nedir

 1. Z

  Halkla İlişkilerin Tanımı - Halkla İlişkiler Nedir?

  Halkla İlişkilerin Tanımı Son yıllarda giderek yaygınlaşan ve kurumlar açısından önem kazanan faaliyet alanlarından biri olan halkla ilişkiler, yeni bir yöntem değildir. İnsanlarla ne zaman, nerede ve nasıl bir iletişim kurulacağı üzerinde belirleyici olmak şüphesiz önemli bir süreçtir. Tıpkı...
 2. Z

  Kısa Boylu Radyasyon Nedir?

  Kısa Boylu Radyasyon Nedir? Yerden hasıl olan uzun dalga boylu enerjiye karşı yer radyasyonu ya da mukabil yer radyasyonu denir. Böylece atmosfer, dolaylı olarak dünya yüzeyinden enerji alır. Su buharı ve karbondioksit taşıyan atmosferin alt katlan, âdeta bir örtü gibi yansıyan enerjiyi tutarak...
 3. Z

  Adak Nedir? Dinde Adak ve Mahiyeti

  Adak Nedir? Dinde Adak ve Mahiyeti Arapça'da nezir (nezr) diye ifade edilen adak fıkıh dilinde, "bir kimsenin dinen yükümlü olmadığı ibadet cinsinden bir şeyi kendisi için vâcip kılması"nı ifade eder. Diğer bir ifadeyle "kişinin farz veya vâcip cinsinden bir ibadeti yapacağına dair Allah...
 4. Z

  Zıhâr Kefâreti Nedir?

  Zıhâr Kefâreti Sözlükte "sırt" anlamına gelen zıhâr kelimesi, kökü İslâm öncesi dönem Hicaz-Arap toplumuna kadar uzanan bir geleneği simgeler. Câhiliye döneminde bir erkeğin karısına "Artık sen bana anamın sırtı gibisin" demesiyle onu kendisine haram kıldığına inanılır ve bu bir nevi boşanma...
 5. Z

  Yemin Kefareti Nedir?

  Yemin Kefareti Nedir? Bir kimsenin yaptığı yemine riayet etmeyip yeminini bozması halinde üzerine gereken kefârettir. Yemin kefâretiyle ilgili olarak Kur'an'da şöyle buyurulur: "Allah kasıtsız olarak ağzınızdan çıkıveren (lağv) yeminlerden dolayı sizi sorumlu tutmaz; fakat bilerek yaptığınız...
 6. Z

  Kefaret Nedir?

  Kefaret Nedir? Kefâret kelimesi sözlükte "örten, gizleyen" anlamına gelir. Dinî bir terim olarak ise, "işlenen bir kusur ve günahtan dolayı Allah Teâlâ'dan af ve mağfiret dilemek niyetiyle yapılan, ceza özelliği de bulunan bir tür malî ve bedenî ibadet"tir. Kefâretlerin sebebi, ya dinen...
 7. Z

  Kurban ve Kurbanın Sözlükteki Anlamı

  Kurban ve Kurbanın Sözlükteki Anlamı Sözlükte "yaklaşmak, Allah'a yakınlık sağlamaya vesile olan şey? anlamına gelen kurban, dinî bir terim olarak, "ibadet maksadıyla belirli bir vakitte belirli şartları taşıyan hayvanı usulünce boğazlamak, ya da bu şekilde boğazlanan hayvan" demektir...
 8. Z

  Canlandırmacılık Nedir?

  Canlandırmacılık Nedir? Canlandırmacılık (Latince: Anima, ruh, hayvan hayatının ilkesinden, Fransızca: Animisme), doğada insan ruhuna az çok benzer ruhlar bulunduğunu kabul eden din, Felsefede her nesnenin bir ruhi varlık veya ruh tarafından yönetildiğini kabul eden sistemdir. Psikolojik...
 9. Z

  Zerdüştlük Nedir?

  ZERDÜŞTLÜK Nedir? Zerdüştîlik, İran dinleri içerisinde tek tanrı inanışına yer vermesi bakımından en dikkat çekicisidir. Zerdüşt'ün ölümünden sonra insanlar onun karşı çıktığı Mitra ve Anahita gibi tanrılara tapınmaya başlamışlardır. Zerdüşt, eski İran'a tevhîd inancını getirmiştir. Zerdüşt...
 10. Z

  Sihizm Nedir?

