla özel sektörde ise sözleşmelerle saptanır.

ENFORMATİK

Enformatik bilgi işlem dayalı işletmeciliktir. Daha açık bir deyişle verilerin toplanması değerlendirilmesi bilgiye dönüştürülmesi bilgilerin akışının sağlanması ve bu bilgilerden yararlanılması bu eğitimin başlıca amaç ve alanını oluşturur. Enformatik eğitiminin bilgisayar mühendisliğinden farkı: Bilgisayar mühendisleri daha çok ondan işletme fonksiyonlarını (görevlerini) yerine getirme ve işletme içi eğitimin sağlanması konularında bir araç olarak faydalanırlar. Mezunlar çeşitli kamu kuruluşlarının ve özel kuruluşların bilgi sistemlerinin kurulması analizi geliştirilmesi ve bu sistemlerin bakım hizmetlerinde görev alabilirler. Donanım ve iletişim sistemlerinin pazarlanmasında kullanıcıların karşılaştıkları problemlerin çözümünde ve onların eğitimine destek olunmasında görev alabilirler. Ayrıca işletme içindeki departmanlarda bilgi işlem görevlerinde çalışabilirler.

FELSEFE

Programın Amacı


Felsefe programının amacı maddenin bilginin kapsamı ve kaynağı insanın dünyadaki yeri ve rolü iyi doğru ve güzelin ne olduğu gibi problem alanlarında düşünce üretebilecek elemanları yetiştirmek ve bu alanda inceleme araştırma yapmaktır.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler


Üniversitelerin felsefe programlarında başlıca dallar genellikle sistematik felsefe felsefe tarihi bilim tarihi ve mantık başlıkları altında toplanır.

1. Sistematik Felsefe ve Mantık

Sistematik felsefe "varlığın ve bilginin kaynağı güzel iyi ve doğrunun ölçüsü nedir?" gibi sorulara tarihsel süreç içinde verilmiş cevapları tartışır.

2. Felsefe Tarihi

Evren-toplum-insan üzerine geliştirilen düşünceleri tarih sırasıyla ve tarih yöntemiyle inceleyip karşılaştırarak değerlendirir.

3. Bilim Tarihi


İnsan düşüncesinin en önemli ürünü olan bilimin başlangıcı gelişimi; bilim felsefe din teknoloji ilişkisini toplumlararası bilgi alışverişi bağlamında ele alır.

Gereken Nitelikler

Bu bölüme girebilmek için normalin üzerinde bir akademik yeteneğe sahip temel bilimler ve sosyal bilimler alanında başarılı olmak soyut konularla uğraşmaktan hoşlanmak ve her şey den önce entelektüel gelişmeyi amaçlamak gerekir.

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler

Felsefe bölümünü bitirenlere felsefe lisans diploması verilir. Bir felsefeci mümkün olduğu kadar çok değişik alanlarda okur okuduklarını tartışır ve fikir üretmeye çalışır.

Çalışma Alanları


Felsefe bölümü mezunları başta Milli Eğitim Bakanlığı Kültür Bakanlığı olmak üzere bakanlıkların eğitim ve kültür ile ilgili birimlerinde TRT'de üniversitelerdekamu kuruluşları ile özel kuruluşların eğitim kültür insan ilişkileri planlama ve değerlendirmeyle ilgili birimlerinde değişik kadro ünvanları ile çalışma imkânı bulmaktadırlar. Öğretmenlik sertifikası olan mezunlar liselerde öğretmenlik yapabilirler. Düşünce üretebilme ve bunları yazılı olarak aktarabilme yeteneği olanlar yazar olarak basında iş bulabilirler; yeteneklerini kanıtlayanların isterlerse akademik çalışmaya yönelme olanakları da vardır.

FELSEFE GRUBU ÖĞRETMENLİĞİ


Bu bölümde ortaöğretim kurumlarında felsefe gurubu derslerini verebilecek öğretmenler yetiştirme amacına yönelik eğitim ve araştırma yapılmaktadır. Felsefe grubu öğretmenleri liselerde psikoloji sosyoloji felsefe ve mantık derslerine girerler. Mezunları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kura ile atanırlar.

