Türk İslam Medeniyeti

Konusu 'Genel Türk Tarihi' forumundadır ve Suskun tarafından 2 Mart 2010 başlatılmıştır.

 1. Suskun

  Suskun V.I.P Vip Üye

  Katılım:
  16 Mart 2009
  Mesajlar:
  23.446
  Beğenileri:
  102
  Ödül Puanları:
  5.480
  Yer:
  Türkiye
  TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ

  Karahanlılar – ( 840 – 1212 )

  Gazneliler – ( 963 – 1187 )

  Büyük Selçuklular – ( 1040 – 1157 )

  Harzemşahlar – ( 1097 – 1231 )

  MISIR’DA KURULANLAR

  Tolunoğulları – ( 868 – 905 )

  İhşidler – ( 935 – 969 )

  Eyyübiler – ( 1174 – 1250 )

  Memlükler – ( 1250 – 1517 )
  TÜRK – İSLÂM TARİHİ ÖNEMLİ BİLGİLERİ
  Türk – Arap ilişkileri Talas Savaşı’ndan sonra olumlu gelişti.

  Abbasiler döneminde Türklerin yerleştirildiği sınır şehirlerine Avasım denir.Bağdat yakınlarındaki askeri şehre Samarra denilmiştir.

  Mısır’daki ilk Müslüman Türk Devleti Tolunoğulları ikinci Türk devleti İhşidler’dir.

  Sultan ünvanını ilk kullanan hükümdar Gazneli Mahmut’tur.

  İlk Müslüman Türk devleti Karahanlılar’dır.Merkezi Balasagun, Kaşgar, Semerkant’dır.

  Büyük Selçuklu Devleti’nin kurucusu Tuğrul Bey’dir.Soyu Oğuzlara dayanır.Bütün İslam dünyasının koruyucusu – siyasi lideridir.Dini lider Abbasi halifesidir.

  İkta sistemi ilk defa Hz. Ömer döneminde uygulanmaya başladı.

  Büyük Selçuklu Devleti’nde Tuğrul Bey döneminde ikta uygulanmaya başlandı.

  Büyük Selçuklularda ilk parayı Tuğrul Bey bastırdı.Tuğrul Bey, Alparslan, Melikşah, Çağrı Bey’in oğlu Kavurd altın para ( dinar ) bastırdı.

  Altın para – Dinar, gümüş para – Dirhem

  Büyük Selçuklu Devleti’nin gelirleri ; öşür, haraç, cizye, gümrük vergileri, ganimetler, madenlerin işletilmesinden gelen gelirler.Toplanan vergiler ile gulam askerleri ve memurların maaşları ödenir, diğer giderler karşılanır.

  Ahilik :Şehirlerde esnaf ve zanaatkarların mesleki kuruluşudur. Getirdikleri ahlaki kurallarla topluma öncülük etmişlerdir.Hem ticari hayatın canlı tutulması, hem de şehrin güvenliği sağlanırdı.

  Ahi teşkilatının temelleri 12. yy’da Abbasiler zamanında düzenlenen fütüvvet teşkilatına kadar uzanır.Anadolu Ahiliğinin kurucusu Ahi Evran’dır.

  Görevleri; aynı meslekten olan üyeler arasında dayanışmayı sağlamak, üyeleri eğitmek, üretimde kalite ve standardı yükseltmek ve denetlemek, devletle esnaf arasındaki ilişkileri düzenlemek.

  Hükümdar; yasama, yürütme, yargı yetkisine sahiptir.

  Karahanlılar’da ulusçu özellik ön planda.


 2. Suskun

  Suskun V.I.P Vip Üye

  Katılım:
  16 Mart 2009
  Mesajlar:
  23.446
  Beğenileri:
  102
  Ödül Puanları:
  5.480
  Yer:
  Türkiye
  DEVLET YÖNETİMİ

  HÜKÜMDAR


  Ülke ve iktidar hanedan üyelerinin ortak malı sayılır.Kut anlayışı devam etmiştir.Sultan ünvanı kullanılmıştır, ilk kullanan Gazneli Mahmut’tur.

  Büyük Selçuklularda; sultan, sultan-ı alem, sultan-ı azam, sultanü’l – mağrib vel maşrık kullanıldı.

