Avar imparatorluğu (563-803)

Suskun

V.I.P
V.I.P
AVAR İMPARATORLUĞU (563-803)

Avarlar, Orta Asya kökenli bir kavimdir. Önce 3.-6. yüzyıllar arasında Asya'da, ardından 6.-9. yüzyıllar arasında Doğu Avrupa'da devlet kurdular. Avrupalıların da Arap ve Bizans kaynaklarına dayanarak Avar adını verdiği bu kavmi Göktürkler "Apar" olarak adlandırıyordu. Apar adı karşı koyan manasına gelmektedir. Ancak Çinlilerin "Juan-Juan" ve ya Cücen dedikleri kavim ile aynı olup olmadığı kanıtlanmamaktadır.

Asya Büyük Hunlarına bağlı boylardan doğan bu kabile, Uar ve Kun olmak üzere iki büyük kabileye dayanmaktadır. Avarlar, 6. yüzyıl sonlarında bugünkü Moğolistan, İç Moğolistan ve Kore'ye kadar olan toprakları içine alan büyük bir devlet kurdular.

552 yılında Göktürkler Avar hakimiyetine son verince Avar sülaleleri batıya doğru göçtüler. 558 yılında Sibir Türkleri ile karşılaştılar ve Sibirleri yağmaladılar. Karadeniz’in kuzeyinden geçerek bugünkü Romanya ve Slovakya topraklarına girdiler. Bizansın boşluğundan yararlanarak Balkanları denetimi altına aldılar.

EGEMENLİK ALANI

Volga'dan bütün Macaristan'a kadar olan saha ile Güney Rusya ve Eflak Boğdan bölgeleri.

AVARLARIN TÜRK VE DÜNYA TARİHİNE KATKILARI

*Germen ve Slav kavimlerinin tarihi yapısını etkilediler.
*İki kez İstanbul’u kuşattılar.
*200 yıllık egemenlik kuran Avarlar, Slav halkları üzerinde etkili oldular ve Slav boylarını tuna boylarına ve Balkanlara yerleştirdiler.
*Bugünkü Slav toplulukların oluşmasında temel rol oynamışlardır. Orta Avrupa ve Doğu Avrupa’nın etnik yapısı ortaya çıkmıştır.
*Slav devletleri, devlet teşkilatlanmalarını ve askeri örgütlenmelerini Avarlardan öğrenmişlerdir.
*Germen kavimleri bir müddet Avar etkisinde kalmıştır.
*Günümüzde yapılan bazı araştırmalar Slovenlerin, Hırvatların ve Slovakların atalarının Avarlar olduğuna yöneliktir.
 
Top