halkla

 1. Z

  Halkla İlişkiler Sürecinde Araştırma Yöntemlerinin Kullanımı

  Halkla İlişkiler Sürecinde Araştırma Yöntemlerinin Kullanımı Halkla ilişkiler araştırmalarını anlamanın ve örgütlemenin daha faydalı bir yolu, bu söz konusu araştırmaların halkla ilişkiler sürecinde nasıl kullanıldığını anlamaktan geçmektedir. Genelde bakıldığında 4 aşamalı bir halkla ilişkiler...
 2. Z

  Halkla İlişkiler Alanında Yapılan Araştırma Türleri

  Halkla İlişkiler Alanında Yapılan Araştırma Türleri Halkla İlişkiler alanında gerçekleştirilen altı temel araştırma kategorisi mevcuttur. Bunlar, Çevreyi İzleme Amaçlı Araştırmalar, Halkla İlişkiler Çalışmalarının Takibi, İletişim Takibi, Sosyal Sorumlulukla İlgili Araştırmalar, Eşik Bekçisi...
 3. Z

  Araştırma Sürecindeki Basamaklar

  Araştırma Sürecindeki Basamaklar Bu bölümde genel araştırma süreci üzerinde durulacaktır. Unutulmaması gereken nokta genel araştırma süreci tüm disiplinlerde benzerdir. Ayrıca bu bölümde Halkla İlişkiler alanında kullanılan belirli veri toplama yöntemleri üzerinde de durulacaktır. Araştırma...
 4. Z

  Halkla İlişkilerde Araştırma

  Halkla İlişkilerde Araştırma Herhangi bir halkla ilişkiler aktivitesi veya kampanyasında araştırma en önemli unsurdur. Bunun bir göstergesi olarak halkla ilişkiler modellerine bakıldığında, araştırmanın, belirli bir hedefin ya da amacın ortaya çıkarılmasına yönelik arayışın bir başlangıç...
 5. Z

  Halkla İlişkilerde İletişim

  Halkla İlişkilerde İletişim Günümüz toplumlarının en temel özelliklerinden biri modernleşme süreçleri içinde geleneksel ilişkiler de yaşanan çözülmeler olarak görülebilir. İnsan ilişkilerinde ve iletişimde eskiye oranla zaaflar belirmiştir. Hemen hepimiz geçmişteki insan ilişkilerini...
 6. Z

  Halkla İlişkilerin Meslekleşmesi

  Halkla İlişkilerin Meslekleşmesi Halkla ilişkilerin bir meslek olarak kabul edilmesi oldukça uzun ve zahmetli bir çabanın sonucudur. Dünyadaki gelişimine paralel olarak Türkiye’de de Halkla ilişkiler hem bir bilim dalı olarak hem de meslek olarak hak ettiği yere her geçen gün daha fazla...
 7. Z

  Türkiye’de Halkla İlişkiler

  Türkiye’de Halkla İlişkiler Ülkemizde halkla ilişkileri ilk uygulayan, kamu kurumları olmuştur. Kamu kurumlarındaki halkla ilişkilere yönelik yapılanmanın ardından, özel sektörde de halkla ilişkiler danışmanlıkları ihtiyacı oluşmuş ve özel sektör günümüzde halkla ilişkileri daha yoğun ve etkili...
 8. Z

  Halkla İlişkilerin Gelişimi

  Halkla İlişkilerin Gelişimi Halkla ilişkiler deyiminin ilk kez Amerika Birleşik Devletleri başkanı Thomas Jefferson’un 1807 yılında Kongre’ye gönderdiği mesajda kullanıldığı bilinmektedir (Kazancı, 1982). 1882 yılında Yale Üniversitesi’nde “Halkla İlişkiler ve Hukukçuların Yükümlülükleri” adlı...
 9. Z

  Halkla İlişkilerin Tarihsel Gelişimi

  Halkla İlişkilerin Tarihsel Gelişimi 20. yüzyılın fenomeni olan halkla ilişkilerin kökleri tarihin derinliklerine dayanır ve medeniyet kadar eskidir. Yönetim-yönetilen ikiliğinin ortaya çıktığı dönemden bu yana, yani yönetimin (devletin) ortaya çıkmasıyla birlikte halkla ilişkiler uygulamasının...
 10. Z