  Karahanlılar’da hakan, han, arlan han, buğra han, kadir, kara, ilig ünvanlarını kullandılar.

  Harzemşahlar; harzemşah, melik, şahinşah, sultan, sultan-ı azam ünvanlarını kullandılar.

  Hutbe okutmak, sikke, tuğra, nevbet, sancak, taç, taht ve saltanat çadırı, hilat ( giysi ), asa, alem ve çetr ( saltanat şemsiyesi ) hükümdarlık sembolleridir.  MERKEZİ YÖNETİM

  Merkezi Yönetimde SARAY vardır.Sultana bağlıdır.

  Divan üyeleri ile sultan arasındaki yazışmaları ve görüşmeleri düzenleyen kişiye hacip denmiştir.Başkanı Has Hacip’tir. Karahanlılar’da tayangu ( ulu hacip ) denir.

  Saray Görevlileri; kapucubaşı : günlük hizmetlerin görülmesinden, Silahtar : Silah imalathanesinden, Emir-i Candar : Sarayı korumaktan, Alemdar : Devlete ait bayrakları taşımaktan, Cemedar : Elbise ve diğer resmi kıyafetlerin hazırlanmasından, Emir-i Ahur : Hayvanlardan sorumlu.

  Serhenk : Sulatana ait kuvvetlerin önündeki yol açıcıdır.

  Bütün saray görevlileri kapıkullarından seçilir.
 3. Suskun

  Suskun V.I.P Vip Üye

  Katılım:
  16 Mart 2009
  Mesajlar:
  23.446
  Beğenileri:
  102
  Ödül Puanları:
  5.480
  Yer:
  Türkiye

  HÜKÜMET

  DİVAN–I SALTANAT ( Büyük Divan )


  I-------------------I--------------------I---------------------I

  Divan–ı İstifa Divan-ı Tuğra Divan-ı İşraf Divan-ı Arz

  (Maliye - müstevfi) (İç-dış yazışma-Tuğrai) (Genel Teftiş- müşrif) (Askerlik İşleri – emir-i ârîz ya da arzü’l ceyş )  Devlet işlerini yürütmekle görevli hükümete Divan-ı Saltanat ( Büyük Divan ) denir.Asıl başkanı sahibi divanı devlet denilen büyük vezirdir.Karahanlılarda divan başkanına yuğruş denirdi.Gerektiğinde Sultan da bu divana katılır ve başkanlık ederdi.  ÜLKE YÖNETİMİ

  Ülke ; eyaletlere – vilayetlere – kazalara - köylere ayrılmıştır.Eyaletlerin ve vilayetlerin başındaki hükümdar soyundan olan askeri görevlilere melik, diğerlerine şıhne denir.

  Yönetimden sorumlu sivil görevlilere amid, vilayetlerin vergisini toplayanlara amil, ticari hayatı düzenleyenlere muhtesip, halk tarafından seçilen yöneticilere reis, posta teşkilatında çalışan görevlilere ulak denilirdi.Küçük yaştaki hanedan üyelerinin yanındaki yetenekli ve bilgili devlet görevlilerine atabey denirdi.  DİL VE EDEBİYAT

  Karahanlılar’da devlet dili, konuşma dili, edebiyat dili Türkçe’nin Hakaniye lehçesidir.Uygur alfabesi kullanılmıştır.

  Kutadgu Bilig ( 1069 – 1070 ) : Yusuf Has Hacip;İlk İslami Türkçe eserdir.Manzumdur, siyasetname özelliği var.

  Divan-ı Lügati’t – Türk ( 1074 ) : Kaşgarlı Mahmut; ilk Türkçe ansiklopedik sözlük ve dilbilgisi kitabıdır.İçinde İlk Türk dünyası haritası vardır.Bağdat’taki Abbasi halifesine sunulmuştur.

  Atabetü’l Hakayık ( 12. YY ) : Yüknekli Edip Ahmet;Uygur alfabesi ile yazılmıştır.

  Satuk Buğra Han Destanı : Karahanlıların ilk Müslüman hükümdarını konu almıştır.Türklerin İslamiyete geçişini anlatan ilk sözlü edebiyat örneklerindendir.