  SİHİZM Nedir? Hindistan'daki bazı gelişmeler sonucu XVI. yüzyılda ortaya çıkmıştır. İslâm ve Hinduizm karışımı bir harekettir. Kurucusu Nanak'tır. Günümüzde 6-7 milyon civârında mensûbu vardır. Dünyânın çeşitli yerlerinde de mensupları vardır. Sihizm, Tanrı'nın birliği, ibâdette adının çokça...
 11. Z

  Feodelite (Derebeylik) Nedir? Feodelite Rejiminin Özellikleri

  Feodelite Nedir? Kısaca Feodalite (Derebeylik) Orta Çağ Avrupa'sında Büyük toprak sahibi soyluların halkı himayesine alarak kurmuş oldukları sistemdir. Aynı zamanda toprağa dayalı yönetim biçimidir. Feodelite (Derebeylik) Rejiminin Özellikleri 1) Merkezi krallıklar yıkılmış, krallar...
 12. P

  Yoğurt yemelisiniz, çünkü...

  Yoğurt, besin değeri yüksek, laktik asit fermantasyonu sonucunda elde edilen ve canlı laktik asit bakterileri içeren fermente bir süt ürünüdür. Lactobacillus bulgaricus sütten yoğurt yapmak için kullanılan birkaç bakteri türünden biridir. Yoğurt hemen her yemeğin yanında tüketmek için...
 13. Z

  Antikapitalizm Nedir?

  Antikapitalizm Nedir? Antikapitalizm ya da kapitalizm karşıtlığı, bugüne kadar genel veya özel bir isim almamışsa da, genellikle sosyalist ya da anarşist politik görüşlü insanların istediği düzen biçiminin bir parçasıdır. Bu düşünce biçiminde işletme ve fabrikaların ana kaynağı olarak görülen...
 14. Z

  Alivre Nedir?

  Alivre Nedir? Alivre, önceden satış veya forward sözleşmesi, satıcının bir ürünün belli bir vade içinde teslimini taahhüt etmesidir. Bu satış türü, ürünün belli bir vade içinde teslimini taahhüt etmekte olup, genellikle tarladaki mahsul ve ağaçtaki meyveler için yapılmaktadır. Örneğin; tahmini...
 15. Z

  Nüsha Nedir?

  Nüsha Nedir? TDK' da Nüsha 1. Birbirinin tıpkısı olan yazılı şeylerin her biri: Bu yazma eserin üç nüshası daha var. 2. Gazete, dergi vb.nde sayı: "Geçende Sarıkamış'ta çıkan Varlık gazetesinin bir nüshası geldi." -F. R. Atay. 3. sf. Benzer, aynı, kopya. Edebiyat terimi olarak nüsha 1...
 16. Z

  Fıtır Sadakası Nedir?

  Fıtır Sadakası Nedir? Fıtr sözlükte "orucu açmak", fıtra da "yaratılış" anlamına gelir. Türkçe'de fitre şeklinde söylenen "fıtır sadakası" dinî bir terim olarak şöyle tanımlanabilir: "Ramazan bayramına kavuşan ve temel ihtiyaçlarının dışında belli bir miktar mala sahip olan müslümanların...
 17. Z

  Zekatın Temlik Şartı

  Zekatın Temlik Şartı Zekâtı, ona ehil olanlara vermek yani onların mülkiyetlerine geçirmek (temlik) şarttır. Bu şart iki unsur içerir; birincisi temlik işlemi, ikincisi ise temlikin yapıldığı şahsın zekâtı almaya ehil oluşu. Fakihlerin temlik terimine genelde bir malın mülkiyetini zekât alacak...
 18. Z

  Zekatın Niyet Şartı

  Zekatın Niyet Şartı Zekât esasen malî bir ibadettir ve namazla birlikte İslâm'ın iki temelini teşkil eder. Namaz bedenî ibadetlerin, zekât da malî ibadetlerin simgesi konumundadır. Âyet ve hadislerde zekâtın çok defa namazla birlikte zikredilmiş olması da böyle bir anlam taşır. Zekât sadece bir...
 19. Z

  Iskat-ı Savm Nedir?

  ISKAT-I SAVM Iskat-ı savm, birinin sağlığında iken yerine getirmediği oruç borcunun fidye yoluyla telâfi edilmesi, düşürülmesi anlamına gelmektedir. Bir önceki bölümde ibadetlerde ıskat ve devir konusu hakkında yeterince bilgi verilmişti. Zaten ıskat-ı savm ile, ölen kimsenin namaz borcunun...
 20. Z

  Akika Kurbanı nedir?

  Akika Kurbanı nedir? Akîka kurbanı, İslam'a göre, yeni doğan çocuk için kesilmesi müstehab olan kurbandır. Yeni doğan bebeğin başındaki ilk saçlarına akîka; bu çocuğun doğumundan yedi gün icinde başındaki tüyleri kısmen veya tamamen tıraş edip adını koyduktan sonra Allah'a şükür için kesilen...
Top