Büyük Göçler-Dünyadaki Büyük Göçler Nelerdir ?

dderya

kOkOşŞ
V.I.P
Büyük Göçler

Avrupa'dan Anglo-Amerika ve Latin Amerika'ya olan göçler:
Son bir asırda 65 milyondan fazla insan Avrupa'dan Amerika kıtasına göç etmiştir. Bunun 45 milyonu Anglo-Amerlka 'ya, 20 milyon kadan da Latin Amerika' ya gitmiştir. Avrupa'dan Amerika'ya giden göçmenlerin yerleştikleri alanlar ve göçe konu olan milletler maddeler hâlinde şöyle özetlenebilir:

1. 1830*1860 yıllan arasında ingillzler, İrlandalIlar ve Orta Rhefan'ii Almanlar Amerika'ya göç edenlerin büyük bir bölümünü oluşturmuştur. 1860*1890 yıllan arasında İngiliz ve Almanla ra iskandinavlar da katılmışlardır. 1850'de ABD'deki nüfusun % 80 kadarını İrlandalı, Alman ve İngiliz asıllılar meydana getirmiştir.

2. 1900*1923 (Kanada'da 1900-1955) yılları arasında göç daigasvun esasını Doğu AvrupalIlar (Slavlar) ve Akdeniz ülkelerinden gelenler oluşturmuş!ardır. 1900*1923 arasında gelen göçmenlerin % 75'den fazlasını Güney ve Doğu AvrupalIlar meydana getirmiştir.

Avrupa’dan Afrika, Avustralya ve Yeni Zelanda'ya olan göçler. Afrika'da, geniş ölçüde AvrupalIlar, kısmen de AsyalIlar tarafındın koloniler kurulmuştur. Nitekim Kuzeybatı Afrika; ispanya, Fransa ve İtalya kökenli. Güney Afrika ise İngiliz ve HollandalI göçmenlerce koionize edilmiştir. Ayrıca Okyanusya da İngiliz göçmenlerinin istilâsına uğramıştır. Toplam olarak Avrupa'dan bu kıtalara göç eden nüfus 17 milyonu bulmuştur. 2. Dünya Savaşı'ndan sonra da başta İngillzler olmak üzere yaklaşık olarak 12 milyon nüfus Avrupa kıtasını terk etmiştir.

Çin ve Hindistan'dan olan göçler:
Kalabalık nüfuslu ülke olan Çin'den Endonezya, Malezya, Kamboçya, Tayland ve Myanmar (Burma) a yak aşı 10 milyon insan göç etmiştir. Ayrıca az sayıda da Çinli ABD, Latin Amerika, Afrika ve Avrupa'da yaşamaktadır. Hindistan'dan da 4 milyonu bulan nüfus; Myanmar, Endonezya, Malaya Yarımadası, Sri Lanka (Seylan), İngiliz Göy anı, Tanganika ve Uganda'ya göç etmiştir.

Afrika'dan başka kıtalara olan göçler:
16. yüzyılın başlarından İtibaren "esir ticareti" vasıtasıyla 20 milyondan fazla Negro, Orta Afrika'daki yurtlarından alınarak Amerika ve Asya pazarlarında satılmışlar ve buralarda kurulan plantasyonlarda çalıştırılmışlardır. Ne yazık ki bunların bir bölümü yolculuk esnasında hayatını kaybetmiştir. Bu esirlerin yaklaşık 4 milyon kadarı ABD'ye gitmiştir; bunlar, günümüzde ABD'de yaşayan 16 milyon zencinin atalandır. Esir ticareti ve zoraki esir göçleri; İngiltere'de 1836, Fransa'da 1848, ABD ve Hollanda'da 1863. Küba'da 1880 ve Brezilya'da 1888 tarihinde durdurulmuştur.

Avrupa içindeki göçler:
Avrupa ve çevresinde büyük çapta göçler 2. Dünya Savaşı sırasında ve savaştan hemen sonra başlamıştır. Bu göçlerin bir bölümü cephelerden ve bombalanmış alanlardan kaçanlar, bir kısmı da zoraki göçe zorlananlardır. Avrupa'dan 250 000 kadar Yahudinin Filistin'e olan göçü bu duruma örnekolarak verilebilir. Ayrıca savaş sonrası göçlerin bir kısmı mübadele şeklinde, yani yeni sınırların çizilmesi ile olmuştur. Örneğin.: Bulgarlarla Romenler, Türklerle Yunanlılar arasındaki mübadele gibi. Alman işgâli altında bulunduğu yıllarda çok sayıda Rus, Cirallar'a ve Orta Asya'ya göç etmiştir. Ayrıca 1. Dünya Savaşı esnasında 15 milyon nüfus, Doğu Almanya'dan Batı Almanya'ya göç etmiştir.

İşçi göçleri: 2. Dünya Savaşı'ndan sonra sanayileşmenin gelişmesine bağlı olarak artan işçi talebini karşılamak üzere başta, Batı Almanya, Fransa ve Hollanda'ya İtalya, Yunanistan, Yugoslavya, Ispanya ve Türkiye'den göçler veya işçi akını olmuştur. Bu dönemde Türkiye'den yurt dışına çalışmak için giden nüfus 2 milyonun üzerindedir. Eş ve çocuktan ile yurt dışında yaşayan ve çoğu işçi olarak çalışan yurttaşlanmız 3 milyonun üzerindedir.

Avrupa ülkelerindeki İşgücünün % 6'sını (8 milyonu aşkın) yabancı işçiler oluşturmaktadır. Nüfusuna göre en fazla yabancı işçi çalıştıran ülkelerin başında Lükbsemburg, İsviçre, Avusturya, Almanya ve Belçika gelmektedir

Doğu Asya ülkeleri arasında da işçi göçleri olmaktadır. Singapur, Malezya, Hong Kong'da iş gücünün bir bölümünü yabancı işçiler oluşturmaktadır. Fiiipinler, Bangladeş, Maieıya, İse yurt dışına işçi gönderen ülkelerin başında gelmektedir.

Petrol zengini Körfez ülkelerinde çalışan işçi ve teknisyenlerin büyük ...bölümünü yabancılar oluşturmaktadır. Bu işçiler, ekonomisi zayıf olan Orta

Doğu ve Güney, Güneydoğu Asya ve hatta bazı Avrupa ülkelerinden gelmektedir. Örneğin Birleşik Arap Emirlikleri‘nde Suriye, Mısır, Ürdün, İran, Filipinler, Hindistan, Tayland, Sri Lanka, Nepal, Pakistan'dan gelen çok sayıda işçi çalışmaktadır. Ayrıca turizm, işletmecilik ve eğitim alanında birçok Avrupa ülkesinden gelen teknisyen, öğretmen, mühendis vb. görev yapmaktadır. 2004 yılı verilerine göre yabancı nüfusun oranı Bahreyn'de % 37, Suudî Arabistan'da % 10, Kuveyt'te % 55, Katar1 da % 60 ve Birleşik Arap Emirliklerinde % 80'dir. Bu yabancı nüfusun büyük bölümünü işçi ve teknisyenler oluşturmaktadır.

kaynak:

İbrahim Atalay
'
ın Genel Beşeri ve Ekonomik Coğrafya kitabı
 
Top