Canlılarda Üreme Ve Gelişme İle İlgili Test Soruları

~meLek~

GalataSaray'ım
1.Soru
Döl almaşı nedir?
A) Eşeysiz üremedir.
B) Eşeyli üremedir.
C) Erkek üreme hücresinin oluşturulmasıdır
D) Eşeysiz üremenin eşeyli üremeyi düzenli bir şekilde takip etmesidir?

2.Soru
Eşey hücreleri ile ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Yumurta spermden büyüktür.
B) Bütün spermler aynı kromozom yapısına sahiptir.
C) Bir sperm yalnız bir yumurtayı dölleye bilir.
D) Erkeklerde testislerde, kadında yumurtalıkta üretilirler.

3.Soru
Aşağıdaki olaylardan hangisi eşeysiz üreme sırasında gerçekleşmez?
A) Erkek ve dişi bireylerin kullanılması
B) Mitoz hücre bölünmesi
C) Kalıtsal maddelerin çoğalması
D) Ata canlıya benzer olan yeni bir canlının oluşmaz

4.Soru
Aşağıdaki üreme türlerinden hangisi eşeyli üreme çeşididir?
A) tomurcuklanma
B) mitoz bölünme
C) mayoz bölünme
D) regerenasyon

5.Soru
Ayşe ile Ayşen birbirine benzeyen, Ahmet ile Faruk birbirine benzemeyen ikizlerdir. Bunları meydana getiren zigot sayısı kaçtır?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 1

6.Soru
Aşağıdakilerden hangisi plasentalı bir memeli embriyosunun gelişmesi sırasında plasenta aracılığıyla anadan embriyoya geçemez?
A) Glikoz
B) Antikor
C) Aminoasit
D) Alyuvar

7.Soru
Bir ailenin çocuklarının farklı yüz şekline sahip olmasını nasıl açıklayabiliriz?
A) Mitozdaki kromozomların ayrılmasıyla
B) DNA'nın kendisini eşlemesiyle
C) Mayoz bölünmedeki krossing-over le
D) Mayoz 2'nin telofaz evresinde görülen olaylarla

8.Soru
Memelilerde zigotun oluştuğu yer aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yumurta kanalı
B) Yumurtalık
C) Döl yatağı
D) Sperm kanalı

9.Soru
Bir insan hücresinde, 3 mitoz 1 mayoz bölünme gerçekleşiyor. Sonuçta kaç hücre meydana gelir?
A) 8
B) 16
C) 32
D) 64

10.Soru
I - türlerin devamlılığına olanak sağlanır
II - eşeyli ve eşeysiz olmak üzere iki çeşidi vardır
III - bütün canlılarda görünen ortak özelliklerden biridir.
Üreme olayı için yukarıda yapılan açıklamalardan hangisi ya da hangileri doğrudur?
A) Yalnız II
B) I ve II
C) I ve III
D) I, II ve III

11.Soru
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi testislerde mayoz bölünme ile spermlerin oluşturulmasının adıdır?
A) oogami
B) testesteron
C) oogenez
D) spermatogenez

12.Soru
Eşeysiz üremenin temelini hangi bölünme oluşturur.
A) Mayoz
B) Mitoz
C) Amitoz
D) Döllenme

13.Soru
2n = 84 kromozomlu bir hücre bir mitoz ve bir mayoz geçiriyor.
Bölünmelerden sonra meydana gelen hücre sayısı ve hücrelerin kromozom sayısı ne olur?
A) 2-84
B) 8-42
C) 8-84
D) 16-168

14.Soru
Hücre bölünmesini hızlandıran ayırt edici organel aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mitokondri
B) Lizozom
C) Çekirdekçik
D) Sentrozom

15.Soru
Farklılaşma olayı ile organ ve dokuların oluşmasına sebep olan yapı hangisidir?
A) Embriyo
B) Morula
C) Zigot
D) Yumurta

16.Soru
Aşağıdakilerden hangisi mayoz bölünmenin özelliklerinden birisi değildir?
A) Dört yeni hücrenin oluşması
B) Mayoz bölünme sonucunda oluşan hücrelerin kalıtsal yapısının birbirinden farklı olması
C) Bitki ve hayvan vücut , hücrelerinde görülmesi
D) Bitkilerde eşeysiz üremeyi sağlaması

17.Soru
Aşağıdakilerden hangisi mayozun safhası değildir?
A) Telefaz
B) Profaz
C) Interfaz
D) Metefaz

18.Soru
Aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi sonucu oluşan yavruların kalıtsal yapısı anneye benzemez?
A) Terliksi hayvanda bölünme
B) Bira mayasında tomurcuklaşma
C) Kuşlarda, yumurtanın kuluçka sonucu açılması
D) Üzüm dalının toprağa ekilip köklendirilmesi

19.Soru
Aşağıda verilen canlılardan hangisinde embriyo gelişirken besin ihtiyacını anne kanından karşılar?
A) Kurbağa
B) Tavuskuşu
C) Van kedisi
D) Kertenkele

20.Soru
Aşağıdakilerden hangisi, insanda zigotu yumurtadan ayıran bir özelliktir?
A) Çekirdekli olma
B) Sitoplazmalı olma
C) Kromozom bulundurma
D) İki farklı eşey hücresinin birleşmesinden oluşma

21.Soru
Erkek ve dişi üreme hücresinin birleşmesiyle oluşan yapıya ne ad verilir?
A) Döllenme
B) Spor
C) Meyve
D) Zigot

22.Soru
I - kromozomlar hücrenin ortasında toplanır.
II - İğ iplikleri kromozomlara bağlanır.
III - Çekirdek zarı ve çekirdekçik oluşur.
IV - Kromaditler zıt kutuplara doğru hareket eder.
Yukarıda belirtilenlerden hangileri mitoz hücre bölünmesinin metafaz evresinde görülür?
A) II ve III
B) I ve III
C) I ve II
D) II ve IV

23.Soru
DNA'nın kendilerini eşleyip kopyalarını yapması mitoz bölünmenin hangi evresinde görülür?
A) Profaz
B) İnterfaz
C) Metafaz
D) Anafaz

24.Soru
I - döllenme dişi bireyin vücudunda gerçekleşir
II - kuş , memeli ve sürüngenlerde görülür
III - balık ve kurbağalarda görülür.
İç döllenme için verilen bilgilerden hangisi yada hangileri doğrudur.
A) I ve III
B) yalnız III
C) I ve II
D) I , II ve III

25.Soru
Arka arkaya 4 mitoz bölünme geçiren bir hücreden kaç yeni hücre oluşur?
A) 4
B) 16
C) 32
D) 36CEVAP ANAHTARI

1D 2B 3A 4C 5B 6D 7C

8C 9C 10D 11D 12B 13B 14D 15A

16C 17C 18C 19C 20D 21D 22C 23B 24C 25B
 
Top