nüsha

  1. Z

    Nüsha Nedir?

    Nüsha Nedir? TDK' da Nüsha 1. Birbirinin tıpkısı olan yazılı şeylerin her biri: Bu yazma eserin üç nüshası daha var. 2. Gazete, dergi vb.nde sayı: "Geçende Sarıkamış'ta çıkan Varlık gazetesinin bir nüshası geldi." -F. R. Atay. 3. sf. Benzer, aynı, kopya. Edebiyat terimi olarak nüsha 1...
  2. Z

    Gümrük Beyannamesi

    Gümrük Beyannamesi İhracatta gümrük mevzuatı uyarınca doldurularak ilgili ihracatçı birliği tarafından onaylanmasından sonra gümrük idaresine sunulan belgedir. Gümrük Beyannamesi doğrudan doğruya mal sahipleri ile kanuni mümessilleri veya vekilleri tarafından düzenlenmektedir. Gümrük...
Top