  Bütünleşik Pazarlama İletişimi

  Bütünleşik Pazarlama İletişimi Endüstri toplumundan enformasyon toplumuna geçişle birlikte tüketicilerin davranışlarında olduğu kadar pazar yapılarında da önemli değişmeler yaşanmaya başlanmıştır. Bundan dolayı yönetim geleneksel yöntemlerle yoluna devam edemeyeceğini anlamış ve kendini sürekli...
 11. Z

  Halkla İlişkiler ve Pazarlama

  Halkla İlişkiler ve Pazarlama Pazarlama ve iletişim bir arada çalışarak rekabetin oldukça yoğun yaşandığı pazarlarda örgüte ilişkin pozitif yönlü bir imaj oluşturmakla yükümlüdürler (Murphy, 1997, s. 363). Pazarlama ve halkla ilişkiler uzmanları MPR (Marketing Public Relations) Pazarlama Amaçlı...
 12. Z

  Halkla İlişkiler ve Gazetecilik

  Halkla İlişkiler ve Gazetecilik Halkla ilişkiler uzmanları ve gazeteciler yazdıkları bazı metinlerde benzer esaslar doğrultusunda hareket etmelerine rağmen halkla ilişkiler ile gazetecilik birbirinden farklıdır. Aslında halkla ilişkiler uzmanı da gazeteci de aynı yöntemleri kullanarak kitle...
 13. Z

  Halkla İlişkiler ve Propaganda

  Halkla İlişkiler ve Propaganda Halkla ilişkilerin karıştırıldığı kavramalardan bir diğeri de propagandadır. Halkla ilişkilerin ortaya çıktığı ilk yıllarda propaganda terimi halkla ilişkiler yerine kullanılıyordu. Günümüzde ise halkla ilişkiler çalışmaları kötülenmek istendiğinde propaganda...
 14. Z

  Halkla İlişkiler ve Reklam

  Halkla İlişkiler ve Reklam Halkla ilişkilerin de reklamın da izlediği yol farklı olduğu halde, her nedense ikisi sürekli birbirine karıştırılmaktadır. Oysa bu kavramlar, bazen iç içe geçmiş olmalarına karşın gerçekte farklı şeyleri ifade eder. Her ikisinin de birer iletişim yöntemi olduğu ve...
 15. Z

  Halkla İlişkilerin Uygulama Alanları

  Halkla İlişkilerin Uygulama Alanları Halkla ilişkilerin kapsamına giren bazı kavramlar, halkla ilişkilerin bütünü ile özdeşleştirilmektedir. Dolayısıyla halkla ilişkiler tek bir faaliyete indirgenmektedir. Şüphesiz bu durum doğru bir yaklaşım değildir. Aslında kendi içlerinde de alt başlıklara...
 16. Z

  Halkla İlişkilerin Hedef Kitlesi

  Halkla İlişkilerin Hedef Kitlesi Halkla ilişkiler açısından hedef kitleyi Robert Ross; “kuruluşun dikkate alması gereken, ortak beklentileri olan, kuruluşla doğrudan ya da dolaylı bağı olan insan toplulukları” olarak tanımlamaktadır (Aktaran; Peltekoğlu, 2001, s. 143). Diğer bir deyişle...
 17. Z

  Halkla İlişkiler Bir Süreçtir

  Halkla İlişkiler Bir Süreçtir Temeli iletişime dayanan halkla ilişkilerde iyi ve etkili bir iletişim kurulabilmesi için, işletmenin hedef kitlesini iyi tanıması ve onlara ulaşmada kullanılacak araçların buna göre belirlenmesi gerekir. Tanımada yapılması gereken ilk iş, karşımızdaki kitlenin...
 18. Z

  Halkla İlişkilerin Tanımı - Halkla İlişkiler Nedir?

  Halkla İlişkilerin Tanımı Son yıllarda giderek yaygınlaşan ve kurumlar açısından önem kazanan faaliyet alanlarından biri olan halkla ilişkiler, yeni bir yöntem değildir. İnsanlarla ne zaman, nerede ve nasıl bir iletişim kurulacağı üzerinde belirleyici olmak şüphesiz önemli bir süreçtir. Tıpkı...
Top