ödenmesi

  1. Z

    Zekatın Ödenmesi

    ZEKÂTIN ÖDENMESİ Yukarıda zekâtın vücûb ve sıhhat şartları ile hangi mallardan ne oranda verilmesi gerektiği üzerinde duruldu. Şimdi ise bu zekâtın ne zaman ve ne şekilde ödeneceği üzerinde durulacaktır. A) ZEKÂTIN ÖDENME ZAMANI Fakihler şartları gerçekleşen malda zekâtın derhal (fevrî) yani...
  2. Z

    Fıtır Sadakasının Ödenmesi

    D) FITIR SADAKASININ ÖDENMESİ a) Miktarı Fıtır sadakası ile ilgili hadislerde Hz. Peygamber zamanında bu malî mükellefiyetin hurma, arpa, kuru üzüm gibi o dönemin yaygın gıda maddelerinden 1 sâ` (ölçek) olarak ödendiği belirtilmekle beraber, yine bu devirde buğdaydan da 1/2 sâ` olmak üzere...
Top