  Divan-ı Hikmet ( 12. YY ): Hoca Ahmet Yesevi; İlk Türk mutasavvufudur. Tasavvuf şiirlerini içerir.

  Gaznelilerde; bilim dili Arapça, edebiyat dili Farsça, halk ve ordu arasında Türkçe konuşulurdu.Şair Firdevsi Sultan Mahmut için Şehname’yi yazmıştır.

  Büyük Selçuklularda resmi dil Farsça, edebiyat dili Farsça, eğitim ve bilim dili Arapça, halk ve ordu arasında Türkçe konuşulmuştur.Ömer Hayam Rubaileri ile Enveri kasideleri ile ünlüdür.Nizamülmülk Siyasetnameyi Farsça olarak yazmıştır.

  Harzemşahlarda Muhammed bin Kays – Türkçe Farsça sözlük
 4. Suskun

  Suskun V.I.P Vip Üye

  Katılım:
  16 Mart 2009
  Mesajlar:
  23.446
  Beğenileri:
  102
  Ödül Puanları:
  5.480
  Yer:
  Türkiye

  ORDU  Karahanlılarda : saray muhafızları, hasa ordusu, eyalet ordusu,

  Gaznelilerde : gulam askerleri, eyalet askerleri, ücretli askerler, gönüllüler.

  Gulam Sistemi : Savaş esirleri ve diğer küçük çocukların toplanması ile oluşur.Gulamhane denilen yerde yetiştirilir, çoğunluğu Türktür.Eyalet askerleri atlı askerler ve meliklerin askerlerinden oluşur.Ücretliler Oğuz, Karluk ve Yağma Türklerinden oluşur.Gazne ordusunda filler vardır.

  Büyük Selçuklu Ordusu :

  Tuğrul Bey döneminde askeri ikta uygulaması başladı.Bu sistem ilk defa Hz. Ömer döneminde uygulandı.Buna göre ülke toprakları vergi gelirlerine göre ikta adı verilen bölümlere ayrılır, askeri ve sivil devlet görevlilerine hizmetleri karşılığında verilir.

  Büyük Selçuklu Ordusu ; Merkez Ordusu ( Gulam – Hassa ), Eyalet Ordusu, Türkmenler, Bağlı devlet ve beyliklerden oluşur.

  1-Merkez Ordusu

  Gulam ; değişik milletlerin çocukları alınır ve maaşlıdır ( Osmanlıdaki kapıkulu sistemi )

  Hassa ; Türklerden oluşan atlı birliklerdir, iktalardan alınan vergilerle masrafları karşılanır, askerler komutanlığa kadar yükselebilir.

  2-Eyalet Ordusu

  Türk boylarından oluşur, Melik ve valilerin askerleridir, atlı askerlerdir. İkta askerleri olarak bilinir.

  3-Türkmenler

  Sınırlarda yerleşmişlerdir,sınırları korur ve fetih yaparlar.Yerleşik hayata geçirilip üretim yaparlarken aynı zamanda askeri alanda yararlanılmıştır.

  4-Bağlı Devlet ve Beylikler

  Gerektiğinde asker vermekle yükümlüdürler.  TOPRAK YÖNETİMİ

  Toprakların çoğu devlete aittir, devlete ait arazilere miri arazi denir.

  Toprak ; Has, İkta, Haraci, Vakıf, Mülk olarak bölümlere ayrılır.

  Has : Hükümdar ve ailesine aittir, gelirleri hazineye ait olup masrafları için ayrılır.

  İkta : Meliklere, devlet görevlilerine yaptıkları hizmetlerin karşılığı olarak tahsis edilen toprakladır.İkta verilenler maaş almazlar, atlı askerlerin masraflarını karşılarlar.  Haraci : Müslüman olmayan halkın elindeki arazilerdir.Toprakların işlenmesinden dolayı vergi alınır ve doğrudan hazineye gider.

  Mülk : Yönetim ve askerlikte başarılı olanlara mülk olarak toprak verilir.Sahibi alıp satabilir, miras bırakabilir ve devredebilir.  HUKUK

  Töreler var.

  Şer’i ve örfi hukuk olarak ikiye ayrılır.Şer’i hukuka giren davalara kadılar, örfi hukuka girenlere ise emir-i dad ( adalet bakanı ) bakar.

