Düşünce Özgürlüğü Nedir ?

Suskun

V.I.P
V.I.P
Düşünce Özgürlüğü Nedir ?

En genel tanımıyla düşünce özgürlüğü, kişinin hiç bir engele maruz kalmadan bilgi edinmesi, edindiği bilgiler sonucu bir kanaate varması ve kendi düşünceleri sebebiyle kınanmaması, düşüncelerini yayabilmesi olarak nitelendirilebilir Görüldüğü gibi düşünce özgürlüğü, bilgi edinme, kaanat, ve ifade özgürlüklerini içinde de barındırmaktadır Her özgürlüğün bir sınırı olduğu gibi düşünce özgürlüğünün de bir sınırı vardır

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin tanımıyla "Düşünce Özgürlüğü":

1 Herkes düşünce, vicdan ve din özgürlüğüne sahiptir Bu hak, din veya inanç değiştirme özgürlüğü ile tek başına veya topluca, aleni veya özel olarak ibadet, öğretim, uygulama ve ayin yapmak sureti ile dinine veya inancını açıklama özgürlüğünü de içerir

2 Dinini veya inançlarını açıklama özgürlüğü, ancak kamu güvenliğinin kamu düzeni, sağlığı veya ahlakının ya da başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması için demokratik bir toplumda gerekli önlem olarak ve yasa ile sınırlanabilir

Düşünce özgürlüğü bu madde ile koruma altına alınmıştır Düşünce özgürlüğü yüzyıllardır tartışılan konuların başında gelmektedir Düşünce dışarıya vurmadıkça mutlak koruma altındadır Düşünce özgürlüğü ile düşünceyi açıklama yani ifade özgürlüğü arasında ayrım yapılamayacağı çoğunlukla kabul edilmiş bir görüştür Kişinin iç dünyasını ilgilendiren ve dışarı vurulmayan düşünce hiçbir sistemde cezalandırılmamıştır Düşünce özgürlüğü bu nedenle ifade özgürlüğü başlığı altında incelenmiştir

Düşünce, vicdan ve din özgürlüğü, AİHS’nin 9 maddesinde düzenlenmiştir Buna göre ;”herkes, düşünce, vicdan ve din özgürlüğüne sahiptir Bu hak, din veya inanç değiştirme özgürlüğü ile tek başına veya topluca, açıkça veya özel biçimde ibadet, öğretim, uygulama ve ayin yapma suretiyle dinini veya inancını açıklama özgürlüğünü de içerir

Din veya inancının açıklama özgürlüğü ancak kamu güvenliğinin, kamu düzeninin, genel sağlığın veya ahlakın ya da başkalarının hak ve özgürlüklerinin koruması için demokratik bir toplumda zorunlu önlemlerle ve yasayla sınırlanabilir “ Bu şekilde 9 madde düşünce, din ve vicdan özgürlüğünü birbirinden ayırarak her birisini güvence altına almıştır 2 fıkrası din ve inancını açıklamamaya zorlanmama yasağı düzenlenmiştir
 
4

4rrrt5

Ziyaretçi
Düşünce özgürlüğü konusu kısaca anlatım olsa çok güzel olurdu.
 
Düzenleyen yönetici:
Top