HUKUK

Programın Amacı

Hukuk programının amacı toplumda bireylerin birbirleri ile ve devletle veya devletlerin birbirleriyle ilişkilerini düzenleyen yasaların uygulanması sırasında ortaya çıkacak anlaşmazlıkların çözümü konusunda çalışacak hukukçuları yetiştirmek ve bu alanda araştırma yapmaktır.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

Hukuk programında hukuk felsefesi ve sosyolojisi Türk hukuk tarihi anayasa hukuku Roma özel hukuku medeni hukuk idare hukuku devletler umumi hukukuİslam hukuku borçlar hukuku ceza hukuku ticaret hukuku ve vergi hukuku gibi meslek dersleri verilir.

Gereken Nitelikler


Hukuk fakültesinde başarılı olabilmek için öğrencinin lisede aldığı felsefe mantık sosyoloji kompozisyon ve Türkçe derslerinde başarılı olması beklenir. Hukuk fakültesi mezunları hangi alanda çalışırlarsa çalışsınlar üstün bir akademik yeteneğe ikna gücüne sağlam bir mantık ve seziye sahip olmalıdırlar. Hukuk fakültesine girmek isteyenler hukukun sorumluluğu çok fazla olan bir meslek alanı olduğunu sürekli çalışma okuma ve araştırma gerektirdiğini öncelikle kabul etmelidirler. Sabır ve anlayış da bu alanda başarı için gerekli niteliklerdir.

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler


Hukuk fakültesinde 4 yıllık lisans programını tamamlayanlar daha sonra yaptıkları stajın konusuna göre genellikle "Hakim" "Savcı" ve "Avukat" ünvanları ile çalışmaktadırlar. Bir kısmı da "Danışman" olarak görev yapar. Hakim mahkemede vatandaşlar arasında çıkan anlaşmazlıkların hukuk kuralları çerçevesinde çözülmesine çalışır. Hakim veya savcı olabilmek için bir hukuk fakültesini bitirdikten sonra mahkemelerde staj yapmak gereklidir. Hakim veya savcı olmak isteyen bir kimse hukuk fakültesini bitirdikten sonra Adalet Bakanlığına başvurur. İsteklilerin ihtiyaçtan fazla olması halinde stajyer atamalarında hukuk diplomasının derecesine bakılır. Aynı dereceye sahip olanlar arasında önce başvuranlar sonrakilere doktora yapmış olanlar hepsine tercih edilir. Stajyerlik dönemini bitirenlerin atanacakları yer kura ile belirlenir Hakimlere ve savcılara kendi yasaları hükümlerince bazı maddi ayrıcalıklar tanınmıştır. Bu ayrıcalıklar iki yılda bir ilerleme (diğer memurlar 3 yılda bir derece ilerlemesi yapar) maaşlarının yarıdan fazlası kadar tazminattır. Hakimlerin görevleri gereği siyasal etkilerden uzak tutulmaları ve kendilerini güvenlikte hissetmeleri için bazı önlemler alınmıştır. Sözgelişi kendileri istemedikçe hastalık veya yüz kızartıcı bir suç işlemiş olma durumları dışında Anayasa'da gösterilen yaştan önce işten çıkarılamazlar emekliye ayrılamazlar. Avukatlık genellikle serbest yürütülen bir meslektir. Avukatlar insanların hukuki sorunlarıyla uğraşırlar. Avukat kendisine başvuranın şikayetini dinler gerekirse davanın açılması için yol gösterir savunmayı hazırlar ve mahkemede yargıca yazılı ya da sözlü olarak sunar davayı kovuşturur gerekirse olay yerine gidip keşif yapan mahkeme heyetine katılır. Avukat olmak isteyen bir kimsenin hukuk fakültesini bitirdikten sonra bir yıl staj yapması gerekir. Staj süresinin yarısı mahkemelerde yarısı tecrübeli bir avukatın yanında geçer. Eğitimini başarı ile tamamlayan bir avukat bir yazıhane açarak dava kabul etmeye başlayabilir. Bazı avukatlar kamu kuruluşlarında ve özel kuruluşlarda avukat veya hukuk müşaviri olarak görev alırlar. Her avukatavukatlık mesleğini yürütmek için meslek üyelerinin çalışmalarını denetleyen bir kuruluş olan Türkiye Barolar Birliğine kaydolmak zorundadır. Avukatlık mesleğinde iş bulma olanağı; bulunulan bölgenin ekonomik ve toplumsal koşullarına ve avukatın yeteneklerine bağlıdır. Bunun dışında hukuk fakültesini bitirenler hukuk danışmanlığı müfettişlik hariciye meslek memurluğu gibi mesleklerde de iş bulabilmektedirler.

İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI[Devlet Üni olarak Sadece Hacettepe Üni alıyor diye biliyorum... Diğerleri Özel bir kaç üni. var bunun dısındakiler Genel yetenek sınavı ile alıyor. Bilginize.]

Programın Amacı

İç mimarlık programının amacı insanın ihtiyaçlarına ve eldeki malzemenin niteliğine uygun olarak iç mekânın düzenlenmesi ve mekâna özgü mobilyaların özgün biçimlerinin tasarımı ile ilgili konularda eğitim ve araştırma yapmaktır.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

İç mimarlık programının amacı insanın ihtiyaçlarına ve eldeki malzemenin niteliğine uygun olarak iç mekânın düzenlenmesi ve mekâna özgü mobilyaların özgün biçimlerinin tasarımı ile ilgili konularda eğitim ve araştırma yapmaktır.

Gereken Nitelikler


Bu alana girmek isteyen lise öğrencileri kendilerini özellikle resim genel kültür sosyoloji sanat tarihi ve insan bilimleri alanlarında iyi yetiştirmelidirler. Ayrıca kişinin normalin üstünde bir akademik yeteneğin yanında düzgün şekil çizebilme düşüncesini ifade edebilme gücüne sahip yaratıcı bir kimse olması gereklidir. İç mimar toplumdaki tüm işlevler ile ilgili tasarımlara yöneleceği için genel kültürü geniş yenilikleri izleyen insanlar arası ilişkilerde inandırıcı ve uyumlu olmalıdır.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

İç mimarlık programında mezun olanlara "İç Mimar" unvanı verilir. İç mimarlık Türkiye Mühendis ve Mimarlar Odası Birliğine bağlı İç Mimarlık Odası içinde yer alır. İç mimarlar mekan tasarımında ilk araştırmalardan yapının bitimine kadar mimarlık ekibinin içinde yer alırlar ve mekânların konum boyut ve ekipmanlarını araştırırbelirler ve tasarımlarını hazırlarlar. Ayrıca yapıların yeniden düzenlenmesi ve işlevlere yönetilmesi konularında her türlü araştırma ve tasarımları yaparak projelerini düzenlerler. İç mimarlar endüstri içinde mobilya tasarımcısı olarak da görev alırlar. Kültür kalıtı ve eski eser yapılarının korunması ve yeniden kazanılması konularında her türlü restorasyon ve tasarım çalışmaları da iç mimarların uğraşlarıdır.

Çalışma Alanları

İç mimarın çalışma alanı tasarım aşamasında büro; uygulama ve denetim aşamasında yapılar; malzemelerin yapım aşamasında atölyeler ve fabrikalardır. İç mimarlar yürürlükteki kanun ve sözleşme hükümlerine göre kamu kesiminde özellikle Bayındırlık ve İskân Bakanlığında belediyelerde çalışabildikleri gibi serbest olarak kendi bürolarında da çalışmalarını yürütmektedirler. Ülkemizde yetenekli iç mimarlara her zaman ihtiyaç duyulmaktadır.

İKTİSAT

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler


İktisat programında temel ekonomi derslerinin yanı sıra yönetim hukuk işletmecilik istatistik uluslararası ilişkiler alanlarına ilişkin dersler de verilir. Okutulan derslerin amacı öğrencilere genel bir bilgi kazandırmanın yanında çözümleme ve eleştirme gücünü geliştirmektir.

Gereken Nitelikler

Bu alanda öğrenim yapmak isteyenlerin akademik yeteneğin yanı sıra sayısal düşünme yeteneğine de sahip olmaları beklenir. Başarılı olabilmek için her şeyden önce araştırma inceleme yapmayı yönetim ve idari alanlarda çalışmayı sevmek önemlidir. Yaratıcılık da bu alanda başarıyı artıran bir özelliktir.

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler

Üniversitelerin iktisat bölümlerinden mezun olanlar işgücü piyasasında "İktisatçı" olarak görev alırlar. İktisatçılar çalıştıkları kurumda hammadde ve insan gücü kaynaklarının en kârlı biçimde kullanılmasına ve üretilen malların pazarlanmasında en uygun yöntemlerin bulunmasına çalışırlar.