  Devletin kadılar üzerinde baskı ve etkisi yoktur, kararları kesindir.İtiraz edenle kadılardan oluşan bir kurula başvurabilir, başkanına Kadi’l –Kudat denir ve Bağdat’ta oturur.Ayrıca kadıların tayinini yapar.Hükümdarın başkanlık ettiği ağır siyasi suçlara bakan Divan-ı Mezalim adında yüksek mahkemeler de vardır.
 5. Suskun

  Suskun V.I.P Vip Üye

  Katılım:
  16 Mart 2009
  Mesajlar:
  23.446
  Beğenileri:
  102
  Ödül Puanları:
  5.480
  Yer:
  Türkiye

  BİLİM VE SANAT

  Karahanlılarda ; Semerkant, Buhara, Kaşgar bilim ve kültür merkezidir.

  Gaznelilerde Nisabur’da medreseler kurulmuştur.El Biruni Hindistan’ın tarihi ve coğrafyasını yazmıştır.

  Büyük Selçuklularda ilk medrese Tuğrul Bey zamanında Nişabur’da açıldı.

  Alparslan zamanında Nizamülmülk Bağdat’da Nizamiye Medresesi’ni kurdu (1066). Dünyanın ilk üniversitesi sayılır.Medreselerin çevresinde mescit, hamam, yatakhane, kütüphane, imarethaneler vardır.Şirazi, Cüveyni, Gazali ve Feridüddin Attar ünlü müderrislerdendir.

  Tezhip : El yazması kitap ve levhaların altın tozu ve boya ile süslenmesi.

  Hat : Arap harflerinin süslü olarak yazılması.

  Fresko : Yaş alçı ve sıva üzerine yapılan resim.

  Minyatür : Türk – İslam sanatında en çok kullanılandır.

  Müzik : Tasavvuf müziği gelişmiştir.

  Çini : Kökeni Orta Asya’ya kadar gider.Çiniye sırça da denir.Malzeme iyi cins kildir.Çeşitli işlemlerden sonra yüksek dereceli fırınlarda pişirilir.16. yy en parlak dönemidir.Bitkisel motifler ile sarı , yeşil , beyaz ve kırmızı renkler kullanılmıştır.İznik ve Kütahya merkezidir.

  BİLİM ADAMLARI

  Harezmi ( 780 – 850 ): Matematikçidir, cebirle ilgili çalışmaları ünlüdür.

  İbn-i Türk ( 9. YY ): Cebirle ilgilenmiştir.

  Farabi ( 870 – 950 ) : Farab şehrinde doğmuştur. Aristo’nun düşüncelerinin İslam dünyasına yayılmasını sağlamıştır.Muallim-i Sani ( ikinci öğretmen ) denilir.Avrupa’da Alfarabyus olarak tanınır.

  İlimlerin sınıflandırılmasını ilk defa yapan İhsaü’l İlim ( ilimlerin tasnifi ),

  Devlet başkanlarının vasıflarını El- Medinetü’l Fazıla (Erdemli Kent) adlı eserde yazmıştır.

  Musiki ile ilgili Kitabü’l Musiki  El Biruni ( 973 – 1051 ) : Harezm’de doğmuştur.Serbest düşünceyi savunmuştur. Enlem-boylamı tespit etmiş, dünyanın güneş etrafındaki dönüşünün bir yılda gerçekleştiğini söylemiştir.

  İbn-i Sina ( 980 – 1037 ) : Avrupa’da Avicenna olarak tanınır.Farabi’nin etkisinde kalmıştır.El Kanun Fi’t – Tıp Avrupa’da ders kitabı olarak okutulmuştur.

  Gazali ( 1058 – 1111 ) : Büyük Selçuklu döneminde yetişmiştir.Nizamiye medreselerinde çalışmıştır.İhyaü’l – Ulumiddin ( Din ilimlerinin yeniden yapılanması ) en ünlü eserlerinden biridir.

  Ömer Hayam ( … 1123 ) : Sultan Melikşah zamanında çalışmalar yaptı.Takvim-i Melikşah veya Takvim-i Celali denilen bir takvim düzenledi.

Sayfayı Paylaş