Çalışma Alanları

Mezunlar çok çeşitli alanlarda iş bulabilmekle birlikte ise de son yıllarda en çok bankalar ile eğitim ve araştırma kurumlarında istihdam edilmektedirler.

İŞLETME


Fabrika banka maden sigorta çiftlik gibi mal ve hizmet üreten kuruluşlarda üretimin daha verimli bir şekilde yapılabilmesi için izlenecek yollar konusunda çalışacak elemanlar yetiştirilir. Bir işletmeci çalıştığı kurumdaki planlama örgütleme yönetme düzenlemel denetim gibi genel görevler yanında ürünün kalitesi üretimin arttırılması ve ürünlerin satışı ile ilgili planlar yapar. İşletmeciler kamu kuruluşlarında özel kuruluşlarda veya varsa kendi işletmelerinde çalışabilirler.

İŞLETME-İKTİSAT

İşletme-İktisat bölümü günümüz iş hayatı gereksinimlerine cevap verebilmek amacıyla temel iktisat bilgilerinin yanı sıra işletme bölümünün uygulamaya yönelik dersleri ile donanmış öğrenciler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu bölüm öğrencilerine hem iktisat hem de işletme konularına hakim olma fırsatını sağlayacaktır. Bölümün ders programını teorik iktisat dersleri ile birlikte iktisat-işletme konularının arakesiti olan endüstriyel iktisat tahmin yöntemleri yatırım politikalarının ekonomisi finansman gibi derslerden oluşmaktadır. Diğer bölümlerde olduğu gibi bu bölümde de dördüncü yılda öğrenciler danışman denetiminde bir mezuniyet tezi hazırlamaktadırlar.

KAMU YÖNETİMİ

Programın Amacı


Kamu yönetimi programının amacı devlet teşkilatının çeşitli kademelerinde sistemin ekonomik ve sosyal yönden gelişmesinden sorumlu elemanları yetiştirmek ve bu konuda araştırma yapmaktır.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

Kamu yönetimi programında siyaset ve sosyal bilimler yönetim bilimleri kentleşme ve çevre sorunları siyasal teoriler siyasal düşünceler tarihi devlet olgusu ve kökeni siyasal iktidar siyasal rejimler anayasa hukuk gibi alanlara ilişkin dersler okutulmaktadır.

Gereken Nitelikler

Bu alanda çalışmak isteyenlerin üstün bir genel akademik yeteneğe sahip düşüncelerini yazılı ya da sözlü olarak ifade edebilen sosyoloji psikoloji mantıkfelsefe ve tarihe meraklı ve bu alanlarda iyi yetişmiş kimseler olmaları gerekir. Ayrıca halkla ve üst makamlarla devamlı etkileşim halinde çalışan yöneticilerin sağlam bir mantığa inandırma gücüne insan davranışlarının nedenlerini algılama yeteneklerine sahip olması beklenir.

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler

Üniversitelerin kamu yönetimini bitirenler çalıştıkları kurumda pozisyonlarına göre "Kaymakam" "Müfettiş" "Yönetici" gibi ünvanlar alırlar. Devlet sektöründe çalışan kamu yöneticisi hükümet tarafından uygulanmak üzere gönderilen kanun ve emirlerin ilgili dairelere iletilmesini ve bunların uygulanmasına sağlar; yanlış ve eksik uygulama olup olmadığını denetler halkın dilek ve şikayetlerini dinler ilgili yerlere havale eder. Özellikle vali ve kaymakam gibi kamu yöneticileri bulundukları il veya ilçelerin güvenliğinden ekonomik ve sosyal yönden gelişmelerinden sorumludurlar.Diğer resmi ve özel kuruluşların yönetim birimlerinde yönetici olarak çalışan mezunlar kanun ve yönetmeliklerin uygulamasını sağlar bu konuda diğer personeli denetler kısaca yönetim biliminin ilkelerini çalıştığı kurumda uygular.

Çalışma Alanları


Kamu yönetimi mezunları başta İçişleri Bakanlığı olmak üzere bakanlıkların tümünde idari görevlerde çalışabilirler; özel sektörde yönetim mekanizmasının çeşitli kademelerinde görev alabilirler.
